3
Masaa Jesesi deesi wan man a
wan kina dei
Mt 12:9-14; Lk 6:6-11
Masaa Jesesi go a ini wan Dyu keliki baka. Ma, da wan man be de ape, di be siki ne en ana te a be dee fika kamboo. Da den sama be de koosube e luku Masaa Jesesi. Den be e luku fu si efu a be o deesi a man na a kina dei ya, fu den be fende en go kaagi taki ai du sani di á bun. We, na so Masaa Jesesi taigi a man di be siki ne ana taki: “Opo taampu a fesi fu ala sama ya.” Ne Masaa Jesesi akisi den taki: “San Gadu Buku taki fu a kina dei? U mu du bun efu u mu du ogii? Fu deesi wan sama fu a kon bun baka efu fika en fu dede?” Ma ala den sama de pii. Ná wan fu den piki en. Ne Masaa Jesesi luku den anga atiboon. Ma soseefi a ati en tu, fu di a si taki den sama taanga den ati gi Masaa Gadu te, tyali fu taa sama nái kisi den moo. Ne Masaa Jesesi taigi a man taki: “Langa i ana!” Ne a man langa en ana. Ne a ana kon bun kelle baka. Ne den Faliseiman gwe komoto na a keliki. Da den anga den bakaman fu Kownu Helowdesi meke mofu luku fa den sa fende wan Masaa Jesesi kii.
Masaa Jesesi deesi somen sama
Lk 6:17-19
7-8 Ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en go a wataa mofu, na a ze fu Galileya. Da somen sama fu Galileya anga Judeja anga Jelusalem, Idumeya anga den kondee na abaase fu a Joodani Liba anga a pisiwataa fu Tilosi anga Sidon kon e waka ne en baka. Den be kon ne en fu di den be yee fu ala den sani di a be e du. Ne Masaa Jesesi taigi den bakaman fi en taki: “U seeka wan boto gi mi, fu den sama á toto kon banda mi.” 10 Da Masaa Jesesi deesi somen sama te, ala sama di be abi wan siki be e toto kon, soso fu oli en namo. 11 Da a yuu de, te den sama di wan takuu jeje be de a den tapu be si Masaa Jesesi, da den be e kai a doti ne en fesi e bali taki: “Yu na a Manpikin fu Masaa Gadu!” 12 Ma, te den takuu jeje be e bali so, da Masaa Jesesi be e kaasi den fu den á taki sama ne en.
Masaa Jesesi teke twalufu man
fi en bakaman
Mt 10:1-4; Lk 6:12-16
13 Ne Masaa Jesesi go a wan mongo tapu. Ne a kai den sama di a wani kon ne en. Ne den kon ne en. 14 Ne a teke twalufu man puu a den mindii. Da na den twalufu man ya a kai aposteli*f3* tu. Da den be o de anga en na ala pe a be e go. Ne a sende den twalufu man ya, go a den kondee kondee fu go paati a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu. 15 Da a be gi den a makiti tu fu yaki takuu jeje puu a sama tapu. 16 Da na den twalufu man ya a be teke puu a den taawan mindii:
Simon
di Masaa Jesesi be kai Peitilisi
17 Jakowbesi, anga en baala
Johanisi
den tu manpikin fu Da Sebedi. Da Masaa Jesesi be gi den a nen fu Bowanegesi, dati wani taki, Pikin fu Donduu.
18 Andeleyasi
Filipi
Baatomeyosi
Tadeyesi
Mateyesi
Jakowbesi
a manpikin fu Alefeyosi
Tadeyesi
Simon Selotu*f4*
19 Judasi Iskaliyotu,
di seli Masaa Jesesi, meke den kii en.
Fa den kosi Masaa Jesesi taki ai
wooko anga didibii
Mt 12:12-32; Lk 11:14-23; 12:10
20 Ne bakadati, ne Masaa Jesesi go a wan osu. Da sama kon fuu a osu fu Masaa Jesesi, te en anga den bakaman fi en á be poi nyan. 21 Da di den sama fu Masaa Jesesi yee a sani ya, ne den go fu go teke en puu de. Den taki: “A á sabi san ai du moo.”
22 Da den leliman fu Dyuweiti di be komoto a Jelusalem Foto kon de taki: “Belisebulu, a basi fu didibii, de ne en tapu! Na Belisebulu e gi en a taanga fu puu takuu jeje a sama tapu.”
23 Ma namo, Masaa Jesesi kai den kon makandii. Ne a gi den wan ageisi toli. A taki: “Fa didibii sa puu didibii a wan peesi? 24 Efu wan kownu fu kondee opo e feti anga enseefi, da a kondee de, a ná booko a o booko, no? 25 Da, soseefi a de anga wan osu tu. Efu den sama e libi fanya fanya anga feyanti fasi anga denseefi, sowan osu musu booko. 26 Da efu saatan paati paati e feti anga enseefi, da na a kaba pisi fi en a doo, bika a o booko kaba a soso. 27 Ná wan sama o poi go a ini a osu fu wan gaan taanga man go teke en gudu. Efu a wani go, da a mu kisi a gaan taanga man tei banda fosi. Da, te a tei en banda so kaba, da a sa go a ini a taanga man osu, go teke en gudu. 28 Da fu tuutuu mi e taigi u taki, Masaa Gadu sa gi sama paadon. Awinsi sowtu ogii a du efu awinsi fa a kosi Masaa Gadu. 29 Ma awinsi sama na yu, efi i kosi a Jeje fu Masaa Gadu, taki ogii fi en, da noiti noiti Masaa Gadu o gi i paadon fu dati.” 30 Da na so Masaa Jesesi piki den sama, fu di den be taki na Belisebulu, a basi fu didibii, de ne en tapu.
Sama na Masaa Jesesi famii?
Mt 12:46-50; Lk 8:19-21
31 We, ne Masaa Jesesi mma anga den baala fi en doo na a osu pe a de. Den taampu a doose, ne den sende bosikopu gi en fu a kon a den. 32 Ne den sama di be sidon lontu Masaa Jesesi taigi en taki: “Masaa Jesesi, i mma anga den baala fi yu de a doose. Den e kai yu.” 33 Ne Masaa Jesesi piki den taki: “A bun! Ma sama na mi mma? Sama na mi baala?” 34 Ne a luku den sama di be sidon lontu en, ne a taki: “Luku mi mma anga mi baala ya. 35 Ala sama di e du san Masaa Gadu wani, na den na mi baala anga mi sisa anga mi mma.”