9
Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Mi e taigi u kiinkiin taki, son fu u di taampu ya ná o tesi dede, fosi u si a Nyun Tii fu Masaa Gadu kon doo anga ala a taanga fi en.”
Masaa Jesesi miti Mosesi anga Eliya
Mt 17:1-13; Lk 9:28-36
Da baka sigisi dei, ne a teke Peitilisi anga Jakowbesi anga Johanisi tyai go a wan hei mongo. Da na den wawan be de ape. Namo di den de na a mongo ede, ne den si Masaa Jesesi fesi anga en hii sikin e beenki mala mala e koti faya gelen gelen. En koosi weti fann. Da ná wan sama fu goontapu sa wasi en koosi kiin so. Ne den si Eliya anga Mosesi kon na a mongo wanboo wanboo so. Ne den bigin taki anga Masaa Jesesi.
Ne Peitilisi taki: “Masaa! Meke u tan ya! Meke u meke dii pikin osu na a mongo ede ya. Wan fi yu. Wan fu Eliya anga wan fu Mosesi. Bika a switi fu toko fu u de makandii ya!” Da na a feele di Peitilisi feele namo, meke a taki den sani ya. Bika a á be sabi san a mu taki.
Da te fu den poti pakisei, ne wanboo wanboo so wan woluku saka kon tapu den. Ne wan Tongo taki a ini a woluku ini taki: “Disi na mi Manpikin, di mi lobi tuutuu. U aliki ne en san ai taigi u.” Ne di den luku baka, ne, woo! Den á si ná wan sama moo enke Masaa Jesesi wawan. Eliya anga Mosesi gwe. Ne di den e saka a mongo, ne Masaa Jesesi bali den taki: “U á mu taki san u si ya, ye! Ma, te a Manpikin di kon saka toon libisama a goontapu ya dede, te a opo baka a geebi, da u sa taki san u si ya.” 10 Da na so den dii man ya oli a toli ya fu denseefi. Ma den dii man e akisi denseefi taki: “San wani taki a o dede, da a opo baka komoto a geebi?”
11 Ne den akisi Masaa Jesesi taki: “Masaa Jesesi! Saide meke den leliman fu Dyuweiti e leli u taki, Eliya mu kon a goontapu fosi Masaa Gadu sende a Kelestesi kon?”
12-13 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “We, na so a de tuu, taki Eliya mu kon fosi fu seeka sani bunbun fosi a Kelestesi sa kon. Ma Eliya kon kaba, te den du san den wani anga en enke fa den apaiti takiman fu Masaa Gadu be taki. Ma san den apaiti takiman fu Masaa Gadu be taki fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya? San libisama o du anga en? Den apaiti takiman fu Gadu be taki kaba taki: ‘Den o pina en, si en enke soso wisiwasi sani.’ ”
Masaa Jesesi yeepi wan dda
Mt 17:14-21; Lk 9:37-43a
14 Di den kon doo a den taa bakaman fu Masaa Jesesi, ne den si den taa bakaman fu Masaa Jesesi anga somen sama. Da den anga wantu leliman fu Dyuweiti be e sitee anga denseefi. 15 Da, ne te fu den sama poti pakisei, ne Masaa Jesesi e kon. Da den be foondoo seefi. Ne den sama lon go gi en odi. 16 Ne a akisi den taki: “San pasa? San meke u e sitee ya so?”
17 Ne wan man piki Masaa Jesesi taki: “Masaa, yeepi mi! Mi tyai mi manpikin kon a yu. Wan takuu jeje de ne en tapu. Da a takuu jeje ya e tapu en mofu fu a á poi taki. 18 Da alaten a takuu jeje kon ne en tapu, ai towe enseefi a doti e kaw tifi e puu sukuma a mofu fukuu. Da ai tiiki tiloo e taanga kwakwakwaa. Da di mi á be si yu, ne mi tyai en go gi den bakaman fi yu fu den puu a takuu jeje ne en tapu. Ma den á be poi puu en.”
19 Ne Masaa Jesesi bali gi den bakaman fi en anga den taa sama taki: “Oho! Libisama! Saide meke den libisama fu a ten ya nái biibi ete? On langa mi mu oli pasensi anga u ete fosi u kon biibi Gadu? U tyai a pikin kon.” 20 Ne den sama tyai a pikin kon gi Masaa Jesesi. Ne di a takuu jeje si Masaa Jesesi, ne a subi a boi te, en sikin taanga kwakwakwaa. Ne a towe en a doti, e lolo kungulun, kungulun. Sukuma e komoto ne en mofu. 21 Ne Masaa Jesesi akisi a man taki: “On langa a pikin ya abi a siki ya kaba?”
Ne a man piki taki: “Masaa! Na senten a de pikinengee. 22 Na onmen toon a takuu jeje towe en a ini faya anga wataa fu kii. Da gaantangi baa, Masaa, mi e begi yu, efi i poi yeepi mi!”
23 Ne Masaa Jesesi piki a man taki: “I mu abi biibi a Gadu. Bika Masaa Gadu sa du ala sani gi wan sama di poti biibi ne en tapu.”
24 Ne a man bali wanten taki: “Masaa! Masaa! Mi e biibi. Ma a biibi fu mi á sai. Ma gaantangi, yeepi mi meke mi sa biibi.”
