24
Masaa Jesesi soi a fesi taki a
Mama Keliki o booko wan dei
Mk 13:1,2; Lk 21:5,6
Namo Masaa Jesesi waka go a doose fu a Mama Keliki. We, ne den bakaman fi en seefi teke ne en baka. Da den e gi toli anga Masaa Jesesi. Soseefi den e soi en taki, a Mama Keliki na wan tuutuu moi osu. Ma Masaa Jesesi piki den taki: “U si fa a moi tuu? Ma fu tuu a ná o taampu ape moi moi so, go doo. Bika fetiman o komoto kon lulu lulu en booko doo doti.”
Banowtu yuu o doo goontapu
Mk 13:3-13; Lk 21:7-19
Namo Masaa Jesesi waka go doo a peesi den e kai Oleifi Mongo. Na ape a siton, ne den bakaman fi en waka go doo ne en anda tu. A di den wawan de ape anga Masaa Jesesi, ne den akisi en taki: “I sa taigi wi on ten a toli di i taki de o pasa? Soseefi, i sa taigi wi san na a ten, di yu o kon anga a kaba fu goontapu tu?”
We, ne Masaa Jesesi wasikoi den taki: “Wan sani! U mu e luku bun namo! U mu luku bun, fu sama á fende pasi koli u kisi! Bika somen sama o kon enke na den na a Kelestesi. Na so den o wooko anga mi nen, fu koli sama kisi. Da den o fende somen sama, koli waka a den baka. Soseefi oloku sa e bali na ala se fu goontapu. Ma u á mu dyombo fu dati. Bika ala den sani ya mu pasa leti so. Ma toku, da a ná kaba yuu fu goontapu doo ape ete. Bika foluku o feti ete anga foluku. Soseefi den kondee anga kondee fu goontapu sa e feti anga denseefi. Gaan angiiten o naki somen peesi fu goontapu tu. Soseefi doti o go e seke e piiti son pisi fu goontapu. Ma ala den sowtu banowtu ya na bigin fu a gaan banowtu ten, di de fu kon seefi. Bika a banowtu fu goontapu o waka enke a hii banowtu di wan bee uman e fii.
“Soseefi sama o poti u a kuutu fesi, fu di u e biibi mi ede. Den o pina u, te enke den e kii u seefi. Bika a ten de, da ala sama o buuse u, fu mi ede. 10 Da somen biibisama o lasi biibi a mi. Soseefi, son biibisama o sete buuse taa biibiwan. Soseefi biibiwan o de, di o tyai taawan go konkuu gi sama di nái biibi mi. 11 Soseefi, yu o abi sama di o meke enke na den na apaiti takiman fu Masaa Gadu. Da den o fende somen sama koli poti e biibi den. 12 We, fu di a ten sa e ogii so naamo, da somen sama o kaba fu wooko anga lobi fu taawan. 13 Ma ala sama di sa tei ati fu oli doo sa fende a libi fu tego. 14 Da a Bun Nyunsu di e taki fu a Nyun Tii fu Masaa Gadu seefi mu paati, doo hii goontapu, fu ala sama yee en. Fosi, da a kaba yuu fu goontapu sa kon.”
