13
Masaa Jesesi wasi den bakaman fi
en futu
Da a yuu de, da a Pasika Fesa be de koosube kaba. Da Masaa Jesesi be sabi taki a yuu fi en doo fu a fika a goontapu ya go ne en Tata. Ma namo, da Masaa Jesesi be lobi den sama fi en alaten, ma now, da a o soi den fa a lobi di a be lobi den ala den yuu bigi.
Ne, di den e nyan na a sapaten, da a didibii be poti a pakisei gi Judasi, a pikin fu Simon Iskaliyotu kaba a ini en ati ini fu a seli Masaa Jesesi. We, Masaa Jesesi be sabi taki en Tata be poti ala sani a ini en ana. Bika a sabi taki na Masaa Gadu a komoto, da na Masaa Gadu ai go baka tu. Ne Masaa Jesesi opo, ne a puu en dyakiti poti a wanse. Ne a teke wan duku tei ne en mindii. Ne a kandi wataa poti a ini wan gaan beenki, ne a bigin wasi den bakaman fi en futu. Ne a teke a duku di a be tei en mindii, ne a dee den futu te a kaba.
Ma di a doo Simon Peitilisi, ne Simon taigi en taki: “Nono Masaa! Yu o wasi mi futu?”
Ma Masaa Jesesi piki en taki: “Simon, yu á sabi san mi e du ete. Ma bakaten yu o sabi.”
Ne Simon piki en taki: “Nono! Kweti kweti! Yu ná o wasi mi futu.”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Efu mi á wasi yu futu, da yu ná o poi de wan bakaman fu mi moo.”
Ne Simon taigi en taki: “Masaa, a ná mi futu wawan fi i wasi, ma wasi mi ana anga mi ede tu.”
10 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “We, sama di wasi kaba, a á de fu den wasi en hii sikin moo. Ma ne en futu namo den mu wasi. Bika a kiin kaba. Ma fa u de ya u kiin kaba, ma a ná ala u fiya.” 11 Bika a be sabi sama be o seli en. A dati meke a taki, a ná ala den fiya kiin.
Masaa Jesesi e leli den baka a wasi den sama futu
12 We, di a kaba wasi den futu kaba, ne a wei en dyakiti baka, ne a go teke en peesi a tafaa baka. Ne a akisi den taki: “U sabi san mi du gi u de? 13 U e kai mi, Mesiti. U e kai mi, Masaa. We, u abi leti tuu fu kai mi so. Bika a so mi de tuu. 14 We, leti enke fa mi, a Masaa anga a Mesiti fu u wasi u futu, na soseefi u mu wasi u na u futu tu. 15 Bika mi du a sani ya soi u, fu useefi du e gi taa sama, leti enke fa mi be du en gi u. 16 Fu tuutuu mi e taigi u taki, wan futuboi á hei moo en masaa. Da soseefi wan bosikopuman á bigi moo a sama di sende en a bosikopu. 17 We, now u sabi den sani di mi e leli u. Da seigi fu u, efu u e du den tu.”
Masaa Jesesi soi a sama di o seli en
Mt 26:20-25; Mk 14:17-21; Lk 22:21-23
18 “Ma a ná u ala fiya mi e taki. Bika mi sabi den sama di mi teke kon toon fu miseefi. Ma a wowtu fu Gadu Buku di taki: ‘A sama di de a tafaa e nyan beele anga mi opo en futu fu taampu mi,’ mu kon leti. 19 Mi e taigi u a sani ya a fesi. Fu te a pasa so, fu u sa sabi taki, na mi na a sama di mi be taigi u taki mi de. 20 Fu tuutuu mi e taigi u taki, a sama di o teke wan sama di mi o sende kon, da na miseefi a teke de. Da a sama di o teke mi, da a teke a Sama di sende mi kon a goontapu tu.”
21 Da di Masaa Jesesi taki a sani de, ne gaan tyali kon fuu en ati. Ne a taigi den kiinkiin taki: “Fu tuutuu mi e taigi u taki, wan fu u o seli mi.”
22 Ne di Masaa Jesesi taki so, ne den bakaman fi en luku denseefi te doo. Bika den á sabi on di fu den a be e taki. 23 We, wan fu den bakaman fi en, a bakaman di a be lobi te, de ne en se de. 24 Na fu dati ede meke Simon Peitilisi soi en anga ana kibii kibii fu a akisi Masaa Jesesi sama na a sama di o seli en.
25 We, ne a diipi go moo koosube fu Masaa Jesesi, ne a akisi en taki: “Masaa! Sama na a sama di o seli yu?”
26 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “A sama di mi o gi a pisi beele di mi o dipi go a ini a baafun ya, ne en o seli mi.” Ne na so Masaa Jesesi dipi a beele go a ini a baafun, ne a gi Judasi, a pikin fu Simon Iskaliyotu. 27 Ne di a teke a beele, ne wanten wanten, ne saatan, a didibii saka go a ini en ati ini. Ne Jesesi taigi en taki: “Go du san i mu du esi esi.” 28 Ma ná wan fu den taawan di be de a tafaa be sabi fu saide meke Masaa Jesesi be taki so anga en. 29 Son fu den be denki taki na fu di Judasi be e tyai a monisaka meke Masaa Jesesi be taigi en taki, fu a go bai sani fu den nyan a piisii, efuso fu a gi den pootiman wan sani. 30 We, ne di Judasi teke a beele, ne wanten, ne a go a doose. Ne neti kai, peesi be dunguu pii.
A nyun weiti fu lobi
31 We, di Judasi go a doose kaba, ne Masaa Jesesi taigi den taki: “We, a yuu doo, di a hei di a Manpikin di saka kon toon libisama ya abi, mu kon fu si. Da a hei fu Gadu seefi o de fu si tu. 32 We, leti enke fa a be hei Gadu, da na soseefi Gadu o hei a Manpikin ya moo. Da na wanten wanten a o hei en. 33 Mi lobi wan. Wan pikin ten namo mi o de anga u ete. Da u o suku mi. Ma, leti enke fa mi be taigi den Dyu kaba, na so soseefi mi e taigi u now taki, pe mi e go, u ná o poi kon anda. 34 Mi o gi u wan nyunyun weiti fu u oli. Dati na taki: U mu lobi useefi. Leti enke fa mi be lobi u, na soseefi u mu lobi useefi tu. 35 Da te u lobi useefi, da ala sama sa si taki u na bakaman fu mi.”
Peitilisi o lei taki a á sabi Masaa Jesesi
Mt 26:33-35; Mk 14:29-31; Lk 22:31-34
36 Ma now, ne Simon Peitilisi akisi en taki: “Masaa! On pe yu e go?”
Ma Masaa Jesesi piki en taki: “Yu á poi kon anga mi a leisi di mi e go ya. Ma bakaten, da i sa go anga mi.”
37 Ne Peitilisi akisi en taki: “Masaa! Saide meke mi á poi go anga yu a leisi ya? Mi de kaba kaba fu lasi mi libi, fi yu ede!”
38 Ma Masaa Jesesi akisi en taki: “I de kaba kaba fu lasi yu libi fu mi ede, enke fa yu taki tuu? We, fu tuutuu mi e taigi yu taki, fosi wan kakafoo bali a neti ya, yu o lei dii toon taki, yu á sabi mi.”