18
Masaa Jesesi e leli sama saka fasi
Mk 9:33-37,42; Lk 9:46-48; 17:2
We, na a seefi yuu ya, ne den bakaman fu Masaa Jesesi kon ne en. Ne den akisi en taki: “Masaa! Fu den di de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu, da on di o de a moo heiwan a ini?”
We, ne Masaa Jesesi kai wan pikin kon ne en. Ne a meke a taampu a den mindii de. Ne a taki: “I si a pikin ya? Fu tuu! Efu yu á daai kon abi a fasi di wan pikin abi, da yu á poi doo a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Ma efi i abi saka fasi enke a pikin ya, da yu o abi wan gaan hei peesi a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.
“Sama di du wan bun gi wan pikin enke di i si taampu ya, fu di a de sama fu mi, da na miseefi a du a bun de kaba. Ma sama di sa du ogii anga sowan saka fasi sama mu luku bun! Sani ná o waka bun gi en. A sitaafu di Masaa Gadu o gi en sa bigi. A be sa moo betee, den be tei wan gaanbigi siton ne en neki, da den tyai en go towe na a moo dipi peesi fu a ze, meke a dede.
Koni di u mu abi fu waka a
pasi fu Masaa Gadu
Mk 9:43-47; Lk 17:1
“Ma heelu fu a goontapu ya, fu den sani di e tesi sama a Masaa Gadu pasi! Na tuu taki, na so goontapu de. Ma heelu fu den sama di e du sani, fu tyai taawan go a ini tesi! Da efu yu wani du ogii anga yu ana ofu yu futu, fu komoto a Masaa Gadu pasi fu Masaa Gadu, da a moo bun i koti a ana ofu a futu towe puu a i sikin. Bika a moo bun fu lasi wan pisi fi i sikin, ma i fende a libi fu tego. Moo enke den iti yu hiihii go a ini didibii faya di e boon tego. Soseefi tu, efu yu ain wani luku sani di o puu yu a Masaa Gadu pasi, da a moo bun, i diki en puu towe. Bika a moo bun fi i lasi wan pisi fi i sikin, ma i fende a libi fu tego, moo enke i de anga i tu bunbun ain, ma den iti yu go a ini didibii faya go boon.
Masaa Gadu á wani sama mu lasi
Lk 15:3-7
10 “Fu tuu, mi e taigi u! U mu luku bun, fa u e libi anga den pikinengee, enke di i si taampu ya. U á mu si den enke soso sani. Bika den Masaa Gadu Kondee Basiya*f13* fu mi Tata a tapu anda, di de ne en fesi ala yuu, e oli waki fu kibii den.
11 “Bika, a Manpikin di saka kon toon libisama ya, kon, fu suku ala sama di lasi Masaa Gadu pasi, tyai kon poti a Masaa Gadu pasi baka, fu den fende libi.”
12 We, ne Masaa Jesesi gi den wan ageisi toli taki: “Fa i denki fu wan sama di abi wan ondoo sikapu? Kon u taki, wan fu den komoto a den taawan mindii go lasi. Da san i denki? A masaa fi en o fika den neigintenti a neigin taawan a pe den de e nyan na a sabana, da a go suku a lasi wan, te enke a fende en? 13 Da fu tuu, mi e taigi u! Te a o fende a wankodo di be lasi baka, a o poolo anga en, moo den neigintenti a neigin taawan di á be lasi. 14 We, na soseefi u Tata, a tapu anda tan tu. Bika a á wani ná wan fu den pikin ya mu go lasi.”
Fa i mu gi sama paadon
Lk 17:3
15 Namo Masaa Jesesi taki go doo taki: “Efi i baala du wan sani anga yu di á bun, da yu wawan go taki anga en fosi. Da efu a yee san i taki, ne a begi paadon, da i wini en tyai kon poti a pasi kaba. 16 Ma efu a á wani yee yu, da kai wan ofu tu sama moo, da u go taki anga en baka. Da dati o kai anga a weiti di taki, moo enke wan kotoigi mu de, fu tyai wan toli go a kuutu fesi, fu lanti sa piki taki, na so a de tuu. 17 Da efu a á wani yee u, da u mu tyai a toli go a keliki fesi, a den taa biibiwan. Da efu toku, a sama ya á wani yee a keliki tu, da u mu fika en. Da u oli en enke sama di á sabi Masaa Gadu. Wan sama di de a ini takuudu anga ogii.
