6
Den sama fu Nasaleti poti
Masaa Jesesi a wanse
Mt 13:53-58; Lk 4:16-30
Masaa Jesesi komoto de, ne a go ne en eigi kondee. Da den bakaman fi en go anga en tu. Ne, di a kina dei fu den Dyu doo, ne a bigin fu leli sama Masaa Gadu wowtu a ini a Dyu keliki. Somen sama, di yee en, foondoo, te den e akisi taki: “Pe a man ya komoto, a anga den sani di ai leli de? Pe a fende a koni de? Sama gi en a kaakiti fu ai du den gaan foondoo wooko di wi yee ai du? A ná a tembeeman de ya, no? A ná a pikin fu Maliya, no? U sabi den baala fi en bunbun, Jakowbesi, Jowsef, Judasi anga Simon. A ná wi anga den sisa fi en e tan a Nasaleti ya, no?” Da na so den teke en fu ogii. Den ná abi bisi anga en.
Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Ala sama fu goontapu e lesipeki wan apaiti takiman fu Masaa Gadu, ma den sama fi en eigi kondee seefi, en eigi famii anga den sama fi en eigi osu ini, nái lesipeki en.” A á be poi du ná wan foondoo sani de, boiti taki a poti ana a wantu sikiman tapu deesi den. Da, a be foondoo Masaa Jesesi, fu di den sama fi en eigi kondee á be wani poti biibi ne en. Ne a komoto de go a wantu taa kondee na a seefi pisiwataa de, go e leli sama Masaa Gadu wowtu.
Masaa Jesesi sende den bakaman
fi en go a den kondee kondee
Mt 10:1,5-15; Lk 9:1-6
Ne wan dei, ne a kai den twalufu apaiti bosikopuman fi en kon, ne a sende den, tu tu man, fu den go a den kondee kondee go paati Masaa Gadu wowtu. Ne a taigi den taki: “U go! Mi gi u taanga fu u puu takuu jeje a sama tapu. Ma, te u e go, u á mu tyai ná wan enkii taa sani moo enke wan waka tiki namo a u ana. U á mu tyai beele. U á lai tasi tyai. U á mu tyai taa susu anga koosi. Den di u wei de sai kaba.” 10 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Di u o go, te u go a wan osu, da u mu tan de, te enke u kaba fu gwe baka. 11 Da, te u doo wan peesi pe sama á wani teke u a den osu efu aliki a bosikopu di u e tyai. Da u mu gwe. Ma fosi u gwe, da u mu naki u futu puu a santi meke den sabi taki den be fende a okasi fu aliki a Bun Nyunsu fu mi. Da a fika gi den.”
12 Da, na so den bakaman fu Masaa Jesesi gwe. Ne den go a den kondee kondee go e bali den sama taki, meke den daai libi. 13 Da, den yaki somen takuu jeje puu a sama tapu. Soseefi den lobi oli a somen sikisama sikin deesi den kon bun baka.
San pasa anga Johanisi a Dopuman?
Mt 14:1-12; Lk 9:7-9
14 Da Kownu Helowdesi seefi yee fu den sani di Masaa Jesesi e du. Bika Masaa Jesesi nen be bali na ala peesi. Son sama taki: “Johanisi a Dopuman weki komoto a dede kon a libi baka. A dati meke a abi a kaakiti fu du den gaan foondoo foondoo sani ya.” 15 Taawan taki: “Na Eliya! Ne en de ya.” Taawan taki: “Na wan apaiti takiman fu Masaa Gadu, enke wan fu den fositen apaiti takiman.”
