6
Masaa Jesesi gi feifi dunsu
sama nyanyan
Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17
Ne baka wan pisiten, ne Masaa Jesesi go a ini wan sipi fu koti a ze fu Galileya di den e kai Tibeliyasi abaa go na abaase. Da a yuu ten de, da wan gaan ipi sama be e waka a futu e faaka Masaa Jesesi e kon, fu di den be si den gaan foondoo sani, di a be du, deesi den sikiman. Na dati meke Masaa Jesesi subi a wan pikin mongo tapu go sidon anga den bakaman fi en. Da a ten de, da a gaan piisii fu den Dyu di den e kai Pasika be de koosube. We, ne di Masaa Jesesi opo ede di a si taki na tyaipi sama kon ne en so, ne a akisi Filipi taki: “Filipi, pe u sa bai beele fu den sama ya fende nyan?” Ma fa a akisi en de seefi, na akisi a akisi en fu luku fa a o piki. Bika Masaa Jesesi be sabi bunbun san a be wani du.
Ne Filipi piki en taki: “Efu u bai wan miliyun anga onmen dunsu kolu beele seefi, toku a ná o sai den sama ya. Winsi ibii sama teke wan pikin pisi seefi.”
Ne wan fu den bakaman fi en di den e kai Andeleyasi, a baala fu Simon Peitilisi taigi en taki: “Wan pikin boi de ya di abi feifi pikin beele anga tu fisi. Ma san dati o poi yeepi den somen sama ya?”
10 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Meke ala sama go sidon.” Bika a peesi be abi tyaipi gaasi. We, ne den go sidon. Da a be sa de wan sani fu feifi dunsu manengee so. 11 Ne Masaa Jesesi teke den beele, ne a begi gi Masaa Gadu daa moi te a kaba, ne a paati gi den sama di be sidon. Da soseefi a paati den tu fisi gi den sama. 12 Da ala sama nyan te den bee fuu. Ne di den kaba nyan, ne Masaa Jesesi sende den bakaman fi en fu den go piki den pisipisi beele di den sama nyan fika. Bika a nyanyan á mu poli. 13 Ne den go piki den pisipisi beele di fika. Ne den piki te twalufu bakisi fuu kwaa anga a pisi fu a beele di den sama be nyan fika.
14 We, ne di den sama si a gaan foondoo sani di Masaa Jesesi du ya, ne a bigi gi den te, ná sipowtu. Ne den taki: “Fu tuu, a sama ya na a apaiti takiman fu Masaa Gadu di a be paamisi fu sende kon a goontapu.” 15 Ma namo, di Masaa Jesesi sabi taki den wani kon kisi en anga taanga fu meke a toon den kownu, ne a go fi en na a mongo tapu go de en wawan.
Masaa Jesesi waka a tapu wataa
Mt 14:22-33; Mk 6:45-52
16 Ne di sapaten, ne den bakaman fi en go na a ze. 17 Ne den go a ini wan sipiboto e koti abaa go na a Kafalnayemu. Da a yuu de, da peesi be kon e dunguu kaba. Ma Masaa Jesesi á be go anga den. 18 Ma namo, wan gaan taanga winta e wai na a ze e seke a wataa hei den paana te, ná sipowtu. 19 Ne di den go wan sani fu feifi kilomeiti so, ne den si Masaa Jesesi e waka na a wataa tapu e kon miti den na a sipiboto. Ne den feele, te ná sipowtu. 20 Ma a taigi den taki: “U á feele! Na mi!” 21 Ne di a taigi den so, ne den ati koo. Ne den teke en poti kon a ini a sipi. Ne wanten den doo tu a pe den be e go.
Den sama e suku Masaa Jesesi
22 Da a taa dei fi en, da somen sama be de na abaase fu a ze e foondoo. Den á be sabi on se Masaa Jesesi be go. Bika taa boto moo enke di den bakaman fi en be go a ini á be de ape. Da Masaa Jesesi á be gwe anga den a ini a boto. 23 Da a yuu de, da wantu boto fu a kondee di den e kai Tibeliyasi be kon koosube na a peesi, pe Masaa Jesesi be teke a beele gi Masaa Gadu daa, paati gi den sama. 24 Ma di den sama si taki Masaa Jesesi anga den bakaman fi en á de ape, ne den go a ini wan sipiboto, ne den go a Kafalnayemu go suku en.
