17
U luku bun fu u á koli sama puu a
Masaa Gadu pasi
Mt 18:6,7,21,22; Mk 9:42
Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en taki: “Den sani di e kon fu ali sama puu a Masaa Gadu pasi, ná o kaba a goontapu noiti. Ma heelu, fu den sama di e tyai den tesi ya kon miti taawan! A moo bun gi sowan sama efu den tei wan gaanbigi siton ne en neki, da den tyai en go iti a ini ze, moo enke pe fu a koli wan fu den mofinawan ya puu a Masaa Gadu pasi, fu go du ogii. Mi e bali u, fu luku bun taki, a sani de á miti u.
“Efi i si wan biibiwan e du ogii, da bali en, meke a daai libi, fu kaba anga a ogii di ai du. Da efu a aliki yu, ne a daai libi, da gi en paadon. Winsi na seibin toon a ini wan dei seefi a du ogii anga yu, ma efu a kon begi yu seibin toon paadon taki, a du ogii anga yu tuu, ma a si dati, ne a daai libi. Da gi en paadon!”
Den apaiti bosikopuman fu
Masaa Jesesi begi en moo biibi
Ne den apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi taigi en taki: “Masaa gaantangi! Yeepi wi, meke a biibi fu wi kon moo taanga, baa.”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “We, efu u abi biibi enke wan pikintoin mosite sii, da u sa taigi a gaanbigi bon di taampu de taki, meke a opo komoto de anga ala lutu, da a go paandi enseefi a ini ze. Da a o go enke fa u taki.”
Fa a wooko fu wan bakaman
fu Masaa Jesesi de
Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “On di fu u o abi wan wookoman di go wooko a goon ofu di go luku den meti a den sabana, te a kon a osu, da a taigi en taki: ‘Kon sidon nyan?’ Nono! Ná wan fu u. Te a wookoman kon a osu, da yu o meke a lon go seeka enseefi esi esi. Da i meke a go boli nyanyan, sete tafaa gi i fi i go nyan. Da, te yu kaba nyan fosi, da yu o meke a wookoman ya kon nyan. A basi fu a wooko ná o gi a wookoman ya wan apaiti daa fu a wooko di a du. Bika ne en wooko di a be mu du, a du de. 10 We, da na so a de anga u tu. Te u wooko gi Masaa Gadu enke fa a wooko de, da a á de fu u suku fu a gi u daa. Bika na u wooko di u mu du, u du de.”
Masaa Jesesi deesi tin sama fu
gwasi siki
11 Ne Masaa Jesesi komoto de, ne a teke pasi e go a Jelusalem. Ma namo, da ai waka pasa na a pisi fu Galileya anga Samaliya mindii. 12 Ne di a waka, te a doo a wan pikin kondee, ne tin man e waka fu kon miti en. Ala den tin man ya be abi gwasi siki. Ne den taampu, te a faawe, 13 ne den bali gi Masaa Jesesi taki: “Jesesi oo, Masaa! Teke tyali ati fu u! Da gaantangi yeepi u, baa.”
14 Ne di Masaa Jesesi yee den bali so, ne a daai luku den. Ne a taki: “Kee! A tyali fu den sama de, baa? Ma u sabi san? U go a den apaiti begiman na a Mama Keliki, meke den si taki u kon bun tuu.” Ne den teke pasi e go a apaiti begiman. A di den waka te wan pisi, ne den sikin kon bun kelle. A gwasi siki gwe komoto a den sikin.
15 Ma di wan fu den si taki, a kon bun, ne a daai baka kon a Masaa Jesesi. Ne ai bali taki: “Masaa Gadu bun! Masaa Gadu bun! A deesi mi!” 16 Ne a lon go kai sutu kini a Masaa Jesesi fesi, fu soi en lesipeki. Ne a gi Masaa Jesesi daa fu a bun di a du gi en. A man ya, na be wan sama fu Samaliya.
17 Ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Tan! Man, a ná ala den tin man kon bun, no? Da san meke na yu wawan daai kon gi Masaa Gadu daa? Pe den taa neigin de? 18 Ná wan fu den daai kon gi Masaa Gadu daa, no? Na a taa kondee sama ya, di á de wan Islayeli sama, ne en wawan daai kon gi Masaa Gadu daa?” 19 Ne a taigi a man taki: “Man! Opo waka gwe fi i. A biibi di yu abi deesi yu kaba.”
