20
Fa Masaa Jesesi fasi den hei
apaiti begiman
Mt 21:23-27; Mk 11:27-33
Da wan dei, da Masaa Jesesi be de a ini a Mama Keliki e leli den sama Masaa Gadu wowtu, e gi den a Bun Nyunsu. Ne den leliman fu Dyuweiti anga den moo hei begiman anga gaansama fu kondee kon ne en. Ne den akisi en taki: “Fa yu e du den sani sani ya, sama sende yu seefi? Sama gi yu pasi fu du den?”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “A bun, mi yee san u akisi mi. Ma miseefi wani akisi u wan sani, fosi mi piki u. Da efu u piki mi, da mi sa taigi u tu, sama gi mi pasi fu du den sani di mi e du.” Ne a akisi den taki: “U taigi mi! Johanisi a Dopuman, na Masaa Gadu be sende en fu dopu sama, ofu na libisama be sende en?”
Ne den daai luku denseefi san fu den piki. Ne den bende a se. Ne den taki saafi anga denseefi taki: “Efu u piki taki: ‘Na Gadu be sende en,’ da a o akisi u taki: ‘Saide meke u á be wani biibi en?’ Ma efu u piki en tu taki: ‘Na libisama be sende en,’ da den sama fu a kondee o naki wi kii anga siton. Bika den sama be teke Johanisi enke wan apaiti takiman fu Masaa Gadu.”
A dati meke den piki taki: “Wi á sabi sama be gi Johanisi pasi fu du den sani de.”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “We, da mi ná o taigi u tu, sama gi mi pasi fu du den sani ya.”
A toli fu wan man di be koti wan
goon fi en
Mt 21:33-46; Mk 12:1-12
Ne Masaa Jesesi gi den ete wan ageisi toli taki: “Wan sama koti wan gaan goon fi en. Ne di a kaba koti en, ne a paandi en, te a kaba anga wan sii den e kai doloifi. Di a kaba paandi a goon, ne a yuu en gi taa paandi goonman. 10 Bika a be o gwe a taa kondee fu onmen yali. Ne a de anda te, di den doloifi lepi, ne a sende wan wookoman fi en, fu go fu den gi en afu fu a doloifi, fu a tyai kon gi en. Ma di a wookoman go, ne den man kisi en, ne den fonmi en te a fon, ne den sende en gwe anga soso ana ne en basi baka. 11 Ne a goonman sende wan taa wookoman go. Ma disi yaaso, na a seefi. Den fonmi en te a fon, kosi en te a kosi, ne den sende en gwe baka ne en basi anga soso ana. 12 Ne a masaa fu a goon sende ete wan wookoman fi en go, di fu meke dii. Ma disi moo ogii. Den fonmi en koti en hii sikin, ne den yaki en puu de sende gwe.
13 “Ne a masaa fu a goon taki a ini enseefi taki: ‘San mi mu du moo? We, mi o sende awan kodo lobi manpikin fu mi go. Bika disi na mi manpikin, da den musu abi lesipeki fi en.’
14 “Ma di den si a manpikin fu a masaa e kon, ne den pakisei taki: ‘A ná a pikin fu a masaa di yuu a goon gi u e kon de, no? Ne en ai! Meke u kii en, bika te a masaa ná o de moo, da na a manpikin ya, a o fika a goon gi. Ma efu u kii en, da a goon o kon toon fu wi.’ 15 Ne di a manpikin kon doo, ne den kisi en, ne den iti en puu a ini a goon, ne den naki en kii.”
16 Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “San u denki a basi fu a goon o du di a o yee taki, den kii a manpikin fi en tu? Enseefi o go luku en goon, no? Ne enseefi o go! Da a o kii ala den yuuman fu a goon, da a yuu a goon gi taa sama.”
Ne den sama bali taki: “Nono! Noiti a sani ya mu pasa so!”
17 Ne Masaa Jesesi luku den dunn, ne a taigi den taki: “We, a o pasa so tuu. Bika a sikiifi a Masaa Gadu Buku taki:
‘Disi na a siton di meseeman be oli fu wan soso sani.
Na dati daai kon toon a siton futu fu a hii osu.’ ”
18 Ne a taigi den taki: “Da a sama di o kai na a siton ya tapu, o booko en sikin. Ma efu a siton seefi kai a i tapu, da a o masi yu fini fini.”
U mu pai lantimoni?
Mt 22:15-22; Mk 12:13-17
19 Da den hei apaiti begiman anga den leliman fu Dyuweiti fusutan kiinkiin taki, na den a poti na ageisi toli de so. Na dati meke den be e suku fu kisi en go sooto wanten. Ma den be feele den somen sama di be de ape. Na dati ede meke den fika en, ne den gwe. 20 Ma den e waki en namo on ten a o taki wan sani, fu den go kaagi en meke a Loma lanti sooto en. Na so den sende wantu sama go ne en. Da te den go, da den mu du enke den na bunbun sama. Da den mu suku en mofu, fu a taki sani fu den fende en go kaagi en na a Loma gaaman. 21 Ne den go a Masaa Jesesi, ne den taigi en taki: “Mesiti! U sabi taki den sani di yu e taki na tuutuu sani. Yu na wan kiinkiin sama. Yu e soi libisama fa Masaa Gadu wani den libi. Yu ná abi toobi anga san libisama e taki. 22 Ma u kon fu akisi yu wan sani. Taigi u, efu a de fanowdu fu u pai a moo gaan kownu a Loma Foto, a lantimoni.”
