8
Masaa Jesesi deesi wan gwasiman
Mk 1:40-45; Lk 5:12-16
Namo Masaa Jesesi saka a pikin mongo kon a ondoo baka. Da tyaipi sama be de ne en baka e waka. Wan gwasiman dati be de a ini den sama. Ne a lon kon sutu kini a doti gi Masaa Jesesi. Da ai begi taki: “Masaa! Yu sa wani deesi mi? We, da gaantangi deesi mi, no baa?”
Ne wanten wanten, ne Masaa Jesesi langa ana oli en, taki: “Eeye! Mi wani i kon bun.” Da Masaa Jesesi á kaba taki seefi, a gwasi fu a man gwe kaba. A kon bun kele kele. Namo Masaa Jesesi taigi en taki: “Yee ya! Yu á mu go taigi sama fa i du kon bun so! San i mu du, da go a den apaiti begiman na a Mama Keliki a Jelusalem Foto, meke den si fa i kon bun. Soseefi tyai a paiman go pai de, enke fa Mosesi weiti taki, gwasiman mu pai, te den kon bun. Da na dati o meke den sama de si taki, i kon bun tuutuu.”
Masaa Jesesi deesi a futuboi fu a ofisii
Lk 7:1-10
We, ne Masaa Jesesi o komoto go a wan foto, den e kai Kafalnayemu Foto. Na ape a de, wan ofisii fu den suudati fu Loma Foto, lon kon begi en wan sani. A taki: “Masaa! Wan fu den futuboi fu mi lan didon a osu. Ai dede anga sikin ati.”
Ne Masaa Jesesi piki en wanten taki: “Mi o kon anda, fu kon deesi en gi yu.”
A ofisii piki en baka taki: “Nono Masaa! Bika mi á waiti sai taki, i sa poti i futu a ini mi osu. Na wan wowtu namo mi wani i taki. Da mi futuboi musu kon bun.” Soseefi a ofisii taki go doo taki: “Bika mi seefi abi basi a mi tapu. Den e sende mi sani, da mi musu fu du, san den e sende mi. Mi abi suudati a mi ondoo. Den musu fu du, ala san mi e sende den. Efu mi sende wan go a wan peesi, a musu fu go. Mi taigi wan taki, kon! A musu fu kon. Mi taigi wan taki, du so! A musu fu du so.”
10 Masaa Jesesi aliki, fa a ofisii fu suudati ya taki, te a kaba. Ne a sani foondoo en te, a daai wanten luku ala sama di taampu ape taki: “Oho! A man di biibi mi a biibi ya! A ná Dyusama, seefi! Ma Dyusama seefi á de di biibi mi a fasi ya wanten. Senten mi e waka lontu a Dyu Kondee, mi á si Dyusama di biibi mi so wanten.” 11 Soseefi a taki go doo taki: “Fu tuu! I si fa a man ya biibi mi tide ya? Na letiso somen taa foluku, di á de Dyusama o de na ala uku fu goontapu di o kon sabi fa Masaa Gadu abi makiti. Na den dati o de a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu Kondee a tapu anda, makandii anga den moo gaandi avo gaansama fu wi Dyusama ya, Abalaham, Isaki anga Jakopu. Da na den o sidon makandii anda na a seefi tafaa, fu meke piisii makandii. 12 Ma a ná Dyusama Masaa Gadu o tyai go a ini a Nyun Tii fu Masaa Gadu Kondee a tapu anda, no? Weeno! Ma toku, somen fu den o kai gwe a ini a sitaafu peesi pe soso kee anga tyali de, fu di den nái biibi mi.”
13 Namo Masaa Jesesi daai go taigi a ofisii taki: “Go a osu fi i! Ala sani musu waka enke fa yu biibi taki mi o du.” Ne a seefi yuu di Masaa Jesesi taki so, ne a futuboi fu a ofisii, kon bun kelle.
Masaa Jesesi deesi somen sikiman
Mk 1:29-34; Lk 4:38-41
14 Moo lati, ne Masaa Jesesi go a Peitilisi osu. Ne a go si a main fu Peitilisi didon anga feba a kama tapu anda. 15 Namo a oli a uman de wan ana namo, ne a feba saka wanten. Ne a main fu Peitilisi ya opo go seeka sani fu nyan gi Masaa Jesesi anga den taawan wanten.
