12
A toli fu wan man di be koti wan
goon fi en
Mt 21:33-46; Lk 20:9-19
Ne Masaa Jesesi gi den wan ageisi toli fu wan gaan masaa di koti wan goon. A taki: “Di a kaba koti en, ne a paandi en, te a kaba anga wan sii den e kai doloifi. Di a kaba paandi en, ne a lontu en a dyali, fu sama á kon a ini a goon lawlaw. Soseefi a meke wan siton baki fu mii a doloifi. Ne a meke wan hei sodoo masanga go a tapu a ini a goon, fu waki a goon. Da di a du ala den sani ya, ne a yuu a goon gi taa paandi goon man. Ne a gwe a taa kondee. Ne a de anda te di den doloifi lepi, ne a sende wan wookoman fi en, fu go teke fi en se doloifi kon gi en. Ma di a wookoman go, ne den man kisi en, ne den fonmi en te a fon, ne den sende en gwe anga soso ana ne en masaa baka.
“Ne a masaa fu a goon sende wan taa wookoman go. Ma disi yaaso, na a seefi. Den fonmi en te den basi en ede, du ala sowtu ogii anga en. Da a sende ete wan wookoman fi en go. Ma disi moo ogii. Den fonmi en te den kii en. Na so a masaa fu a goon sende somen somen taa wookoman fi en go. Ma den man du ogii anga ala fiya. Taawan den fon te den swaki potoo, taawan den kii. Ne a man e denki a ini enseefi taki: ‘San mi mu du? Sama mi o sende go moo?’ Bika na awan kodo manpikin fi en be fika, di a be sa sende. Ne a taki: ‘I sabi san? Mi o sende awan kodo manpikin fu mi go. Bika disi na mi manpikin, da den musu abi lesipeki gi en.’
“Ma di den si a manpikin e kon, ne den pakisei taki: ‘A ná a pikin fu a masaa di yuu a goon gi u e kon de, no? Ne en ai! Meke u kii en, bika te a dda dede, da ala sani o fika gi en. Ma efu u kii en, da a goon o toon fu wi.’ Ne den kisi en, ne den naki kii. Ne den fiingi en towe a busi.”
Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “San u denki a gaan masaa fu a goon o du di a o yee taki, den kii a manpikin fi en tu? Ne enseefi o go luku en goon, no? Ne enseefi o go! Da a o kii den goon man, di a be yuu a goon gi puu a pasi, da a o yuu en gi taa sama.” 10 Ne Masaa Jesesi akisi den baka taki: “U á leisi Masaa Gadu Buku, no? We, a sikiifi taki:
‘Disi na a siton di meseeman be oli fu wan soso sani.
Na dati daai kon toon a siton futu fu a hii osu.
11 Na so Masaa du en wooko.
Ai foondoo gi wi, fu si.’ ”
12 Da den moo hei apaiti begiman fusutan bunbun taki, na den Masaa Jesesi be e poti na ageisi toli de so. Ne den ati boon ne en ogii ogii. Da na dati meke den be e suku wan fasi fu kisi Masaa Jesesi go sooto wanten wanten. Ma den á be poi kisi en, bika den be sabi taki den sama fu a kondee ati be o boon a den tuutuu. We, na fu dati ede meke den fika en, ne den gwe.
U mu pai lantimoni?
Mt 22:15-22; Lk 20:20-26
13 Ne di den gwe kaba, ne den sende wantu Faliseiman anga wantu bakaman fu Kownu Helowdesi go a Masaa Jesesi. Da den be mu suku Masaa Jesesi mofu fu a taki sani di á bun fu den be sa fende en kii. 14 Di den doo a Masaa Jesesi, ne den taigi en taki: “Mesiti! U sabi taki den sani di yu e taki, na tuutuu sani. Yu na wan kiinkiin sama. Yu e soi libisama fa Masaa Gadu wani den libi. Yu ná abi toobi anga san libisama e taki. Yu á lobi wan sama moo enke taawan. Ma u kon fu akisi yu wan sani.” Ne den akisi en taki: “Taigi u, efu a de fanowdu fu u pai a moo gaan kownu a Loma Foto, a lantimoni. 15 Da i si a de fanowdu, fu u pai dati?”
