25
Den tin pikin uman di be go
a wan toow piisii
We, ne Masaa Jesesi gi den wan ageisi toli, fu soi fa a Nyun Tii fu Masaa Gadu tan. A taki: “A Nyun Tii fu Masaa Gadu a tapu gei tin pikin umanpikin, di mu go teke a man di o toow fu tyai kon a pe a toow uman de. We, ne den seeka teke den lampu, ne den e go. 2-3 Ma namo, da feifi fu den be waka wan don fasi. Bika, den tyai den lampu, ma den á tyai oli moo enke di de a ini den lampu namo. Ma den feifi taawan be waka wan koni fasi anga ala fusutan. Bika boiti a oli di de a ini den lampu, da den tyai taa oli ete a ini bataa.
“We, na so den go miti a man di o toow. Ma di den go, da a man daai daai wan pisiten fosi a kon. Na so den de ape te, siibi bigin kii den. Ne den kai a siibi. We, ne den siibi te, mindii neti, ne den yee wan balibali taki: ‘U opo! U opo! A toow man e kon. U opo go miti en.’
“We, ne ala den tin pikin umanpikin opo gwugwulu. Ne den kisi den lampu fu den, wai kon seeka poti bun. We, ne den di be waka wan don fasi akisi den taawan taki: ‘Gaantangi, baa! U gi u afu fu a oli fu u. Bika wi lampu e dede.’
“Ma den koni wan piki den taki: ‘Nono baa! U ná o abi ipi sai, da fu wi seefi o kaba. A moo betee useefi go a den seliman, go bai.’
10 “Ma fa i si den gwe taki, den o go bai a oli, ne a toow man doo. Ne den feifi di be waka wan koni fasi, go anga en na a toow osu. Ne den sooto a doo.
11 “We, ne te wan pisi, ne den taawan di be go bai oli kon doo. Ne den de ape e koko doo e bali taki: ‘Masaa! Masaa! Gaantangi, opo doo gi wi baa.’ 12 Ma a piki den taki: ‘Kweti! Mi á sabi u!’
13 “Ne a taigi den baka taki: ‘U de na kaba kaba alaten. Bika u á sabi a yuu, di mi o daai kon a goontapu.’ ”
Den sama di be mu wooko anga moni
Lk 19:11-27
14 Namo Masaa Jesesi teke ete wan ageisi toli, fu soi fa a Nyun Tii fu Masaa Gadu o waka. A taki: “Wan gaan masaa be de ne en kondee. Ma namo, da a be o go a wan taa kondee. Ma, fosi a gwe, ne a kai den wookoman fi en poti, ne a poti den fu luku den gudu fi en. 15 A gi wan fu den feifi miliyun kolu. Di fu tu a gi tu miliyun. Di fu dii, a gi wan miliyun. A gi den a moni leti enke fa a sabi taki, ibiiwan fu den abi a koni fu wooko anga moni. Ne di a kaba, ne a go a taa kondee. 16 Fa i si a gwe, ne a wookoman di a be gi feifi dunsu go wooko anga a moni wanten. Ne a wooko anga en, te enke a fende feifi miliyun moo poti a tapu. 17 Soseefi, a wookoman di a gi tu miliyun go wooko anga fi en tu. Namo a tu miliyun fi en puu ete tu miliyun wini kon a tapu gi en tu. 18 Ma a wookoman di meke di fu dii, teke di fi en moni di a masaa fika gi en, ne a diki wan gaan olo, ne a beli en a ondoo doti.
19 “Ma baka wan langa pisiten, ne a masaa fu den daai kon baka. Ne a kai den kon, fu piki en, fa den wooko anga a moni di a be fika gi den. 20 Ne di a be fika feifi miliyun kolu gi, kon doo. Ne a langa a tin miliyun kolu gi a masaa taki: ‘Masaa! A feifi miliyun kolu di i be fika gi mi, de ya. Mi wooko anga en, ne i si mi fende feifi miliyun kolu poti a tapu ete. Da yu á si luku a tin miliyun kolu ya.’ 21 Ne a masaa piisii, te ná sipowtu. Ne a taki: ‘Ai boi! Yu na wan bunbun fitoow wookoman! Fu di i wooko so bun anga a pikin sani di mi be gi yu de, meke mi o poti wan moo gaan gudu fu mi a ini yu ana, fu luku. Da pasa kon a ini meke u piisii makandii.’
22 “We, ne baka fu dati, ne a taawan di meke tu, di a be fika tu miliyun kolu gi, kon doo. A taki: ‘We, Masaa! Luku a moni fi yu ya. I be fika tu miliyun kolu gi mi. Da mi wooko anga en te, a puu ete tu miliyun kolu a tapu. Da luku a moni fi yu ya.’ 23 Namo a masaa piki en taki: ‘Ai boi! Yu na wan bunbun fitoow wookoman. Fu di yu wooko so bun anga a pikin gudu di mi be fika gi yu, meke mi o poti wan moo gaan gudu fu mi a ini yu ana. Pasa kon a ini ya, fu nyan piisii anga mi makandii.’
