18
Den bakaman fu Masaa Jesesi
á mu weli fu begi
Ne Masaa Jesesi gi den bakaman fi en wan ageisi toli, fu soi den taki, den á mu kon weli fu begi. A taki: “Wan kuutu bakaa be de a wan kondee. Da a man ya be ogii te, a á be e teli Masaa Gadu. Soseefi a á be abi toobi anga libisama tu. Da wan pooti uman di man dede fika a ganda, be de na a kondee de tu. A uman ya be e kon na a kuutu bakaa naamo alaten, fu a kuutu wan kuutu fu gi enmi en leti. Bika wan sama be du wan ogii anga en. 4-5 Da bigin bigin di a uman be e go ne en, da a á be wani yeepi en. Ma di a uman ya tan e go ne en naamo, ne a taki: ‘I sabi san? Anga ala fa mi nái teli Masaa Gadu, soseefi mi ná abi toobi anga libisama, toku mi o yeepi a uman ya. Bika ai kon e kaakeli mi namo. Da mi o yeepi en kuutu a kuutu, fu gi en en leti meke a sani kaba. Da mi ede sa boo. We, bika efu mi á yeepi en, da mi ede ná o abi boo. So, meke mi yeepi en.’ ”
Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “We, efu a takuu ati kuutu bakaa ya, di nái teli Masaa Gadu anga di ná abi toobi anga libisama sabi fu taki so wan sani, fu yeepi a uman ya, da fa fu Masaa Gadu di abi bun ati? Efu den pikin fi en e begi en wan sani dei anga neti, a o daai daai fosi a gi den en? Nono! A ná o daai daai. A o kon esi esi, kon gi den san den e begi en. Ma a de wan taa sani, efu te a Manpikin di saka kon toon libisama ya o daai kon baka a goontapu, efu a o fende biibi a libisama.”
A toli fu a Faliseiman anga a
pikimoni lantiman
Ne Masaa Jesesi gi den ete wan ageisi toli fu den sama di e wisiwasi taawan, e naki boo fu ati, enke den bun moo taawan. 10 A taki: “Wan dei, ne tu man be go na a Mama Keliki fu go begi. Da wan fu den man ya na wan Faliseiman. Da a taawan na wan man di e piki lantimoni. 11 Ne di den doo, ne a Faliseiman waka go te a fesi, ne a kaka ede luku tapu. Ne a begi taki: ‘Masaa Gadu! Gaantangi fi i taki, mi á de enke den takuu ati sama, den fufuuman, den sama di ná abi toobi anga libisama, den sama di e teke taa sama uman ofu a man di e piki lantimoni de. 12 Ibii wiki, na tu toon mi e de sondee nyan fu begi yu. Da ala san mi fende mi e paati en, da mi tyai fi i se kon gi yu enke fa a weiti taki. Da na so a de.’
13 “Ma a man di be e piki lantimoni be fika taampu, te a bakase a ini a keliki osu. Ne a bendi fesi a doti. Bika a á be bun a Masaa Gadu ain seefi. Ne a oli en boo fu ati, ne a begi taki: ‘Kee, Masaa Gadu, mi Tata! Abi tyali ati fu mi, baa? Bika, mi na wan gaan takuu ati sama, tuu. Da gaantangi yeepi mi, baa?’ ” 14 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U oli a sani ya bun a ede. Fa a man di e piki lantimoni e go a osu de, Masaa Gadu gi en paadon fu ala den takuudu anga ogii di a be abi. Ma Masaa Gadu fika a Faliseiman a go fi en a osu. Bika iniiwan sama di e hei enseefi, Masaa Gadu o booko en saka. Ma ibiiwan sama di e saka enseefi, da Masaa Gadu o hei en.”
Masaa poti ana a den pikin tapu
begi gi den
Mt 19:13-15; Mk 10:13-16
15 Da wan dei, ne den tyai den pikin kon a Masaa Jesesi. Den be wani meke Masaa Jesesi be poti ana a den tapu begi gi den. Ma den bakaman fu Masaa Jesesi bali den taki: “Nono! U daai baka. U á tyai den pikin de kon a Masaa Jesesi!” 16 Ma, namo Masaa Jesesi si di den bakaman fi en tapu den sama, fu den á tyai den pikin kon ne en. Ne a bali den taki: “U fika den pikin, meke denseefi kon doo a mi tu. U á tapu den! Bika na sama di abi a fasi di pikinengee abi sa poi go doo a ini a Nyun Tii a Masaa Gadu Kondee. 17 Da a de so taki, efu wan sama nái biibi Masaa Gadu enke fa wan pikinengee e biibi sani, da a ná o poi doo a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.”
Gudu sa tapu sama fu
dini Masaa Gadu
Mt 19:16-30; Mk 10:17-31
18 Namo, ne bakadati, ne wan bigiman fu den Dyu kon ne en. Ne a akisi en taki: “Mi bun Masaa! San mi mu du, fu fende a libi fu tego?”
