13
Libisama mu daai den libi
Ne a seefi yuu de, ne wanlo sama kon taigi Masaa Jesesi taki, den suudati fu Gaaman Pilatesi kii wan duupu Galileya sama, di be de a ini a Mama Keliki e kii wan meti, fu boon enke paiman, fu begi Masaa Gadu. Ne den towe den mokisa den buulu anga a meti di den be e kii de. Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “U membee taki, na fu di den sama de be e libi takuu moo ala den taa sama fu Galileya, meke den suudati kii den? Nono! Ná dati meke a ogii de pasa anga den. Bika efu useefi á daai libi, da na letiso a sa pasa anga u tu.” Ne a akisi den baka taki: “San u pakisei fu den tin na aitin sama di a tolen fu Silowam be booko kai kii? U membee taki na fu di den sama de be e libi takuu moo ala taa sama fu Jelusalem meke den sani de pasa anga den? Nono! A ná fu di den ogii moo u. Mi e taigi u tuutuu. Efu u á daai libi, da na letiso useefi sa dede kaba a soso tu.”
A toli fu figasii bon
Ne a gi den wan toli taki: “Wan yali ten, da wan sama be paandi wan sii den e kai figasii a ini en goon. Ne, di a sama de, te wan dei, ne a go na a goon fi en go suku nyanyan na a figasii bon. Ma a á fende ná wan kodo nyanyan ne en. Ne a taigi a man di a be poti e luku a goon taki: ‘Faa a bon ya towe. Bika na fu soso a taampu a ini a goon ya! Na dii yali langa kaba di mi e kon e suku nyanyan na a bon ya, sondee fu fende wan kodo.’
“Ne a man di e luku a goon taki: ‘Basi! Meke u fika en wan yali ete, baa? Mi o puu gotoo lontu en, da mi o poti doti gi en. Da kande a sa gi nyanyan. Ma efu a á meke ná wan nyanyan, da te i daai kon baka, da i sa faa en towe tuu.’ ”
Masaa Jesesi deesi wan uman
a kina dei
10 Ne wan dei, ne Masaa Jesesi go a ini wan Dyu keliki go e leli den sama Masaa Gadu wowtu. 11 Da di a leli, te wan pisi, ne en ain kai anga wan uman a ini a keliki osu. A uman ya be siki te, a fika bukubuku. A á poi opo en ede luku tapu moo seefi. Na tin na aitin yali kaba, di a de anga a siki ya. Da na wan takuu sani namo, i si be siki en poti so. 12 Ne Masaa Jesesi kai a uman kon ne en! Ne a taigi en taki: “Uman! I kon bun fu a siki ya!” 13 Ne a poti ana na a uman ya tapu, ne wanten a uman opo taampu tiloo enke fa a be de fosi. Ne a gafa Masaa Gadu gi en daa.
14 Ma a á bun gi a edeman fu a Dyu keliki, fa Masaa Jesesi deesi a uman na a kina dei ya. Ne a akisi den sama taki: “A ná sigisi dei a wiki abi, fu wooko, no? Da saide meke u nái kon a wan fu den sigisi dei ya, fu suku yeepi fu u siki? U á kon a kina dei kon suku yeepi fu u siki, moo.”
15 Namo Masaa Jesesi piki en taki: “I bidiigiman yu! Iseefi e wooko a kina dei. Bika ala kina dei, u e losi den kaw anga den buliki fu u tyai go diingi wataa. 16 We, a uman ya, no? Wan bakapikin fu Abalaham, di a didibii tei tin na aitin yali langa a sitaafu. Da na fu di na kina dei ede, meke a tetei di tei en á mu losi?” 17 We, di Masaa Jesesi taki so, ne sen kisi den di be e sitee anga den, te ná sipowtu. Ma den taa sama piisii te, fu den gaan foondoo sani di Masaa Jesesi e du.
Fa a Nyun Tii fu Masaa Gadu
de enke mosite sii
Mt 13:31-33; Mk 4:30-32
18 Da, ne Masaa Jesesi akisi den baka taki: “Anga san mi sa maiki a Nyun Tii fu Masaa Gadu? 19 We, a de enke wan sii den e kai mosite, di wan sama paandi ne en goon. A sii ya na wan pikintoin sii, pikinmoo ain á poi si en. Ma, te den paandi en, te a goo, da ai bigi moo ala den taa sani di den paandi a ini a goon. Den ana fi en e bigi paati, te den foo e meke nesi e teke koo a den. Da na so a Nyun Tii fu Masaa Gadu de.”
