21
Den sama e piisii anga Masaa Jesesi
enke wan kownu
Mk 11:1-11; Lk 19:28-40; Jn 12:12-19
Namo, den Masaa Jesesi kon doo koosube fu Jelusalem Foto. Den be de na a foto den e kai Betifage, na a pisi fu Oleifi Mongo. Namo, ne Masaa Jesesi kai tu fu den bakaman fi en kon, fu sende sani. A taigi den taki: “Go na a kondee na abaase anda. U o si tu buliki de, wan uman wan anga en pikin. U losi den teke tyai kon gi mi ya. Efu wan sama sa akisi pe u e go anga den, da u mu piki en taki, na Masaa sende u, fu kon teke den. Bika Masaa abi den fanowdu nownow. Ma te a Masaa kaba anga den, da u o tyai den kon poti baka.”
Da na fu sani sa waka enke fa wan fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi. Bika a be sikiifi taki:
“Meke den sama fu Siyon sabi taki,
a kownu fu den e kon.
Ai kon a den
anga ala gaan saka fasi a wan buliki tapu.”
We, ne den tu bakaman waka go, enke fa Masaa Jesesi sende den. Ne den du san a sende den tu. Den teke a uman buliki anga en pikin tyai kon. Soseefi den bakaman teke den koosi baala a den buliki mindii baka. Ne Masaa Jesesi subi go sidon na a pikin buliki tapu, fu gwe.
Da tyaipi tyaipi sama be de anda di teke koosi anga bon ana baala na a pasi tapu pe Masaa Jesesi o pasa anga den buliki. Da sama be e waka a Masaa Jesesi baka, den e waka ne en fesi. Da den e bali taki:
“Hosana gi a Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu!”
“Seigi fu awan, di e kon a ini a nen fu Masaa.”
“Hosana gi Masaa Gadu a tapu seefi!”
10 Namo di den doo a ini Jelusalem Foto seefi, ne a hii foto seke. Den sama booko kon gwuulu, da den e taki: “Sama kon ya?”
11 Da taawan e piki taki: “Jesesi! Jesesi! Apaiti takiman fu Masaa Gadu di komoto a Nasaleti Foto, na a pisiwataa fu Galileya.”
Masaa Jesesi yaki sama puu na
a Mama Keliki
Mk 11:15-19; Lk 19:45-48; Jn 2:13-22
12 We, ne Masaa Jesesi waka go na a gaan Mama Keliki. Da somen sama be de anda e bai sani, e seli enke na wowoyo. Namo Masaa Jesesi yaki ala den puu de. Ne a toto ala den tafaa pe den be e booko moni, towe a doti. A puu ala den sutuu pe sama be sidon e seli doifi towe gwe. 13 Na so ai taigi den tu taki: “U á sabi san sikiifi a Masaa Gadu Buku, no? A sikiifi taki: ‘Mi osu mu de wan peesi pe sama e kon, fu begi makandii.’ Na so! Ma fu saide u sama ya meke a toon wan peesi fu kweki fufuuman du?”
14 Namo, di Masaa Jesesi de ape, ne wantu beendiman anga lanman kon suku yeepi ne en. Ne a deesi den kon bun. 15 We, den hei apaiti begiman anga den leliman fu Dyuweiti ape ati boon tuutuu. Bika den si den foondoo sani di ai du ape. Soseefi den e yee pikinengee seefi mu e bali baya ape taki: “Hosana! Bika en na a Bakaten Manpikin fu Kownu Dafeti paansu.” 16 We, ne den moo hei apaiti begiman komoto kon akisi Masaa Jesesi taki: “I yee bun, fa den pikin e kai yu de?”
