12
San koti sii a kina dei tyai gi den
bakaman fu Masaa Jesesi?
Mk 2:23-28; Lk 6:1-5
Na wan kina dei fu a seefi ten ya, ne Masaa Jesesi e waka pasa a ini wan goon. Wan sowtu sii be taampu enke somen alisi tiki a ini a goon de. Ne den bakaman e piki a ede fi en e nyan. Bika angii be moo den. Namo den Faliseiman si san den bakaman fu Masaa Jesesi e du ya. Na so den go kaagi wanten a Masaa Jesesi taki: “Luku den bakaman fi yu! Den e wooko a kina dei! Den piki den sii! Ma weiti taki, sama á mu wooko a kina dei.”
Namo Masaa Jesesi piki den taki: “Faliseiman! San sikiifi a ini Masaa Gadu Buku taki, Kownu Dafeti anga den sama fi en be du, di angii be moo den? A edeman di be e luku a apaiti tenti fu Masaa Gadu á be meke den nyan a beele, di sama e poti gi Masaa Gadu a ini a apaiti tenti de, no? Weeno! Ma i denki taki, den be abi pasi fu nyan a beele de? Kweti! Bika weiti taki, na soso den apaiti begiman fu a Mama Keliki namo mu nyanmi en. Soseefi, da Mosesi weiti taki, den apaiti begiman abi pasi fu wooko a ini a Mama Keliki fu Masaa Gadu, a kina dei. Na dati meke sama á poi kaagi den, te den e wooko a kina dei. Fu tuu, mi e taigi u! Wan Sama de a u mindii ya, di hei moo a Mama Keliki seefi. Ma wan sani u dati mu kon fusutan. A sikiifi a ini Gadu Buku taki: ‘Boon meti enke paiman fu gi Masaa Gadu ya gaantangi, na wan bun sani. Ma te u wooko anga tyali ati fu taawan, da mi moo lobi dati!’ Efu u be poi fusutan dati, da wi á be o kon kaagi sama di á du ogii. Soseefi, da a Manpikin di saka kon toon libisama ya, na a gaan Masaa fu a kina dei.”
Masaa Jesesi deesi wan sama
a kina dei
Mk 3:1-6; Lk 6:6-11
We baka fu dati, ne Masaa Jesesi waka go a wan fu den Dyu keliki osu anda. 10 Namo a go si wan man anga wan lan ana anda. Ma wan duupu siteeman be de ape tu. Den dati go wanten go akisi Masaa Jesesi, sani fu sitee anga en. Da te Masaa Jesesi be sa piki wan fowtu fasi, da den be o fende pasi kaagi en. Namo den akisi Masaa Jesesi taki: “Deesi sikiman a kina dei sa de wan sani, di fiti fu du?”
11 Ma Masaa Jesesi piki den anga wan hiihii ageisi toli. A taki: “Fa i de ape, da i abi wan sikapu! Efu a kai go a ini wan dipi olo a kina dei, san yu o du? We, na moiti i be o meke fu puu en de, winsi fa na kina dei. 12 Yu e du dati gi wan meti a kina dei, da fa i pakisei fu wan libisama di waiti moo meti? We, u luku ya! A weiti fu Masaa Gadu nái tapu sama, fu du bun gi taawan a kina dei.”
13 We, baka fu dati, ne Masaa Jesesi daai go na a lanman di de ape. Ne a taigi en taki: “Biya! Mi soi yu, tiiki a lan ana go anga fesi, ye!” Fa i si a sama tiiki a lan ana, a lan ana poi tiiki tuutuu. A kon bun kele kele enke a taase ana. 14 Namo den Faliseiman sama di be de ape waka gwe a doose wanten. Den gwe go kai pakisei luku, fa fu fende wan fasi fu puu Masaa Jesesi futu a goontapu.
Masaa Jesesi e du san be
sikiifi a fositen
15 Ma Masaa Jesesi sabi san den e pakisei fu du. Ne a komoto ape wanten gwe a wan taa peesi. Namo somen sama waka gwe ne en baka. Da ai deesi ala den sikiwan a ini den sama mindii, te enke den kon bun. 16 Ma fa i si ai deesi den, da ai taigi den taki: “Ma te u gwe, u á mu taigi sama, sama deesi u so, ye!” 17 We, luku ya! A hii wooko fu Masaa Jesesi ya be e waka enke fa Masaa Gadu be meke a apaiti takiman fi en di den be e kai Jesaja, be sikiifi a fositen. 18 Bika a be sikiifi taki:
“Luku a wookoman di mi teke fu du mi wooko!
