26
Den e fiti fu kisi Masaa Jesesi
Mk 14:1,2; Lk 22:1,2; Jn 11:45-53
Baka di Masaa Jesesi kaba anga den toli ya, ne a taigi den bakaman fi en wan sani A taki: “Enke fa u de, da u sabi taki taa tamaa, da wi o fii a Pasika Fesa. Da den o kisi a Manpikin di saka kon toon libisama ya, tyai go gi sama, den sipikii a koloisi kii.”
We, ne a seefi yuu ten de, da den hei apaiti begiman anga den gaansama fu kondee be ali kon makandii a ini a osu fu a moo hei apaiti begiman di den e kai Kayafasi. Den de ape e fiti anga denseefi fa fu du fu kisi Masaa Jesesi a wan koni fasi tyai go kii. Ma son fu den taki: “Den mu luku bun fu den á kisi Masaa Jesesi na a Pasika Fesa. Bika, da a o tyai gaan opuulu a ini a kondee.”
Wan uman kandi apaiti fatu a
Masaa Jesesi
Mk 14:3-9; Jn 12:1-8
Ma namo, da den Masaa Jesesi doo na a kondee di den e kai Betaniya. Ne den go na a osu fu Simon a Gwasiman, go nyan. Ma namo, di den sidon fu nyan, ne wan uman kon doo anga wan moi bataa anga wan gaan dii sumee switi fatu a ini. Ne a waka langa langa, te a Masaa Jesesi, a pe a sidon na a tafaa. Ne a kandi a apaiti fatu a Masaa Jesesi ede anga ala fa a sidon a tafaa fu nyan de. Ma a sani di a uman du ya, á bun gi den bakaman fu Masaa Jesesi seefi seefi. Ne den taki: “Saide meke a towe a dii switi fatu de poli so du? Bika a be sa moo bun, a be seli a fatu ya puu tyaipi moni. Da den be sa yeepi den pootiman anga a moni ya.”
10 Ma di Masaa Jesesi si den e taki, ne a sabi kaba san den e taki. Ne a taigi den taki: “San u fende fowtu na a uman ya? Meke mi taigi u. A á du ogii, ye! Ma na wan gaan bun a du gi mi. 11 Bika pootiman o de ya gi u alaten, fu u solugu. Ma mi ná o de anga u ya alaten. 12 Bika a switi fatu di a uman kandi a mi ede ya, da na mi sikin a seeka so a fesi, fu a beli di den o beli mi. 13 We, fu tuu, mi e taigi u! Ala se fu goontapu pe den sa taki fu a Bun Nyunsu fu mi, den sa taki fu a gaan bun di a uman ya du gi mi ya tu.”
Judasi teke paiman fu
seli Masaa Jesesi
Mk 14:10,11; Lk 22:3-6
14 We, ne Judasi Iskaliyotu, wan fu den twalufu bakaman fu Masaa Jesesi opo vun. Ne tyaa tyaa, fu te a den hei apaiti begiman fu a Mama Keliki. 15 Ne a akisi den taki: “San u o pai mi, efu mi meke moiti gi u, fu u kisi en?” Ne den piki en taki: “We, u sa gi yu diitenti pisi solufu moni.” Ne den pai en moi, te a kaba. Ne a gwe. 16 Ne fanafu a dei de, ne ai suku wan bun okasi, fu a meke den kisi Masaa Jesesi.
Masaa Jesesi anga den bakaman fi
en nyan a Pasika Fesa
Mk 14:12-21; Lk 22:7-14,21-23; Jn 13:21-30
17 We, da na a fosi dei di den Dyu be e bigin fu nyan a beele sondee sowda na a Pasika Fesa, ne den bakaman fu Masaa Jesesi kon ne en. Ne den akisi en taki: “Masaa! On se i wani u seeka peesi gi yu fi i nyan a Pasika Fesa?”
18 Ne a piki den taki: “U go na a kondee di de leti a u fesi so, da u go a sowan sowan sama. Da u taigi en taki: ‘A yuu fu Masaa doo. A wani kon nyan a Pasika Fesa a yu osu, makandii anga den bakaman fi en.’ ” 19 We, ne den bakaman go du enke fa Masaa Jesesi sende den. Ne den seeka, te a kaba, fu go nyan a Pasika Fesa.
20 Ne di sapaten, ne Masaa Jesesi anga den twalufu bakaman fi en sidon makandii a tafaa, fu nyan. 21 Da di den e nyan, ne Masaa Jesesi taki: “Fu tuu! Wan fu u ya o seli mi poti a ini den sama ana, den feyanti fu mi.”
