16
Masaa Jesesi opo baka
komoto a dede
Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Jn 20:1-10
Da di a kina dei fu den Dyu pasa, ne Maliya fu Makidala anga Salome anga Maliya a mma fu Jakowbesi, bai switi sumee sani fu go lobi na a dede sikin fu Masaa Jesesi. Ne, sonde mamanten fuuku fa i si san opo, ne den dii uman e go na a siton geebi olo. Da, di den de a pasi e go, ne den pakisei taki: “Fa wi o du puu a gaanbigi siton na a olo mofu?”
Ma, di den doo na a olo, ne den si taki a gaanbigi siton lolo komoto na a olo mofu kaba. Ne den go a ini a siton geebi olo. Ne haa, den si wan yonkuman. A wei weti koosi fann sidon a den leti ana se. Ne den foondoo, te den poti ana a mofu.
Ne a yonkuman taigi den taki: “U á feele! A ná Jesesi fu Nasaleti, di den sipikii kii a koloisi u e suku, no? A opo komoto a dede kon a libi baka! A á de ya! U luku de pe a be didon! U go, da u taigi den bakaman fi en anga Peitilisi taki: ‘Ai go a den fesi a Galileya. Da a sa miti den anda enke fa a be taigi den.’ ” Ne den komoto a ini a siton geebi olo, ne den lon gwe anga gaan feele na ati anga ala beifi sikin. Den á taigi ná wan sama wan sani, bika feele be moo den.
Masaa Jesesi miti anga den
bakaman fi en
Mt 28:1-10,16-20; Lk 24:13-53; Jn 20:11-23; Ap 1:6-8
We, sonde mamanten fuuku di Masaa Jesesi opo baka komoto a dede, da na Maliya fu Makidala na a fosi sama di si en. Di Masaa Jesesi be e waka e deesi sama a be puu seibin takuu jeje na a uman ya tapu. 10 Ne a go, ne a taigi den bakaman di be de anga gaan buduufu na ati e tyali e kee e kusumi. 11 Da den á biibi en, di a taigi den taki a si Masaa Jesesi, bika a weki baka komoto a dede kon a libi.
12 Moo lati, ne Masaa Jesesi soi enseefi gi tu bakaman fi en di den be de a ini a kondee e waka go a den osu. Bika a á be soi enseefi gi den enke fa a be gwenti. 13 Ne den tu bakaman daai go baka a Jelusalem go taigi den taawan. Ma den taawan á be wani biibi den tu.
14 Da wan leisi, di ala den elufu bakaman sidon e nyan makandii, ne Masaa Jesesi kon a den mindii haa. Ne a bali den fu a fasi fa den nái biibi, anga fu di den á be e biibi den sama di taigi den taki den si en.
Masaa Jesesi gi den bakaman fi en
wan gaan wooko
15 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U go na ala peesi a goontapu, da u taigi ala sama a Bun Nyunsu fu mi. 16 Da sama di o biibi teke dopu, sa fende a libi fu tego. Ma sama di ná o biibi, o fende a tego sitaafu.” 17 Ne a taigi den go doo taki: “Den gaan foondoo sani ya, o pasa a mindii fu den sama di e biibi mi tuutuu. Den sa teke mi nen yaki takuu jeje puu a sama tapu. Den o taki taa tongo taki. 18 Efu den oli takuu sineki anga ana, sani ná o du den. Efu den diingi takuu sani seefi, sani ná o du den. Den o poti ana a sikiman tapu, da den sikiman sa kon bun baka.”
Masaa Gadu teke Masaa Jesesi tyai
go a tapu
Lk 24:50-53; Ap 1:9-11
19 Da, baka di Masaa Jesesi taki anga den bakaman fi en so, ne Masaa Gadu teke en tyai go a tapu, a Masaa Gadu Kondee. Na anda Masaa Gadu gi en a moo hei peesi ne en leti ana se. 20 Ne den bakaman fi en opo go paati a Bun Nyunsu na ala se. Da Masaa Gadu taampu gi den seefi seefi. Bika den du somen foondoo foondoo sani di e soi taki a Bun Nyunsu di den e tyai, na Masaa Gadu a komoto tuu!