22
Judasi meke mofu fu seli
Masaa Jesesi
Mt 26:1-5,14-16; Mk 14:1,2,10,11; Jn 11:45-53
Da a fesa fu den Islayeli di den e kai Pasika be kon koosube. Na a fesa ya, da den e nyan paata beele di meke sondee sowda. Da den hei apaiti begiman anga den leliman fu Dyuweiti be e suku wan koni fasi, fu kii Masaa Jesesi. Ma den á poi, bika den be e feele a foluku.
Na a seefi yuu de, ne saatan, a didibii go a ini Judasi Iskaliyotu ati ini. Judasi na be wan fu den twalufu bakaman fu Masaa Jesesi tu. Ne a komoto, ne tilo tilo tilo, te a den hei begiman anga den edeman fu suudati di be e oli waki na a Mama Keliki. Ne a taigi den taki: “Mi sa yeepi u, fu u fende Jesesi kisi.” Da di Judasi taigi den so, ne den piisii te den taigi en taki: “Judasi! Efi i yeepi wi kisi en enke fa i taki, wi o pai yu.” Da di a yee so, ne a daai gwe baka. Da fanafu a ten de, ne ai meke moiti fu den fende Masaa Jesesi kisi sondee fu a foluku sabi.
A Pasika Piisii
Mt 26:17-25; Mk 14:12-21; Jn 13:21-30
Ne den de, te a dei doo fu den kii a pikin sikapu fu den nyan a piisii ya. Ne Masaa Jesesi sende Peitilisi anga Johanisi taki: “U go seeka boli sani fu u nyan a Pasika.”
Ne den akisi Masaa Jesesi taki: “Masaa! On se i wani meke u go seeka sani?”
10 Ne a piki den taki: “U go a Jelusalem. Da te u go, da u o si wan man anga wan bungu wataa a pasi. Da u mu waka ne en baka, te na a osu pe ai go. Da te a go a ini a osu, da useefi mu go a ini tu. 11 Da u taigi a man di abi a osu taki: ‘A Mesiti sende u, fu akisi yu on pisi a kambaa de, pe en anga den bakaman fi en sa nyan a Pasika Fesa tide neti.’ 12 Da a o soi u wan gaan kambaa a sodoo. Da ala sani u abi fanowdu fu seeka sani de a ini a kambaa de kaba. Da na ape u mu go seeka sani fu u nyan a Pasika.” 13 Ne den go. Di den doo a kondee, ne den si ala sani enke fa Masaa Jesesi be taigi den. Ne den seeka sani fu a Pasika Fesa.
Wan sama o seli Masaa Jesesi
Mt 26:20,23-29; Mk 14:17,20-25; 1 Kol 11:23-25
14 Ne di sapaten, ne Masaa Jesesi anga den taa apaiti bosikopuman fi en kon doo na a osu. Ne ala den go sidon a tafaa fu nyan. 15 Da di den sidon e nyan, te wan pisi, ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Fu tuutuu! Mi e taigi u taki, mi be angii fu nyan a Pasika ya anga u. Bika dyonson, a yuu o doo fu mi tyai a gaan sitaafu di de fu kon a mi tapu. 16 Da mi ná o nyan sowan Pasika Fesa anga u moo ete, fu te enke ala den sani di u e membee anga a fesa ya kon pasa. A yuu de, da a Nyun Tii fu Masaa Gadu o doo goontapu.”
17 Ne Masaa Jesesi teke a kan win, ne a gi Masaa Gadu daa, ne a gi den bakaman fi en taki: “U luku ya! U teke, da u diingi lontu. 18 Bika mi ná o diingi win moo ete, fu te enke a Nyun Tii fu Masaa Gadu doo.”
