21
Sama e poti a moo ipi moni gi
Masaa Gadu?
Mk 12:41-44
Ne Masaa Jesesi opo ede luku a baki di den sama e poti moni a keliki. Ne a si fa den guduman e poti moni a ini a baki. Di den poti te wan pisi, ne Masaa Jesesi si wan pooti uman di á be abi man moo, poti tu kopoo sensi go a ini a baki. Ne Masaa Jesesi luku a sani te a kaba, ne a taigi den bakaman fi en taki: “U si a pooti uman de? A poti tu kopoo sensi namo go a ini a baki, ma a poti ipi moo ala den taawan di poti. Bika den guduman poti a sakasaka di den á be abi fanowdu. Ma a uman ya poti ala san a be abi fu nyan. A á kibii ná wan kopoo sensi fi enseefi.”
Den sani di o pasa fosi
goontapu kaba
Mt 24:1,2; Mk 13:1,2
Da, di Masaa Jesesi anga den bakaman fi en komoto a ini a Mama Keliki, ne wantu fu den bakaman fi en taki: “Luku fa a Mama Keliki moi. Den siton di den meke en bigi. Da den tembee den siton sikin te a moi. Den wei den anga paiman di sama be pai Masaa Gadu de.” Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Weeno! Na so a de tuu. Ala den siton di u e si de, wanten o kon, di ná wan fu den siton ya o taampu a taawan tapu de moo. Ala den fiya o lulu paati paati.”
On yuu a sani o pasa?
Mt 24:3-14; Mk 13:3-13
Ne den akisi en taki: “We, Masaa, na on ten a sani de o pasa? Da san na a maiki di wi o si taki, a yuu doo fu sowan sani pasa?”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U mu luku bun anga useefi, fu sama á koli u kisi puu na a biibi. Bika somen sama o opo teke mi nen, fu e koli sama taki, na den na a Kelestesi, a Kownu di Masaa Gadu be paamisi goontapu. Da den o koli somen sama kisi. Taawan o kon taigi u taki, a ten doo kaba. Ma u á mu biibi san den o taigi u. Da, te u yee taki, gaan oloku feti e bali a peesi, da u á mu feele. U á mu buuya! Den sani ya musu fu pasa fosi. Ma te den sani ya e pasa, da u á mu si enke na a kaba fu goontapu doo kaba. 10 Bika u o yee taki, wan kondee kondee a goontapu o opo feti anga denseefi. Kownu kondee o opo feti anga denseefi. 11 Da doti o seke piiti kii sama a somen pisi fu goontapu. Da gaan angiiten o kon a goontapu tu. Soseefi takuu siki o kon a goontapu kon e kii ala sowtu sama. Gaansama anga pikinengee. Somen somen gaan takuu sani o pasa na ala se fu goontapu. Te a tapu a den woluku seefi gaan maiki o de fu si. Da den sani ya o meke ala sama feele.
12 “Ma fosi ala den sani ya pasa, da den o lon a u baka, suku fu kii u. Den o kisi u tyai go a den keliki osu fu den, a kuutu. Somen fu u den o kisi sooto a dunguu osu. Soseefi den o kisi u tyai go a fesi fu den kownu anga den tiiman fu kondee, fu kuutu u fu di u e waka a mi baka. 13 Da u mu teke den okasi ya, fu taigi ala sama fu saide u e biibi a Bun Nyunsu fu mi. 14 Ma, te den kisi u fu tyai go a kuutu, da u á mu booko u ede san u o taki. 15 Bika miseefi o gi u den leti taki fu u taki a yuu de. Mi o gi u fusutan, fu piki ala san den o akisi u. Da te u piki den te u kaba, da ná wan fu den di o fende wan sani fu taki moo. 16 Da u dda anga mma anga u baala anga u famii anga den mati fu u, o tyai o go seli gi den ogii ati sama fu kii. Da den o kii son wan fu u. 17 Soseefi ala sama o abi ogii ati fu u, fu di u de fu mi ede. 18-19 Ma u á feele. Bika sama di o tei ati fu oli doo, da ná wan uwii fi en ede sa lasi. Awinsi u dede seefi, toku u sa opo baka fende a libi fu tego a Masaa Gadu.”
