15
A toli fu a sikapu di be lasi
Mt 18:12-14
Ma namo, wan dei, ne den sama di e piki lantimoni anga den sama di be abi polinen a kondee go aliki Masaa Jesesi. Ne den Faliseiman anga den leliman fu Dyuweiti si Masaa Jesesi e hulu anga den takuu libi sowtu sama de. Ne den teke Masaa Jesesi fu ogii. Den taki: “A man ya na wan bunbun sama tan so? Ne fa a waka ai hulu den takuu libi sowtu sama de? Son toon seefi a nái sen fu nyan anga den. Da na wan bunbun sama tan so?”
Ne di Masaa Jesesi sabi taki, na so den e kuutu en, ne a gi den wan ageisi toli fu soi den saide meke ai du dati. A taki: “U aliki mi bun! Meke u taki wan fu u abi wan ondoo sikapu. Ne i tyai den go poti a sabana fu den nyan. Ne wan fu den komoto a den taawan mindii go lasi, san yu o du? Yu ná o seeka den taa neigintenti a neigin te a kaba, da i go suku awan kodo di lasi fu te i fende en, no? 5-6 Da, te i fende en kaba, da yu o diki en poti a sikoo anga gaan piisii, da i go a kondee. Da yu o kai den mati fi yu anga den sama di e tan lontu yu, da i taigi den taki: ‘U meke piisii anga mi! Bika wan sikapu fu mi be lasi, ma mi fende en baka.’ We, fa i si ala sama e piisii anga yu de, na soseefi piisii de a Masaa Gadu tu, te wan takuulibi sama daai libi. Da den e piisii anga en, moo enke den neigintenti a neigin, di ná abi fu daai libi moo.”
A toli fu a solufu moni di be lasi
Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “We soseefi, efu wan uman abi tin solufu moni, ne wan kai lasi a ini en osu. Na leti a o leti faya e sibi a hii osu, e suku fu te a fende en baka, no? Da, te a fende en, da a o kai den mati fi en anga ala den sama di e tan lontu en, da a taigi den taki: ‘U meke piisii anga mi. Bika wan solufu moni fu mi be lasi, ma mi fende en baka.’ 10 We, fa i si den sama e piisii fu di den fende awan kodo solufu moni di be lasi de, da na soseefi den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f15* seefi e piisii tu, te wan kodo takuulibi sama daai en libi.”
A toli fu a manpikin di be de fu
go kaba a soso
11 Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “Wan man be de. Da a be abi tu manpikin. 12 Di den de, te wan dei, ne a moo pikinwan kon ne en taki: ‘Mi dda! Mi wani i paati a gudu, da i gi mi fu mi se di mi be o fende wanten. Ne a dda paati a gudu, ne a gi den manpikin fu den se.’
13 “Da wantu dei a baka, ne a moo pikinwan teke ala en gudu, ne a go a wan faawe kondee. Da na a pe a poli ala a moni fi en anga yayo libi. 14 Ne di a de te wan pisi, ne wan gaan angiiten kon na a kondee. Ne ai pina tee, na fu dede namo. Bika a á be abi ná wan enkii moni moo. A be poli ala fosi a gaan angiiten ya doo. 15 Ne a go suku wooko a wan sama fu a kondee. Ne a sama teke en a wooko fu ai luku den agu fi en gi en. 16 Angii kii en te, a be wani den nyanyan fu den agu fu nyan. Ma dati seefi den á wani gi en.
17 “Ne a de ape, te wan pisi, ne a kisi enseefi. Ne a taki: ‘San! Na mi kon tan so? Mi, di mi dda abi onmen tenti wookoman e gi nyanyan den e nyan, te den bee fuu. Ne na mi kon tan ya e pina a pina ya? 18 I sabi san? Mi o daai go baka a mi dda. Da mi o taigi en taki: “Mi dda. Mi du ogii anga yu anga Masaa Gadu seefi. 19 Da mi á waiti moo seefi fi i oli mi enke wan manpikin fi yu. Ma gaantangi baa, teke mi enke wan wookoman fi yu namo a wooko.” ’
20 “Ne a opo, ne a daai go ne en dda baka. Ne a waka te a opo uku. A di en dda luku, ne a si wan sama, te a faawe anda e kon. Ne tyali fu a pikin kisi en. Ne a dyombo peb, lon go miti en a pasi. Ne a kisi en gwulu baasa, bosi, piisii anga en, te a bigi. 21 Ne a pikin taki: ‘Mi dda! Mi á waiti sai fu yu oli mi enke yu manpikin moo. Bika, mi du ogii anga yu anga Masaa Gadu seefi. Ma gaantangi! Teke mi a wooko enke wan wookoman fi yu namo, baa?’
22 “Ma, fosi a kaba taki, ne a dda bali gi den wookoman taki: ‘U esi go teke den moo waiti koosi kon wei gi en. U tyai wan linga kon wei ne en finga gi en. U tyai susu kon gi en meke a wei ne en futu. 23 Da u go kii a moo fatu kaw tyai kon, meke u boli nyan meke piisii anga a manpikin fu mi ya. 24 Bika a manpikin fu mi ya, be lasi fu go kaba a soso, ma a daai kon baka.’ Ne den meke gaan piisii anga en.
25 “Da a ten de, da a gaan baala be de a ini goon e wooko. Ne di a komoto a goon e kon, ne a yee den e pee, e meke piisii e dansi. 26 Ne a kai wan fu den wookoman fi en dda, ne a akisi en taki: ‘San pasa ya?’ 27 Ne a piki en taki: ‘We, na a pikin baala fi yu di i si be gwe, ne en daai kon baka a osu. Ne i si a dda kii a fatu kaw e meke piisii anga en, fu di a daai kon gusontu gusontu libilibi a osu baka.’
28 “Ne di a gaan baala yee so, ne en ati boon te, a á wani go a ini osu. Ne di en dda yee so, ne a go ne en. Ne a taigi en taki: ‘Biya, kon a osu!’ 29 Ne a taki: ‘Nono! Mi ná o kon a osu. Bika luku on langa mi anga yu de ya. Ná wan dei di mi pasa i mofu, gaanengee gi yu. Ala san i sende mi, mi e du enke fa i sende mi. Mi e wooko e naki mi sikin gi yu enke sitaafuman. Ma ná wan pikin kaabita seefi di i gi mi, fu mi kii nyan meke piisii anga den mati fu mi. 30 Ma di a manpikin fi yu di teke i gudu go poli anga wisiwasi yayo libi daai kon baka, ne i kii a fatu kaw, meke sowan gaan piisii gi en.’
31 “Ne a dda piki en taki: ‘We, pikin oo! Alaten mi anga yu de makandii ya. Da ala san mi abi, na fi yu. 32 I baala be lasi, fu go kaba a soso. Ma now a daai kon a osu anga libi baka. Da taa fasi á de moo enke, na fu meke piisii anga en namo, da a kaba. Bika a be lasi, ma u fende en baka.’ ”