19 Ne Masaa Jesesi teke a beele, ne a gi Masaa Gadu daa, moi te a kaba. Ne a booko en pisipisi, ne a gi den bakaman fi en taki: “U luku ya! Disi na mi sikin di mi e gi fu u ede. Da u du disi fu e membee mi alaten.” 20 Da di den nyan te den kaba, ne a teke a kan win, ne a taigi den taki: “A win ya na mi buulu di sa lon gi somen sama, fu meke den kon de bun gi Masaa Gadu baka. Disi na wan nyun kuudei Masaa Gadu meke anga u, fu di mi buulu o lon gi u. Bika na a buulu fu mi o pai fu ala den somen takuudu anga ogii fu libisama.”
21 Ne Masaa Jesesi taki baka taki: “Wan fu u di sidon e nyan anga mi ya, o seli mi gi den ogii ati sama den kii. 22 We, a de so taki, na so a musu fu pasa. Bika Masaa Gadu be fiti a sani ya poti kaba, fu pasa anga a Manpikin di saka kon toon libisama ya. Ma heelu fu a sama di o seli en!” 23 We, di Masaa Jesesi taki so, ne den bakaman e akisi den na den taki: “Sama sa de ya di o seli en so?”
Masaa Jesesi leli den bakaman
fu saka denseefi
24 Ne a seefi yuu de, ne den bakaman fu Masaa Jesesi kisi wan gaan toobi anga denseefi. Den e sitee anga denseefi on di fu den na a moo heiwan a den mindii. 25 Ne Masaa Jesesi kon a den mindii, ne a taigi den taki: “U aliki mi bun. Den kownu fu goontapu ya, e tii den kondee, da den e dwengi libisama fu libi enke fa den wani. Da den e suku fu libisama si den hei moo taa sama. 26 Ma a sowtu libi de á mu de a u mindii. A sama di e saka enseefi fu dini den taawan, ne en na a moo heiwan na u mindii. 27 A ini a goontapu libi, da a basi e sidon a tafaa, da ai meke en wookoman tyai nyanyan kon poti a tafaa gi en. Da a basi di sidon a tafaa, hei moo a wookoman. Ma mi de enke wan wookoman a u mindii e poti nyanyan a tafaa gi u. Na soseefi u mu libi anga useefi tu.”
28 Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en go doo taki: “Na u na den sama di be de anga mi a ini den pina anga gaan banowtu te enke now. 29-30 We, na fu dati ede meke mi e paamisi u taki, te mi de kownu a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu, da mi o gi u fu taki a libisama tapu. Bika na so mi Tata be paamisi mi taki, a be o gi mi taki a sama tapu. Da na so mi e paamisi u tu. U sa nyan diingi anga mi a tapu anda. Da useefi sa sidon anga mi a kownu sutuu, fu kuutu den twalufu lo sama fu Islayeli Kondee.”
Didibii o tesi Peitilisi
Mt 26:31-35; Mk 14:27-31; Jn 13:36-38
31 Ne Masaa Jesesi kai Peitilisi, ne a taigi en taki: “Simon! Masaa Gadu gi saatan, a didibii pasi fu a tesi yu. Da a o tesi u leti enke te den e wai alisi puu buba. 32 Ma mi begi gi i, fi yu á fika a biibi. Bika yu o buuya fu den sani di o pasa anga mi. Ma te i daai kon baka a biibi, da i mu yeepi den taawan, fu den kon moo taanga a ini biibi.”
33 Ne Peitilisi piki en taki: “Nono, Masaa! Efu na dunguu osu yu o go, mi sa go anga yu. Winsi na dede seefi, mi sa dede anga yu.”
34 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Peitilisi! Fu tuu, mi e taigi yu: ‘A neti ya seefi, fosi wan kakafoo bali, da yu o lei dii toon taki, yu á sabi mi.’ ”
San u mu tyai te u e go paati
a Bun Nyunsu?
35 Ne Masaa Jesesi akisi den baka taki: “Di mi be sende u go a den kondee kondee, fu go paati a Bun Nyunsu, sondee fu u be tyai moni efu tasi, efu taa susu boiti di u be wei a u futu, u be pina?”