Ai du san fiti mi, ne mi lobi en enke mi gaasi fu ain.
Da mi sa poti mi Apaiti Jeje ne en tapu.
Da a o soi sama di á sabi Masaa Gadu, fa fu kon sabi Masaa Gadu.
19 Ma a ná o de fu kwali kwali anga sama.
Kweti! Soseefi, a ná o hei enseefi, suku balinen tu.
20 Ma a sa yeepi sama di libi wani go poli, fu den libi á mu go poli.
Soseefi a o yeepi sama di wani lasi ati, fu den á sa lasi ati.
A sa wooko so go doo a dei di Masaa Gadu o meke goontapu kon toon wan letiopu peesi.
21 Da na somen sama di á be sabi Masaa Gadu o kon poti biibi ne en tapu.”
Masaa Jesesi anga didibii de a sitee
Mk 3:19b-30; Lk 11:14-23; 12:10
22 We, den be tyai wan sama di abi takuu jeje kon a Masaa Jesesi. Da a sama be beendi tu, da a á be poi taki. Namo Masaa Jesesi deesi en kon bun, kele kele. 23 Ne den sama di de ape foondoo gi Masaa Jesesi, te ná sipowtu. Ne den e akisi den seefi taki: “Ma a sa de taki, a sama ya, na a Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu?”
24 We, ne den Faliseiman sama seefi kon yee san den sama de e taki de. Namo den kaagi taki: “Na wi dati sabi fa ai du puu takuu jeje a sama tapu. Na a basi fu takuu jeje, di den e kai Belisebulu seefi gi en a taanga anga a makiti fu du dati.”
25 Ma Masaa Jesesi sabi fa den e denki so! Ne a piki den anga wan ageisi toli taki: “I be abi wan kownu, di e tii wan gaan kondee. We, den sama fu a kondee ya opo e feti anga denseefi. Da a hii kondee fu a kownu ya ná o booko saka, no? Soseefi wan gaan famii ofuso wan foto de. Ne den sama a ini, sete fu feti anga den seefi. Da den sama ya o booko den seefi saka tu. 26 We, efu didibii seefi kon daai e puu enseefi, da san ai du? Da na feti ai feti anga enseefi, fu booko a hii makiti anga a hii kondee fi enseefi, di ai tii. 27 We, u Faliseiman de! Useefi abi bakaman di e puu takuu jeje a sama tapu tu. U go akisi den a sani ya. Den sa piki u taki, didibii ná o wooko, fu puu enseefi a sama tapu. Bika efu a du so, da ai poli enseefi wooko. 28 Ma u aliki ya! Di na Masaa Gadu Jeje de a mi tapu kaba, fu puu takuu jeje, da u mu sabi taki, a Nyun Tii fu Masaa Gadu kon doo u ya. 29 Bika sama ná o poi fu pasa, go teke wan taanga man sani a ini en osu puu a doo. Fosi a sa du dati, da a musu tei a taanga man di abi a osu de fosi.
30 “We, ibii sama di á wani teke a se fu mi, dati o de a didibii ondoo. Bika den sama di nái wooko makandii anga mi, dati e suku fu poli mi wooko. 31-32 Ma fu tuu, Masaa Gadu sa gi wan sama paadon, fu ala ogii di a sa du. Soseefi a sa gi en paadon tu, fu ala taa kosi, winsi ai taki ogii fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya. Ma a wan sani di noiti Masaa Gadu e gi sama paadon, na te a sama e taki ogii fu a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu.
Masaa Jesesi leli fa fu sabi
bun anga ogii sama
Lk 6:43-45
33 “We, na a sii di wan bon e meke yu o luku, da yu sa sabi fa fu kai a bon seefi. Wan bun ati bon e meke bun sii. Ma na wan takuu ati bon e meke sii di á bun.
