24
Masaa Jesesi opo baka komoto
a dede
Mt 28:1-10; Mk 16:1-8; Jn 20:1-10
Da, sonde mamanten fuuku, di a kina dei fu den Dyu pasa, ne den teke den switi sumee sani di den be seeka fu go lobi na a dede sikin fu Masaa Jesesi enke fa den Dyusama be gwenti. Ne den go na a siton olo geebi, a pe den be beli Masaa Jesesi. Ma di den doo na a olo, ne den si taki a olo de wongong. A gaanbigi siton di den be lolo tapu a geebi wai komoto na a olo mofu. Ne den waka go a ini a geebi olo go luku a sikin fu Masaa Jesesi. Ma di den go, den á si a dede sikin fu Masaa Jesesi de moo. Ne den e akisi denseefi taki: “Oho! San pasa anga a dede sikin fu Masaa Jesesi?” Den á sabi san den be mu denki fu sowan sani. Da fa den e taki de, te fu den denki, ne haa, den si tu man taampu a den fesi. Den wei weti koosi fann e koti faya gelen gelen. Ne den uman ya dyombo te, den kai anga kini tapu fesi a doti. Ne den tu man akisi den taki: “Tan! Uman, sama sende u fu u kon suku a libiwan a mindii fu den dedewan? A sama di u e suku de á de ya. Bika ai libi baka. U feegete san a be taigi u di u anga en be de a Galileya? A be taigi u taki, den be o seli a Manpikin di saka kon toon libisama ya, gi den ogii ati sama. Da den be o sipikii en kii a koloisi. Ma di fu dii dei, te a be dede, da a be o weki komoto a dede kon a libi baka. U sabi ete?”
Ne di den man taigi den uman ya so, ne den kisi denseefi taki: “Ai! Na tuu! Na so a be taigi u tuu.” Ne den opo taampu baka, ne den lon go a Jelusalem, a den elufu bakaman fi en anga den taa sama fi en go taigi den ala san den si. 10-11 Den uman di be de na, Maliya Makidala, anga wan taawan den e kai Johana. Maliya, a mma fu Jakowbesi anga somen taa uman ete. Da di den taigi den so, ne den á wani biibi den. Den si enke na soso sani den e taki. 12 Ma Peitilisi seefi opo, ne a lon te na a geebi. Ne di a go doo, ne a bendi luku go a ini a geebi. Ne na den koosi di den be lolo Masaa Jesesi wawan a si de. Ne a daai go a osu baka. A sani ya foondoo en te, a akisi enseefi san sa pasa anga a sikin fu Masaa Jesesi.
Masaa Jesesi soi enseefi a
a pasi te a Emayesi
Mk 16:12,13
13 Da na a seefi dei ya, ne tu sama fu Masaa Jesesi be komoto a Jelusalem e go a wan kondee den e kai Emayesi. Fu komoto a Jelusalem go na a kondee ya sa de wan sani fu tin na fo kilomeiti so. 14 Da di den de a pasi e gwe, da den be e gi den toli, fu san pasa anga Masaa Jesesi. 15 Da di den gi toli te wan pisi, ne wan sama waka kon miti den. Ne ai waka anga den. 16 Na Masaa Jesesi be waka kon miti den de, ma den á be sabi taki, ne en. Den ain á be kiin fu den be sabi taki na Masaa Jesesi de ape.
17 Ne di den waka te wan pisi, ne a sama akisi den taki: “We, fu sama u be e taki so? Sowtu toli u e gi taanga gi u so?”
Ne den taampu pii. Ne den luku a man ya anga gaan tyali fesi. 18 Ne wan fu den tu man ya, di den be e kai Keleyopasi, piki en taki: “Na yu wawan na awan kodo sama di á yee a gaan ogii di pasa a Jelusalem de?”
19 Ne a sama akisi den taki: “San pasa?”
Ne den taigi en taki: “Yu á yee san den du anga a apaiti takiman fu Masaa Gadu, di den be e kai Jesesi, no? Na be wan sama fu Nasaleti. A man ya be e du gaan foondoo sani a goontapu ya, e leli sama wan apaiti fasi. A be de wan bunbun sama a Masaa Gadu ain anga libisama. 20 Ma den moo hei begiman anga den tiiman fu u kisi en, ne den gi den Loma sama di e taki fu a kondee ya fu den sipikii kii a koloisi. 21 Da wi be denki taki, en na be a kownu di Masaa Gadu be paamisi, fu sende kon fu puu wi a den taa sama ondoo. Ma disi na di fu dii dei kaba di den kii en. 22 Ma tide mamanten fuuku, da wantu umansama fu u be go na a geebi fu go lobi switi sumee sani gi a dede sikin fi en. Ne di den daai kon baka, ne den taigi u wan gaan foondoo sani. 23 Den taigi u taki: ‘Den á si a dede sikin fi en de moo. Ne den taigi u go doo taki, den si tu Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f23*, di taigi den taki, Masaa Jesesi opo komoto a dede baka. Da ai libi baka.’ ” 24 Da, ne wantu fu u komoto go luku. Ne den si taki, a dede sikin fu Masaa Jesesi á de ape moo tuu. Ma den á si Masaa Jesesi seefi.
25 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Tan! Na so u don? Na so a taanga gi u fu biibi ala sani di den apaiti takiman fu Masaa Gadu be taki a fesi kaba? 26 Bika u be mu sabi kaba taki: ‘A kownu di Masaa Gadu be paamisi, fu sende kon, be mu pina so fosi a be go sidon enke kownu.’ ” 27 Ne a kai wantu pisi fu den buku fu Mosesi anga den buku fu den taa apaiti takiman fu Masaa Gadu gi den, fu tyai den pakisei kon baka. A meke den kon fusutan ala den sani fi en di be sikiifi a Masaa Gadu Buku.
