5
Masaa Jesesi deesi wan sama a Betisaida
We, ne baka disi, da ete wan gaan piisii fu den Dyu o de. Ne Masaa Jesesi teke pasi, ne ai go a Jelusalem. We, da a yuu ten de, da wan peti wataa be de a Jelusalem koosube fu den doo mofu fu a kondee. Da disi na a doo di den sama be e tyai den sikapu pasa go a ini a kondee. Da na a peti ya den Dyu be e kai Betisaida. Da den be meke feifi baikon lontu a peti wataa ya. Da somen sikiman be de didon didon a ini den baikon de. Beendiman, lanman anga malengiiman, ala den fiya be de ape didon didon. Ala den fiya de e luku on yuu a wataa o seke. Bika a abi a yuu, da wan Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f8* e saka komoto a tapu kon seke a wataa. Da te a wataa seke so kaba, da a sama di o go a ini enke fosi sama, da a sama de e kon bun baka, wansi sowtu siki a be abi. We, wan sama di be siki diitenti na aitin yali be de ape didon didon. Da di Masaa Jesesi si en didon didon de, ne a akisi en taki: “Man, yu wani kon bun baka?” Bika Masaa Jesesi be sabi taki a man ya be didon de langa kaba.
Ne a sikiman piki en taki: “We, Masaa. Mi ná abi ná wan sama fu poti mi go a ini a wataa, te a wataa e seke. We bika, te a wataa seke, fosi mi go doo, da wan taa sama go a mi fesi kaba.”
Ne Masaa Jesesi taigi en taki: “Opo! Teke i kama, da i waka go.” Ne wanten wanten a sikiman kon bun baka. Ne a teke en kama, ne a go.
Den edeman fu den Dyu meke muliki anga a man di Masaa Jesesi deesi
Ma namo, da ala a sani be e pasa a wan kina dei fu den Dyu. 10 Na fu dati ede meke den edeman fu den Dyu taigi a sikiman di kon bun ya taki: “Man! Yu á sabi taki tide na kina dei, no? Yu á mu wooko e tyai i kama na a kina dei ya.”
11 Ne a man piki den taki: “We, na a sama di deesi mi meke mi kon bun baka, ne en taigi mi taki, meke mi opo, da mi teke mi kama, da mi waka go.”
12 Ne den akisi en taki: “Sama na a sama di taigi yu a sani de?”
13 Ma a man á be sabi Masaa Jesesi seefi. Bika Masaa Jesesi be gwe fi en komoto na ape saafi saafi. Bika somen somen sama be de ape. 14 Ne moo lati, ne Masaa Jesesi miti anga a man ya a ini a Mama Keliki fu den Dyu. Ne Masaa Jesesi taigi en taki: “I si? I kon bun baka. Yu á mu du ogii moo, ye! Efuso wan moo gaan ogii o miti yu.” 15 Ne a man gwe, ne a taigi den edeman fu den Dyu taki, na Masaa Jesesi na a sama di deesi en meke a kon bun baka. 16 Na fu dati ede meke den go suku Masaa Jesesi. Ne den meke toobi anga en ogii ogii e suku fu kii en fu di a be deesi a man na a kina dei fu den Dyu. 17 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Mi Tata e wooko te enke now, da miseefi e wooko tu.”
18 We, ne den edeman fu den Dyu e meke moiti moo taanga fu den fende en kii. Bika a ná a kina dei fu den Dyu wawan a be booko, ma a kai Masaa Gadu en eigi Tata. Da na so a be e meke enseefi toon wan anga Masaa Gadu.
Masaa Jesesi taki enke a Manpikin
fu Masaa Gadu
19 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Fu tuutuu mi e taigi u taki, a Manpikin á poi du ná wan sani boiti san a si a Tata e du. Ma san a Tata e du, na dati a Manpikin e du tu. 20 Bika a Tata lobi a Manpikin fi en. Da ala san a Tata e du ai soi a Pikin. Da a o soi en moo gaan foondoo sani ete fu du. Da u ala fiya sa foondoo seefi seefi. 21 Bika fa i si a Tata e weki den dedesama puu a dede, gi den libi baka, na leti soseefi a Manpikin fi en sa gi iniiwan sama di a wani libi tu. 22 We, a Tata nái kuutu ná wan sama, ma a poti ala a kuutu a ini ana fu a Manpikin. 23 We, na fu ala sama mu lesipeki a Manpikin, enke fa den e lesipeki a Tata meke a du so. Da sama di nái lesipeki a Manpikin, nái lesipeki a Tata tu, di sende a Manpikin kon a goontapu.
