Lukasi
Den sani fu Masaa Jesesi di Lukasi sikiifi
Wan wowtu a fesi
Da disi na wan pisi buku di wan man den e kai Lukasi sikiifi. Lukasi na be wan dataa, soseefi a ná be wan Dyusama. Ma a kon toon mati anga wan bosikopuman fu Masaa Jesesi den e kai Pawlesi. A be e waka e lontu anga en e paati a bosikopu fu Masaa Gadu.
Da a meke a biifi ya sende gi wan mati fi en den en kai Teyofili. Teyofili a ná be wan Dyusama, ma a be wani meke a sabi den sani fu Masaa Jesesi tu. Ma a ná enke na Teyofili wawan a meke a biifi ya sende gi. Nono! A meke en fu ala sama di o leisi en, biibisama anga Dyu te go doo ala sama di á de biibisama seefi, fu ala den fiya sa fusutan en.
Bika somen sama be yee a wowtu fu Masaa Gadu kaba, ma den á be yee en na a fasi enke fa Lukasi sikiifi en ya. Ma na fu di a wani meke den yee en fini fini meke a sikiifi den sani fu Masaa Jesesi ya poti a pampila.
1
Lukasi e gi Teyofili odi
1-3 We, mi Lukasi e sende bigi odi gi yu, mi gaan lesipeki mati Teyofili. So, enke fa i sabi, da somen sama sikiifi sani kaba fu a libi fu Masaa Jesesi. Da, na san den sama di be si anga den eigi ain anga den fosi diniman fu a Bun Nyunsu taigi den, na dati den sikiifi. Ma, miseefi ondoosuku den sani ya fini fini enke fa den waka tuutuu, fu sikiifi sende gi yu. Da yuseefi sa si taki, na pilisisi a seefi enke san, di i be leli kaba.
Wan Basiya fu Masaa Gadu Kondee
tyai bun nyunsu kon gi Sakalia
Da a yuu di Helowdesi be de kownu fu Judeja, da i be abi wan apaiti begiman den be e kai Sakalia. A be de a kulu apaiti begiman fu Abiya. A uman fi en na be fu a lo fu Aalon tu, enke Sakalia seefi. Sakalia anga Elisabeti, na tu sama, di be e libi letiopu fasi gi Masaa Gadu. Den be e oli ala weiti fu Masaa Gadu. Ná wan sama, di be poi fende wan fowtu a den. Ma, Sakalia anga Elisabeti á be abi ná wankodo pikin. Bika Elisabeti á be poi de anga bee. Ma soseefi, da Sakalia anga Elisabeti, na be tu gaandi sama kaba tu, di á be poi meke pikin moo.
Ma, namo da wan dei, da Sakalia anga den taa hei apaiti begiman fu a kulu fu Abiya, be mu wooko a ini a Mama Keliki. Da, den be abi a gwenti, fu iti lowte luku on di fu den apaiti begiman mu go a ini a Mama Keliki a dei de, fu boon switi sumee sani gi Masaa Gadu. Di den iti a lowte, ne a soi taki, na Sakalia mu go. 10 Da, di a go, da somen sama be de na a keliki e begi.
11 Namo, di Sakalia de a ini a keliki, ne a si wan Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f1* wan toon wan toon so. A taampu na a leti ana fu a apaiti begi tafaa, di den e boon switi sumee sani gi Masaa Gadu. 12 Da, di Sakalia si a Basiya fu Masaa Gadu Kondee, ne a feele te en ati piiti.
13 Ne a Basiya taigi en taki: “Ná feele, Sakalia! Masaa Gadu yee den begi fi yu. Yu uman, Elisabeti, o meke wan manpikin. Da i mu kai a pikin ya, Johanisi. 14 Da a pikin ya o gi yu gaan piisii. Da soseefi a o meke somen taa sama abi gaan piisii tu. 15 Bika a o de wan bigiman a Masaa Gadu ain. Da noiti a pikin ya á mu diingi win efu taanga diingi di e duungu sama. Da fanafu en mama bee, da a Jeje fu Masaa Gadu o de ne en tapu.