22 We, di Masaa Jesesi taki so, ne gaan tyali kisi den bakaman fi en, te ná sipowtu. Ne ibiiwan fu den bigin akisi en taki: “Masaa! A sa de taki, na mi o seli yu?”
23 Namo a piki den taki: “We, na a sama di mi anga en dipi beele go a ini a seefi baafun. Ne en o seli mi so. 24 We, a de so taki, den apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi somen sani fu a Manpikin di saka kon toon libisama ya. Da ala den sani de fiya mu pasa enke fa den be taki. Ma, heelu fu a sama di o seli a Manpikin di saka kon toon libisama ya! A moo betee, a á be meke kon a ondoo goontapu wan dei.”
25 We, ne Judasi, a man di o seli en akisi en taki: “We, Mesiti! A sa de taki na mi?”
Ne Masaa Jesesi piki en taki: “Na leti enke fa i seefi taki de, na so a de.”
Masaa Jesesi nyan kiiboi leisi anga
den bakaman fi en
Mk 14:22-26; Lk 22:15-20; 1 Kol 11:23-25
26 Ma di den e nyan te wan pisi, ne Masaa Jesesi teke wan beele. Ne a gi Masaa Gadu daa, te a kaba. Ne a booko en pisipisi, ne a gi den bakaman fi en. Ne a taigi den taki: “U teke a beele ya nyan! Bika a beele ya na mi sikin.” 27 Ne bakadati, ne a teke wan kan win. Ne a gi Masaa Gadu daa baka, te a kaba. Ne a kandi gi den bakaman fi en taki: “Luku ya! U diingi! 28 Bika a win ya na mi buulu di o lon, fu Masaa Gadu sa meke wan nyun kuudei anga libisama. Na a buulu ya o lon gi somen sama, fu gi den paadon fu takuudu anga ogii.” 29 Ne a taigi den baka taki: “Fu tuu, mi e taigi u! Mi ná o diingi win na a fasi ya moo, fu te enke mi anga u miti baka a ini a Nyun Tii fu mi Tata. Na anda u sa diingi en makandii baka, ma na wan hii nyun sowtu fasi.” 30 Namo, di den nyan te den kaba, ne den singi wan singi gi Masaa Gadu gaandi. Ne den opo komoto de e gwe na a mongo, di den e kai Oleifi Mongo.
Masaa Jesesi e taigi Peitilisi
san o pasa
Mk 4:27-31; Lk 22:31-34; Jn 13:36-38
31 We, ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U si a neti ya? U ala fiya o lowe gwe fika mi, enke fa Masaa Gadu Buku taki. Bika a sikiifi taki:
‘Te mi o kii a soluguman fu den sikapu,
da ala den sikapu o lon panya panya gwe na ala se.’
32 Ma, te mi o weki baka, da mi sa waka go a u fesi a Galileya Kondee.”
33 Namo, di Masaa Jesesi taki so, ne Peitilisi piki wanten taki: “Masaa! Winsi ala den taawan ya o lowe gwe fika yu, mi dati noiti o fika yu.”
34 Namo Masaa Jesesi piki en baka taki: “Peitilisi! Fu tuutuu! Yu seefi o si tide neti. Bika fosi kaka bali, na yu ya seefi o lei kaba taki, yu á sabi mi, te dii boo seefi.”
35 Namo Peitilisi piki en baka taki: “Kweti! Mi fu taki dati? Winsi mi mu dede anga yu seefi, mi ná o sitee taki mi á sabi yu.” We, ne ala den taa bakaman fu Masaa Jesesi piki so, enke fa Peitilisi piki tu.
Masaa Jesesi go begi a
Getsemanei Dyali
Mk 14:32-42; Lk 22:39-46
36 We, ne Masaa Jesesi anga den bakaman fi en e go te, den go doo a dyali di den e kai Getsemanei. Ne a taigi den taki: “U sidon ya luku mi! Mi o go so go begi!” 37 Ne a teke Peitilisi anga den tu manpikin fu Da Sebedi, ne den waka go moo faawe a ini a dyali. Namo, a sani kon taanga gi Masaa Jesesi te, ne gaan tyali kisi en. 38 Ne a taigi den taki: “Tuutuu tyali anga fuka moo mi te, a sa tyai dede kii mi. U tan ya anga mi! U á mu siibi!”