24 “Fu tuutuu mi e taigi u taki, a sama di e biibi san mi e taki tuu, ne ai biibi a sama di sende mi kon a goontapu, da sowan sama abi a libi fu tego kaba. Da a sama de ná o go a kuutu moo. Bika a komoto a dede kon a libi.
25 “Fu tuutuu mi e taigi u taki, a yuu o kon, da a de kaba, di den dedesama sa yee a tongo fu a Manpikin fu Masaa Gadu. Da den sama di o piki mi o fende a libi. 26 Bika, leti enke fa i si mi Tata abi libi fu gi ala sama, na leti soseefi a Pikin abi libi tu fu gi sama. 27 We, ne a gi en makiti tu fu kuutu libisama fu di enseefi de a Manpikin di saka kon toon libisama ya. 28 U á mu foondoo fu den sani di mi taki ya. Bika wan yuu e kon di ala sama di de a ini geebi sa yee en tongo. 29 Da ala den fiya o weki komoto a dede baka komoto a ini geebi kon a libi. Da den di be libi bun a Gadu ain, o weki baka fu libi anga Gadu fu tego. Ma den di be libi takuu a Gadu ain, sa opo baka komoto a ini geebi fu go a kuutu poti go a sitaafu.
Masaa Jesesi e leli den sama fa
ai du sani
30 “Mi á poi du ná wan sani mi wawan. Ma, leti enke fa mi yee en a mi Tata, na so mi e kuutu sani. Da a kuutu fu mi de leti. Bika mi nái suku mi wani, ma mi e suku a wani fu mi Tata di sende mi kon. 31 Efu mi e taki sani fu miseefi, da a taki fu mi á de leti. 32 Ma wan taawan de, di e taki sani fu mi. Da mi sabi taki san ai taki fu mi de, leti enke fa ai taki den tuu. 33 Bika luku. U be sende sama go a Johanisi fu akisi en sani. Ne a piki u, leti enke fa a de tuu. 34 Ma toku seefi, mi nái teke a taki fu libisama. Ma mi be taki disi namo fu u be sa komoto a ini takuudu anga ogii kon a Masaa Gadu. 35 Bika Johanisi be de enke wan lampu di be de leti leti e kiin dyelle. Da a be bun gi u fu wan pisiten fu aliki san a be e taki. 36 Ma mi abi sani ete di e taki moo taanga fu mi moo enke den wowtu di Johanisi be taki. Dati na den wooko di mi Tata be sende mi fu du ya. Bika den gaan foondoo foondoo wooko di mi e du ya, na den seefi wooko ya e soi taki na mi Tata be sende mi kon.
37 “Da soseefi mi Tata di be sende mi kon, seefi e taki sani fu mi. Ma, u á be yee en tongo wan dei. U á si en fesi wan dei, te go taki fu sabi en. 38 Da soseefi a wowtu fi en á de a ini u ati ini fu alaten. Bika u á wani biibi a sama di a be sende kon. 39 U e feti e suku sani a ini Gadu Buku. Fu di u denki taki a ini Gadu Buku u sa fende a libi fu tego. We, na so a de tuu. Bika na mi a Buku de e taki. 40 Ma u á wani kon a mi fu u fende a libi fu tego.
41 “Mi nái suku nen a libisama. 42 Ma mi sabi taki fa u e meke de, u á lobi Gadu. 43 Mi Tata sende mi kon a ini en nen, ma u nái oli mi fu wan sani. Te wan taawan o kon a ini en eigi nen, da u o gaapu en gwulu oli seefi. 44 Ma fa u o du biibi? Bika u e suku nen a useefi. Ma u nái feti fu fende nen a Gadu a tapu anda.
45 “U á mu denki taki mi o tyai u go kaagi u a mi Tata. Nono! Kweti kweti! Wan taawan de di de kaba kaba fu kaagi u. Dati na Mosesi di i si u e poti fitoow. 46 We bika, efu u be e biibi Mosesi tuutuu, da u be o biibi mi tu. Bika ala den sani di Mosesi sikiifi, na sani fu mi a be e sikiifi. 47 Ma, di u nái biibi san a sikiifi, da fa u o du biibi mi?”