Ma Masaa Jesesi be sabi kaba san den be wani du. A sabi taki na suku den be kon suku en mofu fu den be sa fende e kii. Ne a akisi den taki: “Na kon u kon puubei mi, no? Saide meke u kon puubei fu fasi mi so? We, u tyai wan moni kon gi mi, osi?” 16 Ne den tyai a moni kon gi en. Ne a akisi den taki: “Sama fesi de na a moni ya tapu? Sama nen sikiifi ne en?”
Ne den piki taki: “Na a moo gaan kownu a Loma Foto.”
17 Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “We, efu na a moo gaan kownu a Loma Foto fesi, anga en nen den ne en tapu, da na fu a gaan kownu. Da gi a gaan kownu de san de fu a gaan kownu de. Ma gi Masaa Gadu san na fu Masaa Gadu.” Da den foondoo fu a fasi fa Masaa Jesesi piki den ya.
Den Saduseisama puubei Masaa Jesesi
Mt 22:23-33; Lk 20:27-40
18 Ne bakadati, ne wantu Saduseisama kon a Masaa Jesesi fu akisi en wan sani. Da den Saduseisama na sama di nái biibi taki te wan sama dede a sa weki baka komoto a dede. 19 Namo den taigi Masaa Jesesi taki: “Mesiti! Masaa Gadu be meke Mosesi sikiifi a Gadu Buku gi wi taki: ‘Ofu wan man anga wan uman libi, ma a man dede sondee fu meke pikin anga a uman, da a baka baala fu a man mu libi anga a uman fu meke pikin gi a baala di dede.’ Da na so a weiti fu Mosesi e leli wi. 20 Ma namo, da seibin baala be de. A moo gaanwan libi anga wan uman te a dede, a á meke ná wan kodo pikin anga en. 21 Ne a pikin baala di waka ne en baka teke a uman libi. Ma enseefi dede sondee fu meke wan pikin anga en. Da soseefi di fu dii baala teke a uman libi. Ma enseefi dede sondee fu meke wan pikin anga en. 22 Da na so ala den seibin baala libi anga a uman te ala den dede. Ná wan di meke wankodo pikin anga en seefi. Ne te fu kaba, ne a uman seefi dede. 23 We, Masaa, u wani akisi yu: ‘Te a yuu o doo fu den sama opo komoto a dede, da on di fu den man ya o abi a uman?’ We, bika ala den seibin baala be libi anga en.”
24 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U á sabi leti leti san sikiifi a Gadu Buku. Da u á sabi a kaakiti di Masaa Gadu e weki sama puu a dede tu. 25 Bika te sama o opo baka a dede, da uman anga man libi ná o de moo. Den o de enke Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f9*. 26 Ma boiti dati, da u á leisi san Mosesi be sikiifi poti a Gadu Buku, no? Den Buku fu Mosesi sikiifi taki, wan leisi Mosesi be si wan busi e boon. Ne di a luku a busi bun, ne a yee Masaa Gadu taigi en taki: ‘Mi na a Gadu di den gaansama fu u di den e kai Abalaham, Isaki anga Jakopu e begi.’ 27 Masaa Gadu á de a Gadu fu sama di e dede gwe, da a kaba. Ma en na a Gadu fu sama di anga ala fa den sikin dede seefi, toku den e libi. Da u misi anga san u akisi de.”
A moo hei weiti fu Masaa Gadu
Mt 22:34-40; Lk 10:25-28
28 Da wan fu den leliman fu Dyuweiti be yee fa Masaa Jesesi piki den Saduseisama wan koni fasi. Ne a man ya waka kon moo koosube. Ne a akisi Masaa Jesesi taki: “Masaa! Fu ala den somen Dyuweiti di de, on di fu den na a moo heiwan?”
29 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “A moo hei weiti na a weti di taki: ‘U aliki, sama fu Islayeli Kondee. Masaa Gadu, a Gadu fu wi, ne na awan kodo Gadu di de. 30 Da u mu lobi en anga u hii ati. Da soseefi u mu lobi en anga ala u akaa anga ala u pakisei anga ala u kaakiti.’ Taa weiti á de di bigi moo disi. 31 Da di fu tu weiti taki: ‘I mu lobi taa sama enke fa i lobi iseefi.’ Moo gaan weiti moo den tu weiti ya á de.”
