14
Wan uman du gaan bun gi
Masaa Jesesi
Mt 26:1-13; Lk 22:1-6; Jn 12:1-8
Da a yuu di Masaa Jesesi be e taki anga den bakaman fi en de, da a be fika tu dei fosi a Pasika Fesa fu den Dyusama be doo. Da a pisiten ya, den e nyan paata beele di meke sondee sowda. Da den hei apaiti begiman anga den leliman fu Dyuweiti taki: “Wi mu suku wan fasi fu kii a man Jesesi puu a pasi. Ma wi á mu kisi en na a fesa ya. Bika, da den sama o opo taampu meke opuulu anga wi.”
Da Masaa Jesesi be de a wan foto den e kai Betaniya a ini a osu fu wan man den be e kai, Simon a Gwasiman. Da di den sidon fu nyan, ne wan uman kon a ini a osu. Da a tyai wan moi pikin bataa anga wan gaan dii switi sumee fatu fu onmen tenti dunsu kolu a ini. Ne a waka langa langa te a Masaa Jesesi. Ne a opo a bataa, ne a kandi a dii switi sumee fatu kunkunkun towe a Masaa Jesesi ede.
Da fa a uman kandi a switi sumee fatu a Masaa Jesesi ede so, da a á be bun gi wantu fu den taa sama di be sidon a tafaa e nyan. Ne den bali a uman taki: “Saide meke yu towe a dii switi fatu ya poli so du? I be sa seli a fatu fu tyaipi moni, da i be paati a moni gi den pootiman.”
Ma Masaa Jesesi yee den, ne a bali den taki: “U fika en meke a du san ai du. Saide meke u e bali en du? San di a uman ya du na wan bun sani a du gi mi ya. Bika pootiman o de alaten fu solugu. Da efu u wani gi den moni, da alaten u sa gi den. Ma mi na fu wan pisiten mi de ya anga u. Da efu wan sama wani du wan bun gi mi, da na now a mu du en gi mi. A uman ya du ala san a be sa du gi mi. Da a sani di a uman du ya, ná wan soso sani. A fatu di a iti a mi ede tapu ya, na seeka a seeka a sikin fu mi kaba. Bika dyonson den o kii mi. Da fu tuutuu mi e taigi u taki, goontapu ná o feegete a sani di a uman du gi mi ya. Bika na ala se fu goontapu, pe den o taki a Bun Nyunsu, den sa taki fu a sani di a uman ya du gi mi.”
Judasi Iskaliyotu o yeepi den
kisi Jesesi
Mt 26:14-16; Lk 22:3-6
10 Da Judasi Iskaliyotu, wan fu den twalufu bakaman fi en komoto peb, ne a waka tilo tilo, te a den hei apaiti begiman. Ne a taigi den taki: “Efu u wani, mi sa yeepi u fu kisi a man Jesesi.”
11 Ne di Judasi taigi den so, den piisii seefi. Ne den taigi Judasi taki: “Judasi, efi i yeepi wi enke fa i taki wi o pai yu.” Da di den taigi en so, ne a daai go baka a Masaa Jesesi. Da fanafu a ten de, ne ai lulu on ten a sa fende pasi fu seli Masaa Jesesi gi den hei apaiti begiman.
Masaa Jesesi sende tu bakaman
go seeka a Pasika nyanyan
Mt 26:17-25; Lk 22:7-14,21-23; Jn 13:21-30
12 Ma namo, da a fosi dei fu a Pasika Fesa doo. Da den e kii wan pikin sikapu na a fosi dei di den be o nyan a beele sondee sowda. Da di a dei doo, ne den bakaman fu Masaa Jesesi akisi en taki: “Masaa, pe i wani meke u nyan a Pasika ya? Efi i taigi wi, da u sa go seeka ala sani.”
13 Ne Masaa Jesesi kai tu fu den bakaman fi en, ne a sende den taki: “U go a Jelusalem. Da te u o go, da u o si wan man anga wan bungu wataa a pasi. 14 Da u mu waka ne en baka te na a osu pe ai go. Da te u doo, da u mu taigi a man di abi a osu taki: ‘Masaa Jesesi sende u fu akisi en on pisi fu a osu u sa nyan a Pasika Fesa tide neti.’ 15 Da a o tyai u go a sodoo go soi wan gaan kambaa. Da ala sani di u abi fanowdu fu seeka sani de a ini a kambaa de kaba. Da u seeka sani de fu u nyan a Pasika.” 16 Ne den tu man go enke fa Masaa Jesesi sende den. Di den doo Jelusalem, ne ala sani waka enke fa a be taigi den. Ne den seeka sani fu den nyan a Pasika.
