11
Masaa Jesesi leli den bakaman
fi en begi
Mt 6:9-13; 7:7-11
Ma namo, da wan dei, da Masaa Jesesi go a wan peesi go e begi. Di a begi te a kaba, ne wan fu den bakaman fi en kon ne en taki: “Masaa! Leli u begi tu, enke fa Johanisi be leli den bakaman fi en.”
Ne a piki den taki: “Te u e begi, da u begi so:
‘Kee! Wi Tata!
Meke ala sani sa kon lesipeki yu nen, wan apaiti fasi.
Meke a Nyun Tii fi yu sa paati a hii goontapu.
Wi e begi yu, fu gi wi san wi abi fanowdu, fu nyan ibii dei baka.
Gi wi paadon fu takuudu anga ogii di wi e du a yu fesi, leti enke
fa wiseefi e gi taawan di e du ogii anga wi paadon.
Wi e begi yu, fu kibii wi, meke wi á kai a ini tesi.’ ”
Ne a taigi den go doo taki: “Meke u taki, yu abi wan bun mati, ne i go ne en a mindii neti, fu go yuu dii beele. Da yu o go weki en, da i taigi en taki: ‘Mati, gaantangi baa! Mi kon begi i wan sani. Wan mati fu mi komoto a wan faawe peesi kon a mi. Ma mi ná abi ná wan sani fu gi en, fu a nyan.’ Da, meke u taki a mati fi yu piki i taki: ‘Mi ná o poi opo go teke beele gi i moo. Mi anga den pikin sooto doo go didon kaba. Da fika mi, meke mi siibi fu mi.’ Ma fu di a fuka fi i bigi, meke i o go e naki a doo, e begi en naamo. Ma ná fu di yu anga en na mati ede, meke a o opo a doo gi yu. Ma na fu di i tan e naki a doo naamo, te a á poi fende pasi fu siibi, meke a musu opo go teke a beele di yu abi fanowdu gi yu.
“Na dati ede meke mi taigi u taki: ‘Begi, da u o kisi. U suku, da u o fende. U koko, da doo o opo gi u.’ 10 Bika na sama di e begi en, e kisi. A sama di e suku e fende. Soseefi sama di e koko, da doo e opo gi.
11 “Bika luku son fu u ya abi pikin. Da efu wan pikin fu u begi u wan fisi, u o teke wan sineki, da u gi en? 12 Ofu, sama fu u di de ya, o teke wan kukutu tee langa gi en pikin, te a begi en wan igi? 13 We, efu anga ala fa u de takuu ati sama seefi, ne u sabi fu gi u pikin bun so, da san na u Tata a tapu? Te u begi en, a Apaiti Jeje fi en, a ná o gi u en moo esi, no?”
Masaa Jesesi leli den sama fa en e
wooko anga fa didibii e wooko
Mt 12:22-30,33-35; Mk 3:20-27
14 Da wan taa dei baka, ne Masaa Jesesi yaki wan takuu jeje puu a wan sama tapu. A takuu jeje ya be meke a toon babawman. Ma wanten, di Masaa Jesesi yaki en puu, ne a man e taki bun baka. Da a sani foondoo ala den sama. 15 Ma wantu fu den sama kosi Masaa Jesesi taki: “A nái foondoo wi taki, ai yaki takuu jeje puu a sama tapu. Bika anga Belisebulu, a edeman fu den didibii ai puu den.” 16 Ma namo, da wanlo sama de ape tesi en luku. Ne den taigi en taki: “Di yu na wan sama fu Masaa Gadu tuutuu, da soi u wan maiki, meke u sabi taki, Masaa Gadu de anga yu anga den sani di yu e du.”
17 Ma Masaa Jesesi sabi san de a den baka ede. Ne a taigi den taki: “Efu den sama fu wan kownu kondee opo e feti anga enseefi, da a kondee de, na booko a o booko. Na soseefi, a de anga wan osu pe den sama e libi fanya fanya, feyanti fasi anga denseefi. A osu sama de musu booko saka kaba a soso. 18 Da u taki, mi e wooko anga didibii, fu puu takuu jeje a sama tapu. We, da na feti didibii e feti anga enseefi, fu booko a hii makiti anga a hii kondee fi enseefi, di ai tii. 19 We, di u taki, anga a basi fu didibii mi e puu den takuu jeje, we den sama fu u, no? Anga san den e puu den? Bika denseefi e puu takuu jeje a sama tapu. U go akisi den luku. Da u sa si taki, den sama fu useefi o soi u taki, u ná abi leti. 20 Bika anga a taanga fu Masaa Gadu mi e puu den takuu jeje a sama tapu. Den sani di mi e du anga a taanga fu Masaa Gadu ya, de enke wan maiki fu soi u taki, a Nyun Tii fu Masaa Gadu doo a u mindii now.” 21 Ne a taki go doo taki: “Te wan taanga man abi bunbun feti sani fu oli waki ne en osu, da a ná abi fu feele ná wan sani. Bika ná wan sama o poi kon fufuu sani a ini en osu. 22 Ma, te wan moo taanga man di abi moo bun feti sani kon feti anga en, da a o fonmi en teke ala den feti sani fi en, puu ne en ana. Da a teke den gudu fi en go paati gi taa sama.”
