19
Masaa Jesesi go a Sakeyosi osu
Ne bakadati, ne Masaa Jesesi waka go miti Jelikow Foto fu waka pasa go a Jelusalem. 2-3 Da wan guduman den be e kai Sakeyosi be e tan a Jelikow Foto, a pe Masaa Jesesi be e waka pasa. Sakeyosi na be wan edeman fu den man di be e piki lantimoni. Da di Masaa Jesesi be e kon waka pasa, ne a be e feti fu a be sa si Masaa Jesesi. Ma a á be poi si en a ini den somen sama ini. Bika a be satu. Ne a lon go a den sama fesi a pe den be o waka pasa. Ne a subi go a ini wan figasii bon fu a be sa si Masaa Jesesi, te a be o waka pasa de.
Da di Masaa Jesesi e waka pasa, ne a opo ede luku tapu, ne a si Sakeyosi a ini a bon. Ne a kai en ne en nen taki: “Sakeyosi! Saka kon a doti wanten. Bika tide mi mu kon a yu osu.”
Ne wanten wanten, ne Sakeyosi saka komoto a ini a bon kon a doti. Ne a tyai Masaa Jesesi anga gaan poolo anga piisii go ne en osu. Ma a sani di Masaa Jesesi du ya á bun gi den taa sama seefi. Den ati boon. Bika den taki Masaa Jesesi go na a takuu ati man ya osu.
Ne Sakeyosi taampu a den sama fesi, ne a taigi Masaa Jesesi taki: “Masaa! Mi sa paati mi gudu a mindii, da mi gi den pootiman fu a kondee wan se. Da efu mi be akisi wan sama lantimoni ipi tumisi, da mi sa gi en fo toon moo ipi moo enke san mi be teke ne en.”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Masaa Gadu gi den sama fu a osu ya paadon tide, fu ala takuudu anga ogii. Mi be musu kon a Sakeyosi tide. Bika en na wan bakaten pikin fu wi avo gaansama Abalaham paansu tu. Sakeyosi be lasi pasi fu den sani di a be e du, ma fanafu tide a daai kon a Masaa Gadu baka. 10 Bika a Manpikin di saka kon toon libisama ya, kon fu suku den sowtu sama ya, di lasi Masaa Gadu pasi tyai kon a Masaa Gadu baka.”
I mu wooko anga san
Masaa Gadu gi yu
Mt 25:14-30
11 Ma namo, da Masaa Jesesi be koosube anga Jelusalem Foto. Na dati meke somen sama di be e waka ne en baka fu go a Jelusalem be denki taki, a á be o langa moo fosi Masaa Gadu puu Islayeli a den feyanti fi en ondoo. Namo, ne a teke wan ageisi toli gi den, fu soi den taki, a Nyun Tii fu Masaa Gadu ná o kon enke fa den e pakisei de. 12 A taki: “Wan sama fu wan bun famii be go a wan faawe kondee, fu den poti en toon kownu. Da te den poti en toon kownu kaba, da a be o daai go ne en kondee baka. 13 Ne fosi a gwe, ne a kai tin fu den wookoman fi en kon. Ne den kon. Ne a gi iniiwan fu den wan miliyun kolu taki: ‘U teke a moni ya. Da u wooko anga en, meke a puu wini kon moo ipi, fu te mi o daai kon baka, fu mi fende wini fi en.’ Ne a basi gi den a moni, ne a gwe. 14 Ma den sama fi en kondee be buuse en tee, den sende mofu gi den sama fu a taa kondee taki, den á wani meke a man toon kownu fu den kondee, fu taki fu den.
15 “Ma toku den sama fu a taa kondee poti a man toon kownu. Ne di den poti en toon kownu, ne a daai gwe baka ne en kondee fu tii a kondee. Ne di a go, ne a sende kai den wookoman fi en di a be gi a moni fu wooko puu wini gi en. Ne den man kon. Ne kownu akisi den taki: ‘Man a moni di mi be fika gi u, fa u wooko anga en? Onmen wini u meke a tapu?’ 16 Ne a fosi man go a kownu, ne a taigi en taki: ‘Masaa, yu á si? Mi wooko anga a wan miliyun kolu di i be gi mi. Da a puu tin miliyun kolu wini. Da luku a moni fi i ya anga a wini di a puu.’ 17 Ne a masaa fi en taki: ‘Moi so! I wooko bun. Fu di i wooko sowan bun fasi anga a pikin sani ya, meke mi e gi yu moo ipi. Mi o meke i toon edeman fu tin kondee.’
18 “Ne di fu tu kon na a masaa. Ne a taigi a masaa taki: ‘Masaa! Luku a wan miliyun kolu fi i ya. Mi wooko anga en. Da a puu feifi miliyun kolu wini. Da luku a moni ya anga a wini di a puu.’ 19 Ne a masaa taki: ‘We, a bun! Fu di i wooko so moi, meke mi o poti i toon edeman fu feifi kondee.’
20-21 “Ma a man di fu meke dii kon na a masaa, ne a gi en a moni leti enke fa a be gi enmi en baka. Ne a taigi a masaa taki: ‘Masaa! Luku a moni fi i ya. Mi ná oli en seefi puu a ini. Da a de leti enke fa i be gi mi en. Bika mi sabi taki, i libi taanga, i muliki. Yu e teke sani pe yu á poti. Da yu e koti sani a pe yu á paandi. Da den manii fi i ya mi feele, meke mi lolo en a ini wan duku poti a wanse, fu te i be kon, fu mi be sa gi yu en baka. Da yu á si, luku a moni fi i ya!’
