15
A tuutuu doloifi bon
Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Mi na a tuutuu doloifi bon. Da mi Tata na a sama di abi a goon seefi fu solugu. Da u na den taka fu a doloifi bon. Da, efu wan fu den taka fu mi nái meke nyanyan, da mi Tata o koti en towe. Ma iniiwan taka di e meke nyanyan, da a o kiin den moi seeka den fu den meke moo ipi nyanyan. Ma a wowtu di mi taki gi u, meke u de kiinkiin seeka seeka kaba. We, u tan a ini mi. Da u meke mi tan a ini u tu. Leti enke fa i si wan taka wawan á poi meke nyanyan, efu a á tan a na a bon, na leti soseefi u seefi ná o poi meke nyanyan tu, efu u á tan a ini mi.
“Mi na a doloifi bon. U na den taka fu mi. Sama di e tan a ini mi, ne mi tan ne en ini, da so wan sama o meke tyaipi nyanyan. Bika sondee mi u á poi du ná wan sani. Sama di á tan a ini mi, den sa koti en puu towe enke wan dee doloifi taka. Da den e piki den taka ya towe a ini faya fu den boon. Efu u tan a ini mi, ne den leli fu mi tan na u ini, da u sa begi akisi san u wani, da u sa fende en. Da, te u meke nyanyan, da na sowan fasi mi Tata o kisi balinen. Da u sa soi taki u na bakaman fu mi tuutuu. Da, leti enke fa mi Tata lobi mi, na soseefi miseefi lobi u tu. So u tan a ini a lobi fu mi. 10 Efu u du san mi e taki, da u sa tan a ini mi lobi. Bika mi tan a ini a lobi fu mi Tata fu di mi e du san a taigi mi fu du.
11 “Da mi taigi u den sani ya, fu a piisii fu mi tan a u ini ati. Da soseefi mi taigi u den sani ya, fu a piisii fu u mu goo a ini u ati te a pasa peesi. 12 Da mi e sende u taki, u lobi useefi, enke fa mi lobi u. 13 We, bika ná wan sama sa lobi wan sama moo enke a sama di ná abi toobi fu poti en libi gi wan taa sama. 14 Da u na mi mati, efu u e du san mi sende u fu du. 15 Mi nái kai u futuboi moo. Bika wan futuboi á sabi san en masaa e du. Ma mi e kai u, mi mati. Bika mi be taigi u ala san mi be yee fu mi Tata. 16 A ná u be kon a mi, ma na mi be piki u puu a den taawan mindii fu u go, da u meke nyanyan. Da te u meke nyanyan, da a nyanyan fu u sa tan fu tego. Da iniiwan sani di u o akisi mi Tata a mi nen, a o gi u en. 17 Ma mi poti gi u taki: U lobi useefi.
A gaan buuse fu goontapu
18 “Efu kondee á lobi u, da u mu sabi taki, den á be lobi mi a fesi kaba bifo u. 19 Efu u be de fu kondee, da kondee be o lobi u, bika u be o de anga den na a wanse. Ma fu di u á de fu kondee, bika mi be piki u puu a den kondee sama mindii, na fu dati ede meke den á poi si u na ain. 20 U feegete den wowtu di mi be taigi u taki, wan futuboi á a bigi moo en masaa? We, leti enke fa i si den feti a mi baka fu pina mi, na leti soseefi den o feti a u baka pina u fu mi ede. Da, leti enke fa son sama be aliki mi wowtu e du san mi taki, na letiso sama sa aliki u san u e taki tu. 21 Ma na fu di den á sabi mi Tata di sende mi kon, meke den o du ala den sani ya anga u fu mi ede. 22 We, efu mi á be kon taki anga den, da den á be o du ogii. Ma, enke fa u de, den á poi sitee taki, den ná ogii. 23 Wan sama di buuse mi, buuse mi Tata tu. 24 Efu mi á be du so gaan foondoo sani a den mindii, di wan taawan á be du ete, da den á be o du ogii. Ma now den si ala san di mi du, ne toku den buuse mi. Da soseefi den buuse mi Tata tu. 25 Ma fa i si den sani ya pasa de, na fu di san sikiifi a Gadu Buku mu kon tuu. Bika Gadu Buku sikiifi taki: ‘Mi á be du wan sani anga den, ne toku den á poi si mi na ain.’
26 “Ma mi o sende a Yeepiman, a Jeje fu Masaa Gadu di e leli sama den tuutuu sani fu Gadu kon. Da te a kon, da a sa taki sani fu mi. 27 Da useefi o taki sani fu mi tu. Bika u be de anga mi fanafu a bigin.”