11
Johanisi sende akisi Masaa Jesesi
wan sani
Lk 7:18-35
We, da Masaa Jesesi kaba soi den bakaman fi en san den mu go du. Ne enseefi komoto go waka a ini den foto foto fu Galileya pisiwataa anda. Da ai paati a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu. Soseefi ai leli den sama anda fa fu libi.
Ma Johanisi a Dopuman be de sooto sooto, fasi kankan a dunguu osu ete. Pe a de anda, da ai yee taki, a Kelestesi*f8*, e waka e wooko. Namo a sende en bakaman go akisi Masaa Jesesi wan sani. A meke den akisi en taki: “Fa i de ape? Na yu na a sama di Masaa Gadu be paamisi fu sende kon tyai yeepi kaba? Boiti yu, da taawan á de fu a sende kon moo, no?”
Namo Masaa Jesesi sende den baka taki: “Na go namo u mu go taigi Johanisi san u seefi si mi e du anga san u yee mi e du. U taigi en taki, beendiman e kon si baka. Lan man e opo waka baka. Gwasiman e kon bun tu. Dofuman e kon yee baka. Dede seefi e weki baka. Soseefi a Bun Nyunsu fu Masaa Gadu e paati, te go doo ala mofina wan.” Soseefi Masaa Jesesi taki go doo taki: “Go taigi Johanisi taki, ma na sama di tan biibi mi go doo o fende seigi a mi ana.”
We, ne den bakaman fu Johanisi gwe baka. Namo Masaa Jesesi akisi den somen sama di de ape taki: “Sama de ya di be go luku, fa Johanisi be e dopu sama a ini a sabana? Fu sowtu sama u be oli en, meke u be go luku en anda so? U be pakisei taki, na wan man di winta poi wai tyai go a pe a wani, fu di a feke? U be pakisei taki, na wan modoman di e wei gaan dii koosi, u be e go luku anda? Nono! Bika, da na kownu osu u be sa go luku dati.” Soseefi Masaa Jesesi taki go doo taki: “U piki mi! Saide u be komoto a u osu gwe te a ini a gaan sabana, fu go luku Johanisi so? We fu tuu, na oli u be oli taki, en na wan apaiti takiman fu Masaa Gadu. Na dati meke u be gwe, go aliki san a abi fu taki. We, fu tuu mi e taki, Johanisi bigi moo wan apaiti takiman fu Masaa Gadu seefi. 10 Bika na Johanisi kon na a Kelestesi fesi, enke fa wan fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi taki, dati musu fu pasa. Bika a be sikiifi taki:
‘Mi o sende wan apaiti takiman fu mi kon, fosi yuseefi kon doo.
A o taigi sama fu daai seeka den libi, na a leti pasi fu Masaa Gadu.’
11 Fu tuu, da fu ala den sama di komoto a mama bee, da ná wan fu den di hei enke Johanisi ya. Ma toku, ibiiwan mofina di de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu, fende gaan bun moo enke Johanisi seefi.” 12 Soseefi, Masaa Jesesi taki ete taki: “Ma fu di Johanisi sete paati a bosikopu fu Masaa Gadu, te kon miti tide, da a bosikopu ya e booko pasi naamo. Ala sowtu sama e feti fu teke en, fu kon de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. 13 We, ala fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu be tyai a bosikopu, fu fa Masaa Gadu wani tii sani. Den be e du dati te, Johanisi kon doo nownow. 14 Da sama wani teke taki, na Johanisi Masaa Gadu be e kai Eliya, di a be piki den apaiti takiman fi en fu sikiifi taki, Eliya o waka na a Kelestesi fesi. 15 We, sama di wani fu fusutan a sani ya, mu poti ede pakisei dipi.”
