16
U mu seeka u libi fu bakaten
Ne Masaa Jesesi gi den bakaman fi en wan taa ageisi toli. A taki: “Wan guduman be de. Da a be teke wan man a wooko poti enke basi, fu seeka ala sani, luku den gudu fi en gi en. Da di den de, te wan dei, ne sama kon taigi en taki, a man di a poti enke basi na a wooko fi en, e kii a moni fi en anga nyan. Ne a guduman taki: ‘Na tuu sani u e taigi mi ya?’ Ne den taki: ‘Iya!’ Ne a piki taki: ‘A bun!’ Ne a sende kai a man di a be poti enke basi fu a wooko. Ne a taigi en taki: ‘Man! Mi yee wan sani. Mi yee taki, yu e kaba a moni fu mi anga nyan. Da taigi mi, bika mi o ondoosuku luku. Da yu ná o poi de basi fu a wooko moo. Mi o puu yu.’
“Ne a man pakisei a ini enseefi taki: ‘Oho! San mi o du di a basi o puu mi a wooko? A ganda mi o de sondee wooko. Bika fa mi de ya, mi á taanga sai fu wooko goon fu meke nyanyan gi miseefi. Fu waka a sama osu e begi, mi ná o poi, bika sen e kisi mi.’ Ne a de te wan pisi, ne a taki: ‘Oo! Mi sabi san mi o du, fu te a man puu mi a wooko, fu sama sa teke mi oli a den osu fu solugu, fu mi á pina dede.’
“Ne di a pakisei so kaba, ne a sende kai ala den sama di a be yuu sani gi. Ne den kon ne en wan fu wan. Ne a akisi a fosiwan taki: ‘Man, onmen i mu pai a basi fu mi?’ Ne a man piki en taki: ‘We, mi mu pai wan ondoo bali oli.’ Di a piki so, ne a man teke a pampila di a be sikiifi onmen a man mu pai, ne a piiti towe. Ne a teke wan taa pampila, ne a gi en taki: ‘Luku ya! Go sidon esi esi, da i sikiifi taki, i mu pai feifitenti bali namo.’ Ne a man teke a pampila, ne a go sidon, ne a sikiifi taki na feifitenti bali namo a mu pai.
“Ne a kai a taawan di fu meke tu, ne a akisi en taki: ‘Man! Onmen i mu pai fu den sani di i be yuu?’ Ne a man piki en taki: ‘We, mi mu pai wan ondoo saka bolon.’ Ne a teke a pampila di a be sikiifi onmen a man mu pai, ne a piiti towe. Ne soseefi a gi a man wan taa pampila taki: ‘Luku ya. Ná sikiifi wan ondoo moo, ma sikiifi aititenti namo.’
“Ne di a guduman si a fasi fa a man wooko, ne a foondoo en. Bika a wooko anga koni fu seeka en libi gi bakaten. Ne Masaa Jesesi daai, ne a taigi den taki: ‘Den sama fu a goontapu ya, di nái waka a Masaa Gadu pasi e wooko anga moo koni fu seeka denseefi gi bakaten, moo enke den sama di e waka a Masaa Gadu pasi.’ ”
A fasi fa u mu wooko anga moni
Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “Te u e wooko anga moni, u mu wooko anga koni. U mu wooko anga en a goontapu ya, fu te a dei o doo, fu go a Masaa Gadu fu tego, fu a sa piisii anga u. 10 Efu sama sa fitoow yu anga wan pikin sani di den poti a ini yu ana, da den sa fitoow yu fu poti gaan sani a ini yu ana. Ma efu sama á poi fitoow yu anga wan pikin sani di den poti a ini yu ana, da den ná o poi fitoow yu fu poti gaanwan a ini yu ana tu. 11 Da efu yu á sabi wooko anga moni a goontapu ya wan bun kiinkiin fasi, da fa Masaa Gadu o fitoow yu, fu gi den tuutuu gudu fi en kondee, fu wooko anga den? 12 Soseefi, efu yu á sabi seeka taa sama sani wan bun fasi, da fa Masaa Gadu o poti den waiti sani fi en a ini yu ana, fu wooko anga den a goontapu ya?
13 “Bika ná wan sama sa dini tu masaa makandii. Dati á kan! Ofu yu o lobi awan moo a taawan. Ofu yu o booko a wan saka, da i opo a taawan. Ma yu á poi lobi ala den tu a seefi fasi. Yu á poi waka a Masaa Gadu baka, da yu e feti a moni baka tu. Yu o lobi awan moo a taawan.”
14 Ne di Masaa Jesesi taki so, te a kaba, ne den Faliseiman yee. Ne den meke tyuu. Ne den e wisiwasi en, e soso en. Bika den be abi giili ati fu moni enke fa Masaa Jesesi taki de. 15 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U á sabi, no? Na u mi e taki. Na libisama ain, ai soi enke u na bunbun sama. Ma Masaa Gadu sabi u ati, te doo. Bika a sani di u e si enke na wan gaan hei sani a libisama, da na gaan wisiwasi sani a Masaa Gadu ain.”