16 “A o tyai somen sama fu Islayeli kon daai libi baka kon a Masaa Gadu. 17 A pikin o de enke a apaiti takiman fu Masaa Gadu di den be e kai Eliya, enke fa a Jeje fu Masaa Gadu be de a Eliya tapu. Soseefi, leti enke fa a Jeje fu Masaa Gadu be e tii Eliya, na soseefi a o tii a pikin ya tu. Da a o waka a Masaa fesi, fu seeka ala sani gi en, fosi a kon. Da a o daai den dda anga den pikin ati, meke den daai libi bun anga denseefi. A o meke den di á be e aliki Masaa Gadu daai libi kon e libi, enke den sama di e libi bun a Masaa Gadu ain. Leti enke fa mi taki ya, na so a o pasa.”
18 Ne Sakalia akisi a Basiya fu Masaa Gadu Kondee taki: “Fa mi sa sabi taki, den sani di i taki ya na tuu? Bika mi anga Elisabeti gaandi pasa a peesi kaba fu meke pikin.”
19 Ne a Basiya fu Masaa Gadu Kondee piki en taki: “Mi na Gabiliyeli*f2*. Mi e tan koosube fu Masaa Gadu. Ne en sende mi kon, fu taigi yu den sani ya. Ma yu á biibi mi. 20 Da, fu di yu á biibi san mi taigi yu, meke yu ná o poi taki moo, fu te enke a dei di ala den sani di mi taki ya pasa. Bika, a dei o doo, di den sani ya o pasa tuu leti enke fa mi taki.”
21 Da den sama di be de a doose be e luku Sakalia fu a kon a doose. A be foondoo den fa Sakalia be tan langa a ini a keliki osu so. 22 Ne den sama de a doose te, fosi Sakalia kon a doo. Ma di Sakalia kon a doo, ne na anga ana ai taki anga den sama. Bika a á be poi taki moo. Ne den sama sabi kaba taki, Sakalia miti anga wan sani a ini a keliki osu. Bika a be e soi den anga ana.
23 Ne Sakalia tan du en wooko a ini a Mama Keliki, te di a yuu doo, ne a go a osu baka. 24 Ne a á langa moo bakadati, ne Elisabeti, a uman fu Sakalia, oli bee. Da di a oli a bee kaba, ne a tapu enseefi a osu feifi mun langa. A nái go a pe sama de. 25 Ne Elisabeti taki: “Masaa Gadu, i du gaan bun gi mi, baa! Bika yu puu sen a mi ain, a libisama fesi.”
Masaa Gadu sende en Basiya
Gabiliyeli go a Maliya
26 Da di Elisabeti de anga sigisi mun bee, ne Masaa Gadu sende Gabiliyeli, wan fu den Basiya fu Masaa Gadu Kondee, go a Nasaleti a Galileya, 27 a wan yonkuu uman den e kai Maliya. Jowsef be poti mofu ne en fu libi. Jowsef na be wan bakaten pikin fu Kownu Dafeti paansu. 28 Da di a Basiya fu Masaa Gadu Kondee kon a Maliya, ne a gi en odi taki: “Fa ai go, Maliya? I abi bun ede moo ala uman. Masaa Gadu de anga yu. Ne a teke gaan bun ati fasi namo luku yu. Bika a abi gaan piisii anga yu.”
29 Ma namo, di Maliya yee den wowtu ya, a be feele, te a be wani buuya, bika a á be sabi san den be wani taki. 30 Ne a Basiya fu Masaa Gadu Kondee taigi en taki: “Ná feele, Maliya! Masaa Gadu teke yu poti apaiti fasi, fu du wan bun gi yu. 31 Bika yu sa de anga bee, da yu o meke wan manpikin. Da te a pikin ya meke, da i mu kai en, Jesesi. 32 A pikin ya sa hei a Masaa Gadu ain. Da den o kai en, Pikin fu a moo Hei Gadu a tapu. Masaa Gadu o gi en a kownu sutuu fi en avo gaansama Dafeti, fu tii sani. 33 Da a o tii den bakaten pikin fu a avo gaansama fu Dyusama, Jakopu. A tii fi en sa de fu tego.”