32 Ne a leliman fu Dyuweiti taigi en taki: “Na tuu Masaa, san yu taki. Na wan kodo tuutuu Gadu namo de. Da ná wan taa Gadu de enke en. 33 Da u mu lobi en anga u hii ati. Soseefi u mu lobi en anga ala u pakisei anga ala u kaakiti. Da u mu lobi ala taa sama enke fa u lobi useefi. Da den tu weiti ya hei moo enke a weiti di taki: ‘U mu kii meti boon gi Masaa Gadu.’ ”
34 Da Masaa Jesesi si taki a man fusutan bunbun, bika a piki en bun. Ne a taigi a man taki: “Yu á de faawe moo fu kon a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.” Da di Masaa Jesesi piki a man ya so, ne ná wan sama be abi a deki ati moo, fu akisi en wan sani.
Masaa Jesesi fasi sama
Mt 22:41-46; Lk 20:41-44
35 Da di Masaa Jesesi de a ini a Mama Keliki e leli den sama te wan pisi, ne a akisi den taki: “Fa den leliman fu Dyuweiti sa leli u taki Kelestesi, na wan bakaten manpikin fu Kownu Dafeti paansu namo, da a kaba? 36 Bika, we na a Jeje fu Masaa Gadu be piki Kownu Dafeti seefi taki:
‘Masaa Gadu taigi mi Masaa taki:
“Sidon a mi leti ana se ya,
te enke mi poti ala den feyanti fi yu
a yu futu ondoo.” ’
37 We, Kownu Dafeti seefi kai en, Masaa. Da efu Kelestesi na be wan bakaten manpikin fu Kownu Dafeti namo, da i denki taki, a be o kai en, Masaa?” We, di Masaa Jesesi piki den so, da a be switi gi den somen sama di be taampu de e aliki.
A takuu manii fu den leliman
fu Dyuweiti
Mt 23:1-36; Lk 11:37-54; 20:45-47
38 Ne Masaa Jesesi bali den taki: “U mu luku bun anga den leliman fu Dyuweiti. Den lobi wei gaan moi langa dii yapon e waka e lontu fu sama mu si den. Da te den e waka a den wowoyo peesi den lobi te den sama e gi den odi anga gaan lesipeki. 39 Te den de a ini den Dyu keliki den lobi sidon te a fesi enke bigiman. Da soseefi den e suku a moo bun peesi te den sidon a tafaa fu nyan. Da na so den e poti denseefi enke bunbun sama. 40 Ma u mu luku bun fu u á teke a fasi fu den fu libi. Bika den e teke somen sani fu den pooti uman di man dede fika a ganda. Te anga den osu fu den uman ya seefi den e teke. Da anga ala a fasi de, den e begi gaan langa begi fu soi sama fa den bun anga fa den lobi Gadu. Da den sama ya o kisi a moo gaan sitaafu fu Masaa Gadu.”
Sama e poti a moo ipi moni gi Gadu?
Lk 21:1-4
41 Ne Masaa Jesesi waka go sidon na a se fu a baki pe den sama e poti keliki moni te den kon a keliki. Ne a luku fa den sama e poti moni te a kaba. Da somen guduman be poti tyaipi moni. 42 Da di den poti te wan pisi, ne a si wan pooti uman di á be abi man moo be kon poti tu. Ne ai luku onmen a uman ya o poti. Ne a si a poti tu kopoo sensi go a ini a baki. 43 Ne Masaa Jesesi kai den bakaman fi en taki: “U kon!” Ne den kon. Ne a taigi den taki: “U si a pooti uman de? A poti tu kopoo sensi namo go a ini a baki, ma fu tuu, a poti ipi moo ala den taawan di poti. 44 Bika den guduman gi san di den á be abi fanowdu. Ma a uman ya poti ala san a be abi. A á kibii ná wan kopoo sensi fi enseefi.”