22 “Ne a kownu piki en taki: ‘Oo! Na so mi libi taanga? We now, yu o si fa mi libi taanga. Yu na wan wisiwasi kaba a soso wookoman. 23 Di i sabi taki mi libi taanga so, mi e teke sani a pe mi á poti. Mi e koti sani a pe mi á paandi. Da saide meke yu á be poti a moni fu mi a banku, fu te mi be kon, fu a goo kon moo ipi?’ 24 Ne a taigi den taa sama di taampu de taki: ‘U puu a moni ne en ana wanten gi a man di abi tin miliyun kolu kaba. Meke a fika anga soso ana!’ ”
25 Ne den taigi en taki: “We, Masaa! A man de abi ipi kaba, bika na tin miliyun a abi.”
26 Ne a masaa taki: “Mi sabi dati. Ma na so a de kaba. A sama di abi ipi, o fende moo ipi a tapu fu san di a abi kaba. Ma sama di ná abi, a pikinso di a abi seefi den o puu ne en ana gi taa sama, fika en anga soso ana. 27 Da u tyai ala den sama di á be wani mi toon kownu fu taki gi den kon, da u kii den leti a mi fesi ya.”
Den sama e wai faaka gi
Masaa Jesesi enke kownu
Mt 21:1-9; Mk 11:1-10; Jn 12:12-15
28 Da bakadati, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en waka go doo a Jelusalem. 29 Da di den doo koosube fu a Oleifi Mongo na a pisi fu Betifage anga Betaniya, ne Masaa Jesesi taigi tu bakaman fi en taki: 30 “U go na a kondee a u fesi so. Da te u go, da u o si wan pikin buliki teitei. Ná wan sama sidon na a buliki ya tapu lei ete. Da u losi en tyai kon gi mi. 31 Da kande sama o akisi fu saide meke u e teke en. Da u mu taigi den taki: ‘Masaa abi en fanowdu!’ ”
32 Ne den tu bakaman fu Masaa Jesesi go enke fa a sende den. Ne den si ala sani enke fa a be taigi den. 33 Ne den go fu losi en. Namo, den sama di abi a buliki, si di den e losi en. Ne den bali akisi den taki: “San e pasa? Pe u e go anga en?”
34 Ne den tu man piki den taki: “Nono! A ná fu wi. Ma na Masaa abi en fanowdu.” Ne den sama taki: “A bun! U sa tyai en go.” Da na so den tyai a pikin buliki go gi Masaa Jesesi. 35 Ne den waka, te den go doo anga en. Ne den baala koosi na a buliki mindii baka. Ne Masaa Jesesi go sidon na a buliki tapu.
36 Ne den bigin fu waka go a Jelusalem. Ne somen sama baala koosi na a gaan pasi mindii a doti, fu Masaa Jesesi lei pasa anga a buliki. 37 Da di den doo koosube fu subi a mongo, ne den sama di be e waka ne en baka e piisii te, den e bali baaya e singi, e gafa Masaa Gadu, fu den gaan foondoo sani di den si Masaa Jesesi du a goontapu.
38 Den e singi taki:
“Seigi fu a Kownu di e kon a ini a nen fu Masaa.
I poti ati switi makandii a tapu anda!
I mu kisi gaandi, te doo na a moo hei peesi a tapu anda!”
39 Ma di den Faliseiman yee fa den sama e bali e singi, e opo Masaa Jesesi, ne a sani á bun gi den. Ne den taigi Masaa Jesesi taki: “Mesiti! Bali den sama fi i, meke den tapu den mofu de.”
40 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U aliki mi bun! Efu den sama ya tapu den mofu, da den siton di de a sikin pasi o bali a den sama ya peesi. Bika a bali ya musu fu bali.”
Tyali fu Jelusalem kisi Masaa Jesesi
41 Ne Masaa Jesesi go te a koosube fu Jelusalem. Ne a opo ede luku a kondee. Ne tyali fu a kondee kisi en te a bali kee. 42 Ne a taki: “Oho! Sama fu Jelusalem! Efu u be sabi san di be sa yeepi u na a yuu ya, fu u be fende boo, da u á be o libi so. Ma nownow a lati gi u kaba. 43 Wanlo ogii dei de a fesi e kon, di den feyanti fu u o kon lontu a kondee fu u, poti a dyali. Da u o fika na a kondee ganda de. Ná wan fu u o fende pasi komoto a ini a kondee kon a doo. 44 Da na ape u o de e pina, e sitaafu fu te den kii u anga ala den pikin fu u fiya. Ala den osu di u si meke anga siton de, den o booko te a doti petee. Bika Masaa Gadu be gi u a okasi fu u teke a yeepi di a wani yeepi u, ma kweti u á teke en. U meke a pasa gwe.”
Masaa Jesesi yaki sama puu na
a Mama Keliki
Mt 21:12-17; Mk 11:15-19; Jn 2:13-22
45 Ne Masaa Jesesi go a ini a Mama Keliki fu den Dyu. Ne di a go a ini, ne a yaki den sama di e seli sani poti a doo. 46 Ne a taigi den: “Masaa Gadu Buku sikiifi taki: ‘A osu fu Masaa Gadu mu de wan osu pe sama e kon makandii, fu begi.’ Ma san u e meke Gadu osu toon? U e meke a toon wan osu fu fufuuman.”
47 Da, ala dei Masaa Jesesi be e de a ini a Mama Keliki e leli sama Masaa Gadu wowtu. Da den moo hei begiman anga den leliman fu Dyuweiti anga den gaansama fu Islayeli Kondee be e suku namo, fu fende wan fasi fu kii en puu a pasi. 48 Ma den á sabi fa fu den du fu kii en. Bika ala sama be lobi e go ne en, go e aliki Masaa Gadu wowtu.