34 Ne Maliya akisi a Basiya taki: “Fa mi o du de anga bee? Mi á siibi anga man wanten.”
35 Ne a Basiya piki en taki: “A Apaiti Jeje fu Masaa Gadu o kon a ini yu anga kaakiti, da i sa de anga bee. Da fu di na a Apaiti Jeje o meke i de anga bee, meke den sa kai a pikin ya, Pikin fu Masaa Gadu. A pikin ya libi o seeka de silli apaiti fasi, sondee fowtu gi Masaa Gadu. 36 I sisa Elisabeti de anga sigisi mun bee nownow na a gaandi gaandi yuu fi en ya. Da a sa meke wan manpikin. I si? A Elisabeti, di ala sama be e taki ná o meke pikin ná wan ten moo, ne en de anga bee. 37 Bika ná wan sani de di Masaa Gadu á poi du. Ala san di Masaa Gadu taki, musu pasa enke fa a taki.”
38 We, ne Maliya piki a Basiya fu Masaa Gadu Kondee taki: “A bun! Mi de a ini mi Masaa ana ini. Meke a du anga mi enke fa i taki de.” Ne, di den taki so, te den kaba, ne a Basiya fu Masaa Gadu Kondee gwe fi en baka.
Maliya go ne en sisa Elisabeti
39 Da wan satu pisiten a baka di a Basiya fu Masaa Gadu Kondee taki anga Maliya so kaba, ne Maliya opo, ne a waka esi esi go na a pisiwataa fu Judeja, a wan pikin kondee a den mongo mindii. 40 Da di a doo a kondee kaba, ne a go a Sakalia osu. Ne a gi Elisabeti odi. 41 Ma namo, di Elisabeti yee a odi fu Maliya, ne a pikin dyombo a ini en bee e sikopu futu. Ne a Jeje fu Masaa Gadu kon a Elisabeti tapu.
42 Ne Elisabeti bali taki: “Maliya! Seigi fi yu a Masaa Gadu bigi moo ala taa uman. Soseefi seigi fi yu a Masaa Gadu bigi, fu a pikin di de a ini i bee de tu.” 43 Ne Elisabeti taki go doo taki: “Oho! Fa mi du abi a bun ede ya, taki a mama fu mi Masaa kon a mi osu kon luku mi? 44 Bika, di mi yee a odi fi yu, ne a pikin di de a ini mi bee piisii te a sikopu futu. 45 We, Maliya! Fu di i du san Masaa Gadu wani, da i sa fende seigi ne en. Bika ala den sani di a taigi yu de, o pasa tuu.”
Maliya gafa Masaa Gadu
46 Ne Maliya seefi daai gafa Masaa Gadu. A taki:
“Mi e gafa Masaa Gadu anga mi hii ati.
47 Mi e piisii tuu a ini mi ati anga a Gadu fu mi. Ne en na mi Yeepiman.
48 Bika Masaa Gadu luku mi enke wan mofinawan,
ne a opo mi.
Da a opo di a opo mi ya, ná abi kaba.
Bika fu alaten, sama sa kai mi nen taki, na so Masaa Gadu be seigi mi.
49 Bika, na a Sama di abi ala makiti a goontapu, ne en du mi a gaan bun ya.
A gaan bun ya, na a Sama di abi ala makiti a goontapu, ne en du mi en.
A Sama ya de kiinkiin sondee fowtu.
50 Da alaten Masaa Gadu e du gaan bun naamo gi den sama di e lesipeki en. Bika a abi tyali ati fu libisama.
51 Da Masaa Gadu abi makiti fu du ala sani.
Bika a booko den bigi fasi sama anga den hei membee wan saka.
52 Ai naki den gaan kownu puu a den kownu sutuu.
Ma ai opo den saka fasi sama kon poti hei.
53 Ai paati den gudu fi en gi den pinaman di e angii fi en.
Ma ai sende den guduman gwe anga soso ana.
54 A abi tyali ati naamo e yeepi den Islayeli.
55 A á feegete san a be paamisi u tata Abalaham anga den bakapikin fi en,
bika alaten ai yeepi den leti enke fa a be paamisi den.”
56 Da di Maliya gafa Masaa Gadu so kaba, ne a tan dii mun anga Elisabeti, fosi a daai gwe baka a Nasaleti Foto, a pe a be e tan.
Elisabeti meke Johanisi
57 Da na so, di a yuu doo fu Elisabeti meke, ne a meke a manpikin. 58 Da di den famii fi en anga den sama fu a pisi kondee pe ai tan, yee taki a meke a pikin, ne den piisii anga en te, ná sipowtu, bika den si taki Masaa Gadu du wan gaan bun gi Elisabeti.
