2
A fosi wonduu fu Masaa Jesesi
Ne baka tu dei, ne den oli wan toow osu a Kaana, na a pisiwataa fu Galileya. Da Masaa Jesesi mma be de ape tu. Da den be kai Masaa Jesesi anga den bakaman fi en fu kon na a toow osu ya tu. Ne di a piisii go te wan pisi, ne a win di den sama be e diingi kaba. Ne Masaa Jesesi mma kon ne en, ne a taigi en taki: “A win fu den sama kaba.”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Uman! A sani de a ná mi anga yu booko ede. Mi yuu á kisi fu wooko ete.”
Ne Maliya daai, ne a taigi den wookoman, di be e wooko na a toow osu taki: “A san di a o taigi u fu u du, na dati u mu du.”
Da den be abi sigisi gaan dabisan de. Da na ini den dabisan ya den be e lai wataa fu wasi enke fa a weiti fu den Dyu be de. Da iniiwan fu den dabisan ya be sa oli wan sani fu wan ondoo liti so.
Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U fuu den dabisan de anga wataa.” Ne den fuu den anga wataa te den de gwingwingwin. Ne a di den fuu den dabisan anga wataa kaba, ne a taigi den taki: “U kisi afu tyai go gi a edeman fu a toow osu, meke a tesi luku.” Ne den go kisi a wataa tyai go gi a edeman fu a toow osu.
9-10 Ne di a edeman tesi a wataa di daai kon toon win, ne a bali gi a toow man taki: “Ala sama e poti a moo bun win na a bigin fu ala piisii fu den sama fende diingi. Da te den diingi a moo bun wan te a kisi den, da fosi den e diingi den taawan. Ma yu be kibii a moo bun wan te enke now.” Na fu di a á be sabi pe a win ya komoto meke a be taki so. Na den futuboi wawan di be go kisi a wataa be sabi pe a win ya komoto.
11 Da, na di Masaa Jesesi de a Kaana na a pisiwataa fu Galileya a du a gaan foondoo sani ya. A fosi wonduu wooko fu den gaan foondoo foondoo wooko di a o du. Da anga a sani di a du ya, a meke sama si a dyendee fasi fi en. Ne den bakaman fi en kon e biibi ne en.
12 Ne bakadati, ne Masaa Jesesi anga en mma anga en baala anga den bakaman fi en go na a kondee di den e kai Kafalnayemu. Da den tan ya wantu dei namo.
Masaa Jesesi seeka Gadu osu poti enke fa a mu de
Mt 21:12,13; Mk 11:15-17; Lk 19:45,46
13 Da a ten ya, da a gaan piisii fu den Dyu di den e kai Pasika be de koosube. Ne Masaa Jesesi teke pasi e subi go a Jelusalem. 14 Ne di a go doo, ne a si sama na a Mama Keliki fu den Dyu e seli kaw anga sikapu anga doifi. Taawan e kengi moni gi taawan. 15 Ne Masaa Jesesi teke tetei meke wan wipi, ne a yaki ala den fiya puu a ini a Mama Keliki. Soseefi a yaki den sikapu anga den kaw puu na a Mama Keliki tu. Ma a daai den tafaa fu den man di be e kengi moni gi sama towe ala a moni a dati fanyaa. 16 Ne a bali den man di be e seli doifi taki: “U gwe komoto ya! U á teke a osu fu mi Tata meke toon wowoyo!”
17 Da den bakaman fi en kisi denseefi fu wan sani di sikiifi a Gadu Buku. A sikiifi taki: “A feti di mi e feti e meke moiti fu a osu fi i, e boon a ini mi ati enke faya.”
18 Ma den edeman fu den Dyu piki Masaa Jesesi taki: “Sama sende i, fi i du den sani de? We, da soi u wan maiki taki yu abi a makiti fu du den sani ya.”
19 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U sa booko a osu fu Masaa Gadu di u e si ya, da te fu dii dei, da mi sa opo en taampu baka, enke fa a be de.”
20 Ne den edeman fu den Dyu piki en taki: “Oho! Fotenti a sigisi yali a teke fu meke a gaan keliki osu ya. Ne i taki, efu u booko en i sa meke en baka fosi dii dei?” 21 Ma a ná a keliki osu di den e denki de Jesesi e taki. A be e taki fi en eigi sikin. 22 Da, di a opo komoto a dede baka, ne den bakaman fi en kisi den seefi taki a be taki so wan sani gi den. Ne den biibi den sani di sikiifi a Gadu Buku anga ala sani di Masaa Jesesi be taigi den.
Masaa Jesesi sabi fa ala libisama ati sidon
23 Da, di Masaa Jesesi de a Jelusalem na a Pasika Piisii, da somen sama daai kon e biibi ne en, fu di den be si den gaan foondoo foondoo sani di a be e du. 24 Da anga ala fa den e biibi ne en de seefi, toku Masaa Jesesi nái fitoow den. Bika a be sabi ala den fiya. 25 Da a á be de fanowdu fu wan sama taigi en sani fu taa sama. Bika enseefi be sabi kiinkiin san de a ini den sama pakisei.