7
Wi á mu kuutu taawan
Lk 6:37,38,41,42
“Ná kuutu, kaagi taawan, da taawan ná o kuutu, kaagi yu tu. Bika na a fasi fa yu e kuutu, kaagi taawan, na so taawan o kuutu, kaagi yu baka. Anga a seefi maiki di yu e teke maiki taawan, anga en den o teke maiki yu baka. Bika saide meke, u e si a pikin mbalububa a ini a ain fu wan taawan, ma a gaan gobo di de a ini iseefi ain, dati i nái si? Da fa i sa taigi i baala taki: ‘Baala! Kon mi puu a pikin mbalu a ini yu ain gi yu.’ Ma wan gaan gobo de a ini iseefi ain? U bidiigiman u! Puu a gaan gobo a ini iseefi ain fosi, da i sa si kiin fu puu a pikin mbalu di de a ini i baala ain gi en!”
Namo Masaa Jesesi piki den taki: “U á teke a apaiti sani fu Masaa Gadu, iti gi den dagu anga den agu. Bika te u iti den gi dagu anga den agu, da den ná o si en fu wan sani. Da kande den o teke en, da den waka ne en tapu, masimasi en enke lawlaw sani. Da te fu kaba, da den daai kon nyan yu seefi pisipisi kii.”
Fa Masaa Gadu e yee u begi
Lk 11:9-13
We, ne Masaa Jesesi taigi den taki: “U begi, da u o kisi. U suku, da u o fende. U koko, da doo o opo gi u. Bika sama di e begi, e kisi. Da sama di e suku, e fende. Soseefi sama di e koko, da doo e opo gi den. We, sama di de ya, te i manpikin begi yu wan beele, yu o teke wan siton gi en? 10 Te a akisi yu wan fisi, yu o teke wan sineki langa gi en? Nono! 11 We, efu u, anga ala fa u abi takuu ati seefi, toku u sabi gi u pikin bun sani so, da fa u pakisei, fu u Tata a tapu? A ná o gi sama di e begi en sani, bun sani, no?
12 “We, a fasi fa i wani meke sama libi anga yu, na letiso i mu libi anga sama tu. Disi na a hii mama fu den weiti di Mosesi, anga ala taa taa fositen apaiti takiman fu Masaa Gadu be sikiifi.”
Den tu sowtu pasi
Lk 13:24
13 Soseefi a taki go doo taki: “U doo pasa, go a ini, na a sumaa doo mofu! Bika a baala doo mofu na fu pasa go miti a baala pasi di e go kai a didibii faya. Somen sama de, di e waka na a baala pasi ya, pasa go a ini. 14 Ma a doo di e tyai sama go na a libi fu tego sumaa. Da a pasi fu waka go miti a doo de nyoni, da a taanga fu waka. Somen sama á de di e waka ne en.”
Fa fu sabi apaiti takiman
fu Masaa Gadu
Lk 6:43,44
15 Namo Masaa Jesesi wasikoi den sama taki: “U mu koni anga leiman di e lei taki, den na apaiti takiman fu Masaa Gadu. Den sa koli yu kisi. Bika den e kon a yu tapu enke bunbun saka manii sama. Ma luku bun anga den! Den abi takuu ati enke takuu meti di e kisi taa meti nyan kii. 16 A takuu libi fu den e puu a takuu ati di den abi kon a doo, fu si. Bika i si pe bunbun sii fu nyan komoto a maka bon kaba? 17 Kweti! Na bun ati bon namo sa poi meke bunbun sii fu nyan. Ma takuu ati bon na sii di á bun fu nyan a o meke. 18 Takuu ati bon dati á poi meke bunbun sii fu nyan. Da a kon, bun ati bon á poi meke sii di á bun fu nyan tu. 19 Da di takuu ati bon nái meke bun sii kaba, da na fu koti go iti a ini faya, fu boon. 20 Ala san mi taki de e soi, fa fu luku sama libi, meke u sa sabi den falisi takiman.”
A dei di ala sani o kon a kiin
Lk 6:46; 13:25-27
21 Namo Masaa Jesesi taki go doo taki: “U denki taki na ala sama di e kai mi, ‘Masaa! Masaa!’ o go doo a Nyun Tii fu Masaa Gadu Kondee a tapu anda. Kweti! A ná ala sama di e kai mi, ‘Masaa! Masaa!’ o doo anda. Ma na sama di e libi enke fa mi Tata wani, o doo a tapu anda. 22 Na a dei di Masaa Gadu o kai ala sama kon a kuutu, da u o yee bali. Taawan o go e bali taki: ‘Oho! Masaa! A ná wi be teke yu nen e tyai a bosikopu fu Masaa Gadu go taigi sama, no? Masaa! A ná wi be e yaki takuu jeje puu a sama tapu anga yu nen, no? Oho! Masaa, a ná wi be e du somen foondoo sani anga yu nen, no?’ 23 Ma, da mi o piki den taki: ‘U gwe komoto a mi fesi ya! U takuu ati sama u! Bika mi á sabi u enke sama di be e libi enke fa mi wani.’ ”
Tu sowtu fasi fu sete a libi
Lk 6:47-49
24 Soseefi Masaa Jesesi taki go doo taki: “Sama di e teke mi taki de enke wan gaan koniman. Bika a koni, da a sabi luku bunbun peesi fu sete en osu. 25 A sete a fondamenti fi en osu kinkin, fasi a ini wan bunbun taanga doti. Namo gaan alen kai dyullu, ne wataa fuu kon doo na a osu. Soseefi, gaan winta wai huu kon naki a osu. Ma anga ala dati, toku a osu á bunduka kai. Ma a taampu kinkin ete. Bika a fondamenti be sete a ini taanga doti. 26 Ma sama di á wani teke mi taki dati tan enke gaan donman di don. Bika a gei sama di don, fu sabi luku bunbun peesi, fu sete en osu. A gaan donman ya go sete a fondamenti fi en osu wisiwasi fasi a ini fukufuku doti. 27 Namo gaan alen kai dyullu, ne wataa fuu kon doo na a osu. Soseefi gaan winta wai huu kon naki a osu. Ne a osu bunduka guwaa dyulu a wataa. Bika a be sete a fukufuku doti ini.”
Masaa Jesesi leli nái gei taa sama leli
Mk 1:22
28 Da a hii fasi fa Masaa Jesesi e gi a leli fu Masaa Gadu ya be foondoo den sama, te ná sipowtu. 29 Bika den leliman fu Dyuweiti be e leli den sani wan hii taa fasi. Ma Masaa Jesesi dati be e leli den, enke wan sama di sa sidon taki a Masaa Gadu peesi.