59 Da di a pikin abi aitin dei, ne den kon fu koti en sani mofu enke fa den Dyu be gwenti, fu soi taki a pikin ya libi de fu Masaa Gadu wawan. Da den be wani kai a pikin Sakalia enke en dda. 60 Ma Elisabeti taki: “Nono! U á mu kai en Sakalia. U kai en, Johanisi.”
61 Ma den sama taki: “Nono! Wi á poi kai en Johanisi, bika ná wan sama fu a famii abi a nen de.” 62 Ne den sama daai go a Sakalia, ne den akisi en taki, fa a wani den kai a pikin.
63 Ne a soi den anga ana taki, meke den gi en wan sani meke a sikiifi.*f3* 64 Ne den sama gi en sani fu a sikiifi. Ne a teke den sani, ne a sikiifi taki: “Na a pikin ya den e kai, Johanisi.” Da a sani ya foondoo ala den sama di be de ape. Ne wanten di Sakalia sikiifi so, ne walla en tongo losi. Ne a bigin taki baka. Ne a gi Masaa Gadu bigi nen anga daa.
65 Da ala den sama foondoo te, ná sipowtu. Ala den sama fu a pikin kondee a den mongo mindii de be e taki fu san pasa. 66 Da a toli ya paati na a hii mongo pisi fu Judeja. Da ala sama di yee a toli ya e akisi denseefi taki: “We, da san a pikin ya o toon di bigi so?” Bika den be si taki, Masaa Gadu be de anga a pikin ya.
Sakalia gi Masaa Gadu gaantangi
67 Da a Jeje fu Masaa Gadu kon a Sakalia tapu, ne a taki wan bosikopu fu Masaa Gadu. 68 A taki:
“Gaantangi fu Masaa Gadu, a Gadu fu Islayeli.
A kon puu wi, den sama fi en a sitaafu.
69 Bika a o toon wan gaan taanga yeepiman
na a lo paansu sama fu Kownu Dafeti.
70-71 Da a o gi wi a pikin ya,
leti enke fa Masaa Gadu be meke den fositen apaiti takiman fi en
be paamisi den gaansama fu wi langa ten kaba a fesi.
Da Masaa Gadu be meke den apaiti takiman fi en
be paamisi den gaansama taki,
ne en be o kon puu wi a den feyanti fu wi ondoo.
72-75 Bika Masaa Gadu taki a be abi tyali ati
anga den gaansama fu wi fu yeepi den.
Da a be kuudei anga a avo gaansama fu wi,
di den be e kai Abalaham taki,
a o puu den bakaten pikin fi en a den feyanti fu den ondoo.
Bika a be meke wan sweli anga wi tata Abalaham taki,
a be o puu wi a den feyanti fu wi ondoo, fu u be sa waka ne en baka kiinkiin sondee feele anga sondee fowtu.
Da son langa wi e libi, u be sa waka enke fa Masaa Gadu wani.
76-77 Da a pikin fu mi ya, den sa kai yu,
wan apaiti takiman fu a moo hei Masaa Gadu fu tapu.
Bika yu o waka a fesi fu Masaa go taigi den sama meke den seeka denseefi fu a kon fi en.
Yu o bali bosikopu gi den taki, meke den daai den libi meke Masaa Gadu yeepi den.
Da a sa gi den paadon fu den takuudu anga ogii fu den.
78-79 Bika Masaa Gadu abi tyali ati fu libisama.
Da a á wani meke den waka a dunguu moo gi dede e sitaafu.
A dati meke a sende a leti fi en kon a goontapu, leti enke fa a san e kiin ala peesi te a opo.
Na fu den be sa komoto a dunguu kon de fiifii a ini a leti fu Masaa Gadu.”
Da na so a Jeje fu Masaa Gadu meke Sakalia taki wan bosikopu.
80 Da a pikin e goo e kon. A be e kisi moo fusutan, bika a Jeje fu Masaa Gadu be de anga en. Ne a pikin goo te di a bigi, ne en wawan go a ini wan gaan sabana ini go e tan. Da, di a yuu fu Masaa Gadu doo, ne a komoto a ini a gaan sabana ini kon a den Islayeli fi en. Ne ai bali a bosikopu fu Masaa Gadu gi ala den sama.