39 Ne a waka go pikinso moo faawe. Ne a kai tapu fesi a doti anda e begi taki: “Kee, mi Tata! Mi e begi i. A kan di i lai gi mi, fu diingi ya, efi i sa puu en gi mi, fu mi á diingi en, da gaantangi puu en! Ma anga ala fa mi taki ya seefi, ma a ná san mi wani mu pasa. Ma meke sani waka enke fa yu wani!” 40 We, di a kaba begi so, ne a waka kon baka a den bakaman fi en. Ma a si den kai a siibi. Ne a kai den taki: “Peitilisi! U á poi meke taanga sikin, fu de anga ain wankodo yuu langa anga mi seefi, no? 41 We, u weki oli waki! Da u begi taanga, fu didibii á wini u! Bika mi sabi taki u ati wani, ma sikin ná abi kaakiti sai.”
42 Ne a daai gwe baka go begi, di fu tu toon. A begi taki: “Mi Tata! Efu taa fasi á de, da yeepi mi, meke mi diingi a kan di de gi mi fu diingi ya. Bika na san yu wani, na dati mu pasa.” 43 Namo a daai go baka, ne a si den bakaman fi en kai a siibi baka. Bika siibi be e hebi den ain.
44 We, ne a fika den de, ne a go begi di fu dii toon. A begi a seefi begi. 45 We, ne a daai kon baka a den bakaman fi en, ne a taigi den taki: “A siibi u e siibi e boo sikin so? We, a yuu de koosube, di den sa tyai a Manpikin di saka kon toon libisama ya, go poti a ini den ogii ati sama ana. 46 U opo meke u gwe! Bika a sama di o seli mi, doo koosube kaba.”
Den kisi Masaa Jesesi
Mk 14:43-50; Lk 22:47-53; Jn 18:3-12
47 We, Masaa Jesesi á kaba taki seefi, ne Judasi, wan fu den twalufu bakaman fi en, kon doo kaba anga wan gaan kulu sama. Den kon anga fetihow anga kodya dyagaa. Na den hei apaiti begiman anga den gaansama fu kondee sende den kon so. 48 Ma a man di be seli Masaa Jesesi be gi den wan maiki a fesi kaba taki: “Awan di mi o bosi, ne en u mu kisi.” 49 Ne wanten, a waka go a Masaa Jesesi, ne a gi en odi taki: “Odi oo, Mesiti!” Ne a bosi en a sikin fesi piyow.
50 Namo Masaa Jesesi taigi en taki: “Mi mati! Ná daai daai! Du san i kon fu wanten!” Namo, ne den sama booko huu kon. Ne den kisi Masaa Jesesi gwullu kankan, oli fu den tyai gwe. 51 Ma wan fu den bakaman fu Masaa Jesesi toosi ana, teke en fetihow puu a dosu, ne a iti go. Ne velen! A koti a futuboi fu a moo hei apaiti begiman yesi, puu towe a doti pow.
52 Ma Masaa Jesesi taigi en taki: “Nono! Toosi i fetihow go a ini a saka baka! Bika a sama di teke fetihow fu feti, na fetihow sa kii den. 53 Bika fa mi de ya, san i denki? Mi sa begi mi Tata, da wanten a sa sende onmen tenti dunsu Masaa Gadu Kondee Basiya*f17* fi en, kon puu mi a den sama ya ana. 54 Ma efu mi du dati, da fa den sani di sikiifi a Gadu Buku o kon pasa tuu enke fa den be sikiifi?”
55 Namo Masaa Jesesi daai taki anga den sama di kon kisi en de. A taki: “Fu saide meke u kon a mi ya anga fetihow anga kodya, fu kon kisi mi enke mi na wan gaan fufuuman? Bika ala yuu mi be de a ini a Mama Keliki e leli sama. Ma noiti u be poti ana a mi taki u be o kisi mi. 56 Ma den sani ya musu pasa, fu meke den sani di den apaiti takiman fu Gadu be sikiifi mu kon tuu.” We, wanten de, ne ala den bakaman fi en lon gwe fika en wawan de.