A beele di e gi sama libi fu tego
25 Ne di den go, ne den si en na a abaase fu a ze. Ne den akisi en taki: “Labai, on yuu i kon ya?”
26 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Fu tuutuu mi e taigi u taki, u nái kon suku mi, fu di u be si den foondoo sani di mi du. Ma na fu di u be nyan a beele te a sai u. 27 U á suku nyanyan di e oli u fu wan pisiten naamo. Ma u suku a nyanyan, di a Manpikin di saka kon toon libisama ya e gi u, fu fende libi di de tego. Bika ne en u Tata, Masaa Gadu, be naki sitampu taki, a bun.”
28 Ne den akisi en taki: “We, fa u mu du fu u sa du den wooko di Masaa Gadu wani meke u du?”
29 Ne a piki den taki: “We, san Masaa Gadu wani, na fu u biibi Awan di a sende kon ya.”
30 We, ne den akisi en taki: “We, sowtu maiki yu o du gi u fu u sa sabi taki na yu u mu biibi? 31 We bika, den avo avo fu wi be nyan mana*f9* di den be a ini a gaan sabana ini. Bika Buku sikiifi taki: ‘A gi den beele komoto a Gadu Kondee a tapu fu den nyan.’ ”
32 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Fu tuutuu mi e taigi u taki, a ná Mosesi be gi den a beele di be e komoto a tapu. Ma na mi Tata e gi u a tuutuu beele di komoto a Gadu anda. 33 Bika a nowfosi a tuutuu beele komoto a tapu saka kon a goontapu. Da a tuutuu beele ya, e gi ala sama a libi fu tego.”
34 Ne den taigi en taki: “We, Masaa, gi wi a beele de fu u nyan alaten, no?”
35 Ma Masaa Jesesi taigi den taki: “Na mi na a beele fu libi. Sama di kon a mi, noiti moo angii sa kii en. Da sama di e biibi a mi, noiti moo dee wataa sa kisi en. 36 Mi be taigi u kaba. U e si mi, ma toku u nái biibi. 37 Ala den sama di mi Tata gi mi o kon a mi. Da ala sama di kon a mi, mi ná o daai den baka, fu sende den gwe. 38 Bika mi á komoto a tapu kon a goontapu fu du mi wani. Ma fu du a wani fu mi Tata di sende mi kon. 39 Da san na a wani fu mi Tata? Dati na taki mi á mu meke ná wan fu den sama di a gi mi go lasi. Ma mi mu weki den na a kiiboi dei puu a dede. 40 Da, disi na a wani fu mi Tata di sende mi kon. Iniiwan sama di si a Manpikin fi en, ne den biibi en, da a sama de abi a libi fu tego. Da a sa weki so wan sama puu a dede na a kiiboi dei.”
41 Ma den Dyu e kuutu fu di a taigi den taki en na a beele di komoto a tapu saka kon a goontapu. 42 Den taki: “Tan! A sama ya, a ná a manpikin fu Jowsef, di den e kai Jesesi, no? U sabi en dda anga en mma. Da fa a sa taki, taki a komoto a tapu saka kon a goontapu?”
43 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U á kuutu kuutu fu dati. 44 Ná wan sama sa kon a mi, efu a ná mi Tata di be sende mi kon ali en kon a mi. Da mi sa weki en baka puu a dede na a kiiboi dei. 45 Da wan fu den apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi taki: ‘Na Gadu seefi e leli ala sama.’ Da iniiwan sama di e aliki a Tata, ne a teke san di Masaa Gadu e leli en, da so wan sama musu kon a mi. 46 Ná wan sama be si Masaa Gadu wan dei, boiti Awan di komoto a Masaa Gadu. Ne en wawan too, si en.”
