5
Masaa Jesesi soi fa sani
o waka bun gi son sama
Lk 6:20-23
We, ne di Masaa Jesesi si fa somen sama e waka ne en baka, ne a subi go a wan pikin mongo. Ne di a sidon, ne den bakaman fi en kon ne en anda. Ne a bigin leli den taki:
“Seigi fu saka fasi sama di sabi taki, den abi Masaa Gadu fanowdu.
Bika fu di a abi a saka fasi ya, da a sa de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.
Seigi fu sama di e fii tyali, fu ogii di den du.
Bika Masaa Gadu o gi den paadon, meke den ati koo.
Seigi fu sama di e wooko saka fasi anga taawan.
Bika wanten e kon, pe na den anga Masaa Gadu o tii goontapu.
Seigi fu sama di e angii fu libi letiopu a Masaa Gadu fesi.
Bika Masaa Gadu o yeepi den fu libi so tu, meke den ati koo.
Seigi fu sama di e wooko tyali ati fasi anga taawan.
Bika Masaa Gadu seefi o wooko tyali ati fasi anga den baka.
Seigi fu sama di ati kiin a Masaa Gadu fesi.
Bika dati o meke den go doo Masaa Gadu Kondee, te go si Masaa Gadu seefi anga ain.
Seigi fu sama di e feti fu puu toobi a sama anga sama mindii.
Bika den o kai den pikin fu Masaa Gadu.
10 Seigi fu sama di ogii e miti soso fu di den e libi bun gi Masaa Gadu.
Bika den o de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu.
11 “Seigi fi yu, te sama e kosi yu, e pina yu, e lei gi yu, fu mi ede. 12 Dyombo piisii seefi fu dati. Bika na letiso den be pina den fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu a fesi. Da u paiman fu kisi bigi a Masaa Gadu Kondee.”
Fa den bakaman fu Masaa Jesesi
mu de a goontapu
Mk 9:50; Lk 14:34,35
13 We, ne Masaa Jesesi taki baka taki: “U na a sawtu fu goontapu. Da efu sawtu lasi en tesi, da anga san den o sawtu en fu a kisi tesi baka? Nono! A á bun fu du wan enkii sani moo enke na fu fiingi towe a dyiko namo, da a kaba, fu sama waka ne en tapu. Bika taa sani á de, fu poti gi en moo, fu a kisi tesi, baka.
14 “Soseefi, u na a leti kiin fu goontapu. Wan foto di meke a wan mongo ede, á poi de kibii kibii. Bika te sama e pasa, den ain musu kai ne en. 15 We, u nái leti wan lampu, da u poti en a baka sani. Nono! Te u leti wan lampu, u e poti en a hei, a tapu. Da ai leti kiin peesi gi ala sama. 16 Na letiso u mu meke a leti fu u kiin gi ala sama fu si, meke den si den bun wooko di u e du, fu di u e biibi. Da den o gi u Tata a tapu daa, fu dati.
Masaa Jesesi soi fa a de anga
den weiti fu Mosesi
17 “Da u á mu denki taki mi kon fu leli sama taki den á mu oli den weiti di Masaa Gadu be meke Mosesi anga den taa apaiti takiman be sikiifi. Kweti! Mi á kon fu leli sama fu den ná oli den weiti moo. Nono. Ma mi kon fu soi sama tuutuu, fa fu libi leti enke fa den weiti taki! Da mi seefi o libi leti enke fa den weiti taki, meke sama si. 18 Bika fu tuutuu, mi e taigi u taki, fu te enke a dei di tapu anga goontapu o lasi go kaba a soso, da ala weiti di Masaa Gadu be poti sa tan, fu meke ala san di Buku taki kon pasa tuu. 19 Ma son sama e si son fu den weiti ya enke wan soso sani. Da den e leli taawan fu si den weiti ya enke soso sani tu. Da den sowtu sama de o de den moo lagiwan a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. Ma den sama di e libi leti enke fa den weiti taki, da den e leli taawan fu libi sowan fasi, o hei a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu. 20 Soseefi, u mu sabi tu taki, sama di wani de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu, mu waka letiopu fasi moo den Faliseiman anga den leliman fu Dyuweiti seefi.
Masaa Jesesi soi den sama
fa fu begi paadon
21 “Bika u yee ya! Weiti be leli u taki: ‘U á mu kii sama ofuso u sa go a kuutu, fu kisi sitaafu.’ 22 Ma mi e leli u taki: I mu kisi sitaafu kaba, winsi na boon yu ati boon a wan sama namo. Efu na wan taawan i kosi, kai en wisiwasi man, da na wan moo gaan kuutu bakaa mu leisi sitaafu gi yu! Efu yu e kai taawan lawman, da yu fiti kaba, fu go teke sitaafu a didibii faya.
23 “We, kon u taki, i tyai wan paiman anga yu go pai Masaa Gadu na a apaiti begi tafaa. Ne a seefi yuu de, ne i kisi a ini i pakisei de taki, wan sama abi wan sani anga yu, da i mu 24 saka a paiman di i tyai go gi Masaa Gadu de fika leti ape fosi. Da i go, da i meke en bun anga en te a kaba fosi, da i kon, da boon a paiman gi Masaa Gadu.