A kondee di á wani teke
Masaa Jesesi o booko
Mt 24:15-21; Mk 13:14-19
20 Ne a taigi den go doo taki: “Te u si taki suudati fu taa kondee kon feti anga Jelusalem, lontu den poti a dyali, da u mu sabi taki, a ten doo fu den feti booko en kaba anga en a soso. 21 Da den sama di de a Judeja mu lon go kibii a den gaan mongo mindii. Den sama di de a kondee ganda mu lon komoto de. Den sama di de a ini goon e wooko, á mu daai go a kondee moo. Den mu lon. 22 Bika na a yuu de, da Masaa Gadu o sitaafu Jelusalem tuutuu, enke fa a be meke den apaiti takiman fi en be taki a fesi kaba.
23 “Da a ten de o takuu seefi gi den uman di de anga bee anga den uman di de anga pikin na ana. Bika na so wan gaan ibi sitaafu o kon na a kondee. Masaa Gadu o puu en atiboon a den tapu. 24 Somen fu den sama den o kii anga fetihow. Da taawan den o kisi tyai go panya na ala se fu goontapu. Da den o teke Jelusalem fu den e du anga en enke fa den wani. Da den doose kondee sama o tan a Jelusalem, fu te a ten di Masaa Gadu be poti gi den doo, da a sa puu den de.”
Masaa Jesesi o daai kon baka
a goontapu
Mt 24:29-31; Mk 13:24-27
25 Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “Da na a yuu de, te a gaan sitaafu anga pina pasa, da den sama o si gaan maiki a tapu, a den woluku, na a san anga a mun anga den sitali. Da a ze wataa fu goontapu ya o seke e meke balibali, te ala sama fu hii goontapu o feele gaan feele. 26 Da libisama o feele te, den ná o sabi fa fu du, fu di den e si dede a den fesi. Bika den á sabi san e kon a goontapu. Da tapu a den woluku o seke te, ala den sani a tapu anda seefi o seke. 27 Da bakadati, da ala sama o si a Manpikin di saka kon toon libisama ya e kon a tapu, a den woluku ini anga gaan taanga anga a dyendee fasi di e beenki. 28 Da, te u si den sani ya bigin pasa, da u mu de sabi sabi taki, a yuu di den o puu u a ini a gaan pina de koosube.”
Denki wan figasii bon
Mt 24:32-35; Mk 13:28-31
29-30 Namo a teke wan ageisi toli gi den taki: “U denki wan figasii bon. Te u si taki, ai piiti boomiki, da u sabi kaba taki, a o meke nyanyan dyonson. 31 We, da na soseefi, te u si den sani di mi taigi u ya bigin e pasa, da u mu sabi taki, a yuu doo fu a Nyun Tii fu Masaa Gadu kon a goontapu. 32 Da u fusutan mi bun. Te u si den sani ya e pasa, da u mu sabi taki, a kaba fu a yuu ten fu goontapu di u e libi de koosube. Da mi e taigi u taki, a paansu fu den sama ya, ná o kaba a goontapu fosi den sani ya pasa. 33 Tapu a den woluku anga a goontapu pe u de ya o lasi go kaba a soso, ma mi wowtu di mi taki, ná o lasi ná wan ten.”
U mu de kaba kaba
34-35 Ne a taki gi den baka taki: “U mu de kaba kaba fu miti mi. U á mu booko u ede anga solugu fu a goontapu ya. U á mu de a yayo libi, te u feegete taki mi o kon. U á mu de ape e duungu te, da a dei kon kisi u sondee fu u poti pakisei. Da u mu luku bun! Bika a dei ya o kon. Da winsi pe i de a o kisi yu namo. 36 A dati meke, u mu e begi Masaa Gadu naamo, fu a gi u kaakiti fu u oli a biibi go doo. U mu begi en fu a yeepi u, fu pasa ala den sani di mi kai de, sondee fu u lasi a biibi fu u. Da, te u oli a biibi doo, da u sa taampu na a Manpikin di saka kon toon libisama ya, fesi.”
37 Da na so Masaa Jesesi be e go na a Mama Keliki ala dei, go leli den sama Masaa Gadu wowtu. Mamanten a be e leli den, te sapaten, da a be e komoto a Jelusalem, go siibi na a Oleifi Mongo enke fa a be gwenti. 38 Da te mamanten, da a be e daai kon baka, fu leli den sama a ini a Mama Keliki.