23
Den tyai Masaa Jesesi go a
Gaaman Pilatesi
Mt 27:1,2,11-14; Mk 15:1-5; Jn 18:28-38
Ne den opo, ne den tyai Masaa Jesesi go a Gaaman Pilatesi.*f22* Ne di den doo Gaaman Pilatesi, ne den taigi en taki: “Gaaman Pilatesi, a man ya e leli den sama fu a kondee sani fu daai den ede. A taigi u taki, u á mu pai a moo gaan kownu a Loma Foto, a lantimoni. Soseefi a taki, en na a Kelestesi, a Kownu di Masaa Gadu be paamisi, fu sende kon gi u.”
Ne Gaaman Pilatesi akisi en taki: “Man, taigi mi. Yu na a kownu fu den Dyu, tuu?”
Ne Masaa Jesesi piki taki: “Na letiso a de, enke fa i si i taki de.”
Ne Gaaman Pilatesi taigi den moo hei begiman anga ala den taa sama di be kon de taki: “We, a man di u tyai kon a mi ya, mi á fende ná wan fowtu ne en, fu mi mu sitaafu en. Bika a sani di a taki de, a ná wan ogii sani.”
Ne ala den sama e bali taanga taki: “Ai daai den sama ede anga den sani di ai leli den. Bika a bigin a Galileya waka te, go doo Judeja. Da nownow, a de te a Jelusalem ya.”
Gaaman Pilatesi sende Masaa Jesesi
go a Kownu Helowdesi
We, di Gaaman Pilatesi yee den sama taki a bigin a Galileya, ne a akisi den taki: “A man ya na wan sama fu a pisiwataa fu Galileya?” Ne den piki taki: “Iya! Gaaman Pilatesi.” Ma di a yee taki na a pisiwataa fu Helowdesi a komoto, ne a sende Masaa Jesesi go a Kownu Helowdesi, di be de a Jelusalem a yuu ten de.
Da di Kownu Helowdesi si den tyai Masaa Jesesi kon ne en, ne a piisii te a bigi. Bika a be e yee fu den gaan foondoo sani di Masaa Jesesi e du. Ma a á be si Masaa Jesesi seefi anga en ain wan dei. A dati meke a be switi gi en so. Da a be e luku fu Masaa Jesesi du wan foondoo sani, fu a be si anga en eigi ain. Ne di Masaa Jesesi de ape, ne Kownu Helowdesi akisi en onmen tenti sani. Ma ná wan di Masaa Jesesi taigi en. 10 Ne den moo hei begiman anga den leliman fu Dyuweiti e taki, ala sowtu ogii anga lei fu Masaa Jesesi. 11 Te wan pisi, ne Kownu Helowdesi anga den bakaman fi en seefi bigin sipowtu anga Masaa Jesesi, e poti en wisiwasi. Ne den teke wan gaan moi koosi enke di kownu e wei, ne den wei gi en. Ne den e poti en wisiwasi e soso en tee, ne den sende en go a Gaaman Pilatesi baka. 12 Da na a dei de seefi, Gaaman Pilatesi anga Kownu Helowdesi kon de bun baka anga denseefi. Bika langa ten a fesi, den be de feyanti anga denseefi.
Den sama taki Masaa Jesesi mu dede
Mt 27:15-26; Mk 15:6-15; Jn 18:39-19:16
13 Ne Gaaman Pilatesi kai den moo hei begiman anga den tiiman fu Islayeli Kondee anga ala taa sama kon makandii. 14 Ne a taigi den taki: “We, u tyai a man ya kon a mi taki, a du ogii, bika ai daai den sama ede. Mi akisi en ala fasi, ma mi á si ná wan ogii di a du, fu mi sitaafu en enke fa u e taki de. 15 Da mi si taki, Kownu Helowdesi á fende fowtu ne en tu. A dati meke, a sende en kon gi mi baka. A á du ná wan ogii fu a mu dede. 16 Da mi o meke den wipi en, da mi losi en baka.”
17 Ma namo, da Gaaman Pilatesi be gwenti fu puu wan sama a dunguu osu ala Pasika Fesa. Da ibii yali, a be e akisi den, sama den wani a puu a dunguu osu. Da na sama di den be wani, a be puu a dunguu osu gi den.