34 “Na yu enke ogii ati sama, enke takuu tetei di taampu de, á sa poi puu bunbun taki kon a doo. Bika na san fuu a takuu ati fu u, e kon komoto a doo. 35 Ma wan bun ati sama, na bun manii ai puu kon a doo. Ma wan ogii ati sama dati na takuu manii, ai puu kon a doo. 36 Ma fu tuu, mi e taigi u! Wan dei e kon, da Masaa Gadu o kai ala sama kon a kuutu. Da ibii sama o gi faantiwowtu, fu ala soso taki seefi di a be taki ya. 37 Ma sama di be abi bunbun sani e taki, da dati o tyai bun gi a sama de a Masaa Gadu. Ma efu na poli taki i be abi, da dati o tyai sitaafu gi yu a Masaa Gadu.”
Sama di wani si wonduu fosi a biibi
Mk 8:11,12; Lk 11:29-32
38 We, ne wan duupu leliman fu Dyuweiti o waka kon a Masaa Jesesi. Soseefi, Faliseiman be de a ini kon tu. Namo den sende Masaa Jesesi taki: “Mesiti! Du wan gaan wonduu a tapu anda, osi, meke u si fa yu abi a makiti fu Masaa Gadu tuutuu?”
39 Namo Masaa Jesesi piki den taki: “U takuu ati sama, di á de fu fitoow! Bika na a sowtu sama enke u de wani si wonduu, enke maiki fosi den sa biibi. Ma mi ya dati ná o soi u wan enkii maiki, moo enke a foondoo toli fu Jowna. 40 Bika u sabi taki, Jowna be beli dii dei anga neti a ini a gaan fisi bee. We, na so den o beli a Manpikin di saka kon toon libisama ya, dii dei anga neti a ondoo doti tu. 41 Ma wan dei e kon, da den sama fu Ninifei o opo, da den o kuutu den sama fu a ten ya. Bika den sama fu Ninifei be yee a wowtu fu Masaa Gadu di Jowna be gi den. Ne den teke en, ne den daai libi wanten. Ma wan Sama de a u mindii ya, di hei moo Jowna, ma toku, u nái teke en taki. 42 Soseefi a uman kownu fu a kondee na a se fu san dongo, o opo na a gaan kuutu dei, di Masaa Gadu o kuutu sama, fu kuutu den sama fu a ten ya. Bika en dati be komoto langa langa te na a taase fu goontapu fu kon a Salomo, fu kon yee den koni fi en. Ma wan Sama de a u mindii ya, di hei moo Salomo seefi, ma toku, u nái teke en taki.”
Fa takuu jeje e du anga sama
Lk 11:24-26
43 Namo Masaa Jesesi wasikoi den sama go doo taki: “Te wan takuu jeje e komoto na wan sama tapu, da a gwe moimoi, go waka lontu, suku taa tanpeesi a ini gaan sabana. Ma, da a nái poi fende tanpeesi anda. 44 Da ai pakisei taki: ‘Meke mi daai go tan na a peesi pe mi be komoto baka.’ Da te a daai kon baka, a osu pe a be komoto de leigi leigi. A de kiinkiin sibisibi moi silli. 45 Ma fosi a go baka, da ai go kai ete seibin taa takuu jeje ogii moo enseefi. Da ala den e go tan a ini a sama makandii. Da a kon, sowan sama libi e kon moo ogii, moo fosi den be puu a takuu jeje gi en. Na letiso sa pasa anga den sama di nái yee mi taki ya tu.”
Masaa Jesesi soi sama na
den sama fi en
Mk 3:31-35; Lk 8:19-21
46 Da di Masaa Jesesi de ape e taki den sani ya, ne en mma anga den baala fi en kon luku en. Den be wani taki anga en. Ma a osu pe Masaa Jesesi be de fuu te, ne den á poi doo Masaa Jesesi. 47 We, ne wan sama lon kon piki Masaa Jesesi a ini a osu taki, en mma anga den baala fi en de a doose e luku en.
48 Namo Masaa Jesesi akisi taki: “Sama u e kai mi mma anga mi baala?” 49 Ne a daai sii soi finga a den bakaman fi en. Ne a taki: “U luku den sama ya! Na den na mi mma anga mi baala, mi tuutuu tyuku tyuku famii. 50 Bika na ala sama, di e du enke fa mi Tata, Masaa Gadu a tapu wani, na mi baala anga mi sisa anga mi mma.”