12
U mu luku bun fu u á libi enke
den Faliseiman
Mt 10:26,27
Da a yuu di Masaa Jesesi e taki de, ne onmen dunsu sama e kon ne en, te den e banda denseefi. Ma namo, ne Masaa Jesesi daai, ne a bali den bakaman fi en taki: “U mu luku bun anga a sowda fu den Faliseiman. Den e meke enke den na bunbun sama, ma na soso ogii. Mi bali u. U á libi enke den! Bika ná wan sani sa de a kibii te, da a á kon a doo. Soseefi ná wan sani sa pasa bakabaka te, da a á kon fu sama sabi. Da ala san u taki a dunguu, den o yee a gaan dei. Da ala san u taigi useefi a yesi a ini kambaa, den o taampu a osu tapu bali den gi kondee.”
U á mu feele libisama
Mt 10:28-31
Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman taki: “Mi mati! Mi e taigi yu tuutuu taki, yu á mu feele den sama di sa kii yu sikin namo, da bakadati den á poi du ná wan sani anga yu moo. Ma mi o soi yu sama yu mu feele. Na Awan di abi a taanga fu kii yu, te a kaba, da a towe yu go a ini didibii faya*f13*. Tuutuu! Ne en i mu feele!
6-7 “Bika u luku ala den pikin foo di e fee a tapu. Den e seli feifi fu den fu tu tiisensi. Bika sama e si den enke soso sani, ma toku Masaa Gadu nái feegete ná wan fu den. We, efu Masaa Gadu nái feegete ná wan fu den pikin foo di e fee a tapu anda, da fa fu u enke libisama, di hei moo enke den pikin foo? We, Masaa Gadu sabi u, te doo onmen sii uwii de a u ede seefi, a sabi.”
San fu piki a fesi fu libisama
Mt 10:19,20,32,33; 12:32
We ne, di a taki so kaba, ne a taigi den taki: “Sama di sa piki a fesi fu libisama taki, a sabi a Manpikin di saka kon toon libisama ya, da enseefi sa piki baka taki, enseefi sabi en tu, a fesi fu den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f14*, a tapu. Ma sama di á wani piki a fesi fu libisama taki, a sabi mi, da miseefi ná o piki, a fesi fu den Basiya fu Masaa Gadu Kondee a tapu taki, mi sabi en tu.” 10 Ne a taki go doo taki: “Ma fu tuu, efu wan sama kosi a Manpikin di saka kon toon libisama ya, da Masaa Gadu sa gi en paadon. Ma efu wan sama e kosi a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu, da noiti a o gi en paadon fu dati.”
11 Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “Te den kisi u tyai go a kuutu a den keliki osu fu den, efu te den kisi u tyai go a den gaansama anga den gaaman fu kondee fu kuutu u, da u ati á mu piiti fu pakisei taki: ‘San u o taki?’ 12 Bika, te a yuu doo, da a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu seefi o gi u san, fu taki.”
A toli fu wan guduman
13 Ne a seefi yuu de, ne wan sama bali a mindii fu den somen sama de taki: “Mesiti! Mi begi i baa, gaantangi. Taigi mi baala, meke a gi mi fu mi se gudu di wi dda dede fika gi u.”
14 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Sama poti mi fu koti kuutu paati u gudu gi u?” 15 Ne a taigi den sama di taampu de taki: “U mu koni bun anga useefi, fu u ná abi giili ati. U á feti fu fende sani di u ná abi fanowdu. Bika a ná gudu e meke wan sama libi langa ofu libi switi.”
16 Ne Masaa Jesesi gi den wan toli taki: “Wan guduman be koti wan goon fi en. Ne a paandi en, te a kaba. Da a goon meke nyanyan fu tyobo.” 17 Ne a man sidon, ne a pakisei taki: “San mi o du? Bika mi ná abi magisin sai fu poti a nyanyan ya.” 18 Ne a de te wan pisi, ne a taki: “Mi sabi kaba san mi o du. Mi o booko den pikin osu fu mi puu, da mi meke moo gaanwan fu poti a nyanyan anga a gudu fu mi. 19 Da now, mi de enke fa mi wani. Mi abi nyanyan fu onmen yali. A á de fu mi wooko moo. Mi sa nyan diingi meke piisii enke fa mi wani.”
20 Ma te fu a poti pakisei, ne Masaa Gadu taigi en taki: “I lawman yu! Sama taigi i a sani de! A seefi neti ya, a libi boo fi yu sa komoto a yu gwe. Da sama yu o fika den gudu fi yu anga a somen nyanyan fi i di i seeka poti de gi?”
