19
Man anga uman á mu paati
Mk 10:1-12; Lk 16:18
We, baka di Masaa Jesesi taki den wowtu ya, ne a komoto a Galileya, koti abaa a Joodani Liba, gwe na a pisiwataa fu Judeja. Ma namo, di a doo, ne tyaipi sama booko kon ne en, kon e waka ne en baka. Ne a deesi den sikiman ape.
Ma den Faliseiman seefi kon ne en de tu, fu tesi en meke a sa taki sani di á fiti. Namo den akisi en taki: “Fa a weiti fu Gadu de? Wan man sa paati anga en uman, fu iniiwan pikin sani di en anga en abi?”
Ma Masaa Jesesi piki den taki: “U á leisi san sikiifi a Masaa Gadu Buku fu dati, no? Bika a sikiifi taki, na a bigin, da Masaa Gadu be meke wan man anga wan uman namo. Di Masaa Gadu du dati, ne a taki: ‘Na fu dati ede meke, wan man e fika en gaansama osu, fu go teke en uman libi. Da den tu sama de mokisa libi toon wan sikin.’ Da den nái teli fu tu sama moo, ma den de wan sikin namo. Da san Masaa Gadu poti kon toon wan, da ná wan libisama di mu paati den.”
Ne den Faliseiman piki en taki: “We, efu a de so tuu, da saide meke Mosesi be sikiifi taki, manengee sa go naki pampila a lanti taki, en anga en uman paati? Da a sa gi a uman a pampila de, da a sende en gwe?”
Namo Masaa Jesesi piki den taki: “Weeno! Na fu a taanga yesi fu u ede, meke Mosesi be du dati, fu gi u pasi fu u paati anga u uman! Ma na a bigin, da a sani á be de so. Ma mi e taigi u taki, a sama di o paati anga en uman, boiti efu a du ogii ne en osu, ne a teke wan taa uman, da a kai a ini a motyo libi.”
10 Namo den bakaman fu Masaa Jesesi piki Masaa Jesesi taki: “Ai! Uman anga man toli taanga! Bika efu na so a weiti fu Masaa Gadu de, da a á de fu man teke uman libi. Soseefi a á de fu uman teke man fu libi tu.”
11 Namo Masaa Jesesi piki den taki: “Meke mi taigi u! Ná ala sama sa de so. Ma na den sama di Masaa Gadu kai, fu tan so, da na den namo sa tan so. 12 Bika son sama á poi libi anga uman, fu di mama meke en so kaba. Son sama á poi libi anga uman, fu di taa sama poti en so. Son sama, da na den seefi fende en bun, fu tan so, fu de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Da sama di sa fusutan san mi leli ya, da meke a fusutan en.”
Masaa Jesesi begi gi den pikinengee
Mk 10:13-16; Lk 18:15-17
13 Namo a seefi yuu de, ne den sama tyai wanlo pikinengee kon a Masaa Jesesi, fu a poti ana a den tapu begi gi den. Ma den bakaman kaasi den fu ogii! 14 Namo, Masaa Jesesi piki den taki: “U fika den pikin, meke denseefi kon doo a mi tu. U á tapu den! Bika na sama di abi a fasi di pikinengee abi sa poi go doo a ini a Nyun Tii a Masaa Gadu Kondee.” 15 We, ne Masaa Jesesi poti ana a den pikin tapu, begi gi den. Ne a gwe.
A toli fu a yonkuman di be
abi tyaipi gudu
Mk 10:17-31; Lk 18:18-30
16 We, ne wan yonkuman kon doo a Masaa Jesesi. Ne a akisi en taki: “Mesiti! Sowtu bun de, fu mi du te, da mi sa fende a libi fu tego?”
17 We, ne Masaa Jesesi akisi en taki: “Saide meke yu e akisi, sowtu bun de? Yu á sabi taki, na Masaa Gadu wawan namo bun, no? We, efi i wani fende a libi fu tego, da i mu oli iseefi a den weiti fi en.”
18 Ne a yonkuman akisi en taki: “On di fu den weiti mi mu oli?”
Namo Masaa Jesesi piki en baka taki: “Yu á mu kii sama. Yu á mu waka anga taa uman ofu man! Yu á mu fufuu. Soseefi, yu á mu lei. 19 I mu lesipeki i mma anga i dda. Yu mu lobi ala sama enke fa yu lobi iseefi.”
20 We, ne a man piki taki: “Ala den weiti de, na sani di mi e oli. Da san fika moo fu mi du, boiti dati?”
21 Namo Masaa Jesesi piki en taki: “Efi i wani de wan bunbun sama sondee fowtu, da go seli ala den sani di yu abi. Da gi den pootiman a moni, da yu sa fende gaan gudu a Masaa Gadu a tapu anda. Da, te i kaba, da kon waka a mi baka, enke wan bakaman fu mi.” 22 We, di a yee ala san Masaa Jesesi taigi en, ne a booko sikoo. Ne a bendi ede a doti, ne a waka gwe anga ala gaan tyali na ati. Bika a be abi tyaipi gudu.
23 Namo Masaa Jesesi daai go a den bakaman fi en taki: “Luku de! Fu tuutuu, a taanga gi wan guduman fu kon a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. 24 Mi e taigi u ete wan toon. A moo makiliki fu wan kameili*f14* pasa a nanai olo, moo enke wan guduman pasa go a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.”
25 We, di den bakaman fi en yee so, ne a sani fuka den. Ne den akisi en taki: “We, da sama sa fende a libi fu tego seefi?”
26 Namo Masaa Jesesi luku den dunn. Ne a piki den taki: “Efu na libisama wawan a be didon, da ná wan sama di be o poi fende a libi de. Ma fu Masaa Gadu, da sani seefi á de di a á poi du.”
27 We, ne Peitilisi akisi en taki: “We, wi be fika ala sani di u be abi, kon waka a yu baka. Da sowtu paiman wi dati o fende?”
28 Namo Masaa Jesesi piki taki: “U aliki ya! Fu tuu! Wan ten e kon, di ala sani o meke kon nyun baka. Da a Manpikin di saka kon toon libisama ya o sidon ne en kownu sutuu anga ala a dyendee di a abi, fu tii ala sani. Da u di be e waka ne en baka seefi o sidon a kownu sutuu, fu kuutu den twalufu lo fu Islayeli Kondee. 29 Soseefi ala sama di fika osu ofu baala ofu sisa ofu dda ofu mma ofu uman ofu pikin ofu ala san a abi, fu di a wani waka a mi baka, da a o fende den sani ya wan ondoo toon baka. Da bakaten seefi a sa fende a libi fu tego tu. 30 Da a yuu de, somen sama di de fesiwan ya o toon bakaman. Da somen di de bakaman ya o daai toon fesiwan.”