8
Masaa Jesesi gi moo enke fo
dunsu sama sani fu nyan
Mt 15:32-39
Da somen sama be kon aliki Masaa Jesesi. Den ná abi sani fu nyan. Ne Masaa Jesesi kai den bakaman fi en, ne a taigi den taki: “Tyali fu den sama e kisi mi. Den de ya dii dei anga mi kaba. Da den ná abi ná wan sani fu nyan. Efu mi sende den go a osu so, den sa faaw a pasi fu a angii. Somen fu den e tan faawe.”
Ne den bakaman fi en akisi en taki: “Pe u o fende nyanyan a ini a sabana ya, pe ná wan sama e tan, fu gi ala den somen sama ya?”
Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “Onmen beele u abi?” Ne den piki en taki: “Wi abi seibin beele.”
Ne a taigi den sama taki: “U ala fiya sidon a doti.” Da ala den sama sidon enke fa Masaa Jesesi taki. Ne a teke den seibin beele, ne a gi Masaa Gadu daa moi, te a kaba. Ne a booko den beele pisipisi, ne a gi den bakaman fi en. Ne den teke den beele paati gi den sama. Da den be abi wantu fisi tu. Ne a teke den fisi, ne a gi Masaa Gadu daa. Ne a gi den bakaman fi en fu paati gi den sama tu.
Ne ala den sama nyan te den bee fuu. Da di den bakaman fu Masaa Jesesi piki san di den sama nyan fika, a fuu seibin bakisi. Da fu manengee wawan di nyan a doo fo dunsu. Da di den sama nyan kaba, ne Masaa Jesesi sende den fu den go a osu. 10 Da fa i si a sende den sama gwe, ne en anga den bakaman fi en go a boto, ne den gwe a wan peesi den e kai Dalmanuta.
Den Faliseiman akisi Masaa
Jesesi fu a soi den wan maiki
Mt 16:1-4
11 Da wantu Faliseiman be yee taki Masaa Jesesi be kon de. Ne den kon fu kon tesi en. Ne den bigin fu sitee anga Masaa Jesesi. Den sitee anga en te, ne den taigi en taki: “We, a bun. Da du wan foondoo sani, osi? Meke u si, da u sa biibi taki, na Masaa Gadu sende i kon a goontapu tuu.”
12 Ne Masaa Jesesi dyeme, ne a akisi den taki: “Oho! Libisama! Saide meke u wani meke mi soi u maiki taki, na Masaa Gadu sende mi kon? Fu tuutuu mi ná o soi u ná wan maiki enke fa u wani de!”
Den bakaman fu Masaa Jesesi á mu
libi enke den Faliseiman
Mt 16:5-12
13-14 Ne a daai fesi, ne a waka go a ini wan boto, ne a koti go na abaase fika den taampu taampu de. Da den bakaman fi en be feegete fu bai nyanyan. Da den be abi wan kodo beele namo. 15 Da di den be de a pasi e gwe, ne Masaa Jesesi be bali den taki: “U mu luku bun anga a sowda fu den Faliseiman anga di fu Kownu Helowdesi.”
16 Da di Masaa Jesesi bali den so, ne den e akisi denseefi taki: “San a taki? San wani taki a sani di a taki de? Oo, a fu di u á bai beele meke a taki so.” 17 Ma, da Masaa Jesesi be sabi taki na so den e taki. Ne a taigi den taki: “A ná fu di u á tyai beele meke mi taigi u a sani de. U á fusutan fa mi de ete, no? A so u don? 18 Luku onmen sani mi du di u si anga u ain anga onmen sani mi du di u yee anga u yesi. U feegete kaba, 19 fa mi be paati feifi beele gi feifi dunsu sama? Da onmen bakisi be de fanowdu fu u be poti san den sama be nyan fika?”
Ne den piki en taki: “We, Masaa, na twalufu bakisi be fika.”
20 Ne Masaa Jesesi akisi den baka taki: “Di mi be paati den seibin beele gi den fo dunsu sama, onmen bakisi be fika?”
Ne den piki Masaa Jesesi taki: “Masaa, na seibin bakisi be fika.”