18 Ma ala den sama bigin bali taanga taki: “Nono! Yu á mu losi en. Kii en puu de. Kii en! Na Balabasi u wani i puu a sitaafu osu gi u.” 19 Balabasi, na be wan ogii kiiman di den be poti a dunguu osu a ten de. Bika en anga wantu taa man be kii sama, di den be opo feti anga a Loma lanti di be e tii Islayeli a ten de. 20 Ma Gaaman Pilatesi be wani puu Masaa Jesesi namo namo. A dati meke a taigi den sama taki: “Nono! Mi o losi a man ya. Bika mi á si ogii ne en.” 21 Ma den e bali namo taki: “Nono! Kii Jesesi! Kii Jesesi! Sipikii en kii puu de!”
22 Ne Gaaman Pilatesi akisi den baka di fu dii toon taki: “Ma fu saide meke u wani meke mi kii a man ya? On sowtu ogii a du? Mi dati, mi á si ná wan ogii ne en fu mi mu kii en. Na fu dati, meke mi o meke den wipi en. Da mi o losi en meke a go fi en.”
23 Ma den tan e bali namo taki, den mu sipikii en a koloisi kii puu de. 24-25 Ne Gaaman Pilatesi á sabi san fu a du moo. Ne a taigi den taki: “So! U du enke fa u sabi.” Ne a puu Balabasi a dunguu osu gi den. Di ne en den wani, ne a puu en a dunguu osu. Ma a fika Masaa Jesesi gi den fu den tyai go sipikii kii.
Den sipikii Masaa Jesesi a koloisi
Mt 27:32-44; Mk 15:21-32; Jn 19:17-27
26 Da, di den de a pasi e tyai Masaa Jesesi fu go kii, te wan pisi, ne den miti wan man fu Sileni den e kai Simon. A be komoto ne en goon e kon a ganda. Ne den dwengi en fu tyai a koloisi fu Masaa Jesesi gi en. Ne a tyai a koloisi gi Masaa Jesesi. 27 Da a yuu di den e tyai Masaa Jesesi fu go kii, da somen sama be e waka ne en baka. Tyali fu Masaa Jesesi kisi den sama te, den uman poti ana a mindii ede e bali e kee.
28 Ne Masaa Jesesi daai luku den, ne a taigi den taki: “Uman fu Jelusalem! U á kee gi mi. Ma u kee gi useefi anga den pikin fu u. 29 Bika wanten fu pina o kon. Te a ten de doo, da sama o de di o go e taki: ‘Seigi fu uman di á meke pikin wanten, anga uman di ná abi pikin a bobi tu!’ 30 Bika na a ten de, da somen sama o de, di o go e bali taki: ‘Den gaan mongo ya, gaantangi! U kai kon a mi tapu, baa?’ Da den o taigi den pikin mongo taki: ‘U kai kon tapu u meke ná wan pikinso fu u fika na a goontapu ya moo.’ Ogii namo di a ten de o ogii so. 31 Bika efu na anga a kuwa kuwa udu den e du so, da a dee udu, no? Du fi en ná o moo ogii, no?”
32 Da den be e tyai tu taa man, fu go sipikii kii anga Masaa Jesesi makandii. Den tu man ya be du gaan ogii na a kondee. 33 Ne den tyai Masaa Jesesi go na a peesi di den e kai Edebon Peesi. Ne den sipikii Masaa Jesesi anga den tu taa man de. Ne den opo den koloisi taampu. Wan fu den man be de a Masaa Jesesi leti ana se. A taawan be de ne en kukutu ana se. Masaa Jesesi seefi be de a mindii.
34 Ne Masaa Jesesi taki: “Mi Tata! Ná luku a ogii di den sama ya du anga mi ya. Ma gi den paadon. Bika den á sabi san den e du.” Ne den suudati iti lowte paati den koosi fu Masaa Jesesi.