16 Ma, di Kownu Helowdesi seefi yee a sani ya, ne a taki: “Na Johanisi di mi be meke den kii, ne weki komoto a dede tuu.” 17 Bika, Kownu Helowdesi be meke den kisi Johanisi tei poti a dunguu osu. Da, na fu Helowdiya ede meke a du dati. Bika a be libi anga Helowdiya. Helowdiya na be a uman fu Filipi, a baala fu Helowdesi. 18 Da Johanisi be e bali Helowdesi taki, a á bun fu a teke a uman fi en baala libi. 19 Da, di Helowdiya yee taki na so Johanisi bali Kownu Helowdesi, ne wan takuu atiboon teke en. A be wani kii Johanisi wanten wanten. Ma den á gi en pasi fu du dati, 20 bika Kownu Helowdesi be sabi taki Johanisi na be wan sama, di e libi letiopu fasi gi Masaa Gadu. Da a be e feele en. A dati meke a teke Johanisi poti a wan peesi pe sama á be sa fende en kii. Te a be e taki anga Johanisi, en konsensi be e fonmi en, ma toku, a be lobi aliki Johanisi.
21 Na so den de, te wan dei, ne Helowdiya fende pasi fu kii Johanisi. Bika wan dei, Helowdesi oli wan gaan fuuyali piisii fi en a ini en paleisi. Da a be kai ala den sama di e wooko ne en ondoo, den edeman fu suudati den hei hei man fu Galileya. 22 Ma namo, di den de na fesa, te wan pisi, ne a pikin umanpikin fu Helowdiya kon a pe Helowdesi anga ala den taa sama sidon. Ne a dansi de walla. Da fa a dansi so, a switi gi Kownu Helowdesi anga den taa man te, ná sipowtu. Ne Kownu Helowdesi taigi a pikin taki: “Mama! Akisi mi san i wani! Mi sa gi yu en.” 23 Ne Helowdesi taigi en go doo taki: “Mi e sweli taki, ibii sani di i akisi mi, mi o gi yu en. Efu na afu fu a kondee di mi e tii enke kownu ya seefi i wani, mi o gi yu en.”
24 Ne a pikin umanpikin go a doose ne en mma. Ne a akisi en taki: “Mi mma, san mi mu akisi en?”
Ne Helowdiya taigi en taki: “Piki Kownu taki i wani a ede fu Johanisi a Dopuman.”
25 Di en mma taigi en so, ne wanten wanten a lon go baka a Kownu Helowdesi baka. Ne a taigi en taki: “Mi wani i gi mi a ede fu Johanisi a Dopuman nownow de a ini wan gaan teepala.”
26 Da, di kownu yee so, ne gaan tyali kisi. Ma na fu a sweli, di a be meke a den bigiman de fesi gi a pikin umanpikin kaba, meke a á be poi puu a mofu de moo. 27 Ne wanten, ne a sende wan fu den man suudati go koti a ede fu Johanisi tyai kon. Ne a man go, ne a doo Johanisi ede felen a ini a sitaafu osu. 28 Ne a tyai en kon a ini wan teepala. Ne a gi a pikin umanpikin. Ne a pikin umanpikin teke, ne a gi en mma. 29 Da, di den bakaman fu Johanisi yee taki den kii Johanisi, ne den go teke a dede sikin fu Johanisi go beli.
Masaa Jesesi gi feifi dunsu
sama nyanyan
Mt 14:13-21; Lk 9:10-17; Jn 6:1-14
30 Da den twalufu apaiti bosikopuman fu Masaa Jesesi di a be sende gwe a den peesi peesi daai kon baka. Da den bigin fu taigi Masaa Jesesi ala san den du anga san den be leli den sama fu den peesi peesi pe a be sende den go. 31-32 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U kon meke u go a wan koo peesi pe sama á de go boo u sikin afu.” Bika somen sama be komoto a den kondee kondee e kon ne en namo e kon e suku yeepi, te den á be abi ten fu nyan wan bun fasi seefi. A dati meke a be wani go anga den bakaman fi en wawan a wan peesi. Ne den go a boto, ne den puu gwe. 33 Da somen sama si di den e puu gwe, ne den sabi kaba taki na sowan peesi sowan peesi den e go. Ne den lon a soo anga futu, fu te na a peesi pe Masaa Jesesi anga den bakaman fi en e go. 34 Da den sama doo fika Masaa Jesesi anga den bakaman fi en seefi. Da di den koosube di Masaa Jesesi luku, ne a si wataa mofu baaka pii anga libisama. Da tyali fu den sama kisi Masaa Jesesi. Bika den sama be gei sikapu di ná abi tiiman. A dati meke a leli den sani fu Masaa Gadu.
