17
A dyendee fasi fu Masaa Jesesi
kon a kiin
Mk 9:2-13; Lk 9:28-36
Namo sigisi dei a baka, ne Masaa Jesesi teke Peitilisi anga Jakowbesi anga Johanisi tyai anga en go, te a wan hei mongo. Ma wanboo wanboo so, te fu den denki, ne Jesesi kengi tan wan hii taa fasi. En fesi e beenki enke a san. Da den koosi di a wei weti kiin enke wan gaan kiin faya. Ne fosi den poti pakisei baka, ne tu man kon taampu ne en se, e taki anga en. Den tu man ya na Mosesi anga Eliya.
Namo Peitilisi taigi Masaa taki: “Masaa! Efi i wani, mi sa meke dii masanga ya. Wan fi yu, wan fu Mosesi anga wan fu Eliya. Bika a switi fu toko, fa u de makandii ya!”
Peitilisi á kaba taki seefi! Ne wan weti kiin woluku saka kon a den tapu. Ne den yee wan Tongo a ini a woluku taki: “U luku a lobi Manpikin fu mi de. Mi e piisii anga en. Da ne en u mu poti yesi aliki, fu du san ai taki.” We, ne di den dii bakaman fu Masaa Jesesi yee a Tongo ya, ne den feele te, den kai tapu fesi a doti.
Ma Masaa Jesesi waka go, ne a oli den taki: “U opo! U á feele so!” Ne di den luku, ne den á si ná wan sama moo enke Masaa Jesesi wawan.
Dii bakaman fu Masaa Jesesi
akisi en sani fu Eliya
We, ne di den e saka a mongo baka, ne Masaa Jesesi bali den taki: “I si a sani di u si na a mongo tapu de, u á mu taigi ná wan sama, ye! Na te a Manpikin di saka kon toon libisama ya dede weki baka fosi, da u sa taki en.”
10 Namo den dii bakaman fu Masaa Jesesi akisi en taki: “Masaa! Ma fa a waka den leliman fu weiti e leli sama taki, Eliya fosi mu kon a goontapu, fosi, da a Kelestesi sa kon?”
11 We, ne Masaa Jesesi piki den taki: “We, Eliya mu waka a fesi fu a Kelestesi kon tuu, fu seeka pasi gi en a fesi. 12 Ma fu tuu, mi e taigi u taki, Eliya kon kaba. Ma den á be wani sabi en. Ne den du ogii anga en, enke fa den wani. Na soseefi den o du anga a Manpikin di saka kon toon libisama ya tu.” 13 We, na di Masaa Jesesi taki so, fosi den bakaman fi en kon kisi kiin taki, na Johanisi a Dopuman a be e taki na a Eliya di be mu kon kaba.
Masaa Jesesi deesi wan sama anga
pikinengee siki
Mk 9:14-29; Lk 9:37-43a
14 Namo di den doo na ala den taa sama, ne wan sama kon a Masaa Jesesi. Ne a kai ne en futu a doti. 15 Ne ai begi en taki: “Masaa! Gaantangi, abi tyali ati fu wan manpikin fu mi, baa? Pikinengee siki kisi en ogii ogii. Na somen leisi kaba, a siki ya e naki en towe a ini faya. Soseefi ai naki en iti a wataa. 16 Mi be tyai en kon a den bakaman fi yu, fu den deesi, ma den á poi deesi en.”
17 Namo Masaa Jesesi piki en taki: “Oho! San mi miti anga den sowtu sama ya? Den nái biibi sai! Taanga yesi namo di den abi so. On langa mi mu de anga u ya, fu oli pasensi ete, fosi u o biibi?” Ne a taigi a man taki: “Tyai a pikin kon gi mi!” 18 We, ne den tyai a pikin kon gi en. Ne a yaki a jeje, di be de na a pikin tapu de puu. Ne wanten, ne a pikin kon bun baka.
19 Ne moo lati, ne den bakaman fi en kon ne en bakabaka. Ne den akisi en taki: “Fa a waka, wi dati á be poi puu a takuu jeje na a pikin tapu?”
20 Namo Masaa Jesesi piki den taki: “Na fu di u ná abi biibi sai! Bika mi e taigi u taki, efu u abi wan pikintoin biibi namo, enke a sii den e kai mosite, da u sa taigi wan gaan mongo taki komoto de. Da a sa wai komoto de tuu. Da ná wan sani o de, di u ná o poi du. 21 Ma yu á poi puu den sowtu takuu jeje wan taa fasi, moo enke fu tan sondee nyan e begi Masaa Gadu.”
Masaa Jesesi taki sani fu a dede fi
en ete wan toon
Mk 9:30-32; Lk 9:43b-45
22 We, wan taa leisi, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en kon makandii a Galileya de. Ne a taigi den taki: “Wan ten e kon di den o kisi a Manpikin di saka kon toon libisama ya poti a den ogii sama ana. 23 Da den o kii en. Ma baka dii dei, da a o opo baka komoto a dede. We, di den bakaman fi en yee so, ne gaan tyali kisi den.”
Masaa Jesesi anga Peitilisi
pai lantimoni
24 Namo den Masaa Jesesi kon doo Kafalnayemu Foto. Ne wan duupu sama di e piki lantimoni a Dyu Kondee, go a Peitilisi. Ne den akisi en taki: “A mesiti fi yu nái pai lantimoni, no?”
25 Namo Peitilisi piki den taki: “Hoo! Ai pai, ai!”
Namo fa i si Peitilisi doo osu, fosi a opo mofu, ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Simon! Fa den kownu fu goontapu ya e piki lantimoni de, on sama den e piki en? Na pikin fu doti a Dyu Kondee ya ofu na den doose kondee sama, di kon tan a Dyu Kondee?”
26 Ne Peitilisi piki en taki: “We! Na den doose kondee sama di kon tan a Dyu Kondee ya.”
We, ne Masaa Jesesi taigi en taki: “So! Da wi enke pikin fu doti de fii fu dati. A á de fu wi pai! 27 Ma toku, wi á wani meke den kosi wi fu dati ede. I sabi san? Teke yu uku go uku na a ze. Da a fosi fisi di yu o kisi, da opo en mofu luku. Da yu o si wan moni a ini en mofu. Da teke en tyai go pai a lantimoni fu mi anga yu.”