10
Uman anga man á mu paati
Mt 19:1-12; Lk 16:18
Ne Masaa Jesesi komoto ape, ne a go na a pisi fu Judeja na abaase fu a Joodani Liba. Da somen sama be kon ne en. Ne a bigin fu leli den enke fa a be gwenti.
Da, ne wan duupu Faliseiman kon ne en. Da na kon den be kon tesi en. Di den doo, ne den akisi en taki: “Masaa, efu wan man anga wan uman libi, a bun fu a man fika a uman moo? San a weiti fu Gadu taigi u fu dati?”
Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “San a weiti di Mosesi sikiifi fika gi u e soi wi?”
Ne den piki Masaa Jesesi taki: “Ya! A weiti fu Mosesi e soi wi taki, efu wan man wani, a sa paati anga en uman. Ma, da a mu meke wan pampila gi a uman taki en anga en á de moo. Da te a meke a pampila ya so, da a sa sende en gwe.”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Na tuu san u taki. Ma u sabi fu san ede meke Mosesi be sikiifi a weiti ya fika gi u? Na fu di u ati taanga. U nái yee sani fu du san Masaa Gadu wani. Ma fosifosi, di Masaa Gadu be meke goontapu, da a be meke wan uman anga wan man. A dati meke, wan man e fika en gaansama osu, fu go teke en uman libi. Da den tu sama de mokisa libi toon wan sikin. Da den nái teli fu tu sama moo, ma na wan sikin namo. Da ná wan sama mu paati san di Masaa Gadu meke toon wan.”
10 Ne di Masaa Jesesi kaba taki so, ne en anga den bakaman fi en go a osu baka. Ne di den de a osu de, ne den akisi en taki: “Masaa! San wani taki a sani di i taigi den sama de?” Ne Masaa Jesesi piki den taki: 11 “Efu wan man towe en uman fu go libi anga wan taa uman, da a kai a motyo libi. 12 Da soseefi, efu wan uman towe en man fu go libi anga wan taa man, da a kai a motyo libi.”
Masaa Jesesi lobi pikinengee
Mt 19:13-15; Lk 18:15-17
13 Da wantu sama be tyai den pikin kon a Masaa Jesesi, fu a be poti ana a den pikin tapu, begi Masaa Gadu gi den. Ma den bakaman fi en bali den, fu den á tyai den pikin kon a Masaa Jesesi. 14 Ma namo, Masaa Jesesi si, ne a mandii a den bakaman fi en. Ne a bali den taki: “U fika den pikin, meke denseefi kon doo a mi tu. U á tapu den! Bika na sama di abi a fasi di pikinengee abi sa poi go doo a ini a Nyun Tii a Masaa Gadu Kondee. 15 Da efu wan sama nái biibi Masaa Gadu enke fa wan pikinengee e biibi sani, da a ná o poi doo a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.” 16 Ne a teke den pikinengee wai kon ne en, ne a poti ana a den ede, ne a begi gi den.
A taanga gi wan guduman fu dini
Masaa Gadu
Mt 19:16-30; Lk 18:18-30
17 Namo, ne di Masaa Jesesi de a pasi e gwe, ne wan yonkuman lon kon ne en. Ne a sutu kini a doti, ne a bali taki: “Mi bun Masaa! San mi mu du fu mi fende a libi fu ten fu ten?”
18-19 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Saide meke yu e kai mi bun Masaa? Ma i sabi san yu e taki di yu e kai mi bun Masaa? A ná Masaa Gadu wawan bun, no? Da i sabi den weiti di Masaa Gadu poti gi den sama kaba. Dati na: ‘I á mu kii sama. I á mu waka anga taa uman ofu man. Da soseefi, i á mu fufuu, i á mu lei, i á mu koli sama nyan a den sikin. Da i mu lesipeki i mma anga i dda.’ ”
20 Ne a man piki Masaa Jesesi taki: “We, Masaa! Senten mi de pikinengee, mi e oli ala den weiti de te enke tide.”
21 Ne Masaa Jesesi luku en dunn, ne tyali fu a man kisi Masaa Jesesi. Ne a taigi en taki: “Man, wan sani de di i mankei ete. Go a osu, da seli ala san yu abi, da paati a moni gi den pootiman, da i sa gudu a Gadu Kondee a tapu. Da te i seli den kaba, da kon baka fu toon wan bakaman fu mi.” 22 Ne a man kwinsi en fesi, ne a waka gwe anga gaanbigi tyali a ini en ati, bika a man ya be gudu tuutuu.
23 Ne Masaa Jesesi daai, ne a taigi den bakaman fi en taki: “U si fa a taanga gi wan guduman fu a kon a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu?” 24 Da den bakaman fu Masaa Jesesi be foondoo seefi seefi. Ma Masaa Jesesi taigi den taki: “Eeye! A taanga seefi seefi gi wan guduman fu kon a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. 25 A taanga gi wan kameili*f8* fu waka pasa a wan nanai olo. Ma mi e taigi u taki, a moo taanga gi wan guduman fu a pasa kon a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.”
26 Da a sani di a taki ya be dangaa den bakaman fi en seefi seefi. Ne den akisi en taki: “Da sama o poi go a Nyun Tii fu Masaa Gadu seefi?”
27 Ne Masaa Jesesi luku den, ne a taigi den taki: “Efu u luku a libisama fasi, da ná wan sama o poi go. Ma Masaa Gadu e poi du ala sani.”