17-18 Da di sapaten, ne Masaa Jesesi anga den taa bakaman fi en kon na a osu. Ne den sidon fu nyan. Da di den sidon e nyan, te wan pisi, ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Fu tuutuu, wan fu u di sidon e nyan anga mi ya, o seli mi gi den ogii ati sama den kii.” 19 Da di Masaa Jesesi taigi den so, a sani be toobi den ati tuutuu. Den ati booko.
Ne wan fu wan den e akisi taki: “Sama sa de ya di o seli Masaa, no? Masaa a sa de taki, na mi?”
20 Ne Masaa Jesesi piki taki: “Eeye, wan fu u twalufu di e dipi beele anga mi a ini awan baafun ya, o seli mi. 21 We, a de so taki, den apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya. Da ala den sani de fiya mu pasa enke fa den be taki. Ma, heelu fu a sama di o seli a Manpikin di saka kon toon libisama ya! A moo betee, a á be meke kon a ondoo goontapu wan dei.”
Masaa Jesesi leli den bakaman
fi en wan sani fu du
Mt 26:26-30; Lk 22:14-20; 1 Kol 11:23-25
22 Ne Masaa Jesesi teke wan beele, ne a gi Masaa Gadu daa, ne a booko en pisipisi. Ne a gi den bakaman fi en taki: “U luku ya! Disi na mi sikin. U teke, da u nyan.” 23 Ne a teke wan kan win, ne a gi Masaa Gadu daa, ne a gi den bakaman fi en taki: “U luku ya! U diingi.” Ne den diingi. 24 Ne a taigi den taki: “A win ya na mi buulu di sa lon gi somen sama fu meke den anga Masaa Gadu kon bun baka. Disi na wan nyun kuudei di Masaa Gadu o meke anga libisama. Bika na a buulu fu mi o pai fu ala den takuudu anga ogii. 25 Da fu tuutuu, mi ná o diingi win na a sowtu fasi ya moo, fu te enke mi de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu, fu diingi en wan nyun fasi.” 26 Ne den singi wan singi gi Masaa Gadu gaandi. Ne den opo komoto de e gwe na a mongo, di den e kai Oleifi Mongo.
Masaa Jesesi taigi den bakaman
fi en san o pasa anga en
Mt 26:31-35; Lk 22:31-34; Jn 13:36-38
27 Ne di Masaa Jesesi anga den bakaman fi en de a pasi e gwe, ne a taigi den taki: “U ala fiya o lon kibii fika. Da a o pasa leti enke fa Masaa Gadu Buku taki. Bika a sikiifi taki:
‘Te mi o kii a soluguman fu den sikapu,
da ala den sikapu o lon panya panya gwe na ala se.’ ”
28 Ne a taigi den go doo taki: “Ma te mi o opo baka komoto a dede, da mi o go a u fesi fu miti anga u a Galileya.”
29 Ne Peitilisi piki en taki: “Masaa, awansi ala sama o lon kibii fika yu wawan, mi noiti o fika yu.”
30 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Peitilisi, fu tuutuu, mi e taigi yu! A neti ya seefi, fosi wan kakafoo bali tu toon, yu o lei dii toon taki yu á sabi mi.”
31 Ne Peitilisi akisi en taki: “Masaa! Mi o taki mi á sabi yu? Noiti! A moo betee mi anga yu dede! Ma noiti mi o lei taki mi á sabi yu.” Da soseefi den taa bakaman fi en piki tu. Da di Masaa Jesesi taigi den so kaba, ne den gwe.
Masaa Jesesi begi na Getsemanei Dyali
Mt 26:36-46; Lk 22:39-46
32 Da den go a wan peesi den e kai Getsemanei Dyali. 33 Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en taki: “U kon sidon ya. Mi o waka go pikinso moo faawe fu begi.” Da a tyai Peitilisi anga Jakowbesi anga Johanisi go anga en. 34 Ne Masaa Jesesi bigin fuka te a taigi den dii bakaman fi en taki: “Ai hebi gi mi! Mi o dede! U tan ya, da u oli begi.”
35 Ne a waka go pikinso moo faawe, ne a losi enseefi towe a doti holow. 36 Ne a begi taki: “Kee, Masaa Gadu, mi Tata*f11*! Ná wan sani de di yu á poi du. Ala sani fiya i sa du. Da mi begi yu, puu a kan di i lai gi mi ya fu diingi, efu a kan. Ma mi Tata, a ná san mi wani mu pasa, ma meke sani waka enke fa yu wani.”
