16
Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Mi taigi u den sani ya a fesi fu u á buuya bakaten fu u lasi biibi. Bika den edeman o puu u a den keliki. Da a o kon seefi taki, den o kii u. Da te den kii u, da den o denki taki na Gadu den e du wan bun. Ma den o du den sani ya anga u, fu di den á sabi mi Tata. Da soseefi den á sabi mi tu. We, mi taigi u den sani ya, fu te a yuu o doo di den o pasa, fu u sabi taki, we, na so mi be taigi u. Da mi á be taigi u den sani ya a fesi, bika mi be de anga u ete.
A wooko fu a Jeje fu Masaa Gadu
“Ma now mi o daai gwe na a sama di sende mi kon ya baka. Ma ná wan fu u e akisi moo na on se mi e go. Ma na den sani di mi taigi u de, na den meke gaan tyali kisi u? Ma mi e taigi u tuutuu taki, na wan gaan yeepi a de gi u, fa i si mi e gwe ya. Bika, efu mi á gwe, da a Yeepiman ná poi kon. Ma te mi go kaba, da mi o sende en kon gi u. Da, te a kon, da a sa soi kondee san na takuudu anga ogii. Da a o soi den san na a leti fasi fu libi anga fa Masaa Gadu o sitaafu libisama. Da a o soi den san na takuudu anga ogii, fu di den á biibi a mi. 10 Da a o soi den san na a leti fasi fu libi, fu di mi e daai go baka a mi Tata. Da u ná o poi si mi moo. 11 Da a o soi den fa Masaa Gadu o sitaafu kondee, bika a kuutu a edeman fu a goontapu fu a fende en sitaafu kaba.
12 “Ma mi abi somen sani ete di mi wani taigi u. Ma, enke fa u de nownow, u ná o poi tyai den. 13 Ma te a Jeje fu Masaa Gadu di e leli sama den tuutuu sani fu Gadu kon, da a o tii u, e tyai u a hii den sani di de tuutuu. Bika a ná o teke enseefi sani taigi u, ma san a be yee, na dati a o taki. Da soseefi a o taigi u den sani di de a fesi fu kon ete tu. 14 We, da a o meke libisama si a hei anga a balinen di mi abi. Bika a o teke sani fu mi taigi u. 15 Ala san mi Tata abi na fu mi. Na fu dati ede meke mi taigi u taki, a o teke sani fu mi taigi u.
A tyali fu den bakaman fu Masaa Jesesi o toon gaan piisii
16 “Pikinso moo, da u ná o si mi moo. Ma pikinso moo, da u o si mi baka. Bika mi e go a mi Tata.”
17 We, ne wantu fu den bakaman fi en akisi den na den taki, san na a sani di a taki de taki: “Pikinso moo, da u ná o si mi moo? Ma, pikinso moo, da u o si mi baka? Bika mi e go a mi Tata?” 18 Ne den taki go doo taki: “San wani taki, pikinso moo? We, wi á sabi san a sani de wani taki.”
19 We, di Masaa Jesesi si taki den wani akisi en wan sani, ne a akisi den taki: “We, fa u e kuutu anga useefi saafi saafi de? Na fu di mi taki: ‘Pikinso moo, da u ná o si mi moo. Ma pikinso moo, da u o si mi baka?’ U á sabi san dati wani taki, no? 20 We, fu tuutuu mi e taigi u, u sa bali kee, ma goontapu sa piisii. Da gaan tyali o de a u ati. Ma a tyali fu u o kengi kon toon piisii. 21 A de leti enke te wan uman de anga bee. Te a yuu fi en doo fu a meke, da a bee e nyanmi en, te ná sipowtu. Ma te a meke kaba, da a nái pakisei a pen moo. Piisii namo, di ai piisii so fu di wan sama kon a goontapu. 22 We, na letiso a de anga u tu. Nownow, enke fa u de, gaan tyali de a u ati. Ma mi o si u baka. Da u ati sa piisii. Da ná wan sama o poi puu a piisii fu u ya. 23 Da a yuu ten de, da u ná o akisi mi ná wan sani moo. Fu tuutuu mi e taigi u taki, ala sani di u begi akisi mi Tata a mi nen, da a sa gi u den. 24 Fu te enke now, u á be begi akisi mi wan sani a mi nen ete. We, u begi akisi, no? U o fende. Da te u o fende, da a piisii fu u o goo kon te a pasa maiki.
Masaa Jesesi e taki moo fu a ten di
de a u fesi
25 “We, ala den sani di mi be taigi u, mi be taigi anga ageisi toli. Ma a ten koosube, di mi ná o taki anga u a sowan fasi moo. Ma mi o taki anga u, wan kiin fasi e leli u den sani fu mi Tata. 26 Da a yuu ten de, da u sa begi akisi mi Tata sani a mi nen. Da mi ná o taigi u taki, mi sa begi mi Tata gi u. 27 Bika, mi Tata seefi lobi u, fu di u lobi mi e biibi taki ne en mi komoto kon ya. 28 We, na mi Tata mi komoto kon a goontapu tuu. Da na soseefi mi o fika a goontapu ya baka go a mi Tata baka.”
29 Ne den bakaman fi en taigi en taki: “Weeno! I si? Now yu e taki kiin anga u sondee fu taki anga ageisi toli. 30 Now wi e si taki a á de fanowdu fu sama akisi sani, bika, i sabi ala sani. Na fu dati ede meke u e biibi taki na Masaa Gadu i komoto.”
31 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “A nowfosi u e biibi? 32 We, fu tuutuu mi e taigi u taki, wan yuu e kon, da a de kaba, di u o paati fika mi wawan kodo. Ibiiwan fu u o go ne en osu. Ma toku seefi, a ná mi wawan de. Bika mi Tata de anga mi. 33 We, mi be taigi u den sani ya fu u sa abi koo ati fu di mi anga u de wan. A ini goontapu ya gaan pina anga sitaafu e kon a tapu. Ma u á lasi ati. Bika, mi wini goontapu kaba.”