24 “We, ne di fu meke dii, di a be gi wan miliyun seefi wai kon doo. Ne a taki: ‘We, Masaa! Fa i de ya, mi sabi taki, i na wan ogii sama. Yu e koti sani a pe yu á paandi. Da i lobi piki sani a pe yu á be tyatya sii. 25 Da di mi sabi so fi yu kaba, mi feele. A dati meke mi go diki olo, ne mi beli a moni fi yu. Da yu á si, luku a moni fi yu ya!’
26 “We, di a wookoman ya taki so, ne a masaa ati boon. Ne a piki en taki: ‘Yu lesi, takuu ati man, yu! Di i sabi taki, mi e koti sani a pe mi á paandi, mi e piki sani a pe mi á tyatya, 27 da i be sa tyai a moni fu mi go poti a banku gi mi, fu a puu wini gi mi? Bika moni a banku e goo.’
28 “Ne a masaa daai, ne a sende den taa wookoman fi en taki: ‘U puu a wan miliyun de ne en ana, da u gi a wookoman fu mi, di abi tin miliyun kaba.’ 29 Bika a sama di abi, ne en den o gi moo. Da a o abi te a pasa maiki. Ma a sama di ná abi seefi seefi, da a pikinso di a abi seefi, den o puu ne en ana, meke a fika anga soso ana. 30 Ne a taigi den wookoman fi en taki: ‘U teke a soso, kaba a soso wookoman ya towe go na a gaan dunguu anda! Da na soso pina anga balibali kaw tifi de anda!’ ”
Fa Masaa Jesesi o kuutu
sama a bakaten
31 Ne Masaa Jesesi taigi den taki: “Te a Manpikin di saka kon toon libisama ya o daai kon a goontapu baka, da a o kon anga ala den Basiya fu Masaa Gadu Kondee*f16*. Soseefi ala a hei anga dyendee di Masaa Gadu abi, fu sidon tii ala sani ne en kownu bangi. 32 Da ala foluku fu goontapu o de ne en fesi. Da a o paati den a tu, leti enke fa wan soluguman fu sikapu e paati den sikapu anga den boko boko. 33 Da den sikapu o de ne en leti ana se. Da den boko boko o de ne en kukutu ana se.
34 “Da a Kownu o taigi den di de ne en letise ana taki: ‘U kon ya! Masaa Gadu, mi Tata du u gaan bun. Bika senten di a be meke goontapu, ne a be seeka a peesi ya ne en se kaba, fu poti u. Da u kon teke en fu tan. 35 Bika den dei di mi be de gi angii e kii, u be gi mi sani fu nyan. Di wataa be moo mi, u be gi mi wataa mi diingi. Di mi be de enke wakaman sondee tanpeesi, u be teke mi oli a osu. 36 Di mi be de piipii sondee koosi a sikin, u be teke koosi gi mi, mi wei. Di mi be siki, u be kon luku mi, solugu mi. Di mi be de a dunguu osu, u be kon luku mi.’
37 “Da den sama ya, di be e libi letiopu, da a sani ya o bigi gi den te, da den o akisi taki: ‘We, Masaa! On yuu u be si angii e kii yu, ne u be gi yu sani fu nyan? On yuu u be si wataa be moo yu, ne u be gi yu wataa? 38 On yuu u be si yu enke wakaman a wan peesi sondee tanpeesi, ne u be teke yu oli a u osu? On yuu u be si yu piipii sondee koosi a sikin, ne u be gi yu koosi? 39 Masaa! On yuu u be si yu sikisiki ofu si yu a dunguu osu, ne u be kon luku yu?’ 40 Da a Kownu o piki den taki: ‘Fu tuu! Ala den bun di u be e du gi pooti baala fu mi, da na miseefi u be du den gi de.’
41 “Da te a Kownu kaba taki anga den so, da a o daai taki anga den sama di de ne en kukutu ana se. Da a o taigi den taki: ‘U wai komoto a mi fesi ya! U fuuku sani u! U go na a faya di e boon tego, di be seeka poti gi didibii anga den takuu jeje fi en. 42 Bika mi be de anga angii, u á be gi mi sani fu nyan. Wataa be moo mi, u á be gi mi wataa fu diingi. 43 Mi be de enke wakaman, ma u á be teke mi oli a u osu. Mi be de piipii sondee koosi a sikin, u á be gi mi koosi fu wei. Mi be siki, soseefi mi be de a dunguu osu, ma u á be kon luku mi.’
44 “Da den o piki a Kownu taki: ‘Oho! Masaa, on yuu u be si yu anga angii, sondee fu gi yu nyanyan? On yuu wataa be e moo yu, ma u á be e gi yu wataa? On yuu i be tan enke wakaman, ma u á be teke yu poti a osu? On yuu i be pina fu koosi, ma u á be solugu yu anga koosi? On yuu i be siki, ne u á be solugu yu? On yuu i be de a dunguu osu, ne u á be kon luku yu?’ 45 We, da a Kownu o piki den taki: ‘Fu tuu! Fa u á be yeepi den pootisama fu mi, da na mi seefi u á be yeepi de!’ 46 Da na so den sama di nái libi leti gi Masaa Gadu o go teke a sitaafu fu tego. Ma den di e libi letiopu gi en, o fende libi tego a Masaa Gadu.”