Den tyai Masaa Jesesi go a kuutu
Mk 14:53-65; Lk 22:54,55,63-71; Jn 18:13,14,19-24
57 Namo den sama di kisi Masaa Jesesi, tyai en go na a osu fu Kayafasi, a moo hei apaiti begiman. Da den leliman fu Dyuweiti anga gaansama fu kondee be kon de makandii, fu den tyai Masaa Jesesi kon. 58 Ma anga ala fa den e tyai Masaa Jesesi go de, da Peitilisi seefi be e waka faawe e kon a den baka. Ne den waka te, ne den doo a dyali fu a moo hei apaiti begiman. Peitilisi seefi pasa go a ini a dyali. Ne a go sidon a ini den sama di e oli wakiti na a peesi de. Bika a be wani si fa ala sani o waka anga Masaa Jesesi.
59 Namo, den hei apaiti begiman anga a hii Dyulanti fu kuutu e suku leilei sani poti a Masaa Jesesi neki tapu, fu den sa fende en kii. 60 Ma anga ala fa den e piki sani fi en taki, ma den á fende ná wan sani taki, na a sani ya den fende, fu a mu dede.
Te fu kaba, ne tu man dati dyombo kon a fesi, fu kotoigi. 61 Ne den bali taki: “A be gafa taki, a sa booko a Mama Keliki, da a ini dii dei a sa meke en baka.”
62 Ne vun! A moo hei apaiti begiman opo taampu. Ne a akisi Masaa Jesesi taki: “Yee san den taki fi i de. San yu abi fu piki fu dati?” 63 Ma Masaa Jesesi á piki en. A dati meke a moo hei apaiti begiman ya akisi en baka taki: “Mi teke Masaa Gadu nen begi yu, piki wi! Na yu na a Kelestesi, a Manpikin fu Masaa Gadu?”
64 Namo, Masaa Jesesi piki en taki: “We, na iseefi taki de. Da a yuu o doo, da u o si a Manpikin di saka kon toon libisama ya sidon na a leti ana fu Masaa Gadu, di abi ala taanga a goontapu. U o si a komoto a den woluku tapu anda e kon.”
65 We, ne di Masaa Jesesi piki so, ne a moo hei apaiti begiman ati teke faya! Ne a piiti en koosi ne en sikin. Ne a taki: “A kosi Masaa Gadu. A á de fu u suku kotoigi moo. Bika u seefi yee, fa a kosi Masaa Gadu. 66 San u denki u mu du anga en?”
Ne den piki taki: “Taa fasi á de fu du. A dede namo a mu dede.”
67 Ne den bigin towe wataa mofu ne en fesi. Den e naki en anga kofu. Taawan e naki en anga baka ana a sikin fesi. 68 Da den e deleigi en taki: “Kelestesi! I taki yu anga Masaa Gadu e taki, puu gi wi, osi? Sama naki yu?”
Peitilisi lei taki a á sabi Masaa Jesesi
Mk 14:66-72; Lk 22:56-62; Jn 18:15-18,25-27
69 We a ten de, da Peitilisi be sidon a ini a dyali ete. Namo wan pikin uman di e wooko gi a moo hei apaiti begiman, koi kon ne en. Ne a akisi en taki: “Tan, osi? Man, yu a ná wan fu den man di be e waka anga Masaa Jesesi fu Galileya, no?”
70 Ma Peitilisi sitee na ala den sama de fesi taki: “Sama? Mi? Nono! Mi á sabi a man di yu e taki de, kweti kweti!”
71 Namo Peitilisi opo komoto de, go taampu na a dyali mofu. Ma wan taa pikin uman kon, ne a taigi den taa sama de taki: “U luku wan fu den man fu Jesesi fu Nasaleti ya!”
72 Namo Peitilisi daai sitee e sweli baka taki: “Mi á sabi a sama di u e taki de, kweti kweti!”
73 Pikinso moo a baka, ne den sama di taampu de kon a Peitilisi, ne den taigi en taki: “Na tuu! Yu na wan fu den man di be e waka a Masaa Jesesi fu Galileya baka tuu. Bika yu e taki enke wan sama fu Galileya.”
74 Namo, ne Peitilisi taki a o sitee now. Ne ai sitee, ai fuuku enseefi, ai sweli taki: “Mi e taigi u taki, a man de, mi á sabi en wan dei.” Ne di Peitilisi taki so, ne wanten, ne wan kakafoo bali kokoliyekee! 75 We, ne a pakisei a sani, di Masaa Jesesi be taigi en taki: “Peitilisi! Fosi kakafoo bali, yu o lei dii boo taki, yu á sabi mi.” We, ne gaan tyali fuu Peitilisi ati wanten, fu san a du ya. Ne a komoto a doo, poti ana a mindii ede bali wan gaan adyumadye.