3
Nikodeimisi fufuu pasi kon a Masaa Jesesi
Wan Faliseiman be de, den be e kai Nikodeimisi. Da Nikodeimisi na be wan gaan edeman fu den Dyu. We, ne a kon a Masaa Jesesi a wan neti, di ala peesi dunguu kaba. Ne a taigi Masaa Jesesi taki: “Labai! Wi sabi taki yu na wan leliman di Masaa Gadu sende kon. Bika ná wan sama di poi du den sani di yu e du, efu Gadu á de anga en.”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “We, tuutuu mi e taigi yu taki, efu wan sama á meke baka ete wan toon fu fende wan nyun libi, da a ná o poi go si a Nyun Tii fu Masaa Gadu.”
Ne Nikodeimisi piki en taki: “Fa wan sama o du meke baka, te a gaandi kaba? A sa go ne en mma bee baka fu a meke en di fu tu toon?”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Fu tuu mi e taigi yu taki, efu wan sama á meke baka ete wan toon, a wan hii taa fasi anga wataa anga Jeje, a ná o poi go si a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Sama di meke a libisama fasi, a libisama fasi a o de. Ma sama di a Jeje fu Masaa Gadu meke, da na Gadu fasi a o de. We, fa mi taigi i de taki, yu mu meke baka ete wan toon, da a á mu foondoo yu. Winta e wai go a pe a wani. Na a bali fi en namo yu e yee. Ma yu á sabi na on pe a komoto efu na on pe ai go. We, na letiso a de anga ibii sama di a Jeje fu Masaa Gadu a tapu meke baka ete wan toon. Yu nái si a nyunyun meke efu fusutan en, leti enke fa yu nái fusutan a winta. Ma yu sabi taki sowan sani pasa tuu.”
Ma Nikodeimisi piki en taki: “Fa den sani ya o du pasa?”
10 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Yu na wan gaan leliman fu Islayeli Kondee, ne yu á sabi den sani ya?” 11 Fu tuu mi e taigi yu taki: “Wi sabi san wi e taki. Bika na den sani di wi si, wi e taki. Ma u á wani biibi san wi e taigi u. 12 We, efu u nái biibi mi, te mi e taki anga u fu den sani fu goontapu ya, da fa u o biibi, te mi o taki anga u fu den sani fu Gadu Kondee a tapu?
13 “Bika ná wan sama be opo go a Masaa Gadu Kondee a tapu boiti a Manpikin di saka kon toon libisama ya.
14 “We, leti enke fa Mosesi be meke a kopoo sineki opo poti a hei a ini a sabana, na soseefi den o opo a Manpikin di saka kon toon libisama ya, poti a hei tu. 15 Da, ibiiwan sama di o biibi a mi, da yu o fende a libi fu tego a Masaa Gadu.
16 “We, bika Masaa Gadu lobi goontapu te, ne a gi den a wankodo Manpikin fi en, fu ibiiwan sama di e biibi ne en á mu go lasi, ma fu den fende a libi fu tego. 17 Bika fa Masaa Gadu sende en Manpikin kon a goontapu ya, da a á sende en kon fu a kuutu libisama. Ma a sende en kon fu a puu libisama a dede meke den fende a libi fu tego. 18 Da, efu wan sama e biibi a ini a Manpikin fu Masaa Gadu ya, da a ná o kisi sitaafu. Ma sama di nái biibi a ini en, da a kuutu i kaba fi i kisi a sitaafu de. Da a o kuutu yu fu di yu á biibi a ini a nen, fu a wankodo Manpikin di Masaa Gadu sende kon gi u. 19 Da disi na a sitaafu: Bika a de so taki Masaa Gadu be sende a leti fi en kon a goontapu, ma libisama á be wani a leti ya. Pe fu dati, ne den de fu den a dunguu, bika den á be wani fika den ogii libi fu den fu kon a ini a leti. 20 Bika wan sama di e du ogii, na wan sama di buuse leti. A ná o kon seefi a pe a leti sa kai ne en fu den wooko fi en kon a kiin. 21 Ma sama di e libi letiopu, ná abi toobi fu kon a ini a leti. Da na so a o soi taki ai du san Masaa Gadu taki.”
Johanisi a Dopuman soi baka sama a Masaa Jesesi
22 Ne bakadati, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en go a Judeja pisiwataa. Ne en anga den de ape fu wan pisiten. Ne Masaa Jesesi dopu den sama de. 23-24 Ma Johanisi a Dopuman á be go a dunguu osu ete. Da na so enseefi be e dopu sama tu na a peesi di den e kai Enon, koosube fu a kondee di den e kai Salim. Bika a peesi be abi tyaipi wataa. Da somen sama be kon ne en tu fu a dopu den. 25 Da a seefi yuu ten de, ne den bakaman fu Johanisi anga wan Dyu de a wan gaan sitee kwali fu den. Da den be de na a sitee fu san den mu du fu den kon kiin a Gadu fesi. 26 Ne den bakaman fu Johanisi kon ne en, ne den taigi en taki: “Labai! I sabi a sama di i be taigi wi somen sani fi en? A de na abaase anda e dopu sama. Da ala den sama fiya e go ne en. Na a sama di i be taigi wi somen sani fi en.”
27 Ma Johanisi piki den taki: “Ná wan libisama sa du wan sani, efu a ná Masaa Gadu a tapu seefi de anga en. 28 U seefi á be yee di mi be taki, mi a ná a Kelestesi, ma na sende Masaa Gadu sende mi kon ne en fesi, no? 29 Te wan sama toow anga wan uman, ne en na a man fu a uman. Ma a man o abi wan mati di e seeka ala sani gi en na a toow dei. A ná en o toow anga a uman, ma na seeka namo ai seeka sani gi en. Te a kaba seeka sani, da a o go de fi en a wanse pii fu yee a toowman tongo. Da te a yee en tongo, da a o piisii gaan piisii. We, na a gaan piisii di a mati fu a toowman e piisii de, na so miseefi e piisii tu. 30 Bika a sama de mu kon moo anga moo a fesi fu teke peesi, ma mi mu go moo anga moo a baka.
A sama di komoto Gadu
31 “Bika a sama di komoto a Gadu a tapu hei moo ala sama. Ma sama di meke a goontapu, na fu goontapu namo a de. Da na goontapu toli namo a o go e taki. 32 Ma a sama di komoto a Masaa Gadu hei moo ala taa sama. Da a sama de e taki fu san a si anga san a yee. Ma toku, ná wan libisama wani teke sani ai taki. 33 Ma, efu wan sama teke den sani di ai taki, da sowan sama e soi kiinkiin taki san Masaa Gadu taki na wan tuutuu sani. 34 Bika a sama di Masaa Gadu be sende kon a goontapu e taki den sani di Masaa Gadu gi en fu taki. Bika Masaa Gadu á be gi wi a Jeje fi en afu afu, ma a be gi enmi en hiihii. 35 A Tata lobi a Manpikin fi en. Da a poti ala sani a ini en ana. 36 Da, efu wan sama e poti biibi na a Manpikin fu Masaa Gadu ya, da i abi a libi fu tego kaba. Ma, efu wan sama á wani poti biibi na a Manpikin fu Masaa Gadu ya tapu, da i ná o fende a libi fu tego ya. Bika a atiboon fu Masaa Gadu de a yu tapu kaba.”