16 Fa i si neti e doo, sama fu a kondee de seefi tyai somen sama di abi takuu jeje a den tapu kon a Masaa Jesesi. Da Masaa Jesesi e bali den takuu jeje wan kodo mofu namo. Da ala den e komoto wanten wanten a den sama tapu gwe. Soseefi Masaa Jesesi be e deesi ala sama di be abi taanga siki de tu. Ala sikiman be kon betee so moimoi. 17 A hii sani ya e waka enke fa Masaa Gadu be piki Jesaja, a fositen apaiti takiman fi en, fu sikiifi taki, dati o kon pasa bakaten. Bika a be sikiifi taki:
“A teke ala u takuu siki puu a u tapu.
Da enseefi tyai wi siki anga wi nowtu gi wi.”
Masaa Jesesi soi fa a tan fu waka
ne en baka
Lk 9:57-62
18 Namo Masaa Jesesi si taki, somen sama kon lontu en. We, ne ai go fu abaa go na abaase fu a ze, anga den bakaman fi en. 19 Namo wan leliman fu Dyuweiti lon kon akisi en taki: “Mesiti! Mi wani kon waka a i baka. Mi wani go na ala pe yu e go.”
20 Masaa Jesesi piki en wanten taki: “I sabi san i akisi mi de? I sabi taki, boo peesi á de ya gi mi, enke fa foo abi nesi fu boo? I sabi taki, olo seefi á de ya gi mi fu go didon boo, enke fa busi dagu abi olo fu go didon boo? Bika a Manpikin di saka kon toon libisama ya, da osu á de ya gi en, fu go sidon teke boo.”
21 Namo wan fu den bakaman fu Masaa Jesesi dati kon taigi Masaa Jesesi taki: “Masaa! Fosi mi kon waka a yu baka, i sa gi mi pasi fu go beli mi dda fosi, baa?”
22 Ne Masaa Jesesi piki en dati taki: “Man! Waka a mi baka. Fika den dede, meke den beli den dede.”
Masaa Jesesi kaasi a seke wataa
anga a winta fu tan pii
Mk 4:35-41; Lk 8:22-25
23 Namo, ne Masaa Jesesi go a ini a boto. Ne den bakaman fi en seefi teke ne en baka. 24 A yuu di den e gwe, a wataa e seke te! Den gaan paana e naki kon a ini a boto ogii ogii. Ma Masaa Jesesi didon pii e siibi. 25 Na den bakaman fi en e feele te, ne den go weki en. Da den e bali taki: “Oho, oho, oho! Masaa yeepi, no? I nái si taki, wi o dede, no?”
26 Namo Masaa Jesesi piki den taki: “Den sama ya! U nái biibi mi sai! Saide u e feele so?” Namo a opo, bali a winta anga a seke wataa taki: “Seke wataa anga winta! U tan pii!” Bakadati, ala sani koo pii tuu.
27 Den sama di be de ape foondoo, te a ná sipowtu. Da den e taki: “Sama na a sama ya seefi? A abi makiti te, winta anga seke wataa seefi mu e teke en taki.”
Masaa Jesesi puu takuu jeje
a sama tapu
Mk 5:1-20; Lk 8:26-39
28 Ne di den doo na a pisi fu den Gadaleini sama, na abaase fu Galileya ze, ne tu man waka kon ne en. Da takuu jeje be de a den tu man ya tapu. Den komoto a den siton olo pe den e beli dedesama e kon. Da ná wan sama be poi fu waka na a pisi pasi ya, bika den tu man ya be ogii seefi seefi. 29 Ma di den si Masaa Jesesi, ne den bali wanten taki: “Pikin fu Masaa Gadu! San wi anga yu abi, meke i kon ya? Na kon i kon poti wi a sitaafu, fosi a yuu fu kisi sitaafu seefi doo?”
30 Da wan duupu agu be de na a pisi kondee de. Bika sama be e kweki agu ape. 31 Namo den takuu jeje, di de a den tu sama tapu begi Masaa Jesesi taki: “Gaantangi, baa! Te i puu wi a den tu sama ya tapu, gi wi pasi fu go a ini den agu anda, baa?”
32 Namo Masaa Jesesi sende den taki: “Pasa go anda wanten!” Ne wanten wanten, ne den komoto go a ini den agu anda ini. Bakadati, ne ala den agu lon komoto a wan mongo ede, kai go dede a ini a ze. 33 Ne den sama di be luku den agu lon go a foto, go taki san pasa ya. 34 Namo den sama fu a foto aliki a hii toli, te a kaba. Ne den booko go miti Masaa Jesesi. Ne den begi en gaantangi tangi, fu a gwe komoto na a pisi kondee pe den e tan de.