19 Ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Saide meke yu e kai mi bun Masaa? I sabi san yu e taki, di yu e kai mi, bun Masaa? Bunbun ati sama á de boiti Masaa Gadu wawan. 20 Da yu á sabi san i mu du fi i fende a libi fu tego ete, no? We, fi i mu fende a libi fu tego: ‘Da i á mu waka anga taa uman ofu man, boiti di fi yu! I á mu kii! Soseefi i sabi taki, i á mu fufuu! I á mu lei. I mu lesipeki i mma anga i dda!’ ”
21 Ne a man piki Masaa Jesesi taki: “We, Masaa! Senten mi de pikinengee mi e oli ala den weiti de, te enke tide.”
22 Ne Masaa Jesesi taigi en baka taki: “Dati na tuu! Ma wan sani de ete di i mu du. Go a osu, da seli ala san yu abi. Da paati a moni gi den pootiman. Da kon baka, fu toon wan bakaman fu mi. Da yu o fende moo gaan gudu a Masaa Gadu a tapu, a bakaten.” 23 Ne di Masaa Jesesi taigi en a sani ya, ne gaan tyali kisi a man te, a fika fu a poti ana a mindii ede bali kee. Bika a be gudu tuutuu.
24 Ne Masaa Jesesi daai, ne a taigi den bakaman fi en taki: “U si fa a taanga gi wan guduman fu go doo a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu? 25 A taanga gi wan kameili*f19* fu waka pasa a wan nanai olo. Ma mi e taigi u taki, a moo taanga gi wan guduman fu saka enseefi, fu pasa go a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.”
26 Ne di Masaa Jesesi taki so, ne den akisi en taki: “Da efu a guduman ya á poi go a Masaa Gadu, da sama o poi go seefi?”
27 Ne Masaa Jesesi luku den, ne a piki den taki: “Efu u luku a libisama fasi, da sani de di á poi pasa. Ma san á poi pasa libisama fasi, na dati Masaa Gadu poi du.”
28 Ne Peitilisi piki taki: “We, Masaa wi, no? U fika ala sani, fu kon waka a yu baka, e go anga yu na ala peesi!”
29 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Iniiwan sama di lobi mi te, a fika en osu, ofu en uman ofu en baala ofu en dda anga en mma ofu pikin, fu go paati a Bun Nyunsu di e taki, fu a Nyun Tii fu Masaa Gadu, 30 da, nownow, a goontapu ya, den o fende onmen tenti toon fu den sani di den fika, fu kon waka a mi baka. Soseefi bakaten, den o fende a libi fu tego a Masaa Gadu.”
Masaa Jesesi taigi den bakaman
fi en fa a o dede
Mt 20:17-19; Mk 10:32-34
31 Ne bakadati, ne Masaa Jesesi kai den twalufu bakaman fi en go a wanse, fu taigi den san o pasa anga en. Ne a taigi den taki: “U si fa wi e go a Jelusalem ya, ala den sani di apaiti takiman fu Masaa Gadu be taki fu a Manpikin di kon saka toon libisama ya o kon pasa tuu. 32 Den Faliseiman anga den leliman fu Dyuweiti anga den gaansama fu Islayeli Kondee o kisi mi, da den o tyai mi go gi den doose kondee sama di e taki fu Islayeli, fu den kii. Da den sama de o poti mi a sipowtu, e lafu mi poti mi wisiwasi, e kosi mi. Soseefi den o towe wataa mofu a mi mindii fesi. 33 Den o wipi mi wan mesaandi fasi fosi, da den o tyai mi go kii. Ma baka dii dei, da mi o weki baka komoto a dede.”
34 Ma anga ala fa Masaa Jesesi taigi den de seefi, toku den á fusutan en pikinso seefi san a wani taki. Bika a de wan kibii toli gi den.
Masaa Jesesi deesi wan beendiman
Mt 20:29-34; Mk 10:46-52
35 Ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en e go, te den koosube fu a kondee di den e kai Jelikow. Da wan beendiman be sidon a sikin pasi e begi moni. 36 Da di a yee den somen sama e takitaki e kon, ne a akisi taki: “San na a somen takitaki di mi e yee e kon anda?” 37 Ne den taigi en taki: “Na Jesesi fu Nasaleti e kon pasa ya.” 38 Ne ai bali taki: “Masaa Jesesi! Masaa Jesesi! Gaantangi, abi tyali ati fu mi, da yeepi mi, baa! Bika, na yu na a Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu.” 39 Da di ai bali so, ne den sama di be e waka a fesi fu a gaan kulu bali en taki: “Man! Tapu mofu de!” Ma pe fu dati, ne ai bali moo taanga taki: “Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu! Gaantangi, yeepi mi, baa?”
40 Ne di Masaa Jesesi seefi yee a bali, ne a taampu. Ne a taigi den sama taki, meke den go teke a man tyai kon gi en. Ne den go teke a man tyai kon a Masaa Jesesi. 41 Ne di a kon, ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Man! San meke yu e bali kai mi so? San i wani mi du gi yu?”
Ne a man piki Masaa Jesesi taki: “Masaa! Mi wani i yeepi mi deesi mi ain, fu mi sa si sani baka.”
42 Ne Masaa Jesesi taigi en taki: “A bun! Si bun baka! Bika a biibi di i poti a Masaa Gadu yeepi yu.” 43 We, di Masaa Jesesi taki so, ne wanten a man ain kiin kelle, ne a bigin fu si sani bunbun baka. Ne ai waka a Masaa Jesesi baka, e gafa Masaa Gadu, fu a bun di a du gi en. Da ala den sama di si san pasa, e gafa Masaa Gadu tu.