11
Den sama e wai faaka gi Masaa
Jesesi enke kownu
Mt 21:1-11; Lk 19:28-40; Jn 12:12-19
Da di Masaa Jesesi anga den bakaman fi en de a pasi e go a Jelusalem, ne den doo na a pikin mongo di den e kai Oleifi Mongo, koosube fu Betifage anga Betaniya Kondee. Ne Masaa Jesesi taigi tu bakaman fi en taki: “U go na a kondee a u fesi ya. Da te u go, da u o si wan pikin buliki teitei. Ná wan sama sidon na a buliki ya tapu lei ete. Da u losi en tyai kon. Da efu wan sama akisi u saide meke u e teke en, da u mu taigi den taki: ‘Masaa abi en fanowdu. Ma u o tyai en kon baka esi esi.’ ”
Da den go na a kondee. Ne den si a buliki wanten wanten. A be de teitei a wan ponsu fu wan osu a sikin pasi. Ne den go fu losi en. Namo, da wantu sama si di den e losi a buliki. Ne den bali taki: “San e pasa? Pe u e go anga en?”
Ne den tu bakaman taki: “Nono! A ná fu wi. Ma na Masaa abi en fanowdu. Ma u o tyai en kon gawgaw baka.”
Ne den sama taki: “A bun! U sa tyai en go.” Da na so den tyai a pikin buliki kon gi Masaa Jesesi. Ne den baala den dyakiti na a buliki mindii baka, ne Masaa Jesesi go sidon ne en tapu.
Da di a de a pasi e go, ne somen sama puu den dyakiti baala a pasi gi en fu a lei a den tapu. Somen taawan booko uwii poti a pasi gi en fu lei a den tapu. Da den sama di be e waka, ne en fesi anga en baka be e piisii te. Den e bali baya taki:
“Hosana!
Seigi fu Awan di e kon a ini a nen fu Masaa.
10 Seigi fu a tii fu wi tata Dafeti di kon baka tuu.
Hosana gi Masaa Gadu a tapu seefi!”
11 Na so a lei go a ini Jelusalem Foto. Ne a saka waka go a ini a Mama Keliki. Ne a luku ala den sani di den sama e du a ini a Mama Keliki. Ne di a kon lati, ne en anga den bakaman fi en go a Betaniya baka.
Masaa Jesesi fuuku wan bon
Mt 21:18,19
12 Da a taa dei, ne den komoto a Betaniya. Da angii be kii Masaa Jesesi. 13 Da di a luku faawe, ne a si wan figasii bon guun anga uwii pii. Na fu dati ede meke a go luku efu a sa fende nyanyan ne en fu a booko nyan. Ma di a doo na a bon, ne a si taki na soso guun uwii a bon abi. A ná abi ná wan enkii nyanyan. Bika a pisiten fu a yali, fu a bon ya be meke nyanyan á be doo ete. 14 Ne Masaa Jesesi fuuku a bon taki: “Noiti moo a wanten fu goontapu i sa meke nyanyan fu sama fende nyan.” Da den bakaman fi en yee di a be fuuku a bon so.
Masaa Jesesi yaki sama kiin a
Mama Keliki
Mt 21:12-17; Lk 19:45-48; Jn 2:13-22
15 Ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en kon a Jelusalem. Ne a go wanten na a Mama Keliki. Ne di a go a ini a Mama Keliki, ne a yaki ala den sama di be e seli sani anga den sama di be e bai sani puu de. Ne a kandi den tafaa fu den sama di be e kengi moni fu bai sani a ini a Mama Keliki baka towe holow. Ne a daai, ne a kandi den tafaa fu den sama di be e seli doifi gi sama fu den go pai Masaa Gadu towe tu. 16 Ne a tapu ala den sama di be teke a Mama Keliki enke gaan pasi e waka e go e kon anga sani fu seli. 17 Ne a leli den taki: “Wan fu den apaiti takiman fu Gadu be sikiifi a Gadu Buku taki:
‘A osu fu Gadu mu de wan osu,
pe ala foluku e kon begi makandii taki anga Masaa Gadu.’
Ma san u e meke Masaa Gadu osu toon? U e meke a toon wan osu fu fufuuman?”
18 Da den bigiman fu keliki anga den leliman fu Dyuweiti be yee. Ne den e puubei fu fende wan fasi fu kii en puu a pasi. Den si taki den wowtu di Masaa Jesesi be foondoo den sama. Da na dati meke den be feele. 19 Da di neti, ne en anga den bakaman fi en komoto gwe fika a foto enke fa den be gwenti ala neti.
Den bakaman fu Masaa Jesesi mu
biibi Masaa Gadu
Mt 21:20-22
20 Da a taa dei fuuku mamanten, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en e waka pasa a figasii bon di a be fuuku. A di den luku a bon, ne den si taki a dee te, a fika soso tyaka tyaka. 21 Ne Peitilisi denki san Masaa Jesesi be taigi a bon eside. Ne a bali taki: “Masaa, luku de! Ná a bon di i be fuuku, no? A dede te a fika soso tyaka tyaka.”
22-23 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Efu u biibi Gadu, da u sa taigi a mongo ya taki: ‘Opo komoto ya go a ini ze.’ Da a sa pasa enke fa u taki. Ma efu u á biibi Gadu doo a ini u ati, da a ná o pasa. 24 A dati meke mi e taigi u taki: Te u akisi Gadu wan sani, da u mu biibi dipi te a ini u ati taki a gi u en kaba. Da a sa pasa so. Wansi san u akisi Masaa Gadu te u e begi, u mu biibi taki u kisi en kaba. 25 Da te yu go fu go begi taki anga Masaa Gadu, ma yu anga wan sama abi sani, da i mu gi en paadon. Da na soseefi i Tata o gi yu paadon tu fu den ogii di yu du. 26 Ma efu u á gi paadon, da u Tata a tapu ná o gi u paadon fu den ogii di u du tu.”
Masaa Jesesi fasi den hei
apaiti begiman
Mt 21:23-27; Lk 20:1-8
27 Da Masaa Jesesi anga den bakaman fi en kon a Jelusalem Foto. Ne a go a ini a Mama Keliki. Ne den leliman fu Dyuweiti anga den moo hei apaiti begiman anga den gaansama fu Dyu Kondee kon ne en. 28 Ne den taigi en taki: “Fa yu du den sani a ini a Mama Keliki de, sama sende yu? Sama gi yu pasi fu du den sani di yu du de?”
29 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “A bun, mi yee san u akisi mi. Ma mi seefi wani akisi u wan sani fosi mi piki u. Da efu u taigi mi, da mi o taigi u tu, sama gi mi pasi fu du den sani di mi du de.” 30 Ne a akisi den taki: “U taigi mi. Johanisi a Dopuman na Masaa Gadu be sende en fu dopu sama, efu na libisama be sende en?”
31 Ne den daai luku denseefi san fu den piki. Ne den bende a se. Ne den taki saafi saafi anga denseefi taki: “Efu u piki taki: ‘Na Gadu be sende en,’ da a o akisi u taki: ‘Saide meke u á be biibi a dopu fi en?’ 32 Da efu u piki taki: ‘Ná libisama be sende en,’ da den sama fu a kondee o opo meke toobi anga wi.” Bika den sama fu a kondee be de sabi sabi taki Johanisi na be wan apaiti takiman fu Masaa Gadu. 33 Dati meke den piki Masaa Jesesi taki: “We, wi á sabi sama be sende Johanisi.”
Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “U á sabi, no? We, da mi nái taigi u tu sama gi mi pasi fu du den sani de.”