47 Fu tuutuu mi e taigi u: “Iniiwan sama di biibi a mi, da a sama de abi a libi fu tego. 48 Mi na a beele di e gi sama libi. 49 Den avo avo fu u be nyan a mana a ini a gaan sabana, ma toku den dede. 50 Ma, u luku a beele di komoto a tapu saka kon a goontapu ya. Da, efu wan sama nyan a beele ya, da a ná o dede. Ma yu o fende a libi fu tego. 51 Mi na a beele di e gi libisama libi. Na Gadu mi komoto. Da a sama di o nyan a beele ya, abi a libi fu tego. Da a beele di mi e taki ya, na mi sikin dugu dugu di mi o gi fu ala libisama ede.”
52 Ma namo, ne den Dyu bigin sitee anga denseefi. Den taki: “Fa a sa gi wi en sikin dugu dugu meti fu nyan?”
53 Ma Masaa Jesesi taigi den taki: “Fu tuutuu mi e taigi u, efu u á teke a sikin fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya fu nyan, da u teke a buulu fi en diingi, da yu ná abi libi ete. 54 A sama di o teke a mi sikin nyan, ne a teke mi buulu diingi, da a abi a libi fu tego kaba. Da mi sa weki en puu a dede na a kiiboi dei. 55 Bika mi sikin na tuutuu nyanyan anga mi buulu na tuutuu diingi. 56 We, efu wan sama teke mi sikin nyan, ne a teke mi buulu diingi, da ai tan a ini mi. Da soseefi mi e tan a ini en tu. 57 Da na mi Tata di abi ala libi sende mi kon. Da, leti enke fa mi Tata di e gi libi gi mi libi, da na letiso den sama di nyan mi sikin sa libi, bika mi e gi den libi. 58 We, na fu dati ede meke mi taigi u taki, mi na a beele di saka komoto a tapu kon a goontapu. A á de enke a mana di den avo avo fu u be nyan a ini a gaan sabana ini. Bika anga ala fa den be nyanmi en de seefi, toku den dede. Ma, efu wan sama nyan a beele ya, da a sa abi libi fu tego.”
59 Da Masaa Jesesi be leli den sama ala den sani ya di a be de a ini a keliki a Kafalnayemu.
Den sama di a taanga gi fu waka a
Masaa Jesesi baka
60 Ma di somen fu den sama di be e waka ne en baka yee san a taki, ne den taki: “A sani di a taigi u de taanga. Da sama o poi teke a sani de?”
61 Ma fu di Masaa Jesesi be sabi kaba a ini en ati taki na so den sama di e waka ne en baka e kuutu fu san di a taki, ne a taigi den taki: “Oho! San meke u mandii so? Na a sani di mi taigi u de taanga gi u fu teke so? 62 We, da on fa a o de gi u seefi, te u o si, a Manpikin di saka kon toon libisama ya, o opo go a tapu baka a pe a be komoto? 63 Na a Jeje fu Masaa Gadu e gi libi. Libisama á poi gi i libi. Bika den wowtu di mi taki gi u de e tyai a Jeje fu Masaa Gadu kon gi u. Da a Jeje fu Masaa Gadu ya e gi libi.
64 “Ma son sama de a u mindii di ná biibi.” Bika Masaa Jesesi be sabi kaba, sama anga sama á be o poti biibi ne en. Da soseefi a be sabi sama be o seli en tu. 65 Ne a taigi den taki: “Na fu dati ede meke mi be taigi u taki, ná wan sama sa kon a mi, efu a ná mi Tata gi en a okasi.”
66 Ne fanafu a ten de, ne somen fu den sama di be e waka ne en baka, daai baka gi en. Den á wani waka anga en moo. 67 Ne Masaa Jesesi daai, ne a akisi den twalufu bakaman fi en taki: “We, on fa? U wani gwe tu?”
68 Ne Simon Peitilisi piki taki: “Masaa! Sama wi sa go moo so? We bika, i abi wowtu di e gi sama tego libi! 69 U poti biibi a yu, bika u sabi taki yu na a Apaiti Sama fu Masaa Gadu.”
70 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “A ná u twalufu mi be teke kon toon fu mi wawan, no? Ma wan fu u na wan didibii.” 71 Da na a Judasi, a pikin fu Simon Iskaliyotu, ne na a sama di a be e taki. Bika en na be wan fu den bakaman fu Masaa Jesesi tu. Da anga ala fa en na be wan fu den twalufu bakaman fu Masaa Jesesi de seefi, toku a seli Masaa Jesesi a bakaten.