35 Ne ala den somen sama di be kon de taampu e luku san e pasa. Den edeman fu kondee seefi be taampu e luku tu. Da den dati e sipowtu anga Masaa Jesesi, e wisiwasi en taki: “A be e yeepi taa sama. Ma now a á poi yeepi enseefi. Da meke a yeepi enseefi, meke u si, no? Efu en na a Kelestesi di Masaa Gadu sende kon.” Na so den edeman fu a kondee be e sipowtu anga en. 36 Den suudati seefi be e sipowtu anga en tu. Ne den tyai wan win anga bita deesi a ini kon gi en fu a diingi. 37 Ne den taigi en taki: “O! Kownu fu den Dyu! Saka komoto na a koloisi meke u si, no?” 38 Da den be sikiifi wan sani poti na a koloisi fu Masaa Jesesi a tapu de taki:
DISI NA A KOWNU FU DEN DYU
39 Da wan fu den ogii ati man di den be sipikii a Masaa Jesesi se, bigin sipowtu anga Masaa Jesesi, e poti en wisiwasi taki: “Man! I na a Kownu di Masaa Gadu be paamisi taki, a be o sende kon gi u? We, soi u taki, i ne en tuu. Puu iseefi na a koloisi, da i puu wi tu!”
40 Ma a taa man di be de na taase ana fu Masaa Jesesi bali en taki: “Man! Tapu mofu de! Yu nái feele Masaa Gadu na a dede mofu di u de ya, no? 41 Mi anga yu e kisi a sitaafu, fu a ogii di u du. Ma a man ya á du ná wan enkii ogii, fu a mu kisi a sitaafu ya. Da kaba anga a sani de.” 42 Ne a daai luku Masaa Jesesi. Ne a taigi en taki: “Masaa Jesesi! Te yu e tii sani enke kownu, da gaantangi membee mi, baa?” 43 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “A bun! Tuutuu, mi e taigi u taki, tide seefi mi anga yu o de na Paladeisi fu Masaa Gadu.”
Masaa Jesesi boo koti
Mt 27:45-56; Mk 15:33-41; Jn 19:28-30
44 Da di san ati, twalufu yuu kisi, ne a hii kondee dunguu pii enke na neti. A dunguu ya be oli go miti dii yuu bakadina. A san seefi á be pii moo. 45 Ne a gaan deki gaiden di be e tapu a kambaa, pe a moo hei begiman anga Masaa Gadu be e miti wan toon wan yali, piiti dalla fu tapu, te a doti tyoo. 46 Ne Masaa Jesesi bali anga taanga tongo taki: “Mi Tata! Mi poti mi jeje a ini yu ana.” Ne di a taki so, ne en boo koti kelen. A dede.
47 Da di a edeman fu den suudati si fa ala sani waka, ne a taki: “Aai! Eeye! A man ya na wan bunbun letiopu sama fu Masaa Gadu tuu.” 48 Ne di den somen sama di be kon de si fa ala sani waka, ne den naki ana a boo fu ati. Den á sabi saide meke so wan gaan ogii pasa. Tyali kisi den. Da na so den paati go a osu. 49 Den somen mati fu Masaa Jesesi anga den uman di be komoto a Galileya pisiwataa kon anga en be taampu, te a wanse, e luku fa a hii sani ya waka.
Fa den beli Masaa Jesesi
Mt 27:57-61; Mk 15:42-47; Jn 19:38-42
50-52 We, wan edeman a ini a Dyulanti fu kuutu, di den e kai Jowsef be de ape tu. En na be fu a kondee den e kai Alimateya. Ala sama be e lesipeki en. Ne di sapaten, ne a go a Gaaman Pilatesi go begi en, fu a gi en a dede sikin fu Masaa Jesesi, a go beli. Jowsef na wan sama di be e fuuwakiti a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Da a á be piki anga den taa Dyulanti, fu kuutu Masaa Jesesi a kukutu kuutu fu den. Bika en na be de wan letiopu ati sama. 53 Ne Gaaman Pilatesi gi Jowsef pasi, fu teke a dede sikin fu Masaa Jesesi go beli. Ne Jowsef go, ne a puu a dede sikin na a koloisi. Ne a lolo en a ini wan sibikoosi. Ne a tyai a dede sikin fu Masaa Jesesi go poti a ini wan nyunyun siton geebi olo, di den be diki poti de, fu beli sama. 54 Da pikinso moo, da a kina dei fu den Dyu be o kai. Da den Dyu á be o poi du ná wan sani enke wooko moo.
55 Da den uman di be kon anga Masaa Jesesi be go anga Jowsef go luku fa a be o beli a sikin fu Masaa Jesesi. 56 Da di den si fa Jowsef beli en kaba, ne den daai gwe a osu. Da den e seeka switi sumee sani, fu go lobi na a sikin fu Masaa Jesesi. Ma di den si taki, na kina dei kai kaba, ne den fika e luku, fu a kina dei pasa enke fa a weiti fu Islayeli Kondee be de.