7
Den Faliseiman anga den leliman
fu Dyuweiti e kuutu Masaa Jesesi
Mt 15:1-9
Da wan dei, ne den Faliseiman anga wantu leliman fu Dyuweiti komoto a Jelusalem Foto kon a Masaa Jesesi. Te wan pisi, ne den si taki, te son fu den bakaman fu Masaa Jesesi e nyan, da den nái wasi ana na a fasi fa den Dyu gwenti fu wasi ana na a apaiti fasi fosi den go nyan. Den Faliseiman anga ala den taa Dyusama á be e nyan fosi den wasi den ana a wan apaiti fasi enke fa den gaansama fu den leli den taki, te den komoto a wowoyo kon, den á mu nyan fosi den wasi a wan apaiti fasi. Da den be e oli somen fu den weiti ete, di den avo gaansama fika gi den. Den be mu wasi den tyobo sani a wan apaiti fasi tu. Den sani enke den kan fu diingi wataa, den patu, beenki fu nyan.
Ne den Faliseiman anga den leliman fu Dyuweiti akisi Masaa Jesesi taki: “Saide meke den bakaman fi yu nái oli den weiti di den gaansama poti gi wi. Bika den e nyan sondee fu wasi den ana na a apaiti fasi.”
Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U bidiigiman u! Jesaja, a apaiti takiman fu Masaa Gadu, be abi leti di a be sikiifi fu u a Gadu Buku taki:
‘Den sama ya e lesipeki mi e gi mi gaandi anga den buba mofu,
ma a nái doo den ati. Den pakisei de faawe fu mi.
Fa den e bali e hei mi anga den buba mofu de, ná tuu.
Bika ná den weiti fu mi den e leli sama. Ma na weiti di libisama seefi meke den e leli sama.’
U poti den weiti fu Masaa Gadu a wanse, da u e teke den weiti di libisama meke fu gaan sani fu wooko.”
Ne Masaa Jesesi taigi den go doo taki: “U ná abi toobi fu poti den weiti fu Masaa Gadu a wanse, soso fu u oli den haw gwenti fu u. 10 Mi o taigi u san a avo gaansama fu u di den be e kai Mosesi be sikiifi a Gadu Buku. A be sikiifi taki: ‘U mu lesipeki u dda anga u mma. Da iniiwan sama di kosi en mma efu en dda mu dede.’ 11 Ma u daai a weiti fu Masaa Gadu ya poti taki: ‘I ná abi fu yeepi i mma anga i dda, fu gi den sani moo, efi i taigi den taki, san i be o gi den, i paamisi fu gi Masaa Gadu dati enke paiman.’ 12-13 Da efu wan sama taki so, da u nái gi en pasi fu yeepi en mma anga en dda a sani moo. Da san u du ya e soi taki u ná abi fu abi toobi anga Masaa Gadu wowtu moo. U wani meke den sama oli den weiti di den avo gaansama fu u fika gi u. Da a fasi fu libi ya e meke u poli a weiti fu Masaa Gadu. Da somen taa sani de tu di u e du na a seefi fasi.”
San na den sani di e meke wan
sama tyobo a Masaa Gadu fesi?
Mt 15:10-20
14 Ne Masaa Jesesi kai ala den sama kon, ne a taigi den taki: “U aliki mi bun! San mi o taigi u ya, na wan sani di u musu fu sabi. 15 Wan sama nái tyobo a Masaa Gadu fesi fu san di ai nyan go a ini en bee. Ma na den sani di ai taki komoto a ini en mofu ini kon a doo, na den e meke a tyobo a Gadu fesi. 16 Meke sama di abi yesi fu yee, yee san mi taki ya!”
17 Da di Masaa Jesesi taigi den so kaba, ne a fika den, ne a go a ini wan osu. Ne den bakaman fi en akisi en taki: “San wani taki a toli di i gi den sama de?” 18 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “Na so useefi don fu fusutan sani enke den taa sama de? 19 We, a nyanyan di yu e nyan, nái go a yu ati, ma ai go a ini yu bee. Da te a yuu doo, da ai komoto baka.” Da anga disi Masaa Jesesi be wani taigi den taki, den á mu oli kina moo, ma den sa nyan ala san di de fu nyan sondee konsensi fonfon.