Namo Masaa Jesesi piki den taki: “Mi e yee kiinkiin, fa den e kai mi! Ma u dati á leisi san sikiifi a Masaa Gadu Buku, no? A sikiifi taki:
‘Masaa Gadu o meke,
te enke petepete pikin seefi e bali baaya gafa en.’ ”
17 We, ne Masaa Jesesi waka komoto ape. Soseefi a komoto a ini Jelusalem Foto, go siibi na a peesi den e kai Betaniya.
Masaa Jesesi fuuku a figasii bon
Mk 11:12-14,20-26
18 Namo fuuku mamanten, ne Masaa Jesesi opo fu go a Jelusalem Foto baka. Ma angii be moo en. 19 Namo a si wan figasii bon a sikin pasi. Ne a go suku figasii na a bon. Ma ná wan enkii sii a poi fende. Ne a fuuku a bon taki: “I kaba fu meke sii a goontapu! Bika noiti moo wanten i sa meke sii!” Fa i si Masaa Jesesi taki so, a bon dede wanten.
20 Da den bakaman fi en si a foondoo sani di pasa anga a bon ya. Ne den foondoo te, den á sabi san fu du. Namo den go akisi Masaa Jesesi taki: “Da fa a bon du dede wanboo wanboo so?”
21 Namo a piki den taki: “Na tuutuu biibi meke dati pasa. Bika te i sa biibi Masaa Gadu doo yu ati tuutuu, da i sa poi du san mi du ya tu. Soseefi i sa poi du moo gaan foondoo sani moo dati seefi. A winsi na sende i sende wan gaan mongo taki: ‘Diipi go kai a ini ze.’ A sa musu fu go! 22 Fu tuu, ala san i begi akisi Masaa Gadu, a sa du ala dati gi yu. Ma a wan sani, i mu abi biibi doo yu ati, te yu e begi.”
Den hei apaiti begiman kon
tesi Masaa Jesesi
Mk 11:27-33; Lk 20:1-8
23 Namo Masaa Jesesi go doo Jelusalem Foto baka. Ne a waka go na a Mama Keliki baka, fu go leli den sama sani anda. Namo den hei apaiti begiman anga den gaansama fu kondee go ne en. Ne den akisi en taki: “Sama gi yu a makiti, fu waka du den sani, di yu e waka e du ya! Sama gi yu a makiti fu du den sani ya?”
24 We, ne Masaa Jesesi piki den taki: “Mi o akisi u wan sani fosi. Te u kaba piki mi dati, da miseefi sa piki u san u akisi mi de. 25 U piki mi! Sama be gi Johanisi a makiti fu dopu sama? Na Masaa Gadu ofu na libisama be sende en?”
We, di a akisi so, ne den bendi a se fosi, fu kai pakisei luku, fa fu piki en. Ne den fiti taki: “Efu u piki taki: ‘Na Masaa Gadu sende Johanisi,’ a sa akisi wi taki: ‘Da saide, u á be biibi Johanisi?’ 26 Soseefi, efu u piki taki: ‘Na libisama be gi en Johanisi a makiti,’ da wi anga a foluku fu kondee o de a toko. Bika a foluku e si Johanisi enke wan apaiti takiman fu Masaa Gadu.” 27 Dati meke den piki Masaa Jesesi taki: “Wi á sabi sama be gi en a makiti.”
Ne Masaa Jesesi piki den baka taki: “Di u á sabi kaba sama be gi en a makiti, da mi seefi ná o taigi u sama gi mi a makiti tu.”
A ageisi toli fu a dda anga den tu
manpikin fi en
28 Namo Masaa Jesesi taki anga den go doo taki: “Mi o gi u wan ageisi toli fu teke poti pakisei bunbun! Wan sama be abi tu manpikin anga wan goon. Ne a sende a moo gaan manpikin fu go wooko na a goon. 29 Ma a pikin ya piki en taki: ‘Nono, mi dda! Mi ná o poi go wooko a goon.’ Ma moo lati, ne a pikin ya fii tyali, fu di a piki so. Ne a komoto langa langa go wooko na a goon, gi a dda.
30 “We, ne a dda go na a moo nyoni manpikin tu. Ne a sende en fu go wooko na a goon tu. Namo a manpikin ya piki taki: ‘Iya, mi dda! Mi o go. Ma na piki namo a piki, bika a á go seefi seefi.’ ” 31 Namo Masaa Jesesi koti a toli taki: “On di fu den tu manpikin ya du san a dda wani?”