37 Da, di Masaa Jesesi begi so, ne a go a den dii bakaman fi en baka. Ne a si den siibi siibi. Ne a weki den. Ne a akisi Peitilisi taki: “Simon! Yu e siibi? Yu á poi meke taanga sikin, fu de anga ain wankodo yuu langa anga mi seefi, no? 38 U tan na ain oli waki! Da u begi taanga, fu didibii á wini u. Bika mi sabi taki, u ati wani, ma sikin ná abi kaakiti sai.” 39 Ne Masaa Jesesi waka gwe baka, ne a begi a seefi begi enke fa a be begi kaba.
40 Ne a daai go a den bakaman fi en baka. Ne a si taki den kai a siibi baka, bika den ain be hebi. Da den á be sabi san fu piki Masaa Jesesi moo tu. 41 Ne a go baka go begi di fu dii toon. Da di a daai kon baka, ne a si taki den man fi en e siibi baka. Ne a akisi den taki: “U e siibi baka? We, a sai! 42 U opo meke u gwe. Luku de! A yuu doo di a sama di seli a Manpikin di saka kon toon libisama ya, gi den ogii ati sama, doo kaba.”
Den ogii ati sama kisi Masaa Jesesi
fu go kii
Mt 26:47-56; Lk 22:47-53; Jn 18:3-12
43 Da fa i si Masaa Jesesi kaba taki so, ne Judasi, wan fu den twalufu bakaman fu Masaa Jesesi doo anga onmen tenti man. Da den be tyai fetihow anga kodya fu kon kisi Masaa Jesesi. Da na den hei apaiti begiman anga den leliman fu Dyuweiti anga den gaansama fu kondee be sende den man ya kon anga Judasi fu kon kisi Masaa Jesesi. 44 Da Judasi be meke mofu anga den sama de kaba taki: “A sama di mi o bosi, da ne en na Jesesi. Da u mu kisi en oli kankan fu a á komoto gwe.” Da na so den anga Judasi be meke mofu.
45 Ne di den man doo, ne Judasi waka langa langa go a Masaa Jesesi. Ne a taki: “Mesiti, u de?” Ne a baasa en gwulu, ne a bosi en ne en sikin mofu. 46 Da den man sabi kaba taki na a man de na Jesesi. Ne den kisi en gwaa oli kinkin fu tyai gwe. 47 Ma namo, wan fu den bakaman fu Masaa Jesesi ali en fetihow salla, ne a koti wan fu den wookoman fu a moo hei apaiti begiman yesi puu felen, towe a doti pow.
48 Ne Masaa Jesesi akisi den sama di kon anga Judasi taki: “Fu saide u tyai fetihow anga kodya fu kon kisi enke mi na wan takuu ati sama di e suku fu booko kondee? 49 Saide meke u á be kisi mi, di mi be de ibii dei a ini a Mama Keliki e leli sama fu Masaa Gadu? Ma na fu di a mu waka enke fa Masaa Gadu Buku be taki a fesi, na dati meke u e du so.”
50 Da di den kisi Masaa Jesesi so kaba, ne ala den bakaman fi en lon kibii fika en wawan. Ne den man tyai Masaa Jesesi gwe. 51 Da di den e tyai Masaa Jesesi gwe, da wan kiyoo be e waka a den baka e luku pe den be e tyai Masaa Jesesi go. A boi ya be wei wan koosi enke pangi ne en neki lasi. Ne den ogii man di kisi Masaa Jesesi e tyai gwe lon kon kisi a kiyoo ya tu gwulu. 52 Ma namo, a feti te ala a koosi komoto ne en sikin, ne a lon gwe piipii sondee koosi ne en sikin.
Den tyai Masaa Jesesi go
a kuutu fesi
Mt 26:57-68; Lk 22:54,55,63-71; Jn 18:13,14,19-24
53 Da den man tyai Masaa Jesesi go na a moo hei apaiti begiman. Da den hei apaiti begiman anga den gaansama fu kondee be ali kon miti de. Soseefi den leliman fu Dyuweiti tu. 54 Namo, da Peitilisi be e waka te a baka e fiingi ain e luku pe den o tyai Masaa Jesesi go. Da a waka anga den fu te a ini a dyali fu a moo hei apaiti begiman. Ne a go sidon e waan faya makandii anga den man di be e oli waki.
