13
Den sani di o pasa fosi
goontapu kaba
Mt 24:1-35; Lk 21:5-35
Da di Masaa Jesesi anga den bakaman fi en komoto a ini a Mama Keliki, ne wan fu den taki: “Masaa, luku de fa a Mama Keliki moi! Den siton di den meke en bigi!”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Weeno! U si ala den gaanbigi osu de? Sama o feti booko ala fiya te a doti. Ná wan ná o taampu de moo.” Ne Masaa Jesesi go sidon na a Oleifi Mongo na abaase fu a Mama Keliki.
Ne Peitilisi anga Jakowbesi anga Johanisi anga Andeleyasi kon ne en. Ne den anga en wawan de ape. Ne den akisi en taki: “Masaa Jesesi, on ten a sani di i taigi u de o pasa anga a Mama Keliki? Da san na den maiki di wi o si taki a yuu doo fu sowan sani pasa?”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U mu luku bun anga useefi fu sama á koli u kisi puu na a biibi. Bika somen sama o opo e koli sama taki na den na a Kelestesi. Da den o koli somen sama kisi. U o yee fu oloku feti ya anga fu oloku feti so. Ma u á mu feele! Bika, den sani ya musu fu pasa. Ma te den sani ya e pasa, da u á mu si enke na a kaba fu goontapu doo kaba. Bika na ala se fu goontapu u o yee taki, kondee kondee fu goontapu o opo go feti anga denseefi. Foluku foluku o opo feti anga denseefi. Kownu fu kondee o opo feti anga denseefi. Doti o go e seke piiti kii sama a somen pisi fu goontapu. Gaan angiiten o kon a goontapu tu. Ma disi a ná a kaba fu goontapu ete. Bika moo ogiiten e kon ete. Ma disi na a bigin, fu a gaan pina a goontapu di o waka enke a hii banowtu di wan bee uman e fii.
“Ma u dati, u mu koni anga useefi! Den o kisi u tyai go a kuutu osu fesi fu mi ede. Den o fonmi u a ini den Dyu keliki fu den. Da den o tyai u go a fesi fu kownu anga tiiman fu kondee. Da u mu teke den okasi ya fu taigi ala sama fu saide u e biibi a mi. 10 Bika ala sama mu yee a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu fosi a goontapu kaba. 11 Ma te den kisi u fu tyai go a kuutu, u á mu booko u ede san u o taki. U á mu taki fu useefi. A Jeje fu Masaa Gadu di de a ini u, o gi u, a u ati, san fu taki a yuu de.
12 “Da sama o de di o seli den baala gi sama fu kii. Dda o seli pikin gi sama fu kii. Pikin ná o lesipeki den mma anga den dda moo. Da den o seli den dda anga den mma gi sama fu kii tu. 13 Da soseefi ala sama o abi ogii ati fu u, fu di u de fu mi ede. Ma sama di o tei fu oli doo, te anga dede seefi, sa fende a libi fu tego a Masaa Gadu.
14 “Na a ten di de a u fesi e kon, da sama o si a takuu kiiman. A o de na a apaiti peesi fu Masaa Gadu a ini a Mama Keliki a Jelusalem. Da den sama di de a Judeja mu lon go a den mongo go kibii.” A sama di e leisi a sani ya, mu leisi en bunbun fu fusutan san ai leisi. 15 “Den sama di o de a doose á mu go a ini den osu fu go teke sani. Den mu lon. 16 Den sama di o de a goon e wooko á mu daai fu go a osu fu go teke koosi. Den mu lon. 17 Da a ten ya o takuu seefi gi den uman di de anga bee, ofu den uman di de anga pikin na ana. 18 U mu begi Masaa Gadu fu a takuu ten ya á pasa na a koo pisiten fu a yali. 19 Bika wan sitaafu de fu kon a goontapu. Da senten di goontapu sete, te enke tide, noiti so wan sitaafu be kon ete. Da soseefi noiti sowan sitaafu sa kon moo tu. 20 Ma Masaa Gadu satu den dei ya. Bika efu ná so, ná wan sama be o fika anga libi a goontapu. Ala fiya be o dede. Ma a satu den dei ya fu den sama di e biibi ne en ede.
21 “Da te wan sama o kon a u taki: ‘Masaa Jesesi Kelestesi de ya.’ Ofu, ‘A de so.’ Kweti Kweti! U á biibi den, ye! 22 Sama o koli u taki, den na Kelestesi. Taawan o koli u taki, den na apaiti takiman fu Masaa Gadu. Da den o go e du gaan foondoo sani tu fu puubei fu ali den sama di e biibi a Masaa Gadu puu ne en, efu den be man. 23 Mi e taki gi u a fesi. U luku bun anga useefi, fu san di de a fesi fu kon. U á meke sama koli u kisi.”
24 Da, ne Masaa Jesesi taki go doo taki: “Da na a yuu de, te a gaan sitaafu anga pina pasa,
‘da a san fesi o dunguu.
Da a mun ná o kiin peesi moo tu.
25 Da hii goontapu, a tapu a den woluku o seke.
Da den sitali di de a tapu o komoto a den peesi kai.’
26 “Da bakadati, da ala sama o si a Manpikin di saka kon toon libisama ya, a tapu a den woluku ini. A o kon anga gaan dyendee anga ala makiti. 27 Da a o sende den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f10*, fu kon piki ala den sama di be e biibi en na ala se fu goontapu, kon na awan.”
28 Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “U denki wan figasii bon. Te u si taki, ai piiti boomiki, da u sabi kaba taki, a o meke nyanyan dyonson. 29 Da leti enke fa u sa luku wan figasii bon fu si taki a o meke nyanyan dyonson, na so u sa luku den sani di mi taigi u de fu si taki a kaba fu goontapu de koosube.” 30 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Fu tuutuu mi e taigi u, den paansu sama ya ná o dede fosi den sani di mi e taigi u ya pasa. 31 Den sani fu tapu a den woluku anga ala sani a goontapu a doti ya o pasa wan dei. Ma mi wowtu di mi taki, ná o kaba ná wan ten.”
U mu de kaba kaba fu miti
Masaa Jesesi
Mt 24:36-44
32 “Ma ná wan sama sabi a yuu di mi o daai kon baka a goontapu. Soseefi, ná wan sama sabi a dei tu. Den Basiya fu Masaa Gadu Kondee á sabi. Da a Pikin seefi á sabi. Ma na a Tata wawan sabi on ten. 33 Ma u mu luku bun anga useefi. U mu teke den sani di mi taigi u ya, oli bunbun a ede. U á sabi a yuu di a sani ya o pasa.
34 “A sani ya de enke wan sama di go a taa kondee. Da di ai gwe, ne a fika den wookoman fi en a baka fu luku en osu gi en. Da iniiwan fu den wookoman abi en wooko di a mu du. Ne a taigi a wakitiman taki: ‘Oli a waki bun. Da e luku on ten mi o kon baka. Bika yu á sabi on dei mi o kon kaba.’
35 “Na soseefi a mu de anga u tu. U mu e luku on ten mi o kon. Bika u á sabi on ten mi o kon. U á sabi efu na sapaten, efu na gaan mindii neti, efu na kaka efu na san opo mamanten, te san pii. 36 U á mu de a siibi, bika, kande te fu u denki, da haa! Mi doo. Da mi kon miti u siibi siibi, sondee fu u kaba. 37 San mi taki gi u ya, de fu ala sama. U tan na ain! U tan luku on ten mi o kon baka.”