23-24 Ma Masaa Jesesi be sabi kaba taki, na suku den kon suku en mofu fu a taki sani fu den fende en kii. Ne a taigi den taki: “U tyai wan moni kon gi mi, osi?” Ne den tyai a moni kon gi en. Ne a akisi den taki: “Sama fesi anga nen de na a moni ya tapu?”
Ne den piki taki: “Na a gaan kownu fu Loma fesi anga en nen de ne en tapu.”
25 Ne a taigi den taki: “We, efu na a moo gaan kownu a Loma Foto fesi, anga en nen de ne en tapu, da na fu a gaan kownu de. Da gi a gaan kownu de san de fu a gaan kownu de. Ma u mu gi Masaa Gadu san na fu Gadu.” 26 Da a foondoo den fu a fasi fa Masaa Jesesi piki den. Den de pii. Den á sabi san fu piki en moo. A sani di den be kon fu du a puu ná wan wini gi den.
Den Saduseisama kon tesi
Masaa Jesesi
Mt 22:23-33; Mk 12:18-27
27 Ne bakadati, ne wantu sama fu a keliki kulu di den e kai Saduseiman kon a Masaa Jesesi. Den Saduseisama na sama di nái biibi taki te wan sama dede a sa weki baka. 28 Namo den taigi Masaa Jesesi taki: “We, Mesiti oo! Masaa Gadu be meke Mosesi sikiifi wan weiti gi wi taki: ‘Efu wan man libi anga wan uman, ne a dede sondee fu meke pikin anga a uman, da a baka baala fu a man mu libi anga a uman fu meke pikin gi a baala di dede, fu en nen á sa kaba a goontapu.’ Na so a weiti fu Mosesi e leli wi. 29 Ma namo, da seibin baala be de. A moo gaanwan libi anga wan uman te a dede, a á meke ná wankodo pikin anga a uman. 30 Ne a pikin baala di waka ne en baka teke a uman libi. Ma enseefi dede, sondee fu meke wan pikin anga en. 31 Da na so ala den seibin baala libi anga a uman, te ala den dede. Ná wan di meke wankodo pikin anga en. 32-33 Ne, kaba kaba fu dati, ne a uman seefi dede tu. We, Masaa, u wani akisi yu disi. ‘Te a yuu o doo fu den dedesama opo komoto a dede, da on di fu den seibin baala ya o abi a uman? Bika ala den seibin baala be libi anga en.’ ”
34 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U á sabi san u e akisi. Bika na goontapu ya wawan uman anga man libi de. 35-36 Uman anga man libi á de a Masaa Gadu Kondee anda. Bika den sama di de a Masaa Gadu a tapu anda, kon de enke den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f20*. Den nái dede moo. Soseefi den nái libi anga uman anga man, fu meke pikin moo, fu fika paansu a baka. Bika den sama di de anda, na Masaa Gadu pikin. Da den dede weki kaba, fu libi tego anga Masaa Gadu. Da na den sama di Masaa Gadu si taki, fiti a libi fu tego, na den a o gi a libi de. 37 Bika a sikiifi kiinkiin a den buku fu Mosesi taki, den dedesama o opo baka kon a libi ya. Bika, di a gi a toli fu a katuku, a taki: ‘Masaa na a Gadu fu Abalaham, Isaki anga Jakopu.’ 38 Masaa Gadu a ná wan Gadu fu dedesama, ma na wan Gadu fu sama di e libi.”
39 Ne wan leliman fu Dyuweiti dyombo piki en taki: “Mesiti, san di i taki de na tuu! Yu abi leti!” 40 Ne fanafu a ten de, ne ná wan sama abi deki ati moo fu akisi en sani.
Masaa Jesesi be de fosi
Kownu Dafeti
Mt 22:41-46; Mk 12:35-37
41 Da, di Masaa Jesesi de a ini a Mama Keliki e leli den sama, te wan pisi, ne a akisi den sama taki: “Fa den leliman fu Dyuweiti sa leli u taki, a Kelestesi na Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu namo, da a kaba? 42 We, na so a de tuu! Ma Dafeti seefi sikiifi wan sani a wan pisi fu Masaa Gadu Buku. A sikiifi taki:
‘Masaa Gadu taigi mi Masaa taki:
“Sidon a mi leti ana se ya,
43 te enke mi meke ala den feyanti fi yu
toon yu futu bangi.” ’
44 Da efu Kelestesi na wan bakaten manpikin fu Kownu Dafeti paansu namo, da i denki taki, Kownu Dafeti be o kai en bakaten pikin, ‘Masaa?’ ”
U á mu teke den takuu manii fu
den Faliseiman fu libi
Mt 23:1-36; Mk 12:38-40
45 Ne Masaa Jesesi bali den bakaman fi en a den somen sama fesi taki: 46 “U mu luku bun anga den leliman fu Dyuweiti. Den lobi wei gaan moi langa dii yapon e waka e lontu kondee, fu sama mu si den. Da te den e waka a den wowoyo peesi, den lobi te den sama e gi den odi anga gaan lesipeki. Te den de a ini den Dyu keliki den lobi sidon, te a fesi enke bigiman. Soseefi den e suku a moo bun peesi, te den sidon a tafaa fu nyan. Na so den e poti denseefi enke bunbun sama kaba. 47 Ma u mu luku bun, fu u á teke a fasi fu den fu libi. Bika den e teke ala sani fu den pooti uman di man dede fika a ganda. Te anga den osu fu den uman ya seefi den e teke. Da anga a takuu ya, den e komoto e go e begi gaan langa begi, fu sama mu si fa den bunbun kisi. We, den sama ya o kisi a moo gaan sitaafu fu Masaa Gadu.”