4
Didibii kon tesi Masaa Jesesi a
ini a sabana
Mk 1:12,13; Lk 4:1-13
We ne, wanten wanten de, ne a Apaiti Jeje fu Masaa Gadu tyai Masaa Jesesi waka gwe a ini a gaan sabana. Namo, ne a didibii de ape e tesi Masaa Jesesi. We, ne Masaa Jesesi poti nyanyan a wanse, fu begi, fotenti dei anga fotenti neti langa. Namo, ne angii moo en. We, ne a tesiman, a didibii kon doo. Ne a taigi Masaa Jesesi taki: “Di i na a Manpikin fu Masaa Gadu tuu, da taigi den siton ya, meke den toon beele, osi?”
Ma Masaa Jesesi piki en taki: “Masaa Gadu Buku sikiifi taki: ‘A ná nyanyan namo e oli wan sama a libi. Ma na te wan sama e du san Masaa Gadu taki.’ ”
We bakadati, ne a didibii teke Masaa Jesesi tyai go a tapu na a Mama Keliki fu den Dyu, a Jelusalem, a apaiti foto fu Masaa Gadu. Ne a taigi en taki: “We, di i na a Manpikin fu Masaa Gadu tuu, da fee saka go a doti anda, no? Bika Masaa Gadu Buku sikiifi taki:
‘Masaa Gadu o sende den Basiya fi en a Masaa Gadu Kondee*f4* kon a yu,
fu den tyai yu na a ana,
meke yu á sa naki i futu a wan siton.’ ”
Ma Masaa Jesesi piki en taki: “Masaa Gadu Buku sikiifi tu taki: ‘Ná tesi Masaa Gadu, di de u Gadu.’ ” We, bakadati, ne a didibii tyai Masaa Jesesi gwe a wan gaan hei mongo ede. Ne te fi i pingi ain opo, ne a soi Masaa Jesesi ala den gudu anga den dyendee fu den kondee kondee fu goontapu. Ne a taigi Masaa Jesesi taki: “I si fa goontapu dyendee? Mi sa gi yu ala den dyendee de. Ma, da i mu sutu kini a doti begi mi.”
10 Namo Masaa Jesesi bali en taki: “Tumalisi komoto a mi fesi ya! Yu didibii, saatan yu! Bika Masaa Gadu Buku sikiifi taki: ‘Na Masaa Gadu wawan u mu begi, soseefi dini!’ ”
11 We, ne a didibii fika Masaa Jesesi saafi, ne a gwe. Ne den Basiya fu Masaa Gadu Kondee kon, ne den dini Masaa Jesesi, gi en ala san a abi fanowdu.
Masaa Jesesi go sete wooko a Galileya
Mk 1:14,15; Lk 4:14,15
12 Namo Masaa Jesesi yee taki, den kisi Johanisi sooto. Ne a komoto ape go tan a Nasaleti Foto, pe a be kiya. Nasaleti Foto de na a pisiwataa fu Galileya. 13 Ma Masaa Jesesi á tan langa a Nasaleti de moo. Bika a komoto de go tan a Kafalnayemu Foto. Kafalnayemu Foto meke na a sikin wataa fu a ze den e kai ze fu Galileya. Dati na a pisi pe Sebulon anga Naftali kondee de. 14 Da fa Masaa Jesesi go tan ya, meke a sani di wan apaiti takiman fu Masaa Gadu den e kai Jesaja be taki kon pasa tuu. Bika Jesaja be taki:
15 “Luku den kondee den kai Sebulon anga Naftali.
Den de leti na a pasi fu waka pasa kai na a ze, na a taase fu Joodani Liba.
Na tu kondee fu taa foluku di á de Dyusama. Galileya seefi na kondee fu sama di á de Dyu.
16 Da den be o tan faawe fu Masaa Gadu, te den boo be o koti.
Bika den gei sama di de a ini dunguu. Ma den ain o kon kiin, enke fa peesi e kiin fu si.
Bika den o kon sabi Masaa Gadu,
da den o toon sama di abi pasi fu tan a Masaa Gadu se.”
17 We, ne fanafu di Masaa Jesesi go tan anda, ne ai bali den sama taki: “U daai libi! Bika a Nyun Tii fu Masaa Gadu de koosube tuutuu.”
Masaa Jesesi teke sama fu waka ne
en baka
Mk 1:16-20; Lk 5:1-11
18 We wan dei, da Masaa Jesesi be e waka na a lampeesi pe a gaan ze fu Galileya kon sutu mofu a soo. Ne a si tu baala. Wan fu den na Simon di abi a taa nen fu Peitilisi. A taawan na Andeleyasi. Den tu baala ya be de fisiman, di e towe seepi fu kisi fisi a ini a ze. 19 Namo Masaa Jesesi waka go a den. Ne a taigi den taki: “U kon waka a mi baka! U kon go anga mi na ala pe mi e go. Da mi o leli u onti taa fasi, bika u ná o onti fisi moo. Ma u o kon toon ontiman fu kisi libisama tyai kon biibi a mi.” 20 We, ne den tu baala á du taa fa, ne den wai den seepi wanten poti a wanse. Ne den bigin waka a Masaa Jesesi baka.
21 A di den waka go moo pikinso, ne den si tu taa baala anga den dda, Da Sebedi a ini wan boto. Wan fu den baala na Jakowbesi, a taawan na Johanisi. Den be e seeka den seepi, fu go sete. Ne Masaa Jesesi kai den tu baala ya tu. 22 Ne den tu baala ya seefi fika den dda anga ala den seepi anga ala a boto a baka wanten. Ne den go waka a Masaa Jesesi baka tu.
Masaa Jesesi e paati a Bun Nyunsu
a Galileya
Lk 6:17-19
23 Namo, Masaa Jesesi e waka e lontu a hii pisiwataa fu Galileya e leli den sama a ini den keliki osu fu den Dyu. Soseefi ai bali a Bun Nyunsu di e taki, fu a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Da ai deesi ala siki anga ala sowtu takuu takuu siki anga nowtu di den sama be abi. 24 We, ne Masaa Jesesi nen bali lontu na a hii pisiwataa de, te go doo Siliya. Den sama anda seefi tyai ala sowtu sikiman kon ne en. Sama di be abi sikin ati. Sama di takuu jeje be e bali a den tapu. Soseefi, den be tyai lawman anga lanman. Ne Masaa Jesesi deesi ala den fiya. 25 Ma namo, da somen sama fu a pisiwataa fu Galileya, anga a pisiwataa fu den tin foto, di den e kai Dekapolisi, anga Jelusalem Foto, anga sama di be e tan na a pisiwataa fu Judeja, anga abaase fu a Joodani Liba, booko kon e waka a Masaa Jesesi baka.