21 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U si! Na so e pasa anga den sama fu a goontapu ya, di e suku fu fende gudu naamo, sondee fu feti fu libi enke fa Masaa Gadu wani, fu den fende gudu ne en anda.”
San wan bakaman fu
Masaa Gadu mu suku
Mt 6:25-34
22 Ne Masaa Jesesi daai, ne a taki anga den bakaman fi en baka taki: “U á mu booko u ede taki, san u o nyan ofu san u o wei. 23 Bika Masaa Gadu gi wi sikin anga libi di de moo enke koosi anga nyanyan. Da efu a sikin anga a libi di Masaa Gadu gi u de moo enke koosi anga nyanyan, da u denki taki, a ná o gi u koosi fu wei anga nyanyan fu nyan? 24 We, luku den foo a tapu! Den nái koti goon paandi nyanyan. Soseefi, den ná abi kedee efu baakoto e kibii nyanyan fu nyan taa dei baka. Ma toku, den e nyan e diingi ibii dei. Bika Masaa Gadu e solugu den. We, u libisama, no? U á waiti moo den foo, no? Da Masaa Gadu sa fika u sondee koosi efu sondee nyanyan? 25 Sama de di sa booko en ede te, da a libi moo langa moo enke san Masaa Gadu poti gi en? 26 We, efu booko ede á poi yeepi yu a den pikin sani de, da fu saide meke yu e booko yu ede anga den gaan sani?
27 “We, luku den boomiki a ini sabana, fa den moi. Den nái wooko. Soseefi den nái nai sani fu wei tu. Ma mi e taigi u taki, anga ala fa Salomo, a fositen kownu fu Islayeli Kondee be e wei moi, toku a á be wei moi kisi den boomiki ya. 28 Efu Masaa Gadu wei den boomiki so moi, da san na yu di hei moo ala den boomiki ya? Bika tide yu e si den, ma tamaa den á de moo. Kee! Libisama, saide meke a biibi di u abi a Masaa Gadu swaki so du? 29 U á booko u ede anga san u o nyan ofu san u o diingi. U á mu si nyanyan anga diingi enke gaan sani. 30 Bika na sama di á sabi Masaa Gadu e booko den ede anga den sowtu sani de. Ma u Tata di de a tapu sabi san u abi fanowdu. 31 Ma suku fu de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Da a o gi u ala san u fanowdu.”
A á bun fu feti a gudu baka
Mt 6:19-21
32 Namo a taigi den bakaman fi en go doo taki: “Mi mati! U nái ipi, ma u á mu feele. Bika a be bun gi Masaa Gadu, u Tata, fu a be teke u poti a ini a Nyun Tii fi en, fu u be sa fende a bun fi en. 33 U á mu feti fu suku gudu dyunta, poti a goontapu ya namo. Ma u seli den, da u paati a moni gi den pootiman. Na sowan fasi u sa kibii gudu a Masaa Gadu, di ná o poi kaba noiti moo, a Masaa Gadu Kondee anda. Fufuuman ná o poi go anda go fufuu den. Soseefi woon ná o nyanmi den tu. Da na Masaa Gadu i mu kibii i gudu poti. Da noiti den sa poli. 34 Bika na pe i gudu de, na ape i ati o de tu!”
Den bakaman fu Masaa Jesesi
mu de kaba kaba fu miti en
Mt 24:45-51
35 Ne a taigi den bakaman fi en baka taki: “U seeka useefi, de kaba kaba e luku u Masaa. U meke a faya fu u de leti leti.
36 “U mu de leti enke den futuboi di den masaa go a wan gaan fesa. Ne den de kaba kaba e luku on ten a masaa fu den o kon. Da te a masaa kon, da den sa opo doo gi en wanten. Bika den de kaba kaba. 37 Seigi fu a futuboi di de kaba kaba e luku en masaa. Bika a masaa seefi o seeka tafaa, te a kaba, da a kai en fu kon sidon nyan anga en. Enseefi o koti nyanyan paati gi den dati. 38 Da a o de wan seigi gi ala futuboi di de kaba kaba e luku den masaa.
“Da meke u de kaba kaba e luku u Masaa tu. Efu na neti ofu na musude a o kon, a ná abi toobi. U mu de kaba kaba!