20 Ne a taki go doo taki: “Na den sani di e komoto a u ati e meke u kon tyobo a Masaa Gadu fesi. 21 Den sani enke motyo libi, fufuu anga kii sama, go a taa man ofu taa uman. 22 Den sani enke giili ati anga takuu fasi, koli sama, fanya libi, dyalusu, saanti sama, bigi fasi anga lawlaw denki. 23 Na den sani ya de a ini wan sama ati. Da te den e komoto a doo, da den e meke a sama tyobo a Masaa Gadu fesi.”
A biibi fu wan uman
Mt 15:21-28
24 Da di Masaa Jesesi taigi den so, ne a komoto de, ne a go a Tilosi. Da di a doo Tilosi, ne a go a ini wan osu. A á be wani meke sama sabi taki a be de ape. Ma Masaa Jesesi á poi de a wan peesi, da a tan kibii. 25 Bika a á be de ape langa seefi fosi wan uman kon ne en. Da a uman ya be abi wan pikin umanpikin di be abi wan sani ne en tapu. Da fa i si a uman ya doo Masaa Jesesi, ne a sutu kini a doti 26 e begi en fu a puu a takuu jeje na a pikin fi en tapu. A uman ya na be wan Giiki sama di be meke na a kondee di den e kai Silofenisi.
27 Ma Masaa Jesesi piki en anga wan ageisi toli taki: “A á bun fu teke a nyanyan fu den pikin towe gi pikin dagu. Meke den pikin fosi nyan.”
28 Ne a uman piki Masaa Jesesi taki: “Masaa san i taki na tuu. Ma den pikin dagu e nyan den sakasaka di den pikin e nyan towe a doti.”
29 Ne Masaa Jesesi piki a uman taki: “A bun! Fu di i piki sowan fasi, meke i fende yeepi. Go a osu baka! A pikin umanpikin fi yu kon bun. A takuu jeje komoto ne en tapu.” Na so a uman daai go a osu. 30 Di a doo osu, ne a si a pikin fi en didon a kama tapu pii. A takuu jeje gwe komoto ne en tapu gwe. A kon bun kelle.
Masaa Jesesi deesi a dofuman
di á be poi taki
31 Namo Masaa Jesesi komoto a Tilosi waka go a Sidon. Ne a waka go na a pisi di den e kai Dekapolisi na abaase fu a ze fu Galileya. 32 Ne di a doo de, ne den tyai wan man kon ne en. A man ya be dofu. Ma soseefi, a di na sani, ne a be e taki. Ne den sama begi Masaa Jesesi fu a poti ana na a man ya tapu meke a kon bun. 33 Ne Masaa Jesesi tyai a man ya puu a ini den somen sama go a wanse. Ne a toosi en finga go a ini a man yesi. Ne a puu en ana baka, ne a towe wataa mofu ne en ana, ne a nama ana na a man tongo. 34 Ne Masaa Jesesi luku tapu, ne a ali wan dipi boo. Ne a taki: “Efata!” Dati wani taki: Opo! 35 Ne wanten wanten so a man yesi opo woo, ne ai yee sani bun. Da soseefi en tongo losi te ai taki wala wala enke fa wan libisama meke fu taki.
36 Ne Masaa Jesesi bali den sama taki: “U á mu taigi sama taki na mi deesi a man ya, u yee!”
Ma anga ala fa a bali den de, toku den e taigi sama taki: “Na Masaa Jesesi deesi a man! Na Masaa Jesesi deesi!” 37 Den á be poi tan pii fu san den si Masaa Jesesi du. A be foondoo den. Den e bali taki: “Ala den sani fiya di Masaa Jesesi e du ai du bun. Ai opo dofuman yesi. Ai losi babaw tongo fu den taki tu.”