Fa a Nyun Tii fu Masaa Gadu
de enke sowda
Mt 13:33
20 Ne a akisi den baka taki: “San moo mi sa teke maiki a Nyun Tii fu Masaa Gadu? 21 We, a de enke wan pikintoin sowda di wan uman teke iti a ini wan gaan tyaipi bolon. Da a sowda soopu ala a bolon, te doo. Na so a Nyun Tii fu Masaa Gadu de.”
Feti fi i pasa na a pikin doo
Mt 7:13,14,22,23
22 Ne bakadati, ne Masaa Jesesi komoto de e go a Jelusalem. Da ai leli den sama fu den kondee kondee pe ai pasa, Masaa Gadu wowtu. 23 Ne wan sama akisi en taki: “Masaa! Na pikinso sama namo o go a Masaa Gadu?” Ne Masaa Jesesi piki en taki: 24 “Feti fi i seefi sa de wan fu den sama di o doo pasa go a ini a sumaa doo mofu. Bika mi e taigi u taki, somen fu u o feti, fu pasa go a ini a pikin doo ya, ma den ná o poi. 25 Da u o de ape, fu te enke a basi fu a osu kon sooto a doo. Da u o de ape na a baka doo e naki e begi taki: ‘Masaa, gaantangi! Opo a doo gi u, baa?’ Ma a basi fu a osu o piki u taki: ‘Mi á sabi u! On se u komoto kon ya?’
26 “Da u o piki en taki: ‘Masaa, i sabi u! Na u anga i be e nyan e diingi. I be de a u kondee ganda e leli wi Masaa Gadu wowtu ibii yuu.’ 27 Da a sa piki u taki: ‘Mi taigi u kaba taki, mi á sabi u. Mi á sabi on se u komoto kon ya. U gwe komoto ya, u takuu ati sani u! Bika u á be wani poti yesi aliki fu du san Masaa Gadu be e taigi u.’
28 “Da u o de ape e kaw tifi e kee gaan kee. Bika u sa si u avo Abalaham, Isaki, Jakowbesi anga ala den apaiti takiman fu Masaa Gadu, a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu Kondee. Ma useefi á poi go doo a den. 29 Da somen sama o komoto na ala se fu goontapu go doo a ini a Nyun Tii a Masaa Gadu Kondee. Da ala den o sidon a tafaa anda. 30 Da mi e taigi u taki, a ini Masaa Gadu, somen sama di de fesiwan ya o toon bakaman. Da somen di de bakaman ya o daai toon fesiwan.”
Masaa Jesesi tyali gi Jelusalem
Mt 23:37-39
31 Ma namo, da a seefi yuu de, ne wantu Faliseiman kon taigi Masaa Jesesi taki: “Gwe komoto ya esi esi! Bika Kownu Helowdesi e suku i fu kii.”
32 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U go taigi a lei mofu bidiigiman de taki: ‘Tide anga tamaa, mi o de ya ete e yaki takuu jeje puu a sama tapu. Soseefi mi e go doo, fu deesi den siki sama kon bun baka tu. Ma di fu dii dei, da mi o kaba. 33 Winsi fa, mi musu fu waka wantu dei ete, fosi mi doo Jelusalem. Bika den nái kii wan apaiti takiman fu Masaa Gadu a wan taa peesi moo enke Jelusalem Foto.’ ”
34 Ne Masaa Jesesi daai taki sani fu den sama fu Jelusalem taki: “Sama fu Jelusalem! Na den apaiti takiman fu Masaa Gadu u kii so? Oho! Den sama di Masaa Gadu sende kon fu taki sani fu Masaa Gadu, ne u naki anga siton e kii? Ma a tyali! Bika u sabi onmen toon mi kai u, fu u kon a mi, fu mi kibii u, leti enke fa wan uman foo e kai den pikin fi en kon kibii ne en mapaapi ondoo? Ma kweti! U á wani dati. Da a tyali! 35 Na dati meke Masaa Gadu fika a kondee gi u, fu u du enke fa u sabi. Ma mi dati, u ná o si mi moo. Mi o gwe. Ma wan ten e kon, da u o si mi baka. Da u sa bali baaya taki: ‘Seigi fu Awan di e kon a ini a nen fu Masaa!’ ”