39 “Ma u oli disi bun a ede. Wan sama di sabi taki, na so wan yuu fufuuman o kon fufuu ne en osu, o de anga ain e luku a fufuuman. A ná o meke a fufuuman booko en osu, fu fufuu en sani. 40 A moo bun, efu u de kaba kaba alaten. Bika, a Manpikin di saka kon toon libisama ya o daai kon baka, a wan yuu di libisama á poti pakisei.”
41 Da di Masaa Jesesi taki so, te a kaba, ne Peitilisi akisi en taki: “Masaa! Den sani di yu e taigi u ya, na fu ala sama, ofu na fu u wawan?”
42 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Mi e taki fu wan futuboi di en masaa be sende, fu gi ibii taa sama a ini a osu, en pisi fu a nyanyan, na a leti yuu. 43 We, te a masaa o kon doo baka, da seigi fu a futuboi de. A masaa o pai en gaan paiman, efu a si taki: ‘Aai! A futuboi ya e wooko enke fa a fiti gi mi.’ 44 Da fu tuu, mi e taigi u, a masaa de o poti a futuboi toon a basi, di e luku ala en gudu. Na so a masaa ya o du. 45 Ma meke u taki, a futuboi be pakisei taki: ‘Mi basi ná o kon ete.’ Da a bigin go nyan, diingi anga duunguman. Soseefi ai fon den taawan, uman anga man a ini a osu fu a masaa. 46 We, da a masaa be o kon a wan dei, anga wan yuu di a futuboi ya á poti pakisei. Bika a futuboi seefi á sabi on dei a masaa o kon baka. Da a masaa be o meke den doo a futuboi ede. Da a poti en go a pe fu sitaafu den sama di nái teke Masaa Gadu taki. 47 Bika, efu wan futuboi sabi san en masaa wani a mu du, ma a nái seeka fu du dati, da a sa fende wan tumisi gaan fonfon.
48 “Da a sama di e du wan sani sondee sabi, o kisi lekiti sitaafu. Ma a sama di e du sani anga sabi, da a o kisi ibi sitaafu. Efu wan sama kisi ipi wooko, fu de enke basi fu den, da den o akisi en ipi faantiwowtu tu. On moo ipi wan sama kisi, on moo bigi a faantiwowtu fi en de tu.”
Paati sa kon fu Masaa Jesesi ede
Mt 10:34-36
49 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “A kon mi kon a goontapu, fu sutu faya gi goontapu enke fa den sama e sutu faya boon wan goon. Da a be sa moo bun gi mi, efu a faya ya be sutu kaba. 50 A sitaafu di mi mu tyai fosi mi sutu a faya ya, na wan hebi sitaafu. Da a ibi gi mi tuu. 51 Da san u be denki? U be denki taki, na fii fasi fu libisama libi anga denseefi, tyai kon a goontapu? Nono! Ná dati mi tyai kon. Mi kon fu paati sama anga sama. 52 Fanafu now, da efu feifi sama de a ini wan osu, da den o meke toobi anga denseefi fu mi ede. Dii o de a wanse anga mi, da tu de a wan taase. Ofu tu o de a mi se, da dii de na a taase. 53 Wan dda anga en manpikin o poli fu mi ede. Da wan mma anga en umanpikin o poli fu mi ede. Soseefi wan mma anga a uman fi en manpikin o poli.”
Libisama mu opo ain fu
si on yuu u de
Mt 16:2,3
54 Ne di Masaa Jesesi daai, ne a taki anga den somen sama di kon ne en de now taki: “Te u luku tapu, ne u si wan woluku na a se fu san opo, da u e taki alen o kon. Da ai kon tuu. 55 Te a winta e wai komoto a opuse, da u e taki: ‘A san o ati.’ Da ai ati tuu. 56 U soso mofu libisama! Te u luku tapu, u e si efu alen o kai, efu san o pii. Dati u sabi bun. Ma saide meke u á wani opo u ain, fu si den maiki di e pasa leti a u fesi a goontapu a doti ya? Na si u nái si den sani ya, fu sabi on yuu ten fu goontapu u de?
57 “Bika u sabi, san di bun fu du anga san di á bun fu du. Da saide meke u nái luku san di de leti fu du? 58 Bika efu yu anga yu feyanti abi toobi, ne i si taki a wani tyai yu go a kuutu, da i mu meke moiti fu taki fiti anga en, fosi u doo a kuutuman. Ma efu yu á du dati, da den o iti yu go a ini dunguu osu. 59 Da yu ná o komoto, de fu te enke i pai a lasiti kopoo sensi di den naki lenti gi yu, fu pai.”