Ne den piki en taki: “Nono Masaa! Wi á be pina, fu ná wan sani.”
36 Ne a taigi den baka taki: “We, u aliki. Te u o go a peesi moo, ma wan fu u abi wan saka, a mu tyai en. Efu wan fu u abi moni, a mu tyai en tu. Efu wan sama ná abi fetihow, meke a seli en impi, da a bai wan bunbun fetihow. 37 Bika, Masaa Gadu Buku sikiifi taki: ‘Den teli mi anga den takuu ati sama enke mi anga den na awan.’ Da ala san Masaa Gadu Buku be sikiifi fu mi, a yuu doo, fu ala den mu pasa tuu.”
38 Ne den taigi en taki: “Mesiti! Luku ya! U abi tu fetihow ya kaba.”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “A sai. Meke u fika a toli fosi.”
Masaa Jesesi begi Masaa Gadu
Mt 26:36-46; Mk 14:32-42
39 Bakadati, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en go na a mongo di den e kai Oleifi Mongo enke fa den be gwenti. 40 Ne di den waka te den doo na a Oleifi Mongo, ne a taigi den taki: “U begi Masaa Gadu, fu u á kai a ini den tesi fu didibii, fu a wini u.”
41 Ne a waka go pikinso moo faawe enke pe wan sama sa fiingi wan siton doo. Ne a saka kini a doti, ne a begi Masaa Gadu taki: 42 “Kee, mi Tata! Mi begi yu, puu a ogii di de fu miti mi ya a pasi gi mi. 43 Ma mi Tata, a ná san mi wani mu pasa. Ma na san yu wani, na dati mu pasa.” Ne a seefi yuu de, ne wan Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f21* saka komoto a tapu, kon gi en kaakiti. 44 Ma sani kon ibi gi Masaa Jesesi te, ná sipowtu. Ne a bigin e begi moo taanga te, en sweti daai kon de enke buulu e doopu a doti towtow.
45 Di a kaba begi, ne a daai go a den bakaman fi en baka. Da di a daai go a den, ne a si ala den fiya e siibi. Bika, gaan tyali be kisi. 46 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Oho! Na siibi u e siibi so? U tan na ain begi, fu u á kai a ini den tesi fu didibii.”
Den ogii ati sama kisi
Masaa Jesesi fu go kii
Mt 26:47-56; Mk 14:43-50; Jn 18:3-11
47 Da Masaa Jesesi á kaba taki seefi, ne den si wan gaan kulu sama e kon. Judasi, wan fu den twalufu bakaman fi en be e waka a fesi. Ne a waka kon koosube fu Masaa Jesesi, fu a bosi en. 48 Ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Oho Judasi! Anga wan bosi yu e seli a Manpikin di saka kon toon libisama ya?”
49 Da di den tyaipi sama kon kaba, ne den bakaman fu Masaa Jesesi akisi en taki: “Masaa Jesesi, san i wani meke u du? Bika wi abi fetihow ya!” 50 A yuu di den taawan e akisi de, te fu den denki, ne wan fu den koti a letise yesi fu wan fu den wookoman fu a moo hei begiman falan.
51 Ne Masaa Jesesi bali den taki: “Nono! U kaba!” Ne a go oli a yesi fu a man, ne a kon bun baka. 52 Ne a akisi den hei apaiti begiman anga den edeman fu suudati di e waki a Mama Keliki anga den gaansama fu kondee taki: “Saide meke u kon anga fetihow anga kodya, fu kon kisi mi enke mi na wan kiiman? 53 Saide meke u á be kisi mi, di mi be de ibii dei a ini a Mama Keliki e leli sama Masaa Gadu wowtu? Ma a bun! Now, da na a yuu fu u anga didibii doo. Bika ne en abi taki a u tapu nownow.”