28 Da pikinso moo, da den be o doo na a kondee pe den be e go. Ne Masaa Jesesi du enke, a wani waka pasa. 29 Ne den tu sama begi a man taki: “Man! Ná pasa. Siibi anga u ya. Bika, a kon lati kaba.”
Ne a taki: “A bun.” Ne a go anga den a osu, fu pasa a neti. 30 Da di den sidon fu nyan, ne a teke a beele, ne a begi, gi Masaa Gadu daa moi te a kaba, ne a booko paati gi den. 31 Ne wanten den ain opo, ne den sabi taki, na Masaa Jesesi de ape. Ma, te fu den poti pakisei, ne woo! A gwe fika den wawan de.
32 Ne den taigi denseefi taki: “A gwe, baa! Luku fa u ati be e piisii di a be e waka anga wi a pasi e kon, da ai puu den sani di sikiifi a Masaa Gadu Buku kiinkiin gi wi.” 33 Ne den opo. Ne den waka, fu te a Jelusalem. Na ape den anga den taa elufu bakaman fu Masaa Jesesi anga den taa sama fi en be o miti makandii. 34 Ne fa i si den doo, ne den taawan bali taigi den taki: “Na tuu! Masaa Jesesi opo komoto a dede baka tuu. Simon seefi si en.”
35 Ne den tu man di be daai baka kon a Jelusalem seefi taigi den taki, denseefi si en tu. Den taigi den fa a waka anga den a pasi go te a Emayesi. Ne na di den sidon fu nyan di a booko a beele gi den fosi, ne den ain opo fu si taki, ne en de ape. Ne te fu den denki, ne woo, a gwe.
Masaa Jesesi soi enseefi gi den
bakaman fi en
Mt 28:16-20; Mk 16:14-18; Jn 20:19-23; Ap 1:6-8
36 Ne, te fu den tu man ya kaba taki, ne Masaa Jesesi de a den mindii pii. Ne a gi den odi taki: “Masaa Gadu mu de anga u, ye!” 37 Ne ala den fiya feele te, ná sipowtu. Bika den be denki taki, na wan yooka den be e si. 38 Ma, ne Masaa Jesesi akisi den taki: “Saide meke u e feele so du? Saide meke u nái biibi taki, na mi de ya? 39 U luku mi ana anga mi futu! Na miseefi de ya! U kon oli mi luku. Bika yooka nái abi meti, ai nái abi bonyo.” 40 Ne di a taigi den so kaba, ne a soi den den maiki ne en ana anga en futu, pe den be sipikii en.
41 Da a sani di Masaa Jesesi soi den ya, gi den gaan piisii. Da fu piisii ede meke den á be wani biibi taki, na Masaa Jesesi de ape. Da fu soi den taki ne en de ape tuutuu, ne a akisi den taki: “U abi wan sani ya, fu nyan?” 42 Ne den teke wan pisi losi fisi, ne den gi en. 43 Ne a nyanmi a losi fisi leti a den fesi de, meke den si.
44 Ne a taigi den taki: “U sabi san mi be taigi u ete di mi anga u be e waka e lontu? Mi be taigi u taki: ‘Ala den sani di sikiifi a den buku fu Mosesi, anga den apaiti takiman fu Masaa Gadu, anga den sani di sikiifi a ini den singi buku musu fu pasa tuutuu enke fa den sikiifi den.’ ” 45 Ne Masaa Jesesi puu den sani fu Masaa Gadu Buku gi den fini fini. Ne wanten den ain kon kiin, fu fusutan den sani fu Masaa Gadu Buku. 46 Ne a taigi den go doo taki: “We, na so a sikiifi a Masaa Gadu Buku taki: ‘A kownu di Masaa Gadu be paamisi fu sende kon a goontapu musu fu tyai pina, da a dede. Ma na di fu dii dei, da a opo baka komoto a dede.’ 47 Da a bosikopu ya mu bali a hii goontapu doo ala foluku, fu den daai libi, meke Masaa Gadu sa gi den paadon, fu den takuudu anga ogii. Bigin a Jelusalem fosi, go doo hii goontapu. 48 We, useefi si taki, ala den sani di be sikiifi a Masaa Gadu Buku pasa tuu, enke fa a be sikiifi.
49 “Ma, fosi u go, da u mu tan a Jelusalem ya e luku a kaakiti di mi Tata paamisi u. Mi o sende en kon gi u. Da a o kon a u tapu, fu gi u kaakiti fu paati a bosikopu ya.”
Masaa Jesesi opo go a
Masaa Gadu a tapu
Mk 16:19,20; Ap 1:9-11
50 Bakadati, ne Masaa Jesesi tyai den go na a kondee di den e kai Betaniya. Ne a opo ana a den tapu, ne a begi Masaa Gadu gi den, fu ala sani fu den waka bun. 51 Da, di a opo ana e begi gi den so, ne Masaa Gadu teke en tyai go a tapu. 52 Ne den bakaman fi en e gi en gaandi, e gafa en, te a gafa. Ne bakadati, ne den go a Jelusalem baka anga gaan piisii a den ati. 53 Ne di den doo Jelusalem, ne den go a ini a Mama Keliki go e begi Masaa Gadu e gi en gaandi e gafa en naamo.