Johanisi
Den sani fu Masaa Jesesi di Johanisi sikiifi
Wan wowtu a fesi
Da disi na a di fu fo pisi fu a Bun Nyunsu fu Masaa Jesesi di a bosikopuman fi en di den e kai Johanisi sikiifi. A sikiifi den sani di Masaa Jesesi taki anga a libi fu Masaa Jesesi di a be de a goontapu ya. Da Johanisi na wan fu den bakaman fi en di be waka anga en seefi na ala peesi pe a be e go. Na a bakaman ya den e kai a bakaman di a be lobi tuutuu.
Da ala den fo fosi buku fu a buku e kengi anga denseefi a somen peesi, ma a somen peesi tu, den e kai awan. Di fu Johanisi ya e moo kengi anga ala den taawan. Somen sani di den taa dii e taki, Johanisi á sikiifi den seefi. Sani enke pe a didibii be kon tesi Masaa Jesesi a ini a sabana anga somen taa sani ete.
A ini a buku ya i sa leisi a pisi pe Nikodeimisi be kon a Masaa Jesesi a neti. I sa leisi tu fa a weki Lasalesi puu a dede. A pisi buku ya e taki fu somen somen sani di Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en fosi a dede. Da a be taigi den den sani ya fu den be sa de anga wan koo ati.
Da na a pisi fu 20:31 fu a buku ya, Johanisi seefi e taki fu saide meke a sikiifi a buku ya. A taki: “Ma den sani ya sikiifi fu u sa biibi taki, Masaa Jesesi na Kelestesi, a Manpikin fu Masaa Gadu...”
1
A sama di den e kai a Wowtu fu Gadu
We, na a bigin, a Wowtu*f1* be de kaba. A Wowtu be de a Masaa Gadu. Da a Wowtu ya, na be Masaa Gadu seefi. Da senten na a bigin, da a Wowtu ya be de anga Masaa Gadu makandii.
Da anga a Wowtu ya, Masaa Gadu be meke ala sani di de. Da ná wan sani de, di a ná en meke en. Da ne en ala libi e komoto. Da, te wan sama fende a libi ya, da so wan sama komoto a dunguu kon a ini leti. Da a leti e leti a ini a dunguu, ma a dunguu á be poi tapu a leti ya.
San Johanisi be kon fu du?
We, Masaa Gadu be sende wan sama, den kai Johanisi, kon. Da a be kon fu taki sani a fesi fu a leti di de fu kon. Da a be mu taki fu ala sama be yee fu den kon a biibi. Ma a ná Johanisi na be a leti, ma na kon a kon fu taki san a sabi fu a leti. Da a tuutuu leti, di e leti kiin sani gi ala sama be de fu kon a goontapu.
Sama na tuutuu pikin fu Masaa Gadu?
10 Da a be kon a goontapu, a goontapu di enseefi meke, ma goontapu á be wani teke en enke wan sama di Masaa Gadu sende kon. 11 Da soseefi a be kon na den eigi Dyusama fi en, ma den á be wani teke en enke den tiiman. 12 Ma iniiwan sama di teke en enke den tiiman, na den a gi makiti fu toon pikin fu Masaa Gadu. 13 Ma den á toon wan pikin fu Masaa Gadu, enke fa libisama e meke pikin, efu anga a wani fu libisama. Nono! Ma na Masaa Gadu seefi meke den toon pikin fi en.
Johanisi taki sani moo fu Masaa Jesesi
14 We, a Wowtu be toon libisama. Ne a kon tan a u mindii fu wan pisiten. Da useefi be si a dyendee fasi fi en. A dyendee fasi fi en di u si de, na a dyendee fasi di a wankodo Manpikin fu a Tata sa abi. Na so Masaa Gadu teke gaan bun ati fasi namo luku libisama. Da na Masaa Jesesi wi e si kiinkiin, fa Masaa Gadu de.