Peitilisi lei taki a á
sabi Masaa Jesesi
Mt 26:57,58,69-75; Mk 14:53,54,66-72; Jn 18:12-18,25-27
54 Da di den kisi Masaa Jesesi so kaba, ne den tyai en go na a osu fu a moo hei begiman. Ma, da Peitilisi be e waka te a baka e luku pe den be e tyai en go. 55 Ne den tyai Masaa Jesesi go te na a osu, ne den tyai en go a ini. Ma, da den be meke wan gaan faya. Da somen sama be sidon de e waan faya. Ne di Peitilisi kon a ini a dyali, ne a go sidon e waan faya anga den man ya tu. 56 Ma namo, da wan fu den uman di e wooko a ini a osu si en de. Ne a uman ya luku en bun, ne a taki: “Hei! A man ya, a ná wan fu den man, fu a man di den tyai kon ya, no?”
57 Ne Peitilisi seke ede taki: “Nono! A ná mi! Mi á sabi a sama di i e taki de wan dei. Sama ne en?”
58 Ne den de, te wan pisi, ne wan taa sama kon de. Ne a luku Peitilisi, ne a taki: “Ma fa mi e si, a man ya, a musu de wan man fu a man di den tyai kon ya.”
Ne Peitilisi piki taki: “Nono, baa! Mi á sabi a man di yu e kai de. Ná lei gi mi, mi á sabi en.”
59 Ne den de, te enke wan sani fu baka wan yuu langa so, ne wan sama opo a taki baka taki: “A man ya! A musu de wan sama fu a man Jesesi. Bika en na wan sama fu Galileya.”
60 Ne Peitilisi bali den taki: “U fika mi! Mi á sabi a man di u taki de!” Ne wanten fa i si Peitilisi kaba sitee so, ne a kakafoo bali kokoliyekee. 61 Ne Masaa Jesesi daai luku Peitilisi. Ne a membee wanten fa Masaa Jesesi be taigi en taki: “A neti ya seefi, fosi wan kaka foo bali, yu o lei dii toon, taki yu á sabi mi.” 62 Ne a komoto a doo, poti ana a mindii ede bali wan gaan adyumadye.
Fa den Dyulanti fu kuutu kuutu Masaa Jesesi
Mt 26:67,68; Mk 14:65
63 Da, di den tyai Masaa Jesesi go a ini a osu, ne den suudati di be e oli waki ne en e poti en wisiwasi e sipowtu anga en. 64 Ne den teke wan koosi, ne den tei en fesi, tapu en ain. Ne den e naki en anga kofu, da den e akisi en taki: “Efi yu na wan apaiti takiman fu Masaa Gadu tuu, da taigi u sama naki yu, no?” 65 Ne den teke ala sowtu takuu takuu kosi e kosi en, fu te a sai den.
Den gaansama oli kuutu fu
Masaa Jesesi ede
Mt 26:59-66; Mk 14:55-64; Jn 18:19-24
66 Da di a mamanten fi en, ne den gaansama fu Islayeli Kondee anga den moo hei begiman anga den leliman fu Dyuweiti oli wan kuutu, fu Masaa Jesesi ede. 67 Ne den akisi Masaa Jesesi taki: “Man, taigi wi! Yu na a kownu di Gadu be paamisi, taki a o sende kon a goontapu?”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Awansi mi taigi u seefi, u ná o biibi mi. 68 Soseefi, efu mi akisi u wan sani tu, u ná o piki mi. 69 Ma a ná o langa moo, fosi a Manpikin di saka kon toon libisama ya, o sidon na a leti ana se fu Masaa Gadu, a pe a de anga a gaan taanga fi en.”
70 Ne den akisi en taki: “We, fa i taki de, da yu na a Pikin fu Masaa Gadu?”
Ne a taigi den taki: “We, a de letiso enke fa i si, useefi taki de.”
71 Ne ala den fiya bali taki: “Oo! U ná abi ná wan sama fanowdu moo, fu tyai kaagi fi en kon gi wi. Bika useefi yee ne enseefi mofu taki, a taki en na Pikin fu Masaa Gadu.”