A ten di Masaa Jesesi o daai kon
baka a goontapu
Mt 24:23-28,37-41
20 Ne wan dei, ne den Faliseiman kon a Masaa Jesesi, ne den akisi en taki: “On ten a Nyun Tii fu Masaa Gadu o doo goontapu?”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “We, u aliki! A Nyun Tii fu Masaa Gadu ná o kon enke fa u denki de. Bika, a nái kon a wan fasi fu sama sa si anga ain. 21 A ná o kon sowan fasi fi i sa taki, luku en ya ofu luku en so. Bika a Nyun Tii fu Masaa Gadu de a ini a ati fu den sama di e waka ne en baka.”
22 Ne a taigi den bakaman fi en taki: “Wan ten o kon, di u o angii fu si wan fu den dei, di a Manpikin di saka kon toon libisama ya, o sidon enke kownu, fu taki na ala sani tapu. Ma u ná o poi si en nownow ya ete. 23 U o yee taki, mi de ya efu mi de so, ma u á mu go luku. U á waka a den baka. 24 Bika, te a dei di a Manpikin di saka kon toon libisama ya, o daai kon baka, da a o de leti enke, te tapu koti faya kiin, te doo goontapu ya. 25 Ma fosi en daai kon baka a goontapu so, da en o tyai sitaafu anga pen fosi. Den libisama di nái biibi a Masaa Gadu o poti en a wanse. Den ná o de a mi du seefi.
26 “Da, te a Manpikin di saka kon toon libisama ya o daai kon baka, da den sama sa e libi leti enke fa den sama be e libi na a ten fu Nowa. 27 Bika, na a ten fu Nowa, da den be e nyan e diingi. Man be e teke uman e libi, uman be e teke man e libi. Na so den be e libi, te enke a dei di Nowa go a ini a sipi tapu en doo. Ne a gaan wataa kon kii ala den fiya puu a goontapu.”
28 Ne a taigi den go doo taki: “Da na soseefi a o miti den sama fu a ten ya, leti enke fa a be miti den sama na a ten fu Lot. Na a ten fu Lot, da den sama be e nyan e diingi. Bai sani seli baka. Koti gaan goon paandi, fu meke tyaipi nyanyan. Soseefi den be e meke gaan osu. 29 Na so den be e libi te enke a dei di Lot komoto a Sowdom, a kondee pe a be e tan. Na a seefi dei de, faya komoto a tapu kai kon boon ala den sama fu Sowdom kii puu de.
30 “Da na soseefi libisama o go e du den sani fu den, te a Manpikin di kon saka toon libisama ya sa daai kon baka, fu ala libisama si.” 31 Ne a taigi den go doo taki: “Da na a ten de, da efu wan sama de ne en baikon, da a á mu lasi ten fu go a ini en osu go teke sani. Soseefi, efu wan sama de ne en goon e wooko, a á mu suku fu go a ganda, fu go teke sani ne en osu. 32 U pakisei san be pasa anga a uman fu Lot, fu san mi e taigi u ya. 33 Bika sama di e feti, fu kibii en libi sa lasi en libi. Ma sama di ná abi toobi fu lasi en libi fu mi ede sa fende a libi fu tego.”
34 Ne a taki go doo taki: “Da tu sama o de a wan kama tapu, da Masaa Gadu o teke wan tyai gwe, da a o fika wan a baka. 35 Tu sama o de a ini wan osu e wooko, da Masaa Gadu o teke wan fu den tyai gwe, da a o fika a taawan. 36 Soseefi, tu manengee o de a ini goon e wooko, da Masaa Gadu o teke wan fu den tyai gwe, ma a o fika a taawan baka.”
37 We, di Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en ala den sani ya, ne den akisi en taki: “Masaa! On se fu goontapu a sani ya o pasa?”
Ne Masaa Jesesi koti wan nongo gi den taki: “Na pe wan meti dede fika, na ape tingi foo e kon.”