55 Da den hei apaiti begiman anga ala a Dyulanti fu kuutu sani, oli wan kuutu a ini a osu. Da na a kuutu di den be oli ya, den be o suku sama di be sa taki a seefi sani fu sowtu fowtu den sabi fu Masaa Jesesi, fu a á soi enke na fu soso den kii en. Ma den á fende den sama di be poi fu taki a seefi fowtu sani fu Masaa Jesesi di den sabi. 56 Da na somen sama di be e taki lei lei sani fu Masaa Jesesi. Ma den sani di den be e taki be e kengi anga den seefi.
57 Ne wantu fu den opo, ne den taki somen lei fu Masaa Jesesi. Den taki: 58 “We, u yee a taki na libisama meke a Mama Keliki osu fu den Dyu. Da a sa booko en, da a meke en baka a ini dii dei, sondee fu libisama ana. Disi a ná sama taigi wi. Na useefi yee anga u yesi.” 59 Ma ala den sani di den taki ya seefi be e kengi anga den seefi.
60 Da a moo hei apaiti begiman, di be sidon a mindii fu a kuutu opo taampu, ne a akisi Masaa Jesesi taki: “Saide meke i nái piki a tapu fu den sani di den sama e taki fi i ya? Den sani ya na tuu, efu na lei den e lei gi yu?” 61 Ma Masaa Jesesi á piki en ná wan mofu. A de fi en pii. Ne a moo hei apaiti begiman akisi en baka taki: “Na yu na a Kelestesi, a Manpikin fu a Seigi Wan?”
62 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “A de letiso enke fa iseefi taki de. Da wan dei e kon di u o si a Manpikin di kon saka toon libisama ya sidon sidon a leti ana se fu Masaa Gadu, di abi ala taki. Da soseefi u sa si mi e kon a tapu a den woluku tu.”
63 Ne di Masaa Jesesi piki so, ne a moo hei apaiti begiman ati boon te, a ali en koosi piiti ne en sikin dalla. 64 Ne a taki: “U ná abi ná wan sama fanowdu moo fu taigi u sowtu ogii a man ya du. U yee fa ai meke sipowtu anga Gadu? San wi o du anga en?” Ne ala den man piki taki: “A mu dede!”
65 Da wantu fu den bigin towe wataa mofu a ini Masaa Jesesi fesi. Ne den tei wan koosi tapu en ain. Da den e naki en, ne en fesi kwaa. Da te den naki en, da den e meke sipowtu anga en taki: “Taigi u, osi! Apaiti takiman fu Masaa Gadu, sama naki yu?” Da den wakitiman fu kownu, di be e oli waki a kownu paleisi seefi, bigin naki Masaa Jesesi tu.
A sani di Masaa Jesesi be
bali Peitilisi
Mt 26:69-75; Lk 22:56-62; Jn 18:15-18,25-27
66 Da Peitilisi de a ini a dyali fu a osu ete a yuu di den e naki Masaa Jesesi so. Ma namo, da wan fu den uman di e wooko a ini a osu fu a moo hei apaiti begiman si Peitilisi. 67 Ne a uman ya luku en bun a pe a sidon e waan faya, ne a akisi en taki: “Hei! Yu ná wan fu den man fu Jesesi, no? A man fu Nasaleti Kondee?”
68 Ne Peitilisi seke ede taki: “Nono! Ná mi! Mi á sabi a sama di i e taki de.” Ne a opo fu waka go na a dyali mofu. Ne wanten wanten wan kakafoo bali, kokoliyekee.
69 Da a uman ya si di Peitilisi e waka e gwe. Ne a waka ne en baka. Ne a taigi den sama di taampu na a dyali mofu taki: “A man ya, na wan man fu a man Jesesi!”
70 Ne Peitilisi bali taki: “A ná tuu! Yu e lei gi mi.”
Ne ala den sama di be taampu de bali taki: “Eeye! Yu na wan fu den bakaman fu a man Jesesi! Yu na wan Galileya sama.”
71 Ne Peitilisi e sitee te ai sweli, taki a á sabi Masaa Jesesi. 72 Fa i si a kaba fu sitee, ne a kakafoo bali baka, kokoliyekee, di fu tu toon. Ne a kisi enseefi wanten san Masaa Jesesi be taigi en. Masaa Jesesi be taigi en taki, fosi wan kaka foo bali tu toon yu o lei dii toon taki, yu á sabi mi. Ne a poti ana a mindii ede bali wan gaan adyumadye.