7
Masaa Jesesi teke pasi fu go na a
piisii fu den Dyu
We, ne bakadati, ne Masaa Jesesi e waka e lontu a den kondee kondee fu Galileya. A á go a den kondee kondee fu Judeja moo. Bika den edeman fu den Dyu be e suku en fu kii. Da a yuu de, da wan piisii fu den Dyu be de koosube. Da na a piisii ya, da den Dyu e meke somen masanga, enke fa den gaansama fu den be meke a ini a gaan sabana ini.*f10* Ne den baala fi en kon akisi en taki: “San i de ya e du? Go a Judeja meke den sama di e waka a yu baka si den wooko fi yu di yu e du tu. Ná wan sama di e suku balinen, o de kibii kibii e du sani bakabaka. Go anda meke lanti si taki yu e du den sani de.” Bika den baala fi en seefi á be e biibi en.
Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Mi yuu á doo ete. Ma u yuu doo kaba, bika u sa go alaten u wani. Bika den sama fu kondee á buuse u. Ma mi den nái si na ain seefi. Bika mi e taigi den kiinkiin taki den nái libi bun enke fa Gadu wani. U wawan go. Mi ná o go na a piisii ya. Bika mi yuu á doo ete.” Ma namo, di Masaa Jesesi taki so, ne a fika fi en a Galileya de.
Masaa Jesesi go na a pisii
10 Ma di den baala fi en go kaba, ne enseefi teke pasi fu go na a piisii ya. Ma a á be waka gaangaan fu ala sama si en. Ma a be waka kibii kibii. 11 We, di a de na a piisii ya kaba, ne den edeman fu den Dyu e suku en. Den e akisi namo taki: “Pe a de? Pe a sama de?”
12 We, ne ala den sama bigin wan takitaki anga denseefi fu Masaa Jesesi ede. Son fu den e gafa en taki en na wan bunbun sama. Taawan taki: “Ho! Nono! Na wan bidiigiman. Ai bidiigi sama.” 13 Ma den á be e taki fu ala sama yee. Bika den be e feele den edeman fu den Dyu.
Masaa Jesesi go a Mama Keliki e
leli sama
14 We, di den sama be pasa a mindii fu a piisii ya, ne Masaa Jesesi opo go a ini a Mama Keliki. Ne ai leli den sama. 15 Ma den edeman fu den Dyu foondoo te, den taki: “Fa a man ya du sabi sani fu Gadu Buku so? A á be go a sikoo fu leli den sani de!”
16 Ma namo, Masaa Jesesi piki den taki: “Den sani di mi e leli, a ná fu miseefi, ma na fu Gadu di sende mi kon a goontapu. 17 Efu wan sama e angii fu du san Gadu taki, da enseefi sa si, efu den sani di mi e leli na fu Gadu, efu na fu miseefi. 18 A sama di e taki sani fi enseefi, da na balinen ai suku gi enseefi. Ma a sama di e taki e suku balinen gi a sama di sende en kon, da so wan sama, na wan tuutuu sama. Falisi fasi á de a ini en.” 19 Ne Masaa Jesesi akisi baka taki: “A ná Mosesi be gi u den weiti fu Gadu, no? Ma ná wan fu den weiti ya di u e oli. We bika, saide meke u e suku fu kii mi?”
20 Ne den piki en taki: “Wan didibii de a yu tapu. Sama e suku fu kii yu?”
21 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Na wankodo wooko mi du, ne ai dangaa u so kaba. 22 Mosesi be gi u wan weiti taki, u mu koti den pikin manpikin fu u poti a maiki gi den. A wansi na Mosesi seefi poti den weiti gi u fu oli, ma na den gaansama be meke den. Ma toku u e wooko anga a weiti ya a kina dei. 23 We, efu u sa koti wan pikin manpikin a kina dei poti a maiki gi en, soso fu di a weiti fu Mosesi á mu booko, da saide meke u e kuutu, fu di mi deesi wan hiihii libisama a kina dei? 24 U á mu kuutu sani, enke fa u si den anga ain. Ma u mu wegi den sani go wegi den kon, da u kuutu den a wan leti fasi.”
Den sama akisi efu Masaa Jesesi na
a Kelestesi seefi
25 Ma wantu Dyusama fu Jelusalem e akisi taki: “A ná a man ya den edeman fu wi be e suku fu kii, no? 26 Ne a de a lanti mindii ya e taki so meke ala sama e si? Da sama á de ya fu tapu enseefi. A sa de taki den gaansama fu u si taki a man ya na a Kelestesi? 27 Ma te a Kelestesi o kon, ná wan sama o sabi pe a o komoto. Ma a sama ya, u sabi en bunbun. Da u sabi on se a komoto.”