25 Di Masaa Jesesi luku, ne a si taki moo anga moo sama e kon. Ne fosi den doo, ne a kaasi a sani taki: “Komoto ne en tapu gwe wanten! Yu didibii di e tei en tongo e dofu en yesi fu a á yee sani! Komoto ne en tapu gwe! Da noiti moo i mu kon moo ne en tapu moo.” 26 Ne a takuu jeje kon na a pikin tapu moo taanga, ne a bali taanga, ne a gwe. Ne a pikin didon pii enke a dede. Ne den sama denki taki a pikin dede. 27 Ma Masaa Jesesi oli en na ana, ne a opo en taampu. Ne a pikin taampu. A kon bun kelle.
28 Da pikin moo a baka Jesesi anga den bakaman fi en go a ini wan osu. Ne den bakaman fi en akisi en taki: “Masaa! Saide meke wi á be poi kaasi a takuu jeje puu na a pikin tapu?”
29 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Den sowtu takuu jeje ya nái gwe efi i á de sondee nyan fu begi Masaa Gadu.”
Masaa Jesesi taki wantu sani fu
fa a o dede
Mt 17:22,23; Lk 9:43b-45
30 Da Masaa Jesesi anga den bakaman fi en komoto na a kondee. Ne den waka go a Galileya. Da Masaa Jesesi á be wani sama sabi taki a be de ape. 31 Bika a be wani de anga den bakaman fi en wawan fu leli den. Ne a taigi den taki: “Den o seli a Manpikin di saka kon toon libisama ya, gi takuu ati sama fu kii. Da den o kii en. Ma baka dii dei a sa opo baka komoto a geebi.” 32 Da den bakaman fi en á be fusutan san a taigi den de. Ma anga ala fa den á fusutan san Masaa Jesesi taki de, toku ná wan fu den be abi a deki ati fu akisi en san wani taki a sani di a taki de.
Sama na den sama di o sidon a
Masaa Gadu se?
Mt 18:1-5; Lk 9:46-48
33 Da di den doo Kafalnayemu, ne den go a ini wan osu. Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “San u be e taki a pasi di u be e kon?” 34 Ma den á be poi piki en, bika den be kuutu anga denseefi on di fu den na a moo heiwan fu den ala den. 35 Ne Masaa Jesesi go sidon, ne a kai den kon. Ne a taigi den taki: “U aliki mi bun. Sama fu u di wani de a moo heiwan mu de a moo pikinwan a u mindii.”
36 Ne a kai wan pikin kon ne en. Ne a pikin kon. Ne a lolo a pikin a neki, ne a taigi den taki: 37 “Wan sama di lobi mi te a teke wan mofina sama enke a pikin totii pikin ya oli fu gaan sani fu di a de fu mi ede, da na mi a oli fu gaan sani. Da sama di oli mi fu gaan sani, oli mi Tata di sende mi kon fu gaan sani tu.”
Sama anga Masaa Jesesi na paa?
Mt 10:42; Lk 9:49,50
38 Ne Johanisi taigi Masaa Jesesi taki: “Masaa, u miti wan man di teke i nen e puu takuu jeje a sama tapu. Ma u bali en taki a á mu teke i nen fu puu takuu jeje a sama tapu so. Bika en a ná wan bakaman fi yu enke wi.” 39 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Nono! U be mu fika en. U á be mu tapu en. Bika wan sama di e teke mi nen e du foondoo sani, ná doo daai taki ogii fu mi esi esi. 40 Da soseefi tu, wan sama di nái libi ogii anga wi, na wan sama fu wi.” Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: 41 “Mi e taigi u tuutuu taki: Efu wan sama gi u wan gaasi wataa fu di u de bakaman fu mi, da a sa kisi en paiman fu dati. U biibi san mi e taigi u ya. San a du gi u de ná abi lasi.”
A de wan gaan sani fu fika a pasi
fu Masaa Gadu
Mt 18:6-9; Lk 17:1,2
42 Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en go doo taki: “I si fa a pikin de ya? Da efuso wan sama kon e biibi mi, ne i meke a du wan sani fu puu en a Masaa Gadu pasi, da na gaan ogii i du de. Da a moo betee i be meke den tei wan gaanbigi siton a i neki, da den iti i go a ini ze liba. Da mi e taigi u taki a sitaafu di yu o kisi o hebi seefi seefi.” 43-44 Ne a taigi den moo go doo taki: “Efu na i ana e koli yu fu meke i du ogii, da i mu koti en puu towe. Bika a moo bun i de anga wanse ana, da i go a Masaa Gadu Kondee pe dede á de moo. Moo enke i de anga tu ana, da i go a didibii faya*f7* di nái kaba boon. 45-46 Da efu na i futu e koli yu fu meke i du ogii, da i mu koti en puu towe. Bika a moo bun i de anga wanse futu, da i kiipi go a Gadu Kondee pe libi ná a kaba ná wan ten. Moo enke i de anga tu se futu, da den iti yu go a didibii faya, te a yuu doo. 47 Da soseefi tu, efu na i ain e koli yu fu meke i du ogii, da i mu diki en puu towe. Bika a moo bun i de anga wanse ain, da i go a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Moo enke i de anga tu se ain, da den iti yu go a ini didibii faya. 48 Da a pen fu a peesi de noiti abi kaba. Soseefi a faya noiti e tapu tu.”
49-50 Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “We u luku! Sawtu na wan bun sani di e gi nyanyan tesi. Ma efu a lasi en kaakiti, da sani á de fu gi enmi en moo. Da na soseefi a libi fu u de. A mu abi kaakiti enke sawtu. Ma fosi a abi a kaakiti de, da u mu pasa a ini faya fosi. Ma efi i á pasa den somen sani de, da yu o de enke sawtu di lasi en kaakiti. Bika, ai yeepi wi fu a libi fu wi puu yeepi gi ala sama leti enke fa sawtu e gi nyanyan tesi. Da u mu libi fiifii anga useefi alaten.”