15 Da Johanisi be e taki fi en. Ne di a si en, ne a bali taki: “Na a sama ya mi be e taki, di mi be taigi u taki: ‘Wan sama o kon a mi baka di bigi moo mi. Bika a be de gaandiwe fosi mi be meke.’ ”
16 We, useefi kon sabi Awan de. A abi a gaan bun ati fasi fu Masaa Gadu, di a teke tyaipi bun a bun tapu, te a pasa maiki gi wi. 17 Bika na Mosesi, Masaa Gadu be gi den weiti fu gi wi fu libi. Ma na Masaa Jesesi a meke u kon sabi, fa a teke gaan bun ati fasi namo luku sama. Da na Masaa Jesesi u sa si kiinkiin, fa Masaa Gadu tan. 18 Ná wan libisama di si Masaa Gadu anga ain wanten. Ma na a wankodo Manpikin fi en, di de wan anga a Tata makandii, ne en meke u kon sabi en nownow, enke fa u de.
San Johanisi be kotoigi?
Mt 3:1-12; Mk 1:1-8; Lk 3:1-18
19 We, den gaan edeman fu keliki a Jelusalem sende kai wanlo apaiti begiman fu a Mama Keliki anga wanlo manengee fu Leifi Lo. Ne den sende den fu den go akisi Johanisi sama ne en. 20 Ne den go, ne den akisi en taki, efu na en na Kelestesi*f2* di Masaa Gadu be o sende kon a goontapu. Ne Johanisi puu taigi den gwelen sondee fu koli den. A taki: “Nono! Kweti kweti! Mi a ná a Kelestesi.”
21 Ne den akisi en baka taki: “We, da sama a yu, di i taki, yu a ná a Kelestesi? Yu na Eliya?”
Ne Johanisi taigi den taki: “Nono!”
Ne den akisi en baka taki: “We, yu na a apaiti takiman fu Masaa Gadu di a be o sende kon?”
Ne Johanisi piki den taki: “Nono!”
22 Ne, te fu kaba, ne den akisi en taki: “We, da sama a yu seefi? Taigi wi meke u fende wan sani fu piki den sama di sende u kon te u daai go baka. San yu e taki fi iseefi?”
23 Ne Johanisi piki den enke fa Jesaja be sikiifi poti a Masaa Gadu Buku. Bika a be sikiifi taki:
“We! Mi na a tongo fu wan sama
di e bali basiya a ini a sabana ini taki:
‘Meke a pasi fu Masaa Gadu kon taampu letiopu fasi tiloo.’ ”
24 We, da den sama fu a paitei fu den Faliseiman be de a ini den sama di be kon de tu. 25 Ne den sama akisi Johanisi baka taki: “We, efu yu a ná a Kelestesi, yu a ná Eliya, yu a ná apaiti takiman, da saide meke yu e dopu sama fu du?”
26 Ne Johanisi piki den taki: “We, mi e dopu sama anga wataa. Ma wan Sama de a u mindii di u á sabi. 27 Da a Sama ya o kon a mi baka. Da anga ala fa a o kon a mi baka de seefi, toku mi á waiti sai fu puu en susu ne en futu gi en.”
28 Da ala den sani ya be e pasa a Betaniya Kondee na abaase fu a Joodani Liba, pe Johanisi be e dopu sama.
Johanisi soi sama a Masaa Jesesi
29 Ne a taa dei fi en, ne Johanisi si Masaa Jesesi e waka e kon ne en. Ne a taki: “U luku a Pikin Sikapu di Masaa Gadu gi wi fu puu ala takuudu anga ogii fu libisama gi den. 30 Na a sama ya mi be e taki di mi be taigi u taki: ‘Wan sama o kon a mi baka, ma a be de bifo mi. A dati meke a bigi moo mi.’ 31 Da miseefi á be sabi en. Ma na fu di Dyu Kondee be mu sabi en meke Masaa Gadu sende mi fu dopu sama anga wataa.”
