10
Masaa Jesesi sende den bakaman
fi en go paati a Bun Nyunsu
Ne wan dei, ne Masaa Jesesi kai seibintenti a tu taa bakaman fi en kon ne en. Ne a sende den tu tu, tu tu, taki: “U go a den kondee kondee anga den foto. Da moo lati, miseefi o go a den kondee anda tu.” Ne a taigi den taki: “Sama de ipi a den peesi peesi di wani yee a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu, fu den du san ai taki. Ma wookoman ná ipi sai fu go paati en. U begi Masaa Gadu di de basi fu a wooko, fu a puu moo wookoman sende go a ini a wooko fi en. U go! Mi e sende u go enke te mi be o sende sikapu go a mindii fu takuu meti. Ma te u e go, u á mu tyai moni, u á mu tyai saka. Da anga den susu di de a u futu de namo u mu go. U á mu tyai taawan moo enke di u wei de. U á mu tapu a pasi e taki gaan langa bee toli anga sama.
“Da ala osu ini di u o go, da u mu begi gi den sama taki: ‘Meke Masaa Gadu de anga den.’ Da efu wan sama de ape di fiti fu kisi a bun di i begi gi en ya, da a bun o tan a ini a osu de. Ma efu a sama de á fiti fu kisi a bun ya, da a bun fi yu o daai kon a yu baka. Ma te den teke u oli a wan osu, da na a osu de namo u mu tan. U á mu komoto fu awan osu go na a taawan. Te den gi u sani fu nyan, da u mu nyan. U á mu meke sen kisi u. Bika wan wookoman fiti fu kisi a paiman fu a wooko di ai du.
“Da te u doo wan kondee, ne den kai u kon, da na san di den poti gi u fu nyan, na dati u mu nyan. U deesi den sikiman di de ape. Da u taigi den sama taki: ‘A Nyun Tii fu Masaa Gadu kon koosube fu u.’ 10 Ma, efu u doo a wan kondee, ne den sama á wani yee u taki, da u mu go taampu a mindii ganda, da u bali taigi den taki: 11 ‘U luku ya! Disi na a santi fu a kondee, wi e sibi puu a u futu towe fika ya gi u. Da na wan maiki fu soi taki, u be taigi u a Bun Nyunsu. Da di Masaa Gadu o sitaafu u, da a ná wi fowtu. Bika u be taigi u fu a Nyun Tii fi en, ma u á be wani aliki wi. Kwolon! U e gwe, ye!’ ” 12 Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en go doo taki: “U mu de sabi sabi taki, na a gaanbigi dei di Masaa Gadu o kuutu goontapu, da a sitaafu di Masaa Gadu o sitaafu den sama fu a kondee de, o ogii moo enke a sitaafu di a be sitaafu a kondee di den e kai Sowdom.”
Den sama di sani ná o waka bun gi
Mt 11:20-24
13 “Ma heelu fu den sama fu Kolasin anga Betisaida Foto! Bika efu den sama fu den takuu foto di den e kai Sidon anga Tilosi be si den gaan foondoo sani di mi du a u mindii ya, da gaandiwe den be o daai den libi. Bika na buduufu buduufu den be o de, fu a takuu libi fu den. Da den be o wei boko koosi a sikin, go sidon a doti e iti asisi a den sikin. 14 A dati, meke a dei di Masaa Gadu o kuutu goontapu, Kolasin anga Betisaida Foto o kisi moo gaan sitaafu moo den. 15 Da u fu Kafalnayemu Foto. San u e denki? U denki taki, a hei fu u o tyai u go a Masaa Gadu? Nono! A ná o tyai u go a Masaa Gadu. A didibii faya*f12* a o tyai u go.”
16 Ne a taigi den bakaman fi en taki: “Efu wan sama e teke san u e taki, da ai teke san mi e taki tu. Ma, efu wan sama nái aliki u, san u e taki, da a nái aliki mi tu. Da sama di nái aliki mi, da a nái aliki Masaa Gadu, di sende mi kon tu.”
A moo gaan piisii fu wan bakaman
fu Masaa Jesesi
17 Ne baka wan pisiten, ne den seibintenti a tu bakaman fu Masaa Jesesi di a be sende gwe, daai kon ne en baka anga gaan piisii. Den taigi en taki: “Masaa! Di u teke a nen fi yu kaasi den takuu jeje, da den e du san u taki.”
18 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Miseefi be si fa didibii makiti booko langa ten kaba. Mi si a komoto a tapu nyaw kai kon a doti, enke te donduu e koti faya. 19 We, mi gi u makiti a tapu fu ala wooko fu a feyanti. Soseefi mi gi u makiti a tapu fu sineki anga kukutu tee anga ala taa sani di a feyanti o wani sende kon, fu du ogii anga u. Da fu tuu, ná wan o poi du u ogii. 20 Ma u á mu piisii, fu di den takuu jeje e du san u taki. Nono! Ma u mu piisii fu di u sabi taki, u nen sikiifi a Masaa Gadu.”