23 Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “A sama di á de anga mi a wanse, da a sama de e feti fu booko mi saka. Da sama di nái wooko makandii anga mi, fu tyai sama kon a mi, sowan sama e yaki den sama paati, puu a mi.”
A takuu jeje daai go baka
Mt 12:43-45
24 Ne a taigi den taki: “Te wan takuu jeje komoto a wan sama tapu, da ai waka e lontu e suku peesi na ala den sabana ini, fu boo. Ma a nái poi fende peesi fu boo. Da, te a á poi fende a peesi fu boo, da ai pakisei taki: ‘Meke mi daai go tan na a peesi pe mi be komoto baka.’ 25 Da te a daai kon baka, a osu pe a be komoto de leigi leigi. A de kiinkiin sibisibi moi silli. 26 Da ai gwe baka, da a go kai seibin taa takuu jeje, di ogii moo enseefi. Da den e kon na a sama tapu. Da a libi fu sowan sama o moo ogii bakaten, moo enke fa a be de a fesi kaba.”
Sama na den sama di o fende a
moo gaan bun?
27 Ma, namo di Masaa Jesesi e taki, ne wan uman di be de a ini den sama ini de, bali taki: “Oho! Masaa Gadu seigi a uman di meke yu, fu di Masaa Gadu fende taki, na a uman ya be mu meke yu.” 28 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Uman! I si fa u de ya? Den sama di e aliki Masaa Gadu wowtu e du san a taki, fende moo gaan seigi, moo enke a uman di meke mi.”
San o miti den sama fu a ten
fu Masaa Jesesi?
Mt 12:38-42
29 Namo somen somen sama e kon a Masaa Jesesi, ne a taki: “Saide meke den sama fu a ten ya abi takuu ati so du? Den e feti fu si maiki fu Gadu. Ma den ná o si ná wan taa maiki moo enke a maiki fu a apaiti takiman fu Masaa Gadu, di den be e kai Jowna. 30 Bika leti enke fa Jowna be de enke wan maiki gi den sama fu Ninifei, na letiso a Manpikin di saka kon toon libisama ya, de enke wan maiki gi den sama fu a ten ya tu.
31 “A uman kownu fu a kondee di den e kai Seba, na a se fu san dongo, o opo na a gaan kuutu dei, di Masaa Gadu o kuutu sama, fu kuutu den sama fu a ten ya. Bika en dati be komoto langa langa te na a taase fu goontapu fu kon a Salomo, fu kon yee den koni fi en. Ma wan Sama de a u mindii ya, di hei moo Salomo seefi, ma toku, u nái teke en taki. 32 Soseefi ala den sama fu Ninifei o opo, da den o kuutu den sama fu a ten ya. Bika den sama fu Ninifei be yee a wowtu fu Masaa Gadu di Jowna be gi den. Ne den teke en, ne den daai libi wanten. Ma wan Sama de a u mindii ya, di hei moo Jowna, ma toku, u nái teke en taki.”
U ain anga u ati mu kiin a
Masaa Gadu fesi
Mt 5:15; 6:22,23
33 Ne a taigi den taki: “Ná wan sama e leti wan lampu, da a poti en a sani ondoo, efu a teke sani tapu en. Nono! A o poti en a wan hei peesi, fu ala sama di o kon a ini a osu sa si sani bun anga en. 34 Da na so a de anga wi libisama tu. U ain, na a lampu fu u sikin. Efu u ain de bunbun, ne u opo den fu si sani, da u o si kiinkiin anga den, fu u sabi san u e du. Ma efu u ain dunguu, da u hii sikin seefi dunguu tu. Bika, wansi u leti wan lampu poti de seefi, toku u ná o si san u e du. Da na ini dunguu u e tan. Da u ná o sabi san u e du. 35 A dati meke, u mu e koni fu u á poti u ain fu luku ogii fu u ain anga u ati dunguu. 36 Bika efu u hii ati kiin, sondee fu a abi wan baaka, da u sa leti kiin peesi gi taa sama, leti enke wan lampu di e leti kiin peesi gi sama.”