32 Ne Johanisi taki baka taki: “Miseefi si a Jeje fu Masaa Gadu saka komoto a tapu enke wan doifi de tan ne en tapu. 33 Da miseefi á be sabi en. Ma en di sende mi fu mi dopu sama anga wataa, ne en taigi mi taki: ‘A sama di mi o si a Jeje fu Masaa Gadu saka kon de ne en tapu, ne en na a sama di o dopu sama anga a Jeje fu Masaa Gadu.’ 34 Da mi si a sani di Masaa Gadu taigi mi de tuu. Na fu dati ede meke mi e taigi u taki, a sama di u e si de, na a Manpikin fu Masaa Gadu tuu.”
Den fosi bakaman fu Masaa Jesesi
35 Ne a taa dei fi en, ne Johanisi be taampu de baka anga tu fu den bakaman fi en. 36 Ne a si Jesesi e waka pasa. Ne a taki: “U luku a Pikin Sikapu fu Masaa Gadu.” 37 Ne di den tu bakaman fi en yee a taki so, ne den waka go e waka a Masaa Jesesi baka.
38 Ne di Masaa Jesesi daai, ne di a si den e kon ne en baka, ne a akisi den taki: “San u wani?”
Ne den piki en taki: “Labai*f3*, pe yu e tan?”
39 Ne a taigi den taki: “We, u kon go anga mi, da u sa si.” Ne den go luku pe ai tan. Ne di den go, ne den tan anga en de te bakadina. Da a be de wan sani fu fo yuu bakadina so.
40 Da wan fu den tu bakaman fu Johanisi di be go anga Masaa Jesesi na, Andeleyasi, wan baala fu Simon Peitilisi. 41 We, ne a feti go ne en baala Simon esi esi. Ne a taigi en taki: “U fende a Mesiyasi*f4*.”
42 Ne a tyai en baala Simon go a Masaa Jesesi. Ne di Masaa Jesesi si en, ne a taki: “Yu na Simon, a manpikin fu Johanisi. Yu o nen Kefasi*f5*.”
Masaa Jesesi kai Filipi anga Nataniyeli fu toon bakaman fi en
43 Ne a taa dei fi en, ne Masaa Jesesi opo fu go baka a Galileya. Ne a si wan man den e kai Filipi. Ne a kai en taki: “Kon go anga mi.”
44 Da Filipi na be fu a seefi kondee di den e kai Betisaida enke Andeleyasi anga Peitilisi.
45 We, Filipi seefi miti anga Nataniyeli. Ne a taigi en taki: “U fende Jesesi, a manpikin fu Jowsef, fu a kondee di den e kai Nasaleti, di Mosesi anga den taa apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi sani fi en.”
46 Ne Nataniyeli akisi en taki: “Wan bun sa komoto a Nasaleti Kondee?”
Ne Filipi taigi en taki: “We, kon go luku, da iseefi sa si.”
47 Ne di Masaa Jesesi si Nataniyeli e kon, ne a taki: “Luku wan bunbun Islayeli e kon de. Wan sama di nái koli sama.”
48 Ne Nataniyeli akisi en taki: “Fa i du sabi mi?”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Fosi Filipi be kai yu, di i be de na a figasii bon ondoo de, mi be si yu kaba.”
49 Ne Nataniyeli piki en taki: “Labai, yu na a Manpikin fu Masaa Gadu. Yu na a Kownu fu den Islayeli sama.”
50 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Na fu di mi taigi yu taki: ‘Mi be si yu na a figasii bon ondoo,’ meke yu e biibi? Yu o si moo gaan foondoo sani moo enke dati.” 51 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Fu tuutuu mi e taigi u taki, u o si tapu a den woluku anda opo waa. Da u o si den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f6* e subi e go, e saka e kon na a Manpikin di kon saka toon libisama ya tapu.”