35 Da di bakadina fosi neti kai, ne den bakaman fi en taigi en taki: “We, Masaa Jesesi ai lati namo. 36 Da sende den sama gwe. Da den sa bai sani fu nyan a den pikin pikin kondee. Bika ná wan sama e tan ya, da sani á de ya fu bai tu.”
37 Ma Masaa Jesesi piki den taki: “Nono! U gi den nyanyan meke den nyan.”
Ne den bakaman fi en akisi en taki: “We, u ná abi beele fu gi den somen sama ya. I wani meke u go bai beele gi den? A o dii fu u mu bai nyanyan gi ala den somen sama ya.”
38 Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “Onmen beele u abi de?”
Ne den luku, ne den taki: “U abi feifi beele anga tu fisi ya.” 39 Ne Masaa Jesesi taigi den sama taki meke den saka sidon a kulu ini a gaasi. 40 Fa i si Masaa Jesesi kaba taigi den so, ne den sidon a ini kulu fu wan ondoo anga kulu fu feifitenti sama.
41 Ne a teke den feifi beele anga den tu fisi. Ne a luku tapu a Masaa Gadu, ne a gi Masaa Gadu daa moi te a kaba. Ne a booko den beele pisipisi anga tu fisi. Ne a gi den bakaman fi en, fu den go paati. Da soseefi a meke den paati den fisi tu. 42 Ne ala sama nyan te den bee fuu. 43 Da di den bakaman fu Masaa Jesesi piki san di den nyan fika, ne a fuu twalufu bakisi. 44 Da fu den manengee wawan di be nyan, da a moo enke feifi dunsu.
Masaa Jesesi waka a tapu wataa
Mt 14:22-33; Jn 6:15-21
45 Ne wanten bakadati, ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en, fu go a boto koti abaa go na abaase a Betisaida. Ma en o fika de, fu sende den sama gwe a den osu. 46 Ne di a sende ala den sama gwe kaba, ne a subi go a wan mongo tapu, go e begi.
47 A yuu ten de, da peesi be kon e dunguu kaba. Ma, den bakaman fi en be de, te a mindii wataa kaba anga a boto. Ne en wawan be de a soo ete. 48 Ne di a begi te wan pisi, di a daai luku, ne a si taki den de a mindii fu a ze ete e feti anga a boto. Den e puu ma den nái go a fesi. Wan gaan winta e wai na a ze, meke den á poi go a fesi. Namo di musude, ne Masaa Jesesi waka na a wataa tapu tyaa tyaa go miti den. Da a waka enke a be wani pasa den. 49-50 Da di den si a sama e waka na a ze tapu anga futu e kon, ne den feele te den bigin bali. Den be denki taki na wan yooka e kon a den.
Ne Masaa Jesesi bali gi den taki: “U á feele! U oli useefi. Na mi de ya!” 51 Ne a subi go a ini a boto a den. Da di a subi go a ini a boto, ne a winta saka wanten wanten. Den foondoo te, den fika opo opo mofu. 52 Da anga ala fa den be si Masaa Jesesi be paati feifi beele anga tu fisi gi onmen dunsu sama, toku den á be wani fusutan ete sama Masaa Jesesi be de.
Masaa Jesesi deesi siki sama
a Genesaleti
Mt 14:34-36
53 Ne den poti boto a Genesaleti, ne den go a soo. 54 Da fa i si den poti futu a soo, ne den sama di be de a lampe sabi kaba taki a man ya, na Masaa Jesesi, di e deesi ala sowtu siki. 55 Ne den lon lontu kondee paati a mofu te a doo. Ne den sama tyai ala den sikiman kon a Masaa Jesesi. 56 Da ibiiwan peesi pe Masaa Jesesi be go, efu na pikin kondee efu wan foto efu na pikin kampu seefi, da den sama be e tyai siki sama kon poti a ganda a pe a be o waka pasa. Da den e begi en taki: “Gaantangi, meke den sama oli i koosi mofu, baa! Da den sa kon bun baka.” Namo, da ala siki sama di be oli kon bun kelle.