Masaa Jesesi bali heelu fu
Faliseiman anga Saduseiman
Mt 23:1-36; Mk 12:38-40
37 Da Masaa Jesesi kaba taki seefi, ne wan Faliseiman kai en taki: “Masaa Jesesi, kon go nyan anga mi a mi osu, no?” Ne Masaa Jesesi go anga a Faliseiman ne en osu go nyan. 38 Da di den sidon fu nyan, ne wan sani dangaa a Faliseiman. Bika a si taki Masaa Jesesi e nyan, sondee fu wasi ana na a apaiti fasi fa a Dyuweiti be e soi den, fu wasi den ana fosi den go nyan. 39 Da di Masaa Jesesi si taki a sani ya dangaa a Faliseiman, ne a taigi en taki: “U Faliseiman! U e wasi u sikin namo, da u kaba, fu soi kiin a doose. Ma u ati lai anga giili anga takuudu! 40 U wisiwasi sani sondee fusutan! U e feti namo fu wasi doose fu u sikin kiin. Ma fa fu u ati? U á sabi taki, Masaa Gadu wani meke u wasi u ati kiin tu, no? 41 U feti fu wasi u ati kiin, fu u yeepi den pooti sama a sani. Da te u ati kiin so kaba, da u ná abi fu feti, fu wasi ana moo enke fa u gwenti. Bika efu u ati kiin, da ala sani fu u kiin tu.”
42 Ne Masaa Jesesi taki go doo taki: “Heelu fu u enke Faliseiman de! Bika u nái libi letiopu anga sama, anga u á lobi Masaa Gadu tu. Ma u e paati ala san u abi a tin pisi, da u e gi Masaa Gadu wan fu den tin pisi. Soseefi u e gi en wan pisi fu tin, fu ala u goon nyanyan enke fa a Dyuweiti taki. Da u e si enke u bun kaba. We, a ná enke fu gi Masaa Gadu wan pisi fu tin, fu ala san u abi, ná ogii. Ma dati á sai. Bika feti fu libi letiopu anga ala lobi Masaa Gadu seefi tu.”
43 Ne a taki moo taki: “Heelu ete wan toon, fu u enke Faliseiman! Bika te u go a keliki, da u lobi sidon a den fesiman sutuu a ini a keliki. Soseefi, te u e waka a ganda, da u e wani meke ala sama e gi u odi a sama fesi, enke u hei moo ala taa sama. 44 We, heelu fu u! Bika u de leti enke gaandi geebi, di sama e waka e pasa a den tapu, sondee fu den sabi taki, a sowan ogii tapu, den e waka e pasa de.”
45 Ne wan leliman fu Dyuweiti bali gi en taki: “We, Mesiti, oo! Fa yu e kosi den Faliseiman de, u de a ini tu?”
46 Ne Masaa Jesesi kosi den now taki: “Heelu fu u enke leliman fu weiti! Bika u e leli den sama Masaa Gadu weiti, da u e suku fu poti ibi a den sama neki tapu, fu den tyai. Ma useefi nái meke moiti, fu diki wan pikinso fu dati tyai seefi. 47 Da heelu fu u! Bika u e seeka den geebi fu den apaiti fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu. We, na den avo gaansama fu u be kii den. 48 Da anga dati, u e soi taki, a bun gi u fa den gaansama fu u kii den fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu. Da efu u be de a den peesi, na a seefi sani u be sa du tu. Den gaansama kii. Den pikin e seeka geebi. 49 Ma a ná ogii. Masaa Gadu sabi fa a o du anga u. Bika Masaa Gadu be taki a fesi kaba taki, a sende a apaiti takiman anga apaiti bosikopuman kon gi u. Ma u o kii son fu den. Da taawan u o yaki gwe.
50 “Na fu dati ede meke, Masaa Gadu o akisi u faantiwowtu, fu ala den apaiti takiman fi en di u be kii fanafu goontapu sete. 51 Fu a Abeli, a fosi sama di u kii, te go miti Sakalia, di u be kii a Mama Keliki, koosube fu a apaiti begi tafaa. U o tyai a sitaafu fu ala den fiya.”
52 Ne Masaa Jesesi taki go doo taki: “We, heelu fu u enke leliman fu weiti! San meke u abi takuudu so du? Bika u e kibii a tuutuu leli gi den sama, fu den á sa poi sabi en. Ma u seefi nái meke moiti fu du san den weiti taki. Da u e tapu pasi gi den sama di wani kon sabi den.”
53 Da, di Masaa Jesesi taki den sani ya, ne den Faliseiman anga den leliman fu weiti ati teke faya. 54 Ne fanafu a dei de, ne den e akisi en somen sani, fu tesi en, fu a taki sani di á bun, fu den tyai en go kaagi.