San fu du te sama o go poli a kina
fu a Mama Keliki
Mk 13:14-23; Lk 21:20-24
15 Soseefi Masaa Jesesi taki ete taki: “Ma boiti ala san mi taki de, da wan taa ogii o pasa na a ten de tu, di o dyombo sama. Bika ogii ati sama o kon poli a apaiti peesi fu a Mama Keliki wan tuutuu fasi. Den o kon poti wan sani di á fiti ape. Ala dati o waka enke fa a apaiti takiman fu Masaa Gadu di den e kai Daniyeli be sikiifi a fositen taki, dati musu fu pasa.” A sama di e leisi a sani ya, mu leisi en bunbun fu fusutan san ai leisi. 16 Ne Masaa Jesesi taki go doo taki: “Te a ogii de o pasa kaba, da u á mu lasi ten e daai daai a ganda ya moo. Ma u mu lon komoto ape wanten wanten gwe. Meke sama di de a Judeja pisiwataa lowe go kibii, a den mongo. 17 Soseefi sama di sidon a osu, a sodoo á mu saka go daai daai a ini osu, fu suku sani tyai lowe tu. 18 Soseefi, sama di o de a goon e wooko, á mu go a osu go lasi ten, fu teke koosi tyai lowe tu. 19 A hii takuu ten de, sa tyali gi den uman di de anga bee, na a ten de. Soseefi a sa tyali tu, fu den mma di abi pikin a bobi, na a ten de. 20 Ma soseefi, da u mu begi taki, a takuu ten de á kai na a koo pisiten fu a yali. Soseefi, u mu begi, fu a á kai a wan kina dei. 21 Bika goontapu o toon wan gaan banowtu peesi, fu tan. A sa de a moo taanga ten, fu senten goontapu meke, te kon miti nownow. Soseefi, da noiti moo sowan taanga ten sa kon tu. 22 Ma na fu den biibisama ede, meke Masaa Gadu satu a hii banowtu ten ya. Bika efu Masaa Gadu á be du dati, da ná wan sama be o fika a libi.
23 “Da efu wan sama taigi u taki: ‘Luku, a Kelestesi leti ya!’ ofu ‘A Kelestesi de so!’ U á mu biibi den, kweti kweti! 24 Bika somen sama o opo e kai denseefi a Kelestesi. Soseefi, sama o opo e pee gaan apaiti takiman fu Masaa Gadu. Da den sa e du somen gaan foondoo sani. Da efu a be kan, da den be o koli den sama fu Masaa Gadu, di a teke toon fi en seefi tu.” 25 Ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “U luku! Mi taigi u ala den sani ya a fesi!
26 “Bika sama sa kon taigi u taki: ‘A Kelestesi kon, meke u go luku en a ini a gaan sabana ini.’ Soseefi den sa taki: ‘A Kelestesi kon, meke u go luku en a wan kibii kibii peesi.’ U á mu biibi den seefi seefi! 27 Bika, te a Manpikin di saka kon toon libisama ya o kon baka, da a ná o de wan kibii sani. A o de kiinkiin fu ala sama fu goontapu si. A o de leti enke te tapu koti faya na a se fu san opo, da den e si en, a te na se fu san dongo. 28 Na pe wan meti dede fika, na a pe tingi foo e kon.”
Fa a kon fu Masaa Jesesi o waka
Mk 13:24-27; Lk 21:25-28
29 Soseefi Masaa Jesesi taki go doo taki: “Te di ala a hii banowtu ten ya o pasa,
‘da a san fesi o dunguu.
Da a mun ná o kiin peesi moo tu.
Da den sitali di de a tapu o komoto a den peesi kai.
Soseefi ala sani fu tapu o seke komoto a den tanpeesi.’
30 “Bakadati, da wan maiki o soi a tapu taki, a Manpikin di saka kon toon libisama ya e kon. Da den sama fu goontapu o biti finga anga tyali tuutuu te, da den á sabi san fu du. Bika a o kon anga ala a makiti, anga ala a dyendee di Masaa Gadu abi. 31 Soseefi, da wan gaan tutu o piki a tapu tu. Da a o sende den Basiya fu Masaa Gadu Kondee di e dini en, kon a goontapu, fu piki ala den sama fi en, puu na ala uku fu goontapu tyai kon ne en.”
San u sa leli fu wan figasii bon?
Mk 13:28-31; Lk 21:29-33
32 We, ne Masaa Jesesi taigi den baka taki: “A figasii bon sa leli u wan sani. Te den taka fu a bon ya kengi teke nyun uwii, da u sabi taki, moi ten fu a yali e kon. 33 We, te u si ala den sani di mi taki ya e pasa tu, da u mu sabi taki, kaba yuu fu goontapu de koosube fu kon tu. 34 Fu tuutuu mi e taigi u, den paansu sama ya ná o dede fosi den sani di mi e taigi u ya pasa. 35 Bika goontapu anga ala taa sani, di de sa kaba wan dei. Ma den wowtu di mi taki o tan go doo, fu tego.”