25 “Efu yu anga wan taawan abi sani, da feti fu seeka a taki, meke a toli á go doo kuutu. Bika efu a go doo anda, den o poti yu a sikowtu ana, fu sooto. 26 Fu tuutuu mi e taigi i taki: Yu ná o komoto anda fosi i kaba koti a sitaafu, fu san i du.”
Uman anga man á mu
waka gi den seefi
27 Namo, ne Masaa Jesesi taigi den taki: “We, u be yee kaba taki: ‘Uman anga man, di libi kaba, á mu go a taa man ofu uman.’ 28 Toku mi e taigi u taki: Efu wan man si wan uman, ne a luku en anga wan losutu ain, da na waka a waka anga en kaba a ini en ati ini. 29 We, efi i letise ain wani tyai yu go du ogii, da a moo betee i diki en puu fiingi towe. Bika a moo bun fi i lasi wan pisi fi i sikin, da i doo Masaa Gadu Kondee, moo enke pe fi i de anga i hii sikin bunbun, da den iti yu go a didibii faya. 30 Soseefi, efi i letise ana e tyai yu go du ogii, da koti en puu towe. Bika a moo bun fi i lasi wan pisi fi i sikin, da i doo Masaa Gadu Kondee, moo enke pe fi i de anga i hii sikin bunbun, da den iti yu go a didibii faya.”
Uman anga man á mu paati
Mt 19:9; Mk 10:11,12; Lk 16:18
31 Soseefi Masaa Jesesi taki baka taki: “U be yee tu taki: ‘Efu wan man o paati anga en uman, da a mu gi en wan biifi di a naki sitampu taki, en anga en paati.’ 32 We, mi e taigi u taki, a sama di o towe en uman fu wan taa sani moo enke te a uman waka gi en, da i fika en fu booko a weiti di taki: ‘I á mu go a taa uman ofu man.’ Soseefi a man di o teke wan uman di en man towe, booko a weiti de tu.”
Paamisi mu meke sondee
sweli kon a ini
33 Namo Masaa Jesesi taki baka taki: “U be yee tu fa den be taigi den avo fu u taki: ‘Te u sweli wan sweli, da u mu du, san u sweli fu du.’ 34 Ma mi e taigi u taki: Kweti kweti! U á mu sweli! U á mu sweli kai Masaa Gadu Kondee. Bika Masaa Gadu Kondee na pe Masaa Gadu sidon ne en kownu sutuu, e luku ala sani. 35 U á mu sweli kai goontapu. Bika goontapu de enke wan futu bangi, pe Gadu e poti en futu. Soseefi, yu á mu sweli kai Jelusalem Foto. Bika, Jelusalem na a foto, pe a gaan Kownu e tan. 36 Soseefi yu á mu teke i ede sweli. Bika yuseefi ná abi makiti fu meke yu ede uwii weti efu daai en kon toon baaka. 37 Ma, te i taki: ‘Ya,’ a mu tan ‘Ya.’ Te i taki: ‘Nono,’ a mu tan ‘Nono.’ Bika efu yu mu sweli, fosi sama mu si taki, na tuu, da na didibii se u e go kaba.”
Wi á mu pai ogii fu ogii
Lk 6:29,30
38 Soseefi Masaa Jesesi taki baka taki: “Den be taigi u tu taki: ‘Efu wan sama booko wan taawan ain, da a taawan abi pasi fu booko en ain baka. Efu wan sama booko wan taawan tifi, da a taawan abi pasi fu booko en tifi baka.’ 39 We, mi e taigi u taki: U á mu pai ogii, fu ogii baka. Ma efu wan sama naki i wan baala ana a i letise sikin fesi, da poti a taase gi en, meke a naki tu. 40 Da efu wan sama wani tyai u go a kuutu, fu di a wani i impi, da a ná yu impi wawan i mu gi en, ma gi en yu dyakiti tu. 41 Soseefi, efu wan sama e dwengi yu, fu waka wan yuu langa anga en, da waka tu yuu langa anga en. 42 Te wan sama begi yu wan sani di yu abi, da yu á mu mombii en. Efu na wan sani fi yu, wan sama wani leni, da yu á mu fika en gwe anga soso ana.”
Lobi den feyanti fi yu enke na yu mati
Lk 6:27,28,32-36
43 Namo, Masaa Jesesi taki baka taki: “Da den be taigi u tu taki: ‘U mu lobi den sama, di e libi bun anga u. Ma u mu buuse den feyanti fu u.’ 44 Ma mi e taigi u taki: U lobi den feyanti fu u tu. Da u begi gi den sama, di e lon a u baka e suku fu ogii anga u. 45 Bika, te u du so, da u de enke fa u Tata a tapu de. We bika, te a san fi en opo a tapu, da ai pii gi takuu ati sama anga bun ati wan makandii. Te a alen fi en e kai, da ai kai gi ala sama. Den bun ati wan go miti den takuu ati wan. 46 We, efu na den sama di lobi yu namo, yu lobi, ma u á lobi den feyanti fu u, da sowtu paiman u sa fende a Masaa Gadu fu dati? Ná so den sama di e piki lantimoni de tu, no? 47 Da soseefi, efu yu e taki anga den sama di yu anga den sabi namo, da a ná wan apaiti sani dati. Bika na so den sama fu a goontapu ya, di á de a Masaa Gadu pasi e libi tu. 48 We, u mu meke moiti fu u libi sondee fowtu, enke fa u Tata, di de a tapu de kiinkiin sondee fowtu.”