Fa fu begi Masaa Gadu sani
18 “Da fu tuu, mi e taigi u: San di u tei a goontapu, sa tei a Masaa Gadu Kondee. San di u losi a goontapu ya sa losi a Masaa Gadu Kondee tu.
19 “Fu tuutuu, mi e taigi u: Efu tu fu u tei ati kon awan, fu begi mi Tata a tapu wan sani, mi Tata a tapu o gi u en. 20 Bika pe tu doo dii sama de makandii a ini mi nen, da mi seefi de leti a den mindii de tu.”
Fa fu gi taawan paadon
21 Namo Peitilisi waka kon a Masaa Jesesi, ne a akisi en taki: “Masaa! Onmen leisi mi mu gi wan taawan, di du wan sani anga mi, paadon? Efu mi gi en paadon seibin leisi, a á sai, no?”
22 Namo Masaa Jesesi piki en taki: “Seibin toon namo á sai, Peitilisi! Ma seibintenti toon fu seibin, i mu gi taawan paadon.”
23 Ne Masaa Jesesi gi den wan ageisi toli, da a taki: “A Nyun Tii fu Masaa Gadu de leti enke wan kownu di abi somen wookoman, di mu pai en. 24 Da wan dei, ne a kownu wegi ala den paiman di den mu pai en go, a wegi den kon. Namo a kai wan fu den ondooman fi en, di abi fu pai en onmen tenti miliyun. 25 Ma namo, da a man ya á be poi pai a kownu. Ne a kownu taki: ‘U seli en, anga en uman anga en pikin anga ala san a abi, da u tyai a moni kon gi mi. Da mi sa fende mi moni baka.’
26 “We, ne a wookoman kai anga kini na a kownu fesi, ne a begi en taki: ‘Kee! Masaa, i abi leti! Gaantangi! Oli pasensi gi mi? Mi sa pai yu!’ 27 Namo di a wookoman begi so, ne tyali kisi a masaa taki, meke a gwe fi en. A á de fu a pai en a paiman moo.
28 “Da na gwe tapu a man ya de ete! Namo a miti wan taa ondooman fu a seefi kownu a pasi. A man de be mu pai wan sani fu feifi dunsu kolu so. Namo, a dyombo kisi en hub oli taki: ‘Pai mi! Pai mi wanten! Wanten wanten, nownow ya!’ 29 We, ne a taa ondooman kai anga kini a doti begi en taki: ‘Gaantangi! Oli pasensi gi mi baa, te mi fende a moni, mi sa pai yu baka.’ 30 Ma a á wani. Ma so a meke den kisi a man ya poti a dunguu osu taki, meke a tan ape, fu te enke a kaba pai en a hiihii paiman!
31 “Ma di den taa wookoman fu a masaa si ala san pasa, ne a buduufu den te, ne den lon go taigi den masaa ala san pasa. 32 We, ne a masaa kai a wookoman kon ne en baka. Ne a taigi en taki: ‘Yu takuu ati sani yu! A hiihii gaan moni di i be abi fu pai mi, ne mi fika yu, fu di i be begi mi. 33 Da saide meke yu á teke tyali ati luku a taa wookoman fu mi, enke fa mi be teke tyali ati wooko anga yu?’ 34 We, a masaa ati boon tee, ne a kai sikowtu kon kisi en tyai go a ini sitaafu osu. Meke a tyai pina anga sitaafu, fu te enke a pai en a lasiti kopoo sensi.”
35 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “We, na soseefi mi Tata sa du anga ibiiwan fu u, efu u nái gi taawan paadon anga u hii ati.”