2
Masaa Jesesi deesi wan siki sama
Mt 9:1-8; Lk 5:17-26
Da wantu dei a baka, ne Masaa Jesesi daai kon baka a Kafalnayemu. A á de ape langa seefi fosi a hii foto yee taki a de ape. Da somen sama kon te, ná wan peesi be de a ini a osu moo. A doo mofu seefi fuu kwaa. A be e gi den sama a wowtu fu Masaa Gadu. Ne fo man poti wan lanman a wan daagi tapu, tyai kon a Masaa Jesesi. Ma fu di sama be ipi so, meke den á be poi doo. Ne den subi go na a osu tapu. Ne den booko wan olo na a osu tapu leti a pe Masaa Jesesi be taampu. Ne den saka a lanman anga a daagi pasa na a olo, go a Masaa Jesesi a doti anda. Da, di Masaa Jesesi si a biibi fu den man ya, ne a taigi a man taki: “Mi mati, ná feele! Mi gi yu paadon fu ala yu takuudu anga ogii kaba.”
Da wantu leliman fu Dyuweiti be sidon e aliki en tu. Da di den yee Masaa Jesesi taki so, ne den taki a ini den ati taki: “Fa a man ya e taki so wan sani? Ai oli Gadu a sipowtu! Bika ná wan sama di man fu gi libisama paadon fu takuudu anga ogii, boiti Masaa Gadu wawan.” Ne wanten wanten, Masaa Jesesi sabi taki na so den e denki. Ne a akisi den taki: “Saide meke u e denki so du? Fu taigi a lanman ya taki, a kisi paadon fi en takuudu anga ogii, efu fu taigi en taki: ‘Opo taampu! Teke i daagi waka go a osu!’ on di moo taanga? 10 Ma u mu sabi taki, a Manpikin di saka kon toon libisama ya abi makiti a goontapu, fu gi sama paadon fu takuudu anga ogii.” Ne a daai, ne a taigi a lanman taki: 11 “Opo taampu! Teke i daagi waka go a osu!” 12 Ne dyangalan! A man dyombo opo taampu, ne wanten a teke a daagi oli a ondoo ana, ne a waka gwe a osu. Ala sama e luku dunn. Den foondoo, te den e gafa Masaa Gadu taki: “Wi á si a sani ya wanten.”
Masaa Jesesi kai Leifi
toonmi en bakaman
Mt 9:9-13; Lk 5:27-32
13 Masaa Jesesi go baka a wataa mofu na a ze. Ne tyaipi sama kon ne en. Ne a leli den Masaa Gadu wowtu. 14 Ne di Masaa Jesesi komoto de e gwe, da a be e waka pasa wan pikin osu a sikin pasi, pe den Dyusama e go pai lantimoni. Ne a si wan pikin fu Alefeyosi, di den e kai Leifi*f2*, sidon sidon na a osu doo mofu e piki lantimoni gi lanti. Ne Masaa Jesesi kai en taki: “Kon waka a mi baka!” Ne wanten wanten Leifi opo, ne a waka a Masaa Jesesi baka.
15 Ne moo lati, ne Leifi kai Masaa Jesesi anga den bakaman fi en go nyan ne en osu. Da somen mati fu Leifi di be e piki lantimoni anga sama di be abi polinen a kondee fosi den be kon waka a Masaa Jesesi baka, be sidon a tafaa e nyan anga Masaa Jesesi anga den bakaman fi en. 16 We, ne di den leliman fu Dyuweiti anga den Faliseiman si taki anga a man di e piki lantimoni anga den polinen man a kondee, Masaa Jesesi sidon e nyan. Ne den akisi den bakaman fu Masaa Jesesi taki: “Saide meke ai nyan anga lantiman anga den ogiilibi sama de?”
17 Ma di Masaa Jesesi yee den, ne a piki den anga wan ageisi toli taki: “Wan sama di e siki anga wan sama di nái siki, on di fu den abi dataa fanowdu? Na sama di e siki! Bika, dataa de gi sikiman. Mi á kon fu kai den bunbun sama, ma mi kon fu kai den sama di sabi taki, den libi á bun.”
Saide Masaa Jesesi anga den bakaman
fi en nái tan anga angii fu begi?
Mt 9:14-17; Lk 5:33-39
18 Ma namo, da den bakaman fu Johanisi anga den Faliseiman be abi ten di den be e de sondee nyan fu begi. Ne wan dei, ne wan duupu sama kon a Masaa Jesesi, ne den akisi en taki: “Masaa Jesesi, saide meke den bakaman fi yu ná abi ten di den e tan sondee nyan fu begi, enke den bakaman fu Johanisi anga den bakaman fu den Faliseiman?”
19 Ne Masaa Jesesi piki den anga wan ageisi toli taki: “Fa mi anga den bakaman fu mi de ya, da a de leti enke te wan man toow anga wan uman. Di a man toow, ne a kai somen sama fu kon meke piisii anga en. Da solanga a toowman de na a fesa anga den, da den ná o tan anga angii fu begi, ma na soso nyan meke piisii namo den o de. 20 Ma a yuu o kon di den o tyai a toowman puu a den de. Da den sa abi ten di den o go e de anga angii fu begi Masaa Gadu.”
21 Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “Ná wan sama di e teke wan nyun pisi koosi fu nai wan kaasi koosi di piiti. Bika efi i lapu a gaandi koosi anga wan nyunyun pisi, da te i wasi en, da a nyunyun pisi koosi o ali piiti wan pisi fu a gaandi koosi, da a olo o moo bigi. 22 Da na soseefi tu, sama nái poti nyun meke win go a ini gaandi meti buba saka. Efu den poti en, da a win o basi a saka. Da ala den tu, a win anga a saka o poli. A dati meke, nyunyun win meke fu poti a ini nyunyun saka, di á poi basi lasi en.”
Sama na basi fu a kina dei
fu den Dyu?
Mt 12:1-8; Lk 6:1-5
23 Da na a kina dei fu den Dyu, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en e waka pasa a ini wan goon. Ne den bakaman fi en e booko den ede fu wan sani gei kalu, di den sama paandi a ini a goon, e pii e nyan. 24 Ne den Faliseiman di si akisi en taki: “Luku de! Saide meke den bakaman fi yu e du sani di sama á mu du a kina dei? Yu nái si taki na Gadu weiti den e poli, no?”
25 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “U á leisi a Masaa Gadu Buku san Kownu Dafeti be du di a be de a nowtu, di angii be kii en anga den man fi en, no? 26 U á leisi fa a be go a ini a Mama Keliki fu Masaa Gadu, na a ten di Abiyatali be de a moo hei begiman fu Dyu, no? A go, ne a teke a beele di den poti a Gadu fesi, ne a nyan. A weiti á be e gi en pasi fu nyan a beele de. Na den begiman fu keliki namo be sa nyanmi en. Da u á leisi, fa a be gi den bakaman fi en fu den nyan tu, no? 27 Da u meke mi taigi u. A kina dei be meke gi libisama, ma a ná libisama be meke gi kina dei. 28 Bika a Manpikin di saka kon toon libisama ya, na a gaan Masaa fu a kina dei.”