Fa biibisama mu de seeka seeka e
luku Masaa Jesesi
Mk 13:32-37; Lk 17:26-30,34-36
36 Soseefi Masaa Jesesi soi den ete taki: “Ala san mi taki ya o pasa. Ma sama á sabi a dei di den o pasa, boiti mi Tata, Masaa Gadu a tapu wawan. A Manpikin seefi anga den Basiya fu Masaa Gadu Kondee di e dini Masaa Gadu seefi á sabi a dei tu.
37 “Ma mi sa taigi u namo fa ala sani o waka a goontapu fosi a konbaka fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya. Sani o waka enke fa a be waka na a ten fu Nowa. 38 Den sama á be wani teke a wasikoi fu Nowa. Ma den be e libi takuu go doo, enke fa den be gwenti. Soso nyan anga diingi anga toow sani be de a den ede. Ma wan dei, ne Nowa doo ede saa, go a ini a gaan boto di a be meke. 39 Toku den sama á be teke a wasikoi ete taki, sani o kon miti den. We, ne gaan alen kai tyai wataa kon sungu goontapu, kaba den a soso. Na soseefi o pasa a goontapu, fu te enke a Manpikin di saka kon toon libisama ya sa daai kon doo baka tu.
40 “A yuu di a o kon, da yu o abi tu manengee de makandii e wooko goon. Te fu den denki, da a o teke wan, ma a taawan a o fika a baka ya. 41 Soseefi, tu uman seefi o de makandii e mii bolon. Te fu den denki, mi teke wan, ma a taawan a o fika a baka ya. 42 We, da u dati sabi fa sani o waka kaba. Da u mu de seeka seeka kele kele, sidon anga ain e luku mi. Bika u á sabi on dei na a dei, di a Masaa fu u o kon baka.
43 “Bika kon u taki, wan sama be sa sabi on yuu fu neti fufuuman o kon fufuu en, da i denki a á be sa de anga ain e lulu en? 44 Weeno! Ma u dati á sabi on yuu a Manpikin di saka kon toon libisama ya o kon baka. Na dati meke u mu de anga ain, seeka seeka e luku en. Bika a o kon wan yuu di u á poti pakisei.”
Masaa Jesesi gi wan toli fu wan
masaa fu wan osu anga en futuboi
Lk 12:41-48
45 Soseefi Masaa Jesesi taki ete taki: “U aliki ya! Wan masaa fu wan osu be fika en hii osu a baka gi wan futuboi, fu gi ala taa sama a ini a osu nyanyan, na a leti yuu. A futuboi ya be e wooko fitoow fasi, soseefi ai wooko leti. 46 We, te a masaa kon doo baka, da seigi o de gi a futuboi de. A masaa o pai en gaan paiman, efu a si taki: ‘Aai! A futuboi ya e wooko enke fa a fiti gi mi.’ 47 Da fu tuu, mi e taigi u, a masaa de o poti a futuboi toon a basi di e luku ala en gudu gi en. Na so a masaa ya o du. 48-49 Ma meke u taki, a futuboi be pakisei takuu taki: ‘Mi masaa ná o kon ete.’ Namo, ne a go bigin nyan, diingi makandii anga duunguman. Soseefi ai fon den taawan a ini a osu fu a masaa. Da san be o pasa anga en? 50 We, da a masaa be o kon wan dei di a futuboi ya á poti pakisei. Bika a futuboi seefi á be sabi on dei a masaa o kon baka. 51 Da a masaa be o gi en a seefi sitaafu di ala takuu ati sama mu kisi. Dati wani taki, enseefi o biti finga na a peesi pe soso kaw tifi anga tyali de.”