28 Ne Peitilisi piki taki: “We, Masaa, u no? U fika ala sani fu waka a yu baka e go anga yu na ala peesi!”
29 Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Iniiwan sama di lobi mi te, a fika en osu efu en baala efu en sisa efu en dda efu en mma ofu pikin efu ala san a abi, fu a Bun Nyunsu ede. 30 Da so wan sama o fende wan ondoo toon nownow fu san a fika fu kon waka a mi baka a goontapu ya, efu na osu, baala, mma, pikin anga gudu. Ma sama o de di o go e pina den fu mi ede tu. Da den o fende a libi fu tego a Masaa Gadu a bakaten tu. 31 Da na a seefi ten ya, da somen fesiwan ya o toon bakaman. Da somen di de bakaman ya o daai toon fesiwan.”
Masaa Jesesi taigi den bakaman fi
en moo fa a o dede
Mt 20:17-19; Lk 18:31-34
32 Da den de a pasi e go a Jelusalem Foto. Da Masaa Jesesi be e waka a den fesi. Da den bakaman fi en anga den sama di be e waka anga den be e tan so feele feele. Di den waka te wan pisi, ne Masaa Jesesi kai den twalufu bakaman fi en go a wanse fu taigi den san o pasa anga en. 33 Ne a taigi den taki: “U si fa wi e go a Jelusalem ya, den o seli a Manpikin di kon saka toon libisama ya, poti a ini a ana fu den bigiman fu keliki anga den leliman fu Dyuweiti. Da den o tyai en go a kuutu. Da den o fiti mofu fu kii en. Da den o poti en na ini ana fu den Loma sama di e tii a kondee ya. 34 Da den sama de o meke sipowtu anga en lafu en. Den o towe wataa mofu a ini en fesi. Den o wipi en wan mesaandi wipi fosi, da den tyai en go kii. Ma baka dii dei te a dede, da a o opo komoto baka a dede.”
Tu bakaman fu Masaa Jesesi e feti
fu fende a moo hei peesi
Mt 20:20-28
35 Da di den e waka, ne den tu manpikin fu Da Sebedi di den e kai Jakowbesi anga Johanisi akisi en taki: “Masaa, u wani begi i wan sani baa. U wani begi yu fi i du wan sani gi u.”
36 Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “San u wani begi mi?”
37 Ne den akisi en taki: “Masaa, na a ten di de a u fesi e kon te i sa ligei anga gaan lesipeki anga kaakiti, da meke u tu man ya sidon a yu se. Wan a yu leti ana se anga wan a yu kukutu ana se.”
38 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U sabi san u e akisi de? A gaan sitaafu anga pina di de fu kon a mi tapu u o poi tyai en? Na a ten di de a u fesi e kon, a gei enke mi o diingi wan gaan bita diingi a ini wan kan. Da u o poi diingi en?”
39 Ne den piki Masaa Jesesi taki: “Iya! U o poi diingi en.”
Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U sa diingi en tuu. Ma a pina di de fu kon a mi tapu o kon a u tapu tu. San o pasa anga mi o pasa anga u tu. 40 Ma a á didon a mi fu taki sama sidon a mi kukutu ana efu mi leti ana. Na Masaa Gadu seefi e seeka peesi gi sama.” 41 Da di den taa tin bakaman fu Masaa Jesesi yee taki Jakowbesi anga Johanisi akisi Masaa Jesesi fu so wan hei peesi, ne den ati boon seefi seefi. 42 Da Masaa Jesesi kai den kon ne en. Ne a taigi den taki: “Den edeman fu kondee lobi taki a sama tapu. Den lobi dwengi sama, fu den du san den wani. 43 Ma u á de enke den sama ya. U de taa fasi. Da u mu libi taa fasi tu. Efu wan sama wani de moo hei moo den taawan, da a mu saka enseefi fu e dini den taawan. 44 Da efu wan fu u wani de a fesi fu den taawan, da a mu toon saafu gi den taawan. 45 Da a Manpikin di saka kon toon libisama ya á kon fu libisama yeepi en. Ma a kon fu dini den, yeepi den a sani. A dati meke a o dede gi ala libisama fu puu den a ogii tyai den kon a Masaa Gadu baka.”
Masaa Jesesi deesi wan beendiman
Mt 20:29-34; Lk 18:35-43
46 Ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en doo Jelikow. Ne moo lati di den e gwe, ne somen somen sama e waka a den baka. Da wan beendiman be sidon a sikin pasi e begi moni. Da na a man ya den be e kai Baatimeyosi. Da a nen ya wani taki, a pikin fu Timeyesi. 47 Da di a yee taki na Masaa Jesesi fu Nasaleti e kon, ne ai bali taki: “Masaa Jesesi! Masaa Jesesi! Yu na a Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu! Gaantangi, abi tyali ati fu mi, da yeepi mi, baa!”
48 Da di ai bali so, ne den sama bali en taki: “Man, tapu mofu de!”
Ma pe fu a beendiman ya tapu en mofu, ne na bali ai bali moo taanga taki: “Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu! Yeepi mi baa, yeepi mi!”
49 Ne di Masaa Jesesi yee a bali, ne a taampu. Ne a taigi den sama taki: “U kai a man di e bali mi anda gi mi.”
Ne den go kai a beendiman taki: “Man! Ná feele, kon! Masaa Jesesi e kai yu.” 50 Ne a dyombo opo taampu, ne a puu a koosi di a be e tapu koo, ne a waka go a Masaa Jesesi.
51 Di a waka te a doo, ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Man, san meke yu e bali mi so? San i wani mi du gi yu?” Ne a man piki Masaa Jesesi taki: “Masaa! Mi wani i deesi mi ain fu mi sa si.”
52 Ne Masaa Jesesi taigi en taki: “Fu di i poti so wan biibi a mi meke yu ain kon bun enke fa a mu de.” We, di Masaa Jesesi taki so, ne wanten wanten a man ain kiin kelle, ne a bigin fu si sani bunbun. Ne a teke pasi e waka anga Masaa Jesesi anga den taa sama.