21 Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “Da te enke now, u á fusutan mi ete, no?”
Masaa Jesesi deesi wan beendiman
a Betisaida
22 Da Masaa Jesesi anga den bakaman fi en doo wan peesi den e kai Betisaida. Ne den sama tyai wan beendiman kon ne en. Ne den begi en fu a sa langa ana oli a beendiman meke a si baka. 23 Ne Masaa Jesesi teke a man na ana tyai puu a pe somen sama be de. Ne a towe wataa mofu a ini a man ain, ne a poti ana ne en ain tapu. Ne a akisi en taki: “Yu e si sani kaba?”
24 Ne a man luku lontu, ne a piki taki: “We, mi e si sama e waka. Ma a gei enke na udu bon e waka e lontu.”
25 Ne Masaa Jesesi poti ana ete wan leisi ne en ain tapu. Ne di Masaa Jesesi puu ana, ne a man luku peesi lontu baka. Ne en ain kiin kelle, ai si sani bun baka enke fa wan libisama mu si. 26 Ne Masaa Jesesi sende a man taki: “Go a osu. Ma yu á mu go a ini a kondee go taigi sama taki na mi deesi yu.”
Sama Masaa Jesesi de?
Mt 16:13-20; Lk 9:18-21
27 Ne moo lati, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en go a den kondee kondee di de lontu Sesaleya Filipi. Da di den de a pasi e gwe di den waka doo wan pisi, ne Masaa Jesesi akisi den taki: “Sama den sama e taki mi de?”
28 Ne den piki taki: “We, wantu taki yu na Johanisi a Dopuman. Taawan taki yu na Eliya, ofu wan fu den taa fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu di weki komoto a dede baka.”
29 Da di den piki Masaa Jesesi so, ne a akisi den taki: “We u, no? Sama na mi?”
Ne Peitilisi piki en taki: “Yu na a Kelestesi di Masaa Gadu sende kon!” 30 Ne Masaa Jesesi bali den taanga taanga taki: “U á mu taigi ná wan sama, sama mi de!”
Den ogii sani di o miti Masaa Jesesi
Mt 16:21-28; Lk 9:22-27
31 Da Masaa Jesesi bigin fu taigi den fu a gaan pina anga sitaafu di de fu kon ne en tapu. Ne a taigi den taki: “Den bigiman fu keliki anga den leliman fu Dyuweiti anga den gaansama fu kondee, o kai a Manpikin di saka kon toon libisama ya a kuutu. Da den o kii en. Ma te den kii en, da baka dii dei, da en o opo baka komoto a geebi.”
32 Da di a taigi den so, ne Peitilisi kai en go a wanse. Ne a kaasi en.
33 Ma namo, Masaa Jesesi daai luku den taa bakaman fi en. Ne a bali Peitilisi taki: “Pasa komoto a mi baka ya! Yu didibii, saatan yu! Peitilisi! A sani di i taki de, á de enke fa Masaa Gadu e pakisei. I taki enke fa libisama e pakisei.”
34 Ne Masaa Jesesi kai den taa bakaman fi en anga ala den sama di be kon makandii de kon moo koosube ne en. Ne a taigi den taki: “Efu wan sama wani waka a mi baka, da a á mu teli enseefi moo. Da a mu e tyai a sitaafu di o kon ne en tapu enke wan sama e tyai wan koloisi, fu den go sipikii en kii. 35 A sama di wani kibii en libi fu nyan fu a goontapu ya, sa lasi en libi. Ma a sama di ná abi toobi fu lasi en libi fu mi ede anga fu paati a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu gi sama o libi tuutuu. 36 Da san i wini efi i nyan fu goontapu, gudu te a gudu, ma i lasi a libi fu tego go a didibii faya? 37 San i sa pai fi i fende i libi baka? 38 Da fa u de a goontapu ya, da somen sama fika Masaa Gadu go e du ala sowtu ogii. Da efu wan sama e sen gi mi anga mi wowtu, da te a Manpikin di saka kon toon libisama ya o daai kon baka, da sen o kisi en fi en tu. Bika, a o kon anga den apaiti Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f6* anga gaan dyendee fasi fu Masaa Gadu.”