Masaa Jesesi ati fuu anga piisii
Mt 11:25-27; 13:16-17
21 Ne a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu fuu Masaa Jesesi ati anga gaan piisii. Ne a taki: “Mi Tata! Masaa fu tapu anga goontapu. Mi e gi yu gaantangi, fu di yu kibii den sani ya, gi den koniman anga den leliman fu a goontapu ya, te den á poi sabi den. Ma i meke den mofina sama ya kon sabi den. Ai baa, mi Tata! Gaantangi fi i. Bika na so i si taki a bun.”
22 Ne Masaa Jesesi taigi den sama taki: “Mi Tata poti ala sani a ini mi ana. Da ná wan sama kaba sabi a Pikin, boiti a Tata. Soseefi ná wan sama sabi a Tata, boiti a Pikin anga den sama di a Pikin wani meke kon sabi en.”
23 Ne Masaa Jesesi daai luku den bakaman fi en, ne a taigi den taki: “Seigi fu u, fu den sani di u e si anga den di u e yee ya. 24 Bika somen apaiti takiman fu Masaa Gadu anga kownu fu fesiten be angii fu si den sani di u e si ya. Ma den á be si den. Soseefi den be angii fu yee san u e yee ya, ma den á be yee den.”
Fa fu fende a libi fu ten, fu ten
25 Ma namo, da wan dei, ne wan leliman fu Dyuweiti go a Masaa Jesesi go tesi en. Ne a akisi en taki: “Mesiti, oo! San mi mu du, fu mi fende a libi, fu ten fu ten a Masaa Gadu?” 26 Ne Masaa Jesesi akisi en taki: “San sikiifi a Masaa Gadu Buku? San yu e leisi ne en?” 27 Ne a piki en taki: “We, a sikiifi taki: ‘I mu lobi Masaa Gadu anga yu hiihii ati anga i hii fii anga hii i taanga anga hii i fusutan. Da i mu lobi taawan a i se leti enke fa i lobi iseefi.’ ” 28 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Na so a de! I piki bun. Libi pilisisi enke fa i taki de, da yu o fende a libi fu tego.” 29 We, di a man si taki, Masaa Jesesi á piki en enke fa a be wani, ne a daai, ne a akisi Masaa Jesesi baka taki: “Ma sama na den taa sama, di mi mu lobi enke miseefi?”
A toli fu a Samaliya sama
30 Ne Masaa Jesesi gi en wan ageisi toli taki: “Wan man be komoto a Jelusalem Foto e saka go a Jelikow Foto. Da di ai gwe te wan pisi, ne fufuuman feti anga en. Ne den fonmi en te, a fon, teke den koosi ne en sikin anga ala san a be tyai. Ne den fika en de swaki a sikin pasi. Ne den gwe fu den. 31 Ne te wan pisi, ne wan apaiti begiman fu keliki e kon pasa. Ma di a si a man a doti, ne a koti lontu, waka pasa fi en a taase. 32 Te wan pisi baka, ne wan man fu Leifi Lo, di e wooko a ini a Mama Keliki e kon pasa. Ne di a si a man, ne a luku en dunn, ne enseefi koti lontu waka pasa gwe fi en.
33 “Ne bakadati, ne wan Samaliya sama e kon pasa de tu. Ne di a si a man a doti de, ne gaan tyali fu a man kisi en te, ná sipowtu. 34 Ne a go, ne a bendi kiin den soo fi en, lobi deesi gi den, tei den moi, te a kaba. Ne a opo en poti na a buliki fi en tapu, ne a lei anga en, te a wan lanti osu. Ne a seeka en baka, te a kaba. 35 Ne a taa dei, ne a teke moni, ne a gi a man di abi a lanti osu taki: ‘Luku ya! Gaantangi! Luku a man ya bun gi mi, baa? Da efu a moni á sai, da te mi e daai, da mi sa pai yu doo.’ ”
36 We, ne Masaa Jesesi akisi a man taki: “On di fu den dii man ya, i denki libi anga en enke a taawan ne en se, di a mu lobi enke enseefi?”
37 Ne a man taki: “Na a man di be abi tyali ati fi en!”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Weeno! Na so a de enke fa i piki de tuu. Go, da i libi enke fa a man ya libi.”
Jesesi doo na Malita anga Maliya
38 Da, di Masaa Jesesi anga den bakaman fi en de a pasi e go a Jelusalem, ne den doo wan kondee pe wan uman den kai Malita e tan. Ne a kai Masaa Jesesi anga den bakaman fi en, fu den go ne en osu. Ne den go. 39 Da Malita be abi wan sisa den e kai Maliya. Da fanafu di Masaa Jesesi go a ini a osu, ne Maliya go sidon te ne en ini, e aliki san ai taki. 40 Ma Malita be e booko ede e seeka nyanyan gi Masaa Jesesi anga den bakaman fi en. Ne di Malita wooko te wan pisi, ne a á poi teke en moo. Bika a wooko kon hebi gi en. Ne a go a Masaa Jesesi taki: “Masaa! Yu nái si, no? Fu senten di i kon ya, ne Maliya go sidon fika a wooko gi mi wawan. Yu á poi sende en fu a kon yeepi mi, no?”
41 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Kee! Malita! Saide meke yu e booko yu ede a somen sani so? 42 Na wankodo sani namo de di yu abi fanowdu. Maliya du a moo bun sani. Da mi ná o puu en ne en.”