28 We, ne Masaa Jesesi bali taki moo taanga a pe a be de na a Mama Keliki de e leli den sama. A taki: “Eeye! U sabi mi! U sabi pe mi komoto tu! Ma anga ala fa u sabi mi de, toku mi á kon fu miseefi. Ma na wan sama sende mi kon. Da a sama ya á de wan sama di e lei. Ma u á sabi a sama di sende mi kon. 29 Ma mi, mi sabi en. Bika na anda mi komoto. Ne en sende mi kon ya.” 30 Ne di a taki so, ne den e suku wan fasi fu kisi en. Ma toku ná wan sama di naki ana ne en, bika en yuu á be doo ete.
31 Ma somen fu den sama be daai kon e biibi ne en. Ne den akisi taki: “Te Kelestesi o kon, a o du moo gaan foondoo sani moo den di a sama ya e du?”
Den sende sikowtu go
kisi Masaa Jesesi
32 Ma namo, da den Faliseiman yee taki somen sama e biibi taki Masaa Jesesi na a Kelestesi. Na fu dati ede meke den Faliseiman anga den begiman fu keliki sende sikowtu fu go kisi Masaa Jesesi. 33 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Mi o tan wan pisiten anga u ete. Ma bakadati, da mi o daai go baka, na a sama di be sende mi kon a goontapu. 34 Da u o suku mi, ma u ná o fende mi. Da soseefi tu, u ná o poi kon a pe mi o de.”
35 Ne den edeman fu den Dyu kuutu kuutu anga den seefi. Den taki: “Da pe a o go te u ná o si en moo? A sa de taki a o go a den taa kondee pe den Dyu paati paati go e tan fu a go leli den Giiki sama? 36 San na a sani di a taki de, taki: ‘Wi o suku mi, ma u ná o fende mi.’ Anga taki pe ai go u ná o poi go anda? San wani taki dati?”
Wataa di e gi libi
37 Ma namo, da a kiiboi dei fu a piisii e bigi moo ala den taa dei. We, ne a dei de, ne Masaa Jesesi opo taampu, ne a bali taki taanga taki: “Sama di dee wataa kisi, meke a kon a mi kon diingi. 38 Bika a sikiifi a Gadu Buku taki, liba fu wataa di e gi libi o lon komoto a ini wan sama di teke biibi a mi, ati, e kon a doo.” 39 Da anga ala fa Masaa Jesesi taki ya, da na a Jeje fu Masaa Gadu a be e taki. Bika a Jeje fu Masaa Gadu e gi libi. Da Masaa Gadu o gi den sama di e biibi ne en, a Jeje fi en. Bika a á be gi den sama a Jeje fi en ete, fu di Masaa Jesesi á be opo go fu Masaa Gadu fu teke a waiti fasi fi en ete.
Paati kon a den sama mindii
40 We, son sama di be yee den toli fu Masaa Jesesi be taki: “Eeye! Fu tuu! Disi na a apaiti takiman fu Masaa Gadu.”
41 Taawan taki: “Eeye! Disi na a Kelestesi seefi.”
Taawan baka taki: “Sama taki so? Na Galileya a Kelestesi be o komoto? 42 We bika, Masaa Gadu Buku taki: ‘A Kelestesi na wan bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu. Da na Betelehem a o komoto, a pe Kownu Dafeti be e tan.’ ” 43 We, na so paati kon a den sama mindii fu Masaa Jesesi ede. 44 Son fu den be wani go kisi en. Ma toku seefi ná wan sama di naki ana ne en.
Nikodeimisi piki den edeman
fu den Dyu
45 We, di den sikowtu daai go baka a den apaiti begiman fu a Mama Keliki anga den Faliseiman, ne den akisi den taki: “Saide meke u á kisi en tyai kon?”
46 Ne den sikowtu piki den taki: “Di u go a taki anga u. Ma namo, di u yee fa ai taki, da u si taki ná wan sama u be yee taki so wanten.”
47 “Oho! San u taki. A koli u kisi tu? 48 Di u de ya, u si taki wan fu den edeman fu u efu wan fu den Faliseiman, biibi ne en wan dei? 49 U á sabi taki na den sama ya di á sabi ná wan sani fu Gadu weiti e biibi ne en, no? We, heelu fu den!”
50 We, ne Nikodeimisi, wan gaan edeman fu den Dyu, di be kon a Masaa Jesesi wan neti, akisi den taki: 51 “We, fa a weiti fu u de? U sa kuutu wan sama gi en sitaafu sondee fu ondoosuku en fini fini fosi? Efu sondee fu u sabi san a du?”
52 Ne den piki en taki: “Oho! I toon fu Galileya tu? Go ondoosuku luku a Gadu Buku fini fini. Da i sa si taki noiti wan apaiti takiman fu Masaa Gadu o komoto a Galileya Kondee.”
Den Dyu edeman tyai wan uman
na Masaa Jesesi fesi
53 Ne di den taki so kaba, ne den booko paati, ne den go a osu.