20
A ageisi toli fu den wookoman
na a goon
Namo Masaa Jesesi gi den ete wan ageisi toli, fu soi den fa a Nyun Tii fu Masaa Gadu tan. A taki: “Wan guduman be abi wan goon. Ne di mamanten fuuku, ne a go suku sama fu yuu, fu kon yeepi en wooko a goon. Ne di a fende den wookoman, ne en anga den kuudei taki, a o pai den wan hiihii dei wooko moni. Ne a sende den go wooko na a goon.
“Ne a de ape, te wan sani fu neigin yuu so, ne a go a ganda baka. Ne a go si wan duupu taa sama taampu a wowoyo de sondee wooko. Namo a kai den taki: ‘U kon go wooko gi mi, a mi goon. Mi o pai u enke fa a fiti.’ Ne den go.
“We, ne a de, te wan sani fu twalufu yuu so, ne a go baka go du a seefi sani. Ne di dii yuu, ne a daai go suku sama baka tu. Namo neti be e kon doo kaba, a be fika wan kodo yuu namo, fosi wooko komoto. Ne a basi waka go a ganda baka. Ne a si taa taa sama taampu anda ete, sondee wooko. Ne a akisi den taki: ‘Saide u de ya a ganda sondee wooko so?’
“Namo den piki en taki: ‘Na taa fasi á de. Bika wi á fende wooko, moo enke fa u taampu ya.’
“Namo, ne a basi taigi den taki: ‘U kon go wooko a mi goon!’ Ne a sende den go na a goon.
“Ne den wooko te a yuu kisi, fu den komoto a wooko. Ne a masaa di abi a goon, go taigi a wooko basi taki: ‘Kai den wookoman, da pai den den moni. Bigin a den lasiti wan, di u be teke a wooko a bakadina ya te go miti den fosi wan fu a mamanten.’
“We, ne den wookoman kon, di a be yuu na a bakadina mofu. Ne a pai den wan hii dei moni. 10 Ma namo, di den wookoman di be kon senten mamanten si a moni di den wookoman di be kon bakadina kisi, ne den membee taki, den be o fende moo ipi moni moo enke den. Ma te fu kaba, ne den kon si taki, na a seefi moni den kisi, enke den man di be kon bakadina mofu de tu. 11 We, ne di den teke a moni, ne den ati boon na a masaa fu a goon, te ná sipowtu. 12 Ne den kuutu taki: ‘Fa a sani ya kan? Den man di kon dyonson ya, den wooko wankodo yuu langa namo, ne i pai wi anga den a seefi moni. Wi, di be de ya e pina e sweti hiihii dei a ini a gaan ati san.’
13 “Namo a masaa piki wan fu den taki: ‘Mi mati! San mi du anga u so, meke u e kuutu mi? Mi á pai u wan hiihii dei moni, enke fa u be kuudei, no? 14 We, u teke san mi pai u, da u waka gwe a osu. Bika na miseefi wani pai den taawan a seefi moni di mi pai u. 15 Da u fika mi, meke mi du san mi wani anga mi eigi moni. A á de fu u dyalusu so, fu di mi abi bun ati fasi fu luku sama.’
16 “We, na so den di de a baka ya o daai kon toon fesiwan. Da den di de a fesi ya o daai kon toon bakawan.”
Masaa Jesesi soi baka san o miti en
Mk 10:32-34; Lk 18:31-34
17 Da Masaa Jesesi de a pasi e gwe a Jelusalem. Ne a kai den twalufu bakaman fi en go a wanse. Ne a taigi den taki: 18 “U si, wi e go a Jelusalem Foto nownow! Da den o kisi a Manpikin di saka kon toon libisama ya, poti a den hei apaiti begiman anga den leliman fu Dyuweiti ana. Da den o kuutu en taki, a mu dede. 19 Da den o poti mi a den Loma sama ana. Da den o wisiwasi mi, fonmi te a sai den. Da den o tyai mi go sipikii kii a koloisi. Ma di fu dii dei, da mi o weki baka.”
A fasi fa den bakaman mu libi
anga denseefi
Mk 10:35-45
20 Ma namo, da na a seefi yuu de, ne a mma fu den tu manpikin fu Da Sebedi kon a Masaa Jesesi. Ne a kai anga kini a doti a Masaa Jesesi fesi taki: “Masaa oo! Mi wani begi i wan sani, baa?” 21 Namo Masaa Jesesi akisi en taki: “San i wani?”
Namo a mma piki taki: “We, Masaa! Dyonson, yu o de Kownu a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Da gaantangi! Meke den tu manpikin fu mi ya sidon a yu se, baa? Wan fu den a yu letise ana, a taawan a yu kukutuse ana.”
22 Ma Masaa Jesesi piki en taki: “Yu á sabi san i e akisi mi ya! Bika wan gaan pina de a pasi e kon fu mi nyan. U denki u sa poi nyanmi en anga mi?”
Namo den piki en taki: “Eeye Masaa! U sa poi nyanmi en anga yu.”
23 Namo Masaa Jesesi piki den baka taki: “Na tuu! U sa diingi en tuu! Ma a á didon a mi, fu gi sama peesi a mi leti ana ofu mi kukutu ana se. Bika na den sama di mi Tata, a tapu poti den hei peesi de gi sa fende den.”
Sama o hei a ini a Nyun Tii
fu Masaa Gadu?
24 We, di den taa tin bakaman fu Masaa Jesesi yee san pasa de, ne den ati boon seefi seefi. 25 Ma Masaa Jesesi kai ala den kon ne en. Ne a taigi den taki: “U ala fiya sabi fa den edeman fu goontapu ya e tii kondee. Den e dwengi sama poti a den ondoo. Da den sama de seefi e dwengi sama poti a den ondoo fu pee basi a den tapu. 26 Ma u dati á mu libi so. Pe fu dati, da a sama di wani hei a u mindii, mu saka enseefi fu e dini taawan. 27 Sama di wani toon fesiman fu taawan mu toon saafu gi den taawan. 28 Bika a Manpikin di saka kon toon libisama ya, á kon fu sama dini en. Ma a kon fu dini sama. A kon fu gi en libi enke paiman, fu pai gi somen sama, fu kon de bun gi Masaa Gadu.”
Masaa Jesesi deesi tu beendiman
Mk 10:46-52; Lk 18:35-43
29 We, ne di Masaa Jesesi anga den bakaman fi en komoto a Jelikow e gwe, ne tyaipi sama e waka ne en baka. 30 Ma namo, da tu beendiman be sidon a sikin pasi. Ne di den yee taki, na Masaa Jesesi e pasa de, ne den e bali taki: “Masaa! Masaa! Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu! Teke tyali ati luku wi, baa?” 31 Ma den tyaipi sama di be e waka a Masaa Jesesi baka kaasi den taki: “U tapu mofu ya!” Ma a tan enke na sende, den sende den, fu bali moo taanga. Bika, na now den e bali taanga taki: “Masaa! Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu! U begi i! Teke tyali ati luku wi oo!”
32 We, ne Masaa Jesesi taampu diin. Ne a kai den kon, ne a akisi den taki: “San u wani, fu mi du gi u?”
33 Namo den piki taki: “Masaa! U wani i deesi u ain, fu u sa si sani.” 34 Namo tyali kisi Masaa Jesesi fu den, te ná sipowtu. Ne a waka go, ne a oli den ain. Ne wanten de, ne den ain kiin fu si ala sani. Ne den teke fu waka a Masaa Jesesi baka.