We, ne den piki en taki: “Awan di be taki, a ná o go, ma toku a go moo lati.”
Ne Masaa Jesesi taki: “We, fu tuu, mi e taigi u taki, den gaan polinen sama fu kondee o daai kon de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Ma u dati o fika so. 32 Bika u á si taki, Johanisi taki sani fu Masaa Gadu, ne den dati biibi, no? Weeno! Ma u dati si san pasa de, ne toku u seefi á wani daai libi fu biibi Johanisi.”
A ageisi toli fu den takuu ati sama
di e luku a goon
Mk 12:1-12; Lk 20:9-19
33 Namo Masaa Jesesi taki baka taki: “Wan taa ageisi toli e kon ya, fu soi wan sani. Wan gaan masaa be abi wan goon, fu paandi wan sii enke doloifi. Ne a meke wan wooko sani poti ape, fu kwinsi a sii ya kon toon win. Soseefi a lontu a hii goon anga a hii wooko sani ya poti a ini dyali. Ne a meke wan hei osu go a tapu fu den wakiti man oli waki na a goon. Ne a kai wan duupu sama kon poti a hii wooko ya a den ana, fu du. Bika enseefi o go koi a taa kondee. 34 Namo, den sii fu a goon be kon lepi. Na so a yuu doo, fu go booko den kwinsi toon win. Ne a gaan masaa sende en futuboi go a den sama, fu den sende fi en se gi en. 35 Ma den sama feti ogii ogii anga den futuboi fu a gaan masaa, di a sende go. Den fon afu, ne den naki taawan kii anga siton. 36 Ma toku, a gaan masaa sende moo ipi futuboi go a den sama baka, fu meke den sama sende fi en se gi en. Ma den disi seefi go tuka anga a seefi ogii, di be miti den fosi futuboi di a masaa be sende go.
37 “We, ne a gaan masaa luku taki: ‘Efu mi sende a manpikin fu miseefi go a den sama tu, da den o feele fu du ogii anga en, fu di na a manpikin di miseefi abi.’
38 “Namo den sama si a manpikin e kon. Ne den taki: ‘Oho, luku anda! A gaan masaa sende a manpikin fi en seefi kon a leisi ya. We, disi na awan kodo manpikin di a dda abi, fu poti enke basi, fu taki, gi ala san a dda seefi abi. Meke u kii en, da a goon o fika gi wi.’ 39 We, ne den lulu a manpikin ya, fu te a kon doo. Ne den ali en puu a ini a goon tyai go kii.”
40 Namo, ne Masaa Jesesi koti a toli. Ne a akisi den taki: “San u pakisei a gaan masaa o du, te enseefi o kon a den sama ya?”
41 Namo den piki en taki: “A gaan masaa ya ati musu boon tuutuu. Da a musu kii den takuu ati sama di be e luku a goon de. Soseefi, a o poti a goon a ini taa sama ana, di sa wani gi en, fi en se.”
42 Namo Masaa Jesesi taigi den baka taki: “U á leisi san sikiifi a Masaa Gadu Buku, no? A sikiifi taki:
‘Disi na a siton di meseeman be oli fu wan soso sani.
Na dati daai kon toon a siton futu fu a hii osu.
Na so Masaa du en wooko.
A foondoo gi wi, fu si.’
43 We, meke mi e taigi u! Masaa Gadu o fika u fu a peesi ya a wan se. Da a o komoto go anga a Nyun Tii fi en a taa taa foluku sama, di wani tan enke fa a wani. 44 Bika sama di o kai na a siton ya tapu, o booko pisipisi. Soseefi, efu a siton ya kai a wan sama tapu, da a o masi a sama de fini fini.”
45 Namo den hei apaiti begiman anga den Faliseiman aliki den toli fu Masaa Jesesi ya, te a kaba. Ne den taki: “Na wi ai poti na ageisi toli de so.” 46 Da na leti ape kaba den be wani kisi Masaa Jesesi wanten. Ma den á kisi en ape. Bika den be e feele a foluku di e oli Masaa Jesesi enke wan apaiti takiman fu Masaa Gadu.