16 Ne Masaa Jesesi taigi den Faliseiman taki: “Fu sensi a ten di Masaa Gadu gi Mosesi den weiti, te doo a yuu di Johanisi a Dopuman kon a goontapu, da na den weiti fu Mosesi anga den taa apaiti takiman fi en be e soi libisama, fa fu waka a Masaa Gadu pasi. Ma fa u de nownow, da Johanisi tyai a Bun Nyunsu di e taki, fu a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Da somen sama e feti fu kon a ini. 17 Ma a á de taki na bun den weiti fu Mosesi anga den di fu den apaiti takiman fu Masaa Gadu á bun moo. Nono! Bika tapu anda anga goontapu a doti ya, sa pasa gwe, sondee fu wan pikintoin sani a ini den weiti ya lasi gwe.”
Fa wan man sa booko
Masaa Gadu weiti
Mt 5:31,32; Mk 10:11,12
18 Ne Masaa Jesesi taki go doo taki: “Efu wan man teke wan uman fu libi, ma a fika en go teke wan taa uman, da a booko Masaa Gadu weiti. Soseefi a man di o libi anga wan uman di en man fika, booko Masaa Gadu weiti tu.”
A toli fu Lasalesi anga a guduman
19 Ne Masaa Jesesi gi den wan ageisi toli fu tu man. A taki: “Tu man be de a wan kondee. Wan fu den man, na be wan gaan guduman di be gudu, te a gudu. A be e wei gaan dii koosi, e meke gaan piisii, e libi enke fa a wani. 20-21 Ma a taawan di den be e kai Lasalesi na be wan gaan pinaman. A be pina te, a á be abi ná wan sani seefi. En hii sikin be de anga kaasi kaasi te, a de fonyoo. Den ganda dagu be e leki den kaasi kaasi fi en sikin. Opo seefi a á be poi opo waka komoto a pe a be e sidon. Na sama be e diki en go poti na a guduman mofu doo. Da a be e sidon e waki, efu te a guduman ya nyan, efu sakasaka be kai a doti fu a be fende nyan. 22 Da na so a pinaman de te, ne a dede. Di a dede go a dedekondee, ne den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f16* teke en tyai go na Abalaham se*f17*.
23 “Da baka wan pisiten, ne a guduman seefi dede. Ne den tyai en go beli. Ne a go a didibii kondee*f18*, a ini faya pe soso pen anga gaan pina de. Da di a de a ini a gaan pina ya, te wan pisi di a opo en ain luku, ne a si Lasalesi na a Abalaham sikin se.
24 “Ne a bali kai Abalaham taki: ‘Abalaham, tata! Gaantangi abi tyali ati fu mi, baa? Sende Lasalesi meke a dopu en finga a ini wataa tyai kon nati mi tongo gi mi, baa? Bika mi e boon dede a ini a faya ya.’
25 “Ma Abalaham piki en taki: ‘Oho, pikin! Pakisei taki i be abi i bun ten, di i be de a goontapu. Ma Lasalesi be abi wan pina mofina libi. Ma nownow ya, da a de taa fasi. I de a ini faya e bali fu pen, ma Lasalesi de a koo. A fende boo nownow. 26 Ma boiti tu taki, i be nyan i bun a goontapu kaba, da pasi á de fu den sama fu mi dise waka kon a yu anda, ofu fu u anda waka kon a wi dise. Bika wan gaan paati de a wi fu dise anga u fu anda mindii.’
27 “Ne a guduman piki en taki: ‘A bun! Ma gaantangi, mi begi yu baa, tata Abalaham! Sende Lasalesi go na a osu, mi dda, baa? 28 Da, te a go, da a o si den feifi baala fu mi de. Da gaantangi baa, tata Abalaham! Meke a bali den gi mi, fu den á libi enke mi. Bika efu den libi so, da den o kon a ini a gaan takuu faya ya tu.’
29 “Ne Abalaham piki en taki: ‘Den sama fu goontapu anda abi den buku fu Mosesi anga den buku fu den apaiti takiman fu Masaa Gadu kaba. Meke den baala fi yu leisi san den buku de e taki. Da den libi so.’
30 “Ne a guduman piki en taki: ‘Nono, tata Abalaham! Winsi den abi den buku de seefi, toku den nái leisi den. Ma efu wan sama weki komoto a dede dise go bali den, da den sa daai libi.’
31 “Ne Abalaham piki en taki: ‘Ná tuu! Bika efu na den buku di den abi anda, den nái leisi, fu waka enke fa den taki, da winsi wan sama weki komoto a dede dise seefi go bali den, den ná o aliki en tu.’ ”