16 Soseefi, Masaa Jesesi taki go doo taki: “Ma meke mi taigi u, fa sama fu a ten ya tan. 17 Na pikinengee di e pee den gei. Den pikin e pee poku! Namo afu akisi den taawan taki: ‘Saide u á wani dansi. Bika u naki doon fu dansi, u á wani dansi. U naki doon fu tyali, u á wani tyali. Da san u mu du moo?’ 18 U si fa den pikin de manii gei sama fu a ten ya? Bika noiti sani de di bun gi den wanten. Johanisi kon, a be e tan sondee nyan, fu begi. Den daai, den taki na didibii de ne en tapu. Da den ná o teke en taki. 19 Now, da a Manpikin di saka kon toon libisama ya, nái tan sondee nyan fu begi. Namo dati á bun gi den baka. Den e kaagi now taki, na fu nyan ai libi. Soseefi den fende taki, ai mati anga soso poli sama. Da den ná o teke en taki tu. Ma koni musu de fu si a den letiopu wooko di ai du.”
Masaa Jesesi wasikoi den sama
fu wantu foto
Lk 10:13-15
20 Namo, Masaa Jesesi daai wasikoi den foto foto pe a be waka du foondoo sani. Bika den sama anda á daai libi, winsi fa den si foondoo sani di a du. 21 Namo a wasikoi den taki: “Heelu fu u sama fu Kolasin Foto anga Betisaida Foto! Bika mi du gaan foondoo sani gi u, ma toku u á daai libi. We, u si fa Masaa Gadu be boon den tu ogii fositen foto, den e kai Tilosi anga Sidon. Ma efu na anda mi be du foondoo sani so, da den sama anda be o daai libi. Da Masaa Gadu á be o boon den foto de. 22 We, u luku ya! Wan dei e kon, di Masaa Gadu o kai ala sama kon a kuutu. Da fu tuu, den sama fu Sidon Foto anga Tilosi Foto ná o kisi gaan sitaafu enke u fu den foto ya.” 23 Soseefi, Masaa Jesesi wasikoi Kafalnayemu Foto taki: “U sama fu Kafalnayemu Foto seefi! U pakisei u o subi go doo Masaa Gadu Kondee? Kweti! Na ini a sitaafu peesi fu faya u o kai go. Bika u si fa Masaa Gadu be boon Sowdom Foto a fositen. Ma efu na anda mi be du den foondoo sani so, da den sama de be o daai biibi Masaa Gadu. Da Masaa Gadu á be o boon a foto fu den. 24 Ma fu tuu mi e taki, wan dei e kon di Masaa Gadu o kai ala sama kon a kuutu. Da Sowdom Foto ná o kisi gaan sitaafu, enke u fu Kafalnayemu Foto de.”
Masaa Jesesi e kai sama fu kon
teke boo ne en
Lk 10:21,22
25 Namo a ten ya, ne Masaa Jesesi begi Masaa Gadu taki: “Kee! Mi Tata, Masaa Gadu! Na yu na a basi fu ala sani tuu. Mi e gi yu gaantangi, fu fa yu meke sama di abi hei membee á poi sabi, a gaan koni di yu abi. Ma na mofina wan i soi a gaan koni di yu abi. 26 We! Mi Tata, a bun fa yu du so! Bika mi sabi taki, na so yu lobi fu sani waka.”
27 Soseefi a daai taigi den sama taki: “Fu tuu! Mi Tata poti ala sani fi en a ini mi ana. Ma na a Tata wawan sabi sama na a Pikin. Taa sama á de di sabi a Pikin enke fa a Tata sabi en. Soseefi, sama á de di sabi a Tata enke fa a Pikin dati sabi en. Da na sama a Pikin meke kon sabi a Tata, na den dati namo sa sabi en.”
28 Soseefi a kai den sama taki: “Ibii sama anga nowtu, u kon teke boo a mi! 29 Da leli fu waka enke fa mi e leli, fu tyai u anga mi taanga. Soseefi, fu tyai u nowtu gi u, enke fa wan sama e tow wan taawan boto tyai. Mi o du a wooko de gi u, bika mi abi saka fasi, fu yeepi sama, meke u sa fende boo. 30 Mi leli á taanga fu tyai. Bika